Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

start

Treść strony

wersja do druku
Ogłoszenie o naborze

PREZYDENT MIASTA  CHORZÓW

ogłasza nabór na  stanowisko Aplikanta
w  Straży Miejskiej w Chorzowie

Zakres obowiązków:

 • przysposobienie do zawodu – asystowanie przy czynnościach służbowych podejmowanych przez przeszkolonych strażników,
 • prowadzenie dokumentacji służbowej związanej z wykonywanymi czynnościami.

Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. nienaganna opinia,
 4. niekaralność,
 5. wykształcenie średnie,
 6. ukończone 21 lat,
 7. prawo jazdy,
 8. dobry stan zdrowia,
 9. bardzo dobra sprawność fizyczna i psychiczna,
 10. uregulowany stosunek do służby wojskowej,
 11. znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o strażach gminnych wraz z przepisami wykonawczymi.

Wymagania pożądane:

wysoka kultura osobista, komunikatywność, odpowiedzialność, rzetelność, duża odporność na stres, pewność w podejmowaniu decyzji, umiejętność pracy samodzielnej i w zespole,

Warunki pracy: praca zmianowa w ruchu ciągłym, poza budynkiem z narażeniem na działanie zewnętrznych czynników atmosferycznych. Istnieją bariery architektoniczne utrudniające dostępności do budynku.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%

Ofertę zawierającą:

 • list motywacyjny,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o pracę,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • oświadczenie kandydata o zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i nie skazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub, za umyślne przestępstwo skarbowe, o nie prowadzeniu działalności gospodarczej bądź o profilu prowadzonej działalności gospodarczej,
 • klauzulę informacyjną dla osób przystępujących do naboru na wolne stanowisko urzędnicze wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenie o wykonywaniu innych zajęć zarobkowych.

należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej imieniem i nazwiskiem osoby składającej ofertę z adnotacją „nabór na stanowisko Aplikanta w Straży Miejskiej” w Urzędzie Miasta Chorzów Rynek 1, III piętro, pokój nr 305 w terminie do 17 października 2019r. lub przesłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego).

UWAGA! kandydaci zostaną poddani testom sprawnościowym potwierdzającym przydatność do pracy na stanowisku aplikanta Straży Miejskiej.

Dodatkowe informacje o naborze można uzyskać w Wydziale Organizacyjnym i Kadr Urzędu Miasta, telefon nr 32 4165305 lub 32 4165000 w. 375 lub 424 od poniedziałku do środy w godzinach od 7:30 do 15:00, w czwartek od  7:30 do 17:00,w piątek 7:30 do 13:00

Informacja o przebiegu rekrutacji i jej wynik zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta oraz na stronie internetowej Urzędu w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.chorzow.eu

Informacja o terminie testu i rozmowy kwalifikacyjnej będzie publikowana wg indywidualnych numerów nadanych każdej ofercie pracy.osoba odpowiedzialna za treść: Izabela Duda, dnia: 2019-09-26
utworzony: 26-09-2019 / modyfikowany: 26-09-2019
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu