Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelZAMÓWIENIA PUBLICZNEROK 2020Szacowanie wartości zamówienia

Treść strony

wersja do druku
Zaproszenie do szacowania wartości zamówienia na pokazy udzielania pierwszej pomocy - nr 2

ZD.8030.4.2020

Chorzów, dnia 15 października 2020 r. 

ZAPROSZENIE DOTYCZĄCE SZACOWANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA
NA REALIZACJĘ USŁUGI PN.: Pokazy udzielania pierwszej pomocy

 

Niniejsze zaproszenie nie jest ogłoszeniem o zamówieniu publicznym,
ale zaproszeniem dot. szacowania wartości zamówienia

 

Wydział Zdrowia Urzędu Miasta Chorzów zaprasza wykonawców zainteresowanych poniższym zamówieniem do zapoznania się z jego treścią i do złożenia szacunkowej wyceny następującej usługi:

 

Opis przedmiotu zamówienia

Przeprowadzenie 8. pokazów udzielania pierwszej pomocy, które stanowią przedmiot projektu społecznego pn. Pokazy udzielania pierwszej pomocy realizowanego w ramach 7. Budżetu Obywatelskiego. Projekt skierowany przede wszystkim do dzieci i młodzieży.

Zakres obejmuje podstawowe zachowania w razie konieczności udzielenia pomocy, takie jak:

 1. wezwanie pomocy,

 2. zasady udzielania pierwszej pomocy,

 3. ocena stanu poszkodowanego i kontroli czynności życiowych,

 4. postępowanie z poszkodowanym,

 5. resuscytacja krążeniowo – oddechowej,

 6. zastosowanie AED.

Pokazy odbywać się będą z zachowaniem zaleceń sanitarnych. Z uwagi na sytuację epidemiczną wykluczeniu podlegają ćwiczenia praktyczne dla uczestników.

Celem projektu jest zwiększanie wiedzy i umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy oraz rozwijanie od najmłodszych lat poczucia obowiązku niesienia pomocy innym.

Miejsca realizacji pokazów udzielania pierwszej pomocy – 8 lokalizacji tj. place zabaw i tereny rekreacyjne w Chorzowie wskazane przez zamawiającego.

Inne istotne informacje o przedmiocie sondażu i planowanym sposobie realizacji mogące mieć wpływ na szacunkową wycenę:

 1. Czas trwania poszczególnych pokazów: 1,5 h.

 2. Przewidywany termin realizacji: październik-listopad 2020 r. (tj. w IV kwartale 2020 r.).

 3. Harmonogram poszczególnych pokazów zostanie uzgodniony z wybranym wykonawcą.

 4. Miasto zastrzega sobie prawo zmiany uzgodnionego z wykonawcą terminu pokazu w przypadku niesprzyjających warunków pogodowych (np. opadów deszczu).

 5. Pokazy mają mieć charakter otwarty, a zatem zamawiający nie jest w stanie określić liczby uczestników.

 6. Po przeprowadzeniu każdego pokazu zostanie sporządzone sprawozdanie dokumentujące jego przebieg.

 7. Z uwagi na to, że pokazy odbędą się w miejscach ogólnodostępnych wykonawca każdorazowo zapewni właściwe oznakowanie miejsca pokazów w czasie ich trwania.

 8. W ramach przedmiotu zamówienia wykonawca:

- zapewni fachowy personel, tj. co najmniej dwie osoby posiadające kwalifikacje umożliwiające właściwą realizację przedmiotu zamówienia,

- zapewni niezbędny sprzęt szkoleniowy, w tym co najmniej dwa fantomy,

- zapewni środki ochrony osobistej dla instruktorów w związku z aktualną sytuacją epidemiczną (COVID-19),

- zapewni inne środki ochrony sanitarnej dla uczestników niezbędne przy wykonywaniu przedmiotu zlecenia, w tym 100 sztuk jednorazowych maseczek i płyn do dezynfekcji rąk,

- zapewni sprzęt służący do oznakowania miejsca pokazów (np. namiot), który każdorazowo rozłoży, a po skończonym pokazie zdemontuje we własnym zakresie,

3. WYMAGANIA WZGLĘDEM OFERENTA

- posiadanie uprawnień do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

- posiadanie wiedzy i doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia,

- zapewnienie co najmniej dwóch osób posiadających kwalifikacje umożliwiające właściwą realizację przedmiotu zamówienia,

- dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym,

- przestrzeganie dystansu i zasad higieny w związku z wirusem SARS-CoV-2,

Wypełniony formularz szacunkowej wyceny zamówienia należy przesłać na adres e-mail: zd@chorzow.eu w terminie do 21 października 2020 r. Ww.formularz stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.

 

Załącznik nr 1

do zaproszenia

……………………………

(nazwa i adres oferenta)

 

  

FORMULARZ SZACUNKOWEJ WYCENY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PN. POKAZY UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY

 

Odpowiadając na zaproszenie dotyczące oszacowania wartości zamówienia na przeprowadzenie pokazów udzielania pierwszej pomocy, stanowiących przedmiot projektu społecznego pn. Pokazy udzielania pierwszej pomocy, wybranego do realizacji w ramach 7. Budżetu Obywatelskiego, informujemy, że szacunkowa wartości wynosi:

 

 

Przedmiot zamówienia

Liczba pokazów

Cena jednostkowa

brutto (zł)

Wartość brutto

(w zł)

Pokazy udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

8

 

 

OGÓŁEM WARTOŚĆ BRUTTO (ZŁ)

 

 

…………………………….

(podpis)

 

Klauzula informacyjna

  

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO) przyjmuję do wiadomości, że :

 • administratorem moich danych osobowych jest Miasto Chorzów, reprezentowane przez Prezydenta Miasta Chorzów z siedzibą w Chorzowie, ul. Rynek 1;

 • kontakt do inspektora ochrony danych osobowych, 32 416 5432, iod@chorzow.eu;

 • dane osób podanych w formularzu wyceny są przetwarzane w celu przeprowadzenia procedury szacunkowej wyceny na przeprowadzenie pokazów udzielania pierwszej pomocy wg określonych wymagań na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c), e) RODO;

 • dane osobowe podane w formularzu wyceny będą udostępniane w zakresie związanym z przeprowadzeniem procedury szacunkowej wyceny na przeprowadzenie pokazów udzielania pierwszej pomocy wg określonych wymagań;

 • dane osobowe podane w formularzu wyceny nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych;

 • dane osobowe podane w formularzu wyceny będą przechowywane do czasu zakończenia procedury szacunkowej wyceny na przeprowadzenie pokazów udzielania pierwszej pomocy wg określonych wymagań, a następnie zarchiwizowane zgodnie z kategorią archiwalną;

 • osoby podane w formularzu szacunkowej wyceny mają prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia;

 • w razie niezgodnego z prawem przetwarzania danych istnieje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;

 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do rozpatrzenia szacunkowej wyceny;

 • zgromadzone dane nie będą służyły do profilowania.

 

Pliki do pobrania:

 


pobierz plik: [ Formularz szacunkowej wyceny ]

pobierz plik: [ Szacowanie wartości zamówienia - komplet ]osoba odpowiedzialna za treść: Agnieszka Nowak-Czop, dnia: 2020-10-15
utworzony: 15-10-2020 / modyfikowany: 15-10-2020
wprowadził(a): Sylwia Fojcik
rejestr zmian

Stopka serwisu