Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelURZĄD MIASTAWYDZIAŁY, BIURA, STANOWISKA SAMODZIELNEWYDZIAŁ USŁUG KOMUNALNYCH I EKOLOGIIPROCEDURY I KARTY INFORMACYJNE - REFERAT UTRZYMANIA ZIELENI I CZYSTOŚCI MIASTA

Treść strony

wersja do druku
powrót | Zezwolenie na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną

pobierz plik: [ Wniosek na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną wersja edytowalna ]

Nazwa usługi:

Zezwolenie na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną

Ogólny opis

 1. Wykaz ras psów uznanych za agresywne obejmuje następujące rasy psów:

  • amerykański pitt bull terrier,

  • pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin),

  • buldog amerykański,

  • dog argentyński,

  • pies kanaryjski (Perro de Presa Canario),

  • tosa inu,

  • rottweiler,

  • akbash dog,

  • anatolian karabash,

  • moskiewski stróżujący,

  • owczarek kaukaski.

 1. Prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną wymaga zezwolenia wydanego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na planowane miejsce hodowli lub utrzymywania psa na wniosek osoby zamierzającej prowadzić hodowlę lub utrzymywać takiego psa.

 2. Kto prowadzi hodowlę lub utrzymuje psa rasy uznawanej za agresywną bez wymaganego zezwolenia podlega karze aresztu lub grzywny. W razie ukarania za wykroczenie – prowadzenia hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną bez wymaganego zezwolenia – można orzec przepadek zwierzęcia.

Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony formularz wniosku.

 2. Kopia rodowodu lub kopia metryki psa (oryginał do wglądu).

 3. Dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty skarbowej.

 4. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej.
  Sposób dostarczania dokumentów

 1. Formularz elektroniczny wniosku jest dostępny w dolnej części ekranu, po wybraniu urzędu właściwego do załatwienia sprawy.

 2. Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:

  1. Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej ePUAP - opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym.

  2. Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).

  3. Złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy.

Adres do korespondencji:

Urząd Miasta Chorzów,

Wydział Usług Komunalnych i Ekologii,

ul. Rynek 1, 41-500 Chorzów,

Dokumenty można złożyć osobiście w Urzędzie Miasta Chorzów,

ul. Rynek 1,

Kancelaria Ogólna,

parter, pokój nr 2

Godziny pracy Urzędu:

poniedziałek – środa - w godz. 7.30 – 15.00,

czwartek – w godz. 7.30 – 17.00,

piątek – w godz. 7.30 – 13.00

 1. Dokumenty do wglądu należy przedstawić:

  1. W sytuacji bezpośredniego kontaktu z urzędem - przy składaniu wniosku.

  2. W sytuacji korzystania ze skrzynki ePUAP lub drogi pocztowej - dostarczyć bezpośrednio do urzędu, jako uzupełnienie wcześniej przesłanego wniosku lub przesłać pocztą, a urząd po dokonaniu odpowiednich czynności dokumenty te odeśle na wskazany adres.

 2. Dokumenty, które mają być dostarczone w oryginałach lub uwierzytelnionych kopiach należy złożyć bezpośrednio w urzędzie lub przesłać pocztą tradycyjną.

 3. W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie nie krótszym niż 7 dni.

 

W przypadku chęci załatwienia usługi drogą elektroniczną, wniosek można złożyć w następujący sposób:

Pismem ogólnym przez ePUAP:

https://www.gov.pl/web/gov/wyslij-pismo-ogolne

 Opłaty 

 1. Opłata skarbowa za wydanie decyzji - 82 PLN.

 2. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 PLN od każdego stosunku pełnomocnictwa.
  Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać przelewem na konto:

 

 • dla płatności krajowych w PLN
  URZĄD MIASTA CHORZÓW
  MIASTO NA PRAWACH POWIATU
  ul. Rynek 1, 41-500 Chorzów
  ING Bank Śląski S.A.
  31 1050 0161 5783 0122 2222 2222

 • dla płatności zagranicznych (nr rachunku w formacie IBAN)
  URZĄD MIASTA CHORZÓW
  MIASTO NA PRAWACH POWIATU
  ul. Rynek 1, 41-500 Chorzów
  ING Bank Śląski S.A.
  kod SWIFT ING Banku Śląskiego: INGBPLPW
  PL 31 1050 0161 5783 0122 2222 2222
   

 1. Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto właściwego urzędu przelewem lub przekazem pocztowym.

 2. Termin wniesienia opłaty: najpóźniej w dniu składania wniosku. 

Terminy i sposób załatwienia sprawy 

 1. Decyzja wydawana jest nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawie szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

 2. Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę: 

 1. drogą elektroniczną przez skrzynkę kontaktową ePUAP

 2. poprzez pocztę tradycyjną

 3. osobiście w siedzibie urzędu 

Odbioru osobistego można dokonać: 

Urząd Miasta Chorzów, 

Wydział Usług Komunalnych i Ekologii, 

IV piętro, pokój 409. 

 1. O formie odbioru decyduje Wnioskodawca w formularzu wniosku. 

Informacje na temat przebiegu sprawy 

 1. Podstawowe informacje na temat stanu załatwianej sprawy można otrzymać poprzez naciśnięcie - po podaniu sygnatury (znaku) sprawy - przycisku "Sprawdź stan sprawy", znajdującego się w nagłówku karty.

 2. Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z urzędem osobiście 

Urząd Miasta Chorzów 

Wydział Usług Komunalnych i Ekologii, 

IV piętro, pokój 409 

 1. Informacje można uzyskać również telefonicznie pod numerem telefonów 32 4165000 wew. 5233 

Przetwarzanie danych osobowych 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (…) tzw. RODO 

Informujemy, że : 

1. administratorem danych osobowych jest Miasto Chorzów reprezentowane przez Prezydenta Miasta Chorzów z siedzibą w Chorzowie, ul. Rynek 1; 

2. kontakt do inspektora ochrony danych: tel. 32 4165432, mail: iod@chorzow.eu 

3. dane osobowe są przetwarzane w celu w jakim został złożony wniosek/pismo/skarga/petycja/zapytanie na podstawie: 

w przypadku danych zwykłych: 

art. 6 ust. 1 lit a) RODO – dobrowolna zgoda 

art. 6 ust. 1 lit b) RODO – umowa, podjęcie działań przed zawarciem umowy, 

art. 6 ust. 1 lit c) RODO - obowiązek prawny ciążący na administratorze, 

art. 6 ust.1 lit d) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej; 

art. 6 ust. 1 lit e) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi; 

w przypadku danych szczególnych (specjalnych/wrażliwych): 

art. 9 ust. 2 lit a) RODO – zgoda; 

art. 9 ust. 2 lit b) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej, o ile jest to dozwolone prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, lub porozumieniem zbiorowym na mocy prawa państwa członkowskiego przewidującymi odpowiednie zabezpieczenia praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą; 

art. 9 ust. 2 lit c) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, a osoba, której dane dotyczą, jest fizycznie lub prawnie niezdolna do wyrażenia zgody;

 4. dane będą udostępniane tylko podmiotom uprawnionym; 

5. dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych; 

6. dane będą przechowywane do czasu załatwienia sprawy, następnie zarchiwizowane zgodnie z kategorią archiwalną 

7. każdy ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia; 

8. w razie niezgodnego z prawem przetwarzania danych każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego PUODO Warszawa, ul. Stawki 2; 

9. każdy ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych za zgodą wnioskodawcy) 

10. podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości załatwienia sprawy 

11. dane osobowe nie będą służyć do profilowania;

osoba odpowiedzialna za treść: Joanna Gawenda, dnia: 2021-11-10
utworzony: 10-11-2021 / modyfikowany: 16-11-2021
wprowadził(a): Joanna Gawenda
rejestr zmian

Stopka serwisu