Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelURZĄD MIASTAWYDZIAŁY, BIURA, STANOWISKA SAMODZIELNEWYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Treść strony

wersja do druku
Zakres zadań

Do zadań Wydziału Działalności Gospodarczej należy:

 

1. Planowanie oraz bieżące monitorowanie dochodów budżetowych w zakresie następujących rodzajów dochodów:

1) opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,

2) opłaty za uprawnienia na wykonywanie krajowego transportu drogowego i niezarobkowego krajowego przewozu drogowego.

 

2. Formułowanie założeń polityki miasta w zakresie:

1) ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta Chorzów,

2) ustalenia ograniczeń w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie Miasta Chorzów,

3) określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych,

4) lokalizacji ośrodków gier,

5) określenia przepisów porządkowych związanych z wykonywaniem transportu drogowego taksówką,

6) określenia stref cen (stawek taryfowych) obowiązujących przy przewozie osób i ładunków taksówkami,

7) ustalenia cen maksymalnych za przewozy taksówkami na terenie miasta Chorzów.

 

3. Podejmowanie i wykonywanie następujących rodzajów działań dla realizacji polityki miasta:

1) przygotowywanie projektów uchwał Rady Miasta z zakresu:

a) ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta Chorzów,

b) ustalenia ograniczeń w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie Miasta Chorzów,

c) określania zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych,

d) opiniowania lokalizacji ośrodków gier,

e) określania przepisów porządkowych związanych z wykonywaniem transportu drogowego taksówką osobową,

f) obowiązku ukończenia szkolenia zakończonego egzaminem przed komisją egzaminacyjną, potwierdzającym znajomość topografii Chorzowa oraz przepisów prawa miejscowego, przez przedsiębiorcę osobiście wykonującego przewóz osób taksówką lub kierowcę przez niego zatrudnionego,

g) określania stref cen (stawek taryfowych) obowiązujących przy przewozie osób i ładunków taksówkami,

h) ustalenia cen maksymalnych za przewozy taksówkami na terenie miasta Chorzów,

2) współpraca z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w sprawie wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,

3) zasięganie opinii jednostki pomocniczej w sprawie podejmowania uchwał, o których mowa w ppkt 1a–c.

 

4. Prowadzenie postępowania w następujących sprawach z zakresu administracji publicznej:

1) przyjmowanie, przesyłanie wniosków o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej CEiDG); archiwizowanie wniosków przez okres 10 lat od dokonania wpisów oraz ich niszczenie – nie stosuje się przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,

2) wydawanie, odmowa, zmiana, wygaśnięcie i cofnięcie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży, w tym zezwoleń na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych,

3) wydawanie zezwoleń na wyprzedaż posiadanych zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych,

4) wydawanie zezwoleń przedsiębiorcom, których działalność polega na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu o zawartą z nim umowę,

5) wydawanie, zmiana, wygaśnięcie, cofnięcie i odmowa udzielenia uprawnień na krajowy transport drogowy zgodnie z obowiązującymi przepisami,

6) przyjmowanie zgłoszeń/aktualizacji zgłoszenia przedsiębiorcy do ewidencji innego obiektu, w którym są świadczone usługi hotelarskie, zakładanie karty ewidencyjnej, jej aktualizowanie, wpisywanie nowego innego obiektu lub zmiany do „Ewidencji Obiektów Turystycznych” prowadzonej przez GUS oraz wykreślanie innego obiektu z ewidencji,

7) wydawanie decyzji w sprawie zaszeregowania, odmowy, uchylenia zaszeregowania obiektu hotelarskiego, nakazu wstrzymania świadczenia usług hotelarskich, wykreślenia obiektu hotelarskiego.

 

5. Wykonywanie następujących czynności materialno – technicznych i wydawanie decyzji:

1) prowadzenie rejestru zezwoleń na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych,

2) prowadzenie rejestru stałych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży,

3) prowadzenie rejestru zezwoleń na wyprzedaż posiadanych zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych,

4) prowadzenie rejestru zezwoleń przedsiębiorcom, których działalność polega na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu o zawartą z nim umowę,

5) przygotowywanie naliczeń opłat za uprawnienia transportowe, korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,

6) prowadzenie ewidencji pól biwakowych oraz ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie,

7) wydawanie zaświadczeń o wpisie zgłoszonego obiektu do ewidencji innych obiektów, w którym świadczone są usługi hotelarskie,

8) wydawanie zaświadczeń o figurowaniu przedsiębiorców w ewidencji działalności gospodarczej do roku 1939 oraz od roku 1945 do 31.12.2011 r. na podstawie posiadanych rejestrów,

9) wprowadzanie wymaganych danych dotyczących licencji, zezwoleń (udzielenie, wygaśnięcie, cofnięcie, utrata, przeniesienie) do CEIDG i Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego (KREPTD),

10) wydawanie zaświadczeń wymaganych przy ubieganiu się o licencje wspólnotowe w międzynarodowym transporcie drogowym,

11) przekazywanie sprawozdań z udzielonej pomocy publicznej de minimis przedsiębiorcom,

12) wydawanie zaświadczeń o pomocy publicznej de minimis udzielanej przedsiębiorcom w formie zwolnienia z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

 

6. Wykonywanie następujących rodzajów wizji, przeglądów i inspekcji:

1) kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,

2) kontrola oświadczeń o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych składanych przez przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Chorzów,

3) kontrola w zakresie zgodności wykonywania krajowego transportu drogowego i niezarobkowego krajowego przewozu drogowego z przepisami ustawy i warunkami udzielanej licencji, zezwolenia lub zaświadczenia,

4) ocena spełnienia wymagań i kontrola pól biwakowych oraz kontrola innych obiektów świadczących usługi hotelarskie.

 

7. W ramach wydziału działają:

1) Referat Licencji i Zezwoleń (oznaczenie akt DG-I),

2) Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej (oznaczenie akt DG-II).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
osoba odpowiedzialna za treść: Agnieszka Gutsfeld, dnia: 2020-10-29
utworzony: 11-05-2020 / modyfikowany: 30-11-2021
wprowadził(a): Agnieszka Gutsfeld
rejestr zmian

Stopka serwisu