Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelURZĄD MIASTAOGŁOSZENIA URZĘDOWEPRACANabór na stanowisko urzędnicze w Wydziale Usług Komunalnych i Ekologii (nabór zakończony)

Treść strony

wersja do druku
powrót | Ogłoszenie o naborze

PREZYDENT MIASTA CHORZÓW

ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze

w Wydziale Usług Komunalnych i Ekologii

OR-III.2110.20.2021

Opis stanowiska pracy:

Do głównych obowiązków pracownika będzie należało m.in.

 • przygotowywanie założeń merytorycznych do postępowań o udzielenie zamówień publicznych na odbiór odpadów z miasta,
 • rozliczanie umów na odbieranie odpadów komunalnych z miasta,
 • nadzorowanie świadczonych usług w ramach umowy na odbieranie odpadów komunalnych z miasta, prowadzenie kontroli w zakresie posiadania kompostowników i udzielanych z tego tytułu ulg,
 • weryfikowanie danych do faktur za świadczone usługi, prowadzenie bieżących wykazów z ilości odpadów komunalnych,
 • bieżąca obsługa mieszkańców w zakresie usług związanych z odbiorem odpadów komunalnych z terenu miasta,
 • weryfikowanie ilości odpadów odbieranych z terenu miasta, w tym w PSZOK prowadzenie rejestrów w tym zakresie,
 • weryfikowanie w terenie oraz na podstawie posiadanych dokumentów złożonych przez mieszkańców reklamacji związanych z odbiorem odpadów komunalnych,
 • prowadzenie postępowań na zastępczy odbiór odpadów;
 • przygotowywanie i wdrażanie wieloletniego planu edukacji ekologicznej dotyczącej systemu gospodarowania odpadami,
 • kontrolowanie nieruchomości wyłączonych z obowiązku wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (nieruchomości poza systemem gminnym) przegląd posiadanych umów,
 • bieżąca praca w terenie w zakresie monitorowania realizowanych usług związanych z odbiorem odpadów z miasta.

Do zadań okresowych pracownika będzie należało m.in.

 • przygotowywanie projektów uchwał związanych z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi.

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie albo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państwa, z którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów wspólnotowych przysługuje prawo do podjęcia pracy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i znajomość języka polskiego potwierdzona odpowiednim dokumentem określonym w przepisach o Służbie Cywilnej,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • nieposzlakowana opinia,
 • niekaralność,
 • wykształcenie wyższe kierunkowe co najmniej I stopnia dotyczące ochrony środowiska lub dziedzin pokrewnych inżynierii środowiska, ekologia,
 • prawo jazdy kat. B,
 • znajomość ustaw: o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, o finansach publicznych, ordynacja podatkowa, kodeks postępowania administracyjnego, o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, o pracownikach samorządowych, rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO),
 • biegła obsługa komputera,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

Wymagania pożądane:

 • co najmniej roczne doświadczenie w pracy w instytucjach budżetowych, publicznych, jednostkach samorządu terytorialnego,
 • wysoka samodyscyplina, rzetelność oraz dokładność,
 • komunikatywność i wysoka kultura osobista,
 • gotowość do współdziałania,
 • odporność na działanie pod presją czasu,
 • doświadczenie w kontaktach z instytucjami publicznymi i kontrahentami,
 • umiejętność koordynowania spraw urzędowych,
 • gotowość do pracy w zróżnicowanych warunkach środowiskowych,

Warunki pracy: praca związana z koniecznością wychodzenia w teren, pełny wymiar czasu pracy, praca przy komputerze pod presją czasu. Nie istnieją bariery utrudniające wykonywanie pracy ani bariery architektoniczne w dostępności do budynku Urzędu.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Składanie ofert:

Oferty składa poprzez wypełnienie i przesłanie wyłącznie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego dostępnego pod linkiem https://rekrutacja.chorzow.eu/ w terminie do 8 listopada 2021r.

Informacja o kolejnych etapach naboru będzie publikowana wg indywidualnych numerów nadanych każdej ofercie pracy na stronie internetowej Urzędu Miasta w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wymagane dokumenty dla aplikacji składanych online:

 • wypełniony elektronicznie formularz rekrutacyjny,
 • list motywacyjny dodany jako załącznik do formularza rekrutacyjnego,
 • scany dokumentów potwierdzających wykształcenie (dodane jako załącznik do formularza rekrutacyjnego),

Wymagane oświadczenia składane w systemie elektronicznej rekrutacji:

 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • oświadczenie kandydata o braku skazania za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenie o zgodności z prawdą i ze stanem faktycznym, danych wpisanych w formularzu rekrutacyjnym.

Dodatkowe informacje o naborze można uzyskać w Wydziale Organizacyjnym i Kadr Urzędu Miasta, telefon nr 32 4165305 lub 32 4165000 w. 9305 lub 424 od poniedziałku do środy w godzinach od 7:30 do 15:00, w czwartek od  7:30 do 17:00, w piątek 7:30 do 13:00.

Informacja o przebiegu rekrutacji i jej wynik zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta oraz na stronie internetowej Urzędu w Biuletynie Informacji Publicznejosoba odpowiedzialna za treść: Aneta Tatara, dnia: 2021-10-22
utworzony: 22-10-2021 / modyfikowany: 22-10-2021
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu