Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelURZĄD MIASTAWYDZIAŁY, BIURA, STANOWISKA SAMODZIELNEWYDZIAŁ ORGANIZACYJNY I KADRPROCEDURY I KARTY INFORMACYJNE

Treść strony

wersja do druku
powrót | Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek

 Ogólny opis

 1. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.
 2. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Urząd, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku.

Wymagane dokumenty

Wniosek o udostępnienie informacji można złożyć bez korzystania z formularza. Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko/nazwę oraz adres składającego.

Sposób dostarczania dokumentów

 1. Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
 2. Złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy.
 3. Przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail urzędu.
 4. Przesłać faksem.

  Dokumenty należy przesłać pocztą na adres:
  Urząd Miasta Chorzów
  ul. Rynek 1 41-500 Chorzów

  lub złożyć w Urzędzie Miasta Chorzów
  ul. Rynek 1
  Kancelaria Ogólna – parter, pokój nr 1

  Godziny pracy Urzędu:
  poniedziałek – środa - w godz. 7.30 – 15.00
  czwartek – w godz. 7.30 – 17.00
  piątek – w godz. 7.30 – 13.00

 5. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej można również przesłać pocztą elektroniczną:
  - pismem ogólnym przez ePUAP: https://www.gov.pl/web/gov/wyslij-pismo-ogolne
  - mailem na adres: urzad@chorzow.eu

UWAGA

Złożenie wniosku drogą elektroniczną nie wymaga uwierzytelnienia go podpisem elektronicznym, jednak podpis elektroniczny konieczny jest do potwierdzenia UPO w celu odebrania odpowiedzi wysłanej przez urząd.

Opłaty

 1. W przypadku, gdy w związku z udostępnieniem informacji publicznej urząd ma ponieść dodatkowe koszty związane ze sposobem udostępnienia lub z koniecznością przekształcenia informacji publicznej, można pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.
 2. O wysokości ewentualnych opłat powiadamia się wnioskodawcę w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Udostępnienie informacji następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba, że dokona on w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia albo wycofa wniosek.

Terminy i sposób rozpatrzenia sprawy:

 1. Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje w terminie 14 dni od daty złożenia kompletnego wniosku.
 2. W sprawach skomplikowanych termin ten może być wydłużony do 2 miesięcy, o czym Wnioskodawca zostanie poinformowany odrębnym pismem.
 3. Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę:
  - poprzez pocztę tradycyjną.
  - osobiście w siedzibie urzędu
  - pocztą elektroniczną na wskazany adres e-mail.

  Miejsce odbioru dokumentów:
  Urząd Miasta Chorzów,
  ul. Rynek 1, 41-500 Chorzów,
  Wydział Organizacyjny i Kadr, III piętro, pokój nr 307.

  Godziny pracy Urzędu:
  poniedziałek – środa - w godz. 7.30 – 15.00,
  czwartek – w godz. 7.30 – 17.00,
  piątek – w godz. 7.30 – 13.00.

  O formie odbioru decyduje Wnioskodawca w formularzu wniosku.

 4. Załatwienie wniosku o udostępnienie informacji publicznej może przybrać postać:
  - czynności materialno-technicznej, jaką jest udzielenie informacji publicznej;
  - pisma informującego, że wezwany podmiot nie jest zobowiązany do udzielenia informacji, gdyż nią nie dysponuje i do jej posiadania nie jest zobowiązany,
  - pisma informującego, że żądana informacja nie stanowi informacji publicznej w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej;
  - pisma informującego, że wniosek dotyczy informacji publicznej, lecz zasady i tryb dostępu do informacji objętych wnioskiem są odmiennie uregulowane w innej ustawie (istnieje odrębny tryb dostępu do żądanej informacji),
  - decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej, jeśli wnioskodawca domaga się dostępu do informacji, która stanowi tajemnicę ustawowo chronioną, dotyczy sfery prywatności lub informację przetworzoną i nie występuje przesłanka szczególnie istotnego interesu publicznego w realizacji wniosku,
  - decyzji o umorzeniu postępowania o udzielenie informacji publicznej, gdy wnioskodawca po zawiadomieniu go o braku możliwości zrealizowania wniosku we wskazanej formie i treści nie zmodyfikuje żądania i nadal będzie domagał się udostępnienia w pierwotnej formie, bądź nie odpowie na takie powiadomienie.

Informacje na temat przebiegu sprawy

 1. Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z urzędem osobiście. Informacji udziela Wydział Organizacyjny i Kadr, III piętro, pokój nr 307
 2. Informacje można uzyskać również telefonicznie pod nr telefonu 32 4165307

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz.902).

Przetwarzanie danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) informuję, że:

 1. Administratorem podanych danych osobowych jest Prezydent Miasta Chorzów.
 2. Kontakt do inspektora ochrony danych w Urzędzie Miasta Chorzów - tel. 32 416 54 32, adres mailowy: iod@chorzow.eu  
 3. Podane dane będą przetwarzane w celu udostępnienia informacji publicznej na wniosek na podstawie art. 6 ust .1 lit c  RODO przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego spoczywającego na administratorze w związku z ustawą o dostępie do informacji publicznej
 4. Zgromadzone dane będą przechowywane do czasu realizacji wniosku a następnie zarchiwizowane zgodnie z kategoria archiwalną
 5. Odbiorcami danych będą podmioty posiadającym upoważnienie ustawowe w tym zakresie szczególnie w zakresie nadzoru i kontroli, podmioty współpracujące z Miastem na podstawie zawartych umów i umów powierzenia danych (kancelaria prawna, obsługa informatyczna, niszczenie dokumentów), podmioty obsługujące płatności.  
 6. Zgromadzone dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 7. Dane nie będą podlegały zautomatyzowanym decyzjom, w tym profilowaniu.
 8. Istnieje prawo żądania wglądu i poprawy danych, ich sprostowania, wnioskowanie o ograniczenie przetwarzania.
 9. W razie niezgodnego z prawem przetwarzania danych, istnieje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2,
 10. Podanie danych jest niezbędne do realizacji wniosku.


osoba odpowiedzialna za treść: Joanna Czechowska, dnia: 2021-11-24
utworzony: 10-11-2021 / modyfikowany: 18-09-2023
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu