Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelURZĄD MIASTAWYDZIAŁY, BIURA, STANOWISKA SAMODZIELNEWYDZIAŁ ORGANIZACYJNY I KADRPROCEDURY I KARTY INFORMACYJNE

Treść strony

wersja do druku
powrót | Petycje

Składanie petycji

 

Ogólny opis

 1. Ustawa o petycjach wypełnia obowiązek ustawowego uregulowania trybu rozpatrywania petycji, o którym mówi art. 63 Konstytucji RP. Zgodnie z nim każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi do władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.
 2. W petycji można domagać się zmiany prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu ją wnoszącego, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zadaniach i kompetencji adresata petycji.
 3. O tym, czy pismo jest petycją, decyduje jego treść, a nie forma. Wnoszący petycję może żądać podjęcia określonej decyzji lub wskazać akt prawa, o którego zmianę mu chodzi. Podaje także treść petycji oraz wskazuje jej przedmiot . Aby petycja przyniosła jak najlepszy skutek, warto umieścić w niej liczne argumenty przemawiające za poparciem zawartego w niej postulatu.
 4. Petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów.
 5. Można to zrobić w interesie: publicznym, podmiotu wnoszącego petycję, innego podmiotu (np. sąsiada lub znajomego), ale za jego pisemną zgodą.
 6. Petycje można kierować do wszystkich organów władzy publicznej, np. Sejmu i Senatu, premiera, ministra, rady gminy czy powiatu, burmistrza lub marszałka województwa, organizacji lub instytucji społecznej wykonującej zadania zlecone z zakresu administracji publicznej.
 7. Jeżeli petycja nie spełnia wymogów, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 1 lub 2 , czyli nie zawiera:
  - oznaczenia podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;
  - miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;
  pozostawia się ją bez rozpatrzenia.
 8. Petycja powinna zawierać:
  - oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;
  - wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;
  - oznaczenie adresata petycji;
  - wskazanie przedmiotu petycji.
 9. Postulat zawarty w petycji musi być adresowany do podmiotu mającego kompetencje w przedstawianej sprawie.
 10. Adresat petycji, który jest niewłaściwy do jej rozpatrzenia, przesyła ją niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji, zawiadamiając o tym równocześnie podmiot wnoszący petycję.

Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony formularz petycji.
 2. Pisemna zgoda w przypadku składania petycji w imieniu innego podmiotu.

Sposób dostarczania dokumentów

Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:

Dokumenty należy przesłać pocztą na adres:
Urząd Miasta Chorzów
ul. Rynek 1 41-500 Chorzów

lub złożyć w Urzędzie Miasta Chorzów
ul. Rynek 1
Kancelaria Ogólna – parter, pokój nr 1

Godziny pracy Urzędu:
poniedziałek – środa - w godz. 7.30 – 15.00
czwartek – w godz. 7.30 – 17.00
piątek – w godz. 7.30 – 13.00

W przypadku chęci załatwienia usługi drogą elektroniczną, wniosek można złożyć w następujący sposób:

- pismem ogólnym przez ePUAP: https://www.gov.pl/web/gov/wyslij-pismo-ogolne
- mailem na adres: urzad@chorzow.eu

W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji wzywa, w terminie 30 dni od dnia złożenia petycji, podmiot wnoszący petycję do uzupełnienia lub wyjaśnienia treści petycji w terminie 14 dni z pouczeniem, że petycja, której treść nie zostanie uzupełniona lub wyjaśniona, nie będzie rozpatrzona.

Opłaty

Złożenie petycji jest wolne od opłat.

Terminy i sposób rozpatrzenia sprawy:

 1. Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia jej złożenia. Adresat ma obowiązek poinformować autora petycji – listownie albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej – o sposobie jej załatwienia wraz z uzasadnieniem.
 2. Jeśli petycja została złożona w sprawie dotyczącej petycji już rozpatrzonej przez danego adresata, a w petycji nie powołano się na nowe fakty lub dowody, adresat może pozostawić tę petycję bez rozpatrzenia. Musi powiadomić o pozostawieniu petycji bez rozpatrzenia i poprzednim sposobie załatwienia petycji.
 3. Do jednego miesiąca (w przypadku posłów, senatorów i radnych – do 14 dni). Jeżeli nie jest możliwe załatwienie sprawy w tym terminie, skarżący lub wnioskodawca zostaje powiadomiony o przyczynach zwłoki oraz terminie załatwienia.
 4. Co roku, do 30 czerwca, podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji umieszcza na swojej stronie internetowej lub stronie internetowej urzędu go obsługującego zbiorczą informację o petycjach rozpatrzonych w roku poprzednim.
 5. Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę:
  - drogą elektroniczną
  - poprzez pocztę tradycyjną.
  - osobiście w siedzibie urzędu.

O formie odbioru decyduje Wnioskodawca w formularzu petycji.

Informacje na temat przebiegu sprawy

 1. Podstawowe informacje na temat stanu załatwianej sprawy można otrzymać poprzez naciśnięcie - po podaniu sygnatury (znaku) sprawy - przycisku "Sprawdź stan sprawy", znajdującego się w nagłówku karty.
 2. Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z urzędem osobiście.
 3. Informacji udziela Wydział Organizacyjny i Kadr, III piętro, pokój nr 307
 4. Informacje można uzyskać również telefonicznie pod numerem telefonu: 32 4165307

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy nie występuje.

Skargi i wnioski

Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 870).

Przetwarzanie danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) informuję, że:

 1. Administratorem podanych danych osobowych jest Prezydent Miasta Chorzów.
 2. Kontakt do inspektora ochrony danych w Urzędzie Miasta Chorzów - tel. 32 416 54 32, adres mailowy: iod@chorzow.eu  
 3. Podane dane będą przetwarzane w celu rozpatrzenia petycji na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego spoczywającego na administratorze wynikającego z ustawy o petycjach.
 4. Zgromadzone dane będą przechowywane do czasu rozpatrzenia petycji a następnie zarchiwizowane zgodnie z kategoria archiwalną.
 5. Odbiorcami danych będą podmioty posiadającym upoważnienie ustawowe w tym zakresie szczególnie w zakresie nadzoru i kontroli, podmioty współpracujące z Miastem na podstawie zawartych umów i umów powierzenia danych (kancelaria prawna, obsługa informatyczna, niszczenie dokumentów, doręczanie korespondencji), podmioty obsługujące płatności.  
 6. Zgromadzone dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 7. Dane nie będą podlegały zautomatyzowanym decyzjom, w tym profilowaniu.
 8. Istnieje prawo żądania wglądu i poprawy danych, ich sprostowania, wnioskowanie o ograniczenie przetwarzania.
 9. W razie niezgodnego z prawem przetwarzania danych, istnieje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2,
 10. Podanie danych jest niezbędne do realizacji wniosku.
FORMULARZ PETYCJI:

pobierz plik: [ Formularz petycji ]osoba odpowiedzialna za treść: Joanna Czechowska, dnia: 2021-11-23
utworzony: 10-11-2021 / modyfikowany: 23-11-2021
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu