Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2019

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.93.2019

Zarządzenie Nr OR . 93 . 2019
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 10 kwietnia 2019 roku

o zmianie Zarządzenia Nr OR.65.2019 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 8 marca 2019r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz rewitalizacji przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego - „Kompleksowa obsługa kawiarenki obywatelskiej „Cuma Cafe” jako miejsca i formy dialogu oraz aktywności lokalnej” organizowanego w ramach projektu „CUMA – Projekt Centrum Usług Szkoleniowych i Aktywizacji Zawodowej dla Młodzieży w Chorzowie wspierającego ożywienie gospodarcze i społeczne zrewitalizowanego Rynku i jego otoczenia” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014- 2020.

Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r, poz. 506) oraz art. 4 ust. 1 pkt 13 i 32a , art. 13, art. 14 i art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2018r, poz. 450 ze zm.) Prezydent Miasta Chorzów

z a r z ą d z a:

§ 1.

W Zarządzeniu Nr OR.65.2019 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 8 marca 2019r. dokonać zmian w zakresie załączników poprzez wykreślenie załączników nr 3, 4 i 5.  

§ 2.

Pozostałe postanowienia Zarządzenia, o którym mowa w § 1 nie ulegają zmianie.

§ 3.

Wykonanie niniejszego zarządzenia powierzono Dyrektorowi Wydziału Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotala

Załącznik do zarządzenia:

  1. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert
  2. Wzór oferty realizacji zadania publicznego

pobierz plik: [ Załącznik nr 1 do Zarządzenia ]

pobierz plik: [ Załącznik nr 2 do Zarządzenia ]osoba odpowiedzialna za treść: Jolanta Koczubik, dnia: 2019-04-16
utworzony: 16-04-2019 / modyfikowany: 16-04-2019
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu