Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2019

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.141.2019

ZARZĄDZENIE UTRACIŁO MOC ZARZĄDZENIEM NR OR.188.2019 PREZYDENTA MIASTA CHORZÓW Z DN. 05.08.2019 R.

Zarządzenie Nr OR. 141 .2019
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 13 czerwca  2019 roku
 

w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji dokumentacji księgowej wybranych składników majątku Skarbu Państwa

Na podstawie art. 31 i art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. poz. 506), art. 26 i art. 27 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości  (Dz. U. z 2019r. poz. 351) oraz § 5 ust. 1, ust. 3c Instrukcji Inwentaryzacji w Urzędzie Miasta Chorzów, stanowiącej załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr OR.29.2019 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie wprowadzenia w życie instrukcji inwentaryzacji oraz zasad odpowiedzialności pracowników Urzędu Miasta Chorzów w zakresie inwentaryzacji.

zarządzam:

§ 1.

Przeprowadzić inwentaryzację dokumentacji księgowej wybranych składników majątku Skarbu Państwa

§ 2.

Przeprowadzenie inwentaryzacji, o której mowa w § 1 zlecam członkom Komisji Inwentaryzacyjnej w składzie: Pani Katarzyna Hohuł – Musiała (Wydział Księgowości), Pani Agnieszka Chmiel (Wydział Księgowości), Pani Aleksandra Grądys (Wydział Zarządzania Nieruchomościami), Pani Agnieszka Janyszek (Wydział Zarządzania Nieruchomościami)  oraz Pan Radosław Szmyra (Wydział Informatyki). Komisja ta zostaje powołana doraźnie na czas przeprowadzenia inwentaryzacji, a po jej zakończeniu ulega rozwiązaniu.

§ 3.

Inwentaryzację, o której mowa w § 1, należy przeprowadzić według stanu księgowego na dzień 30.06.2019 roku, w terminie od 1.07.2019r. do 23.08.2019r.

§ 4.

Zobowiązuję komisję do:

  1. Sporządzenia protokołu z rozliczenia inwentaryzacji.
  2. Przekazania kompletnej dokumentacji inwentaryzacyjnej do dnia 23.08.2019r.

§ 5.

Nadzór nad prawidłowym przebiegiem inwentaryzacji oraz dotrzymaniem terminów, o których mowa w § 3, sprawować będzie Skarbnik Miasta.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Rafał Kutynia, dnia: 2019-06-13
utworzony: 12-06-2019 / modyfikowany: 07-08-2019
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu