Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelURZĄD MIASTAWYDZIAŁY, BIURA, STANOWISKA SAMODZIELNEWYDZIAŁ USŁUG KOMUNALNYCH I EKOLOGIIPROCEDURY I KARTY INFORMACYJNE - REFERAT EKOLOGIIPROCEDURY I KARTY INFORMACYJNE

Treść strony

wersja do druku
powrót | Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości

pobierz plik: [ Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcia drzew lub krzewów z terenu nieruchomości ]

pobierz plik: [ Oświadczenie udostępnienie informacji -wspólnota ]

pobierz plik: [ Oświadczenie udostępnienie informacji -spółdzielnia ]

Nazwa usługi:

Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów

Ogólny opis

 1. Zgodnie z art. 83a ust. 1 ustawy o ochronie przyrody usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta na wniosek posiadacza nieruchomości lub właściciela urządzeń, o których mowa w art.49 § 1 Kodeksu cywilnego. Jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym, do wniosku dołącza się zgodę jej właściciela.

 2. Zgoda właściciela gruntu nie jest wymagana w przypadku wniosku złożonego przez:

 1. użytkownika wieczystego nieruchomości;

 2. posiadacza o nieuregulowanej sytuacji prawnej;

 3. spółdzielni mieszkaniowej;

 4. wspólnoty mieszkaniowej, w której właściciele lokali powierzyli zarząd nieruchomością wspólną zarządowi;

 5. zarządcy nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa.

 1. Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków wydaje wojewódzki konserwator zabytków.

 2. Zgodnie z art. 90 ustawy o ochronie przyrody czynności, o których mowa w art. 83 - 89, w zakresie, w jakim wykonywane są one przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, w odniesieniu do nieruchomości będących własnością gminy, wykonuje starosta. Jeżeli prezydent miasta na prawach powiatu sprawuje funkcję starosty, czynności, o których mowa w ust. 1, wykonuje marszałek województwa.

 3. Zgodnie z art. 86 ust.1 ustawy o ochronie przyrody nie nalicza się opłat za usunięcie:

 1. drzew lub krzewów, na których usunięcie nie jest wymagane zezwolenie;

 2. drzew lub krzewów, jeżeli usunięcie jest związane z odnową i pielęgnacją drzew rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków;

 3. drzew lub krzewów, które zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub mienia w istniejących obiektach budowlanych lub funkcjonowaniu urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego;

 4. drzew lub krzewów, które zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego lub kolejowego albo bezpieczeństwu żeglugi;

 5. drzew lub krzewów w związku z przebudową dróg publicznych lub linii kolejowych;

 6. drzew, których obwód pnia mierzony na wysokości 130 cm nie przekracza:

 • 120 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

 • 80 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew

w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego lub do innego użytkowania zgodnego z przeznaczeniem terenu, określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;

 1. krzewu lub krzewów rosnących w skupiskach, pokrywających grunt o powierzchni do 50 m2, w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania innego niż rolnicze, zgodnego z przeznaczeniem terenu, określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

 2. drzew lub krzewów w związku z zabiegami pielęgnacyjnymi drzew lub krzewów na terenach zieleni;

 3. drzew lub krzewów, które obumarły lub nie rokują szansy na przeżycie, z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości;

 4. topoli o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm wynoszącym powyżej 100 cm, nienależących do gatunków rodzimych, jeżeli zostaną zastąpione w najbliższym sezonie wegetacyjnym drzewami innych gatunków;

 5. drzew lub krzewów, jeżeli usunięcie wynika z potrzeb ochrony roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową lub ochrony siedlisk przyrodniczych;

 6. drzew lub krzewów z grobli stawów rybnych;

 7. drzew lub krzewów, jeżeli usunięcie jest związane z regulacją i utrzymaniem koryt cieków naturalnych, wykonywaniem i utrzymaniem urządzeń wodnych służących kształtowaniu zasobów wodnych oraz ochronie przeciwpowodziowej w zakresie niezbędnym do wykonania i utrzymania tych urządzeń;

 8. drzew lub krzewów usuwanych z terenu poligonów lub placów ćwiczeń, służących obronności państwa.

 1. Przepisów ustawy o ochronie przyrody dotyczących wydawania zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów, naliczania opłat i wymierzania kar nie stosuje się do:

 1. Krzewu lub krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2;

 2. Krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni;

 3. Drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:

 • 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,

 • 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

 • 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew;

 1. Drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej (właściciel nieruchomości jest obowiązany dokonać zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew );

 2. Drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego;

 3. Drzew lub krzewów na plantacjach lub w lasach w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach;

 4. Drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni;

 5. Drzew lub krzewów usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych;

 6. Drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu z obszarów położonych między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, z wałów przeciwpowodziowych i terenów w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału;

 7. Drzew lub krzewów, które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;

 8. Drzew lub krzewów stanowiących przeszkody lotnicze, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;

 9. Drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu ze względu na potrzeby związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych;

 10. Drzew lub krzewów usuwanych z obszaru parku narodowego lub rezerwatu przyrody nieobjętego ochroną krajobrazową;

 11. Drzew lub krzewów usuwanych w ramach zadań wynikających z planu ochrony lub zadań ochronnych parku narodowego lub rezerwatu przyrody, planu ochrony parku krajobrazowego, albo planu zadań ochronnych lub planu ochrony dla obszaru Natury 2000;

 12. Prowadzenia akcji ratowniczej przez jednostki ochrony przeciwpożarowej lub inne właściwe służby ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia;

 13. Drzew lub krzewów stanowiących złomy lub wywroty usuwanych przez:

 • Jednostki ochrony przeciwpożarowej, jednostki sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, właścicieli urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1Kodeksu cywilnego, zarządców dróg, zarządców infrastruktury kolejowej, gminne lub powiatowe jednostki oczyszczania lub inne podmioty działające w tym zakresie na zlecenie gminy lub powiatu,

 • Inne podmioty lub osoby, po przeprowadzeniu oględzin przez organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów, potwierdzających, że drzew lub krzewów stanowią złom lub wywrot;

 1. Drzew lub krzewów należących do gatunków obcych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 120 ust. 2f., zezwolenie na sprowadzanie do kraju, hodowanie, rozmnażanie i sprzedaż roślin, zwierząt lub grzybów gatunków obcych zagrażających rodzimym gatunkom lub siedliskom przyrodniczym, określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 września 2011 r. w sprawie listy roślin i zwierząt gatunków obcych, które w przypadku uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym.

 1. Zezwolenie na usunięcie drzew w obrębie pasa drogowego drogi publicznej, z wyłączeniem obcych gatunków topoli, wydaje się po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska.

 2. Zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu na obszarach objętych ochroną krajobrazową, w granicach Parku Narodowego albo rezerwatu przyrody wydaje się po uzgodnieniu z dyrektorem Parku Narodowego albo Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska.

Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony formularz wniosku.

 2. Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością albo oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego (dotyczy jedynie właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu Cywilnego). Oryginał lub odpis potwierdzony za zgodność z oryginałem (art. 76a § 2 Kodeksu Postępowania Administracyjnego)

 3. Oświadczenie o udostępnieniu informacji, o której mowa w art. 83 ust. 4 ustawy o ochronie przyrody (dotyczy spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych).

 4. Zgoda właściciela terenu, jeżeli wnioskodawca nie jest właścicielem, użytkownikiem wieczystym, Spółdzielnią Mieszkaniową, Wspólnotą Mieszkaniową, Zarządcą Skarbu Państwa, lub posiadaczem nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

 5. Zgoda pozostałych współwłaścicieli nieruchomości w przypadku występowania współwłaścicieli nieruchomości.

 6. Rysunek, mapę albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane – określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości;

 7. Projekt planu wykonania nasadzeń zastępczych lub przesadzenia drzew lub krzewów, jeżeli są planowane, wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania terenu w przypadku inwestycji (nasadzenia zastępcze rozumiane jako posadzenie drzew lub krzewów, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub o powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia usuwanych krzewów, stanowiących kompensacje przyrodniczą za usuwane drzewa i krzewy w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska) z podaniem:

  1. liczby, gatunku lub odmiany drzew lub krzewów,

  2. miejsca wykonania,

  3. terminu wykonania nasadzeń lub przesadzenia.

 8. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000, w przypadku realizacji przedsięwzięcia, dla którego wymagane jest ich uzyskanie zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, oraz postanowienie uzgadniające wydawane przez właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli jest wymagana lub została przeprowadzona na wniosek realizującego przedsięwzięcie;

 9. Zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające zakazom określonym w art. 51 ust. 1 pkt 1–4 i 10 oraz w art. 52 ust. 1 pkt 1, 3, 7, 8, 12, 13 i 15, jeżeli zostało wydane.

 10. Inwentaryzacja drzew i krzewów w przypadku większej ich liczby.

 11. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej.

Sposób dostarczania dokumentów

 1. Formularze, na których należy składać wniosek są dostępne pod opisem usługi:

 2. Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:

1) Złożyć drogą elektroniczną.

   1. Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).

   2. Złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy.

 Miejsce składania dokumentów:

Urząd Miasta Chorzów

ul. Rynek 1

41-500 Chorzów

Kancelaria Ogólna,

parter, pokój nr 2

w godzinach pracy Urzędu.

 1. Dokumenty do wglądu należy przedstawić:

  1. W sytuacji bezpośredniego kontaktu z urzędem - przy składaniu wniosku.

  2. W sytuacji korzystania z drogi elektronicznej - dostarczyć bezpośrednio do urzędu, jako uzupełnienie wcześniej przesłanego wniosku lub przesłać pocztą, a urząd po dokonaniu odpowiednich czynności dokumenty te odeśle na wskazany adres.

 2. Dokumenty, które mają być dostarczone w oryginałach lub uwierzytelnionych kopiach należy złożyć bezpośrednio w urzędzie lub przesłać pocztą tradycyjną.

 3. W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie nie krótszym niż 7 dni.

W przypadku chęci załatwienia usługi drogą elektroniczną, wniosek można złożyć w następujący sposób:

 Pismem ogólnym przez ePUAP:

https://www.gov.pl/web/gov/wyslij-pismo-ogolne

Opłaty

 1. Wniosek jest wolny od opłat.

 2. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 PLN od każdego stosunkupełnomocnictwa.
  Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.
  Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać przelewem na konto:


1). dla płatności krajowych w PLN

URZĄD MIASTA CHORZÓW

MIASTO NA PRAWACH POWIATU

ul. Rynek 1, 41-500 Chorzów

ING Bank Śląski S.A.

31 1050 0161 5783 0122 2222 2222


2) dla płatności zagranicznych (nr rachunku w formacie IBAN)

URZĄD MIASTA CHORZÓW

MIASTO NA PRAWACH POWIATU

ul. Rynek 1, 41-500 Chorzów

ING Bank Śląski S.A.

kod SWIFT ING Banku Śląskiego: INGBPLPW

PL 31 1050 0161 5783 0122 2222 2222

 1. Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto urzędu przelewem, przekazem pocztowym, w opłatomacie lub kartą płatniczą znajdującym się w Urzędzie Miasta.

 2. Termin wniesienia opłaty: najpóźniej w dniu składania wniosku.

 3. Koszty fizycznego usunięcia drzew ponosi wnioskodawca.

 

Terminy i sposób załatwienia sprawy

 1. Decyzja o zezwoleniu na usunięcie drzew lub krzewów lub decyzja o odmowie wydania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów wydawane są bez zbędnej zwłoki. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

 2. Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę:

  1. Drogą elektroniczną poprzez skrzynkę kontaktową ePUAP.

  2. Poprzez pocztę tradycyjną.

  3. Osobiście w siedzibie urzędu.

Miejsce odbioru dokumentów:

Urząd Miasta Chorzów

ul. Rynek 1, 41-500 Chorzów

Wydział Usług Komunalnych i Ekologii,

IV piętro, pokój 408.

w godzinach pracy Urzędu, tj.:

poniedziałek – środa - w godz. 7.30 – 15.00,

czwartek – w godz. 7.30 – 17.00,

piątek – w godz. 7.30 – 13.00

Informacje na temat przebiegu sprawy

 1. Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z urzędem osobiście.

Urząd Miasta Chorzów

ul. Rynek 1, 41-500 Chorzów

Wydział Usług Komunalnych i Ekologii,

IV piętro, pokój 408.

 1. Informacje można uzyskać również telefonicznie pod numerem telefonów:

32 4165000 wew. 5246, 5247

Uwagi:

 1. Na wniosek, złożony w ciągu 14 dni od dnia, w którym decyzja w sprawie ustalenia wysokości opłaty za usunięcie drzew i/lub krzewów stała się ostateczna, opłatę można rozłożyć na raty lub przesunąć termin jej płatności, na okres nie dłuższy niż 3 lata, jeżeli przemawia za tym sytuacja materialna Wnioskodawcy.

 2. W celu uzyskania decyzji o rozłożeniu na raty bądź przesunięciu terminu płatności należy złożyć stosowny wniosek. Decyzje w sprawach rozłożenia opłaty na raty lub przesunięcia terminu płatności podejmuje organ wydający zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów.

 3. Jeżeli zaległości płatności rat wyniosą równowartość trzech kolejnych rat, uiszczenie opłaty staje się wymagane w całości.

Przetwarzanie danych osobowych

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (…) tzw. RODO

Informujemy, że :

1. administratorem danych osobowych jest Miasto Chorzów reprezentowane przez Prezydenta Miasta Chorzów z siedzibą w Chorzowie, ul. Rynek 1;

2. kontakt do inspektora ochrony danych: tel. 32 4165432, mail: iod@chorzow.eu

3. dane osobowe są przetwarzane w celu w jakim został złożony wniosek/pismo/skarga/petycja/zapytanie na podstawie:

w przypadku danych zwykłych:

art. 6 ust. 1 lit a) RODO – dobrowolna zgoda

art. 6 ust. 1 lit b) RODO – umowa, podjęcie działań przed zawarciem umowy,

art. 6 ust. 1 lit c) RODO - obowiązek prawny ciążący na administratorze,

art. 6 ust.1 lit d) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;

art. 6 ust. 1 lit e) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;

w przypadku danych szczególnych (specjalnych/wrażliwych):

art. 9 ust. 2 lit a) RODO – zgoda;

art. 9 ust. 2 lit b) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej, o ile jest to dozwolone prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, lub porozumieniem zbiorowym na mocy prawa państwa członkowskiego przewidującymi odpowiednie zabezpieczenia praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą;

art. 9 ust. 2 lit c) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, a osoba, której dane dotyczą, jest fizycznie lub prawnie niezdolna do wyrażenia zgody;

4. dane będą udostępniane tylko podmiotom uprawnionym;

5. dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych;

6. dane będą przechowywane do czasu załatwienia sprawy, następnie zarchiwizowane zgodnie z kategorią archiwalną

7. każdy ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia;

8. w razie niezgodnego z prawem przetwarzania danych każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego PUODO Warszawa, ul. Stawki 2;

9. każdy ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych za zgodą wnioskodawcy)

10. podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości załatwienia sprawy

11. dane osobowe nie będą służyć do profilowania;


osoba odpowiedzialna za treść: Joanna Gawenda, dnia: 2021-11-10
utworzony: 10-11-2021 / modyfikowany: 17-11-2021
wprowadził(a): Joanna Gawenda
rejestr zmian

Stopka serwisu