Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2019

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.65.2019

Zarządzenie Nr OR . 65 . 2019
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 8 marca 2019 roku

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz rewitalizacji przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego - „Kompleksowa obsługa kawiarenki obywatelskiej „Cuma Cafe” jako miejsca i formy dialogu oraz aktywności lokalnej” organizowanego w ramach projektu „ CUMA – Projekt Centrum Usług Szkoleniowych i Aktywizacji Zawodowej dla Młodzieży w Chorzowie wspierającego ożywienie gospodarcze i społeczne zrewitalizowanego Rynku i jego otoczenia” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014- 2020.

Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018r, poz. 994 ze zm.) oraz art. 4 ust. 1 pkt 13 i 32a , art. 13, art. 14 i art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2018r, poz. 450 ze zm.) Prezydent Miasta Chorzów

z a r z ą d z a:

§ 1.

 1. Ogłosić otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz rewitalizacji przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego - „Kompleksowa obsługa kawiarenki obywatelskiej „Cuma Cafe” jako miejsca i formy dialogu oraz aktywności lokalnej”.
 2. Treść ogłoszenia o konkursie o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 3. Wzór oferty zrealizowanego zadania stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 4. Wzór oświadczenia oferenta stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
 5. Ramowy wzór umowy na realizację przyznanego zadania publicznego stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.
 6. Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego stanowi załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.

 § 2.

Termin składania ofert wyznaczony zostaje na 21 (słownie: dwudziestypierwszy) dzień od daty opublikowania ogłoszenia o konkursie

§ 3.

Ogłoszenie o konkursie zostanie zamieszczone:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów www.bip.chorzow.eu,
2) na stronie internetowej Urzędu Miasta Chorzów www.chorzow.eu i www.cuma.chorzow.eu,
3) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Chorzów.

§ 4.

Wykonanie niniejszego zarządzenia powierzono Kierownikowi Biura Funduszy Zewnętrznych.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów
(-) Andrzej Kotala

Załączniki do zarządzenia:

 1. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert
 2. Wzór oferty realizacji zadania publicznego
 3. Oświadczenie oferenta
 4. Wzór umowy
 5. Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego

pobierz plik: [ Załącznik Nr 1 do Zarządzenia ]

pobierz plik: [ Załącznik nr 2 do Zarządzenia ]

pobierz plik: [ Załącznik nr 3 do Zarządzenia ]

pobierz plik: [ Załącznik nr 4 do Zarządzenia ]

pobierz plik: [ Załącznik nr 5 do Zarządzenia ]

 

ZMIANA DO ZARZĄDZENIA:osoba odpowiedzialna za treść: Jolanta Koczubik, dnia: 2019-03-11
utworzony: 11-03-2019 / modyfikowany: 16-04-2019
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu