Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelURZĄD MIASTAOGŁOSZENIA URZĘDOWEPRACANabór na stanowisko urzędnicze w Wydziale Zarządzenia Nieruchomościami (minął termin składania ofert)

Treść strony

wersja do druku
powrót | Ogłoszenie o naborze

PREZYDENT MIASTA CHORZÓW

ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze

w Wydziale Zarządzania Nieruchomościami

 

OR-III.2110.14.2021

Opis stanowiska pracy:

Do głównych obowiązków pracownika będzie należało m.in.

 • prowadzenie spraw związanych z ustanawianiem służebności przesyłu na rzecz właścicieli sieci i urządzeń infrastruktury technicznej dla nieruchomości Miasta Chorzów;
 • prowadzenie spraw związanych z udostępnianiem i wydzierżawianiem nieruchomości Miasta Chorzów w celu budowy i eksploatacji urządzeń infrastruktury technicznej;
 • przygotowywanie dokumentacji Wydziału do archiwizacji.

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie albo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państwa, z którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów wspólnotowych przysługuje prawo do podjęcia pracy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i znajomość języka polskiego potwierdzona odpowiednim dokumentem określonym w przepisach o Służbie Cywilnej,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • nieposzlakowana opinia,
 • niekaralność,
 • wykształcenie wyższe o kierunku prawo lub administracja,
 • 5-letni staż pracy, w tym co najmniej roczny w instytucjach budżetowych, w jednostkach samorządu terytorialnego,
 • znajomość ustaw: Kodeks cywilny, ustawa o gospodarce nieruchomościami,  o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o dostępie do informacji publicznej, o ochronie danych osobowych, rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego
 • biegła obsługa komputera,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

Wymagania pożądane:

 • 3-letnie doświadczenie zawodowe związane z gospodarką nieruchomościami,
 • prawo jazdy kat. B,
 • sumienność, dokładność i systematyczność w pracy,
 • komunikatywność i wysoka kultura osobista,
 • dobra organizacja pracy własnej i w zespole,
 • umiejętność pracy pod presją czasu.

Warunki pracy: pełny wymiar czasu pracy, praca przy komputerze pod presją czasu. Nie istnieją bariery utrudniające wykonywanie pracy ani bariery architektoniczne w dostępności do budynku.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Składanie ofert:

Oferty składa poprzez wypełnienie i przesłanie wyłącznie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego dostępnego pod linkiem https://rekrutacja.chorzow.eu/ w terminie do 5 lipca 2021r.

Informacja o kolejnych etapach naboru będzie publikowana wg indywidualnych numerów nadanych każdej ofercie pracy na stronie internetowej Urzędu Miasta w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wymagane dokumenty dla aplikacji składanych online:

 • wypełniony elektronicznie formularz rekrutacyjny,
 • list motywacyjny dodany jako załącznik do formularza rekrutacyjnego,
 • scany dokumentów potwierdzających wykształcenie (dodane jako załącznik do formularza rekrutacyjnego),
 • scany dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy (dodane jako załącznik do formularza rekrutacyjnego),

Wymagane oświadczenia składane w systemie elektronicznej rekrutacji:

 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • oświadczenie kandydata o braku skazania za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenie o zgodności z prawdą i ze stanem faktycznym, danych wpisanych w formularzu rekrutacyjnym.

Dodatkowe informacje o naborze można uzyskać w Wydziale Organizacyjnym i Kadr Urzędu Miasta, telefon nr 32 4165305 lub 32 4165000 w. 9305 lub 424 od poniedziałku do środy w godzinach od 7:30 do 15:00, w czwartek od  7:30 do 17:00, w piątek 7:30 do 13:00.

Informacja o przebiegu rekrutacji i jej wynik zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta oraz na stronie internetowej Urzędu w Biuletynie Informacji Publicznejosoba odpowiedzialna za treść: Aneta Tatara, dnia: 2021-06-16
utworzony: 16-06-2021 / modyfikowany: 16-06-2021
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu

Biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta Chorzów