Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelURZĄD MIASTAOGŁOSZENIA URZĘDOWEPRACANabór na stanowisko radcy prawnego w Wydziale Organizacyjnym i Kadr (nabór zakończony)

Treść strony

wersja do druku
powrót | Ogłoszenie o naborze

PREZYDENT MIASTA CHORZÓW

ogłasza nabór na stanowisko

Radcy prawnego w Wydziale Organizacyjnym i Kadr

OR-III.2110. 17 .2021

Opis stanowiska pracy:

Do głównych obowiązków pracownika będzie należało m.in.

 • wydawanie opinii, udzielanie porad i konsultacji prawnych w zadaniach prowadzonych przez Urząd,
 • udział w przygotowaniu i weryfikacji aktów prawnych Gminy (w tym opiniowanie: regulaminów i statutów jednostek organizacyjnych Miasta), regulaminów oraz innych dokumentów wytwarzanych w Urzędzie Miasta celem zapewnienia ich zgodności z obowiązującym stanem prawnym, a także ich zgodności z zasadami techniki prawodawczej i poprawności językowej,
 • udział i pomoc prawna w tworzeniu projektów umów i porozumień,
 • pomoc prawna w prowadzeniu postępowań administracyjnych,
 • pomoc prawna w rozpatrywaniu i udzielaniu odpowiedzi na interpelacje, skargi, wnioski, w tym w zakresie dostępu do informacji publicznej i wniosków o zapewnienie dostępności,
 • prowadzenie innych spraw zleconych przez Prezydenta Miasta.

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie albo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państwa, z którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów wspólnotowych przysługuje prawo do podjęcia pracy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i znajomość języka polskiego potwierdzona odpowiednim dokumentem określonym w przepisach o Służbie Cywilnej,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie wyższe prawnicze,
 • uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego – wpis na listę radców prawnych,
 • doświadczenie w wykonywaniu zawodu radcy prawnego przez minimum rok,
 • znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, kodeks postępowania administracyjnego, prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, prawo zamówień publicznych, kodeks pracy, znajomość zagadnień dotyczących realizacji funduszy unijnych,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • biegła obsługa komputera,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

Wymagania pożądane:

 • biegła znajomość przepisów i orzecznictwa z zakresu funkcjonowania samorządu gminnego,
 • doświadczenie zawodowe w strukturach administracji samorządowej lub rządowej,
 • obiektywizm, odpowiedzialność, dyspozycyjność, dokładność i systematyczność w pracy,
 • dobra organizacja pracy własnej.

Warunki pracy:

 • miejsce świadczenia pracy: Urząd Miasta Chorzów, Rynek 1, 41-500 Chorzów
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • praca przy komputerze o charakterze administracyjno-biurowym,
 • nie istnieją bariery architektoniczne w dostępności do budynku Urzędu.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Składanie ofert:

Oferty składa się poprzez wypełnienie i przesłanie wyłącznie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego dostępnego pod linkiem https://rekrutacja.chorzow.eu/ w terminie do dnia 3 października 2021r.

Informacja o kolejnych etapach naboru będzie publikowana wg indywidualnych numerów nadanych każdej ofercie pracy na stronie internetowej Urzędu Miasta w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wymagane dokumenty dla aplikacji składanych online:

 • wypełniony elektronicznie formularz rekrutacyjny,
 • list motywacyjny dodany jako załącznik do formularza rekrutacyjnego,
 • scany dokumentów potwierdzających wykształcenie (dodane jako załącznik do formularza rekrutacyjnego),
 • scany dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe (dodane jako załącznik do formularza rekrutacyjnego)

Wymagane oświadczenia składane w systemie elektronicznej rekrutacji:

 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • oświadczenie kandydata o braku skazania za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z  oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenie o zgodności z prawdą i ze stanem faktycznym, danych wpisanych w formularzu rekrutacyjnym.

Dodatkowe informacje o naborze można uzyskać w Wydziale Organizacyjnym i Kadr Urzędu Miasta, telefon nr 32 4165305 lub 32 4165000 w 9305 lub 424 od poniedziałku do środy w godzinach od 7:30 do 15:00, w czwartek od  7:30 do 17:00, w piątek 7:30 do 13:00.

Informacja o przebiegu rekrutacji i jej wynik zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta oraz na stronie internetowej Urzędu w Biuletynie Informacji Publicznejosoba odpowiedzialna za treść: Izabela Duda, dnia: 2021-09-23
utworzony: 23-09-2021 / modyfikowany: 23-09-2021
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu