Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelZAMÓWIENIA PUBLICZNEROK 2019Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy

Treść strony

wersja do druku
Rozbudowa systemu RATUSZ o 1 licencję programu eProjekt

głoszenie nr 550190276-N-2019 z dnia 10-09-2019 r.

Chorzów: Rozbudowa systemu RATUSZ o 1 licencję programu eProjekt OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie


Informacje dodatkowe: 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Chorzów, Biuro Zamówień Publicznych, Krajowy numer identyfikacyjny 27625530600000, ul. Rynek  1, 41-500  Chorzów, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 324 165 000, e-mail bzp@chorzow.eu, faks 32 4165639, 32 4165640.
Adres strony internetowej (url): http://www.bip.chorzow.eu/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  Rozbudowa systemu RATUSZ o 1 licencję programu eProjekt
Numer referencyjny  RZP.271.693.2019

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego

 

II.2) Rodzaj zamówienia

Dostawy


II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

 

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Rozbudowa systemu RATUSZ o 1 licencję programu eProjekt - moduł do prognozowania budżetu

II.5) Główny Kod CPV: 48443000-5

 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 2830
Waluta:
PLN

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  67 ust.1 pkt.1 lit.b pzp ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Podstawa prawna: art.67 ust.1 pkt.1 lit.b pzp. Uzasadnienie faktyczne: Firma REKORD Systemy Informatyczne Sp. z o.o. posiada autorskie prawa majątkowe do pakietu oprogramowania RATUSZ, zaś Urząd Miasta Chorzów korzysta z systemu na podstawie licencji od 1993 roku. W obecnej chwili wykorzystywanych jest przez pracowników Urzędu 22 licencje programu eProjekt i wystąpiła konieczność uruchomienia dodatkowego stanowiska służącego do prognozowania budżetu. W tym przypadku nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub zastępcze, gdyż inne programy nie są kompatybilne z eksploatowanym w Urzędzie systemem Ratusz. Użytkownicy muszą korzystać konkretnie z programu eProjekt, w innym przypadku uniemożliwiłoby to prawidłową obsługę petentów oraz działanie Urzędu. Z uwagi na fakt, iż REKORD Systemy Informatyczne Sp. z o.o. na mocy postanowień umownych, jak również przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jako uprawniony do dysponowania autorskimi prawami majątkowymi do ww. oprogramowania jest tym samym jedynym podmiotem, który może wykonać przedmiotowe zamówienie. Zgodnie z przepisami czynności, takie jak rozbudowa, modyfikacja, konserwacja, nadzór autorski, serwis oprogramowania, objęte są ochroną prawno-autorską i mieszczą się w granicach uprawnień przysługujących twórcy utworu lub podmiotu, któremu przysługują autorskie prawa majątkowe do oprogramowania. Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi dzieło zależne od pierwotnie stworzonego programu. Uzasadnioną potrzebą zamawiającego jest aktualizacja posiadanego oprogramowania stosownie do potrzeb i zmieniających się przepisów prawa. Istotna jest również kwestia bezpieczeństwa danych osobowych. W tym przypadku nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub zastępcze, gdyż inne programy nie są kompatybilne z eksploatowanym w Urzędzie programem eProjekt. W zaistniałej sytuacji jedynym trybem, w którym możliwe jest wyłonienie wykonawcy przedmiotowych usług, jest tryb zamówienia z wolnej ręki w oparciu o przesłanki wskazane w art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, w związku z faktem, iż z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych istnieje tylko jeden wykonawca, firma REKORD Systemy Informatyczne Sp. z o.o., która może zrealizować przedmiotowe zamówienie.

 

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:

REKORD Systemy Informatyczne Sp. z o.o.,  ,  ul. Kasprowicza 5 ,  43-300,  Bielsko-Biała,  kraj/woj. śląskie

 

 osoba odpowiedzialna za treść: Jolanta Jokiel, dnia: 2019-09-10
utworzony: 10-09-2019 / modyfikowany: 10-09-2019
wprowadził(a): Jolanta Jokiel
rejestr zmian

Stopka serwisu