Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2019

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.133.2019

ZARZĄDZENIE UTRACIŁO MOC ZARZĄDZENIEM NR OR.284.2019 PREZYDENTA MIASTA CHORZÓW Z DN. 24.12.2019 R.

Zarządzenie Nr OR . 133 . 2019
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 31 maja 2019 roku

o zmianie Zarządzenia Nr OR.224.2018 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 16 listopada 2018 roku w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Chorzów.

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506) Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Chorzów, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr OR.224.2018 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 16 listopada 2018 roku w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Chorzów wprowadza się następujące zmiany:

 1.  § 39 otrzymuje brzmienie:

  „§ 39. Do zadań Wydziału Inwestycji Komunalnych należy:

  1. Planowanie oraz bieżące monitorowanie dochodów budżetowych w zakresie następujących rodzajów dochodów:
  1) doraźnych, wynikających z organizacji inwestycji,
  2) opłat za energię do oświetlenia reklam włączonych do oświetlenia ulicznego.

  2. Planowanie oraz bieżące prowadzenie wydatków budżetowych w zakresie następujących rodzajów wydatków:
  1) inwestycji realizowanych z środków Miasta oraz z udziałem środków Miasta,
  2) remontów i wyburzeń obiektów budowlanych będących w dyspozycji Miasta,
  3) dotacji udzielanych przez Miasto na cele inwestycyjne innym podmiotom.

  3. Formułowanie założeń polityki miasta w zakresie:
  1) planowania inwestycji Miasta w budżetach rocznych i Wieloletnim Planie Finansowym,
  2) planowania remontów obiektów budowlanych będących w dyspozycji Miasta w budżetach rocznych i Wieloletnim Planie Finansowym,
  3) energetyki Miasta.

  4. Planowanie i organizowanie realizacji zadań w następujących dziedzinach
  1) inwestycji dla których Miasto jest inwestorem,
  2) remontów i wyburzeń obiektów budowlanych będących w dyspozycji Miasta,
  3) użytkowania urządzeń i instalacji energetycznych eksploatowanych przez Miasto.

  5. Wykonywanie następujących czynności w zakresie planowania i realizacji zadań:
  1) prowadzenie rejestru wniosków dotyczących inwestycji Miasta oraz wniosków remontowych dotyczących obiektów budowlanych Miasta,
  2) przygotowanie dokumentacji przetargowej,
  3) organizowanie nadzoru realizacji prac budowlanych,
  4) organizowanie odbiorów zrealizowanych prac budowlanych,
  5) przekazywanie obiektów budowlanych zarządcom po zrealizowaniu zadań budowlanych,
  6) organizowanie nadzoru inwestorskiego w tym pozyskiwanie inwestorów zastępczych,
  7) organizowanie pięcioletnich kontroli obiektów budowlanych będących w dyspozycji Miasta.

  6. Wykonywanie następujących czynności materialno - technicznych:
  1) przygotowywanie dokumentacji środków trwałych dla powstającego mienia,
  2) koordynowanie i obsługa udziału Miasta w ponad miejskich przedsięwzięciach dotyczących polityki energetycznej oraz zaopatrzenia Miasta w media energetyczne.

  7. Wykonywanie analiz, projektów i  innych opracowań poprzez:
  1) pozyskiwanie audytów energetycznych budynków,
  2) pozyskiwanie ekspertyz i innych opracowań technicznych,
  3) pozyskiwanie projektów niezbędnych dla przeprowadzenia remontów i inwestycji.

 2. W § 47:
  - w ust. 2 po pkt 4) dodaje się pkt 4a) w brzmieniu:
  „4a) koordynacja współpracy z Chorzowską Radą Seniorów”.

 3. W § 50:
  - ust. 5 pkt 2) otrzymuje brzmienie:
  „2) rozpatrywanie wniosków i wydawanie decyzji w zakresie zatwierdzania regulaminu strzelnicy”.

 4. W § 58:
  - w ust. 3 po pkt 25) dodaje się pkt 26) i pkt 27) w brzmieniu:
  „26) aktywizacja młodych mieszkańców Chorzowa,
  27) koordynacja współpracy z Młodzieżową Radą Miasta”.

§ 2.

Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2019 roku.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Joanna Garba, dnia: 2019-05-31
utworzony: 30-05-2019 / modyfikowany: 02-01-2020
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu