Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelURZĄD MIASTAOGŁOSZENIA URZĘDOWENIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANE NA SPRZEDAŻ

Treść strony

wersja do druku
powrót | ul. Podmiejska

Prezydent Miasta Chorzów

ogłasza

 

I przetarg ustny nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste udziału Miasta Chorzów wynoszącego 1/7 części w nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ulicy Podmiejskiej wraz ze sprzedażą usytuowanego na niej garażu murowanego, stanowiącego własność Miasta Chorzów.

 

Dane geodezyjne: działka nr 472/17 o powierzchni 225 m2, KA1C/00008546/9.

 

Powierzchnia użytkowa garażu nr 26 – 16,90 m2.

 

Przeznaczenie: tereny zespołów garażowych i parkingów.

 

Cena wywoławcza całej nieruchomości: 23.301,00 zł, w tym:

- wartość prawa własności lokalu użytkowego – garażu – 19.018,00 zł

- wartość udziału wynoszącego 1/7 części w prawie własności gruntu – 4.283,00 zł

 

Cena gruntu uzyskana w przetargu będzie stanowić podstawę do ustalenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu. Pierwsza opłata wynosić będzie 25% ceny gruntu i winna być wpłacona jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego. Opłata roczna wynosić będzie 1% ceny gruntu. Opłata roczna winna być wnoszona przez cały okres trwania użytkowania wieczystego, w terminie do dnia 31 marca każdego roku z góry za dany rok, począwszy od roku następnego po zawarciu umowy notarialnej. Wysokość opłaty rocznej może być aktualizowana, nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość tego gruntu ulegnie zmianie. Zaktualizowaną opłatę roczną ustala się, przy zastosowaniu dotychczasowej stawki procentowej, od wartości gruntu określonej na dzień aktualizacji opłaty. Ww. opłaty powiększone zostaną o należny podatek VAT na podstawie ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług.

 

Cena sprzedaży garażu wraz z I opłatą z tytułu użytkowania wieczystego gruntu uzyskana w przetargu, winna być wpłacona w całości przed zawarciem umowy notarialnej.

 

Wadium w wysokości 2.330,00 zł uczestnicy przetargu winni wpłacić przelewem na konto: Urząd Miasta Chorzów Miasto na prawach powiatu, ul. Rynek 1, 41 – 500 Chorzów, ING Bank Śląski S.A. Nr 75 1050 1214 1000 0010 0000 3671 w terminie najpóźniej do dnia 2.09.2021 r.Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Miasta. Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Osobom, które przetargu nie wygrały wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem trzech dni od dnia zamknięcia przetargu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy. Oświadczenie (druk do pobrana w siedzibie Urzędu Miasta pok. 425) uczestnicy przetargu winni złożyć najpóźniej do dnia 2.09.2021 r. do godz. 15:00 w siedzibie Urzędu Miasta Chorzów, ul. Rynek 1, IV piętro, pokój 425.

 

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta Chorzów, ul. Rynek 1,

II piętro, pokój 236 o godz. 12:00 dnia 7 września 2021 r.

 

Nabywca akceptuje, że Miasto Chorzów nie będzie ponosiło odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane koniecznością poniesienia ewentualnych kosztów obowiązkowego usunięcia zanieczyszczeń lub skażeń, które występują lub mogą wystąpić po podpisaniu umowy sprzedaży nieruchomości lub rekultywacji terenu, dokonanej na mocy decyzji albo rozstrzygnięć sądowych wydanych po podpisaniu umowy sprzedaży. Ponadto Miasto Chorzów nie będzie odpowiadało za konieczność poniesienia ewentualnych dodatkowych kosztów, związanych z zabezpieczeniem terenu, a wynikających z faktu usytuowania przedmiotowej nieruchomości na terenach objętych ograniczeniami zabudowy kubaturowej, z uwagi na występujące pustki po starej, płytkiej eksploatacji węgla kamiennego. W umowie sprzedaży nabywca zrzeknie się dochodzenia w przyszłości wszelkich roszczeń z tego tytułu.

Nieruchomość jest przedmiotem dzierżawy.

W dniu 16.06.2021 r. bezskutecznie upłynął termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/wym. nieruchomości, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Ogłoszenia o przetargach dostępne są na: tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Chorzów, stronie internetowej miasta:www.chorzow.eu,oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Dodatkowe warunki przetargu można uzyskać codziennie w dniach pracy Urzędu Miasta Chorzów, ul. Rynek 1, pok. 425, tel. 32 416 5000 wew. 453, sobkiewicz_m@chorzow.eu.

Prezydent Miasta Chorzowa ma prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.osoba odpowiedzialna za treść: Sobkiewicz Monika, dnia: 2021-06-14
utworzony: 22-06-2021 / modyfikowany: 23-06-2021
wprowadził(a): Monika Banik
rejestr zmian

Stopka serwisu

Biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta Chorzów