Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelURZĄD MIASTAOGŁOSZENIA URZĘDOWENIERUCHOMOŚCI DO WYDZIERŻAWIENIA

Treść strony

wersja do druku
powrót | ul. Kluczborska

Prezydent Miasta Chorzów

ogłasza

 

I przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie, na czas nieoznaczony, części nieruchomości stanowiącej własność Miasta Chorzów, położonej w Chorzowie przy ul. Kluczborskiej

 

Dane geodezyjne nieruchomości:

Działka o numerze geodezyjnym 231/71 o powierzchni 8579 m², KA1C/00009813/9.

Przedmiot dzierżawy:

Część działki o numerze geodezyjnym 231/71 o powierzchni 5579 m², pod uprawy rolne.

 

Przeznaczenie nieruchomości: tereny zieleni parkowej.

 

Działy III i IV księgi wieczystej są wolne od wpisów.

 

Stawka wyjściowa czynszu dzierżawnego do przetargu wynosi:

0,10 zł za 1 m2 gruntu w stosunku rocznym.

Roczny czynsz dzierżawny osiągnięty w przetargu zwolniony jest od podatku VAT na podstawie § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1983).

Czynsz dzierżawny płatny będzie do dnia 31 października każdego roku, zgodnie z umową dzierżawy. Datą dokonania wpłaty czynszu jest data uznania rachunku bankowego Miasta.

Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego może ulegać zmianie, nie częściej niż raz na rok i uwzględniać będzie również średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Wadium w wysokości 110,00 złuczestnicy przetargu winni wpłacić przelewem na konto: Urząd Miasta Chorzów Miasto na prawach powiatu, ul. Rynek 1, 41-500 Chorzów, ING Bank Śląski S.A. Nr 75 1050 1214 1000 0010 0000 3671, w terminie najpóźniej do dnia 25 listopada 2021 r. Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Miasta. Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego. Osobom, które przetargu nie wygrały wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem trzech dni od dnia zamknięcia przetargu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy.

Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń uczestnicy przetargu winni złożyć najpóźniej do dnia 25.11.2021 r. do godziny 15:00, w siedzibie Urzędu Miasta Chorzów, ul. Rynek 1, IV piętro, pokój 425.

 

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta Chorzów, ul. Rynek 1,

II piętro, duża sala posiedzeń, dnia 30 listopada 2021 r. o godz. 09:00

 

Ogłoszenia o przetargach dostępne są również na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Chorzów,
ul. Rynek 1, stronie internetowej miasta: www.chorzow.eu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Dodatkowe warunki przetargu można uzyskać codziennie w dniach pracy Urzędu Miasta Chorzów, ul. Rynek 1 w pokoju 425, tj. od poniedziałku do środy od godz. 7:30 – 15:00, w czwartki od godz. 7:30 – 17:00 oraz w piątki od godz. 7:30 – 13:00, tel. 32 416 50 00 wew. 228, mail: niesyto_b@ chorzow.eu.

Prezydent Miasta Chorzów ma prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.osoba odpowiedzialna za treść: Niesyto Bożena, dnia: 2021-09-02
utworzony: 14-09-2021 / modyfikowany: 15-09-2021
wprowadził(a): Monika Banik
rejestr zmian

Stopka serwisu

Biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta Chorzów