Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelURZĄD MIASTAWYDZIAŁY, BIURA, STANOWISKA SAMODZIELNEWYDZIAŁ ORGANIZACYJNY I KADRPROCEDURY I KARTY INFORMACYJNE

Treść strony

wersja do druku
powrót | Skargi i wnioski

Skargi i wnioski

Ogólny opis

 1. Złożenie wniosku lub skargi dotyczącej pracy urzędu.
 2. Każdy obywatel ma prawo składania wniosków dotyczących między innymi:
  - poprawy organizacji urzędu,
  - wzmocnienia praworządności,
  - usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom,
  - ochrony własności,
  - lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
 3. Każdy obywatel ma także prawo składania skarg dotyczących między innymi:
  - zaniedbania lub nienależytego wykonywania zadań przez organy lub ich pracowników,
  - naruszenia praworządności,
  - naruszenia interesów skarżących,
  - przewlekłego lub biurokratycznego załatwiania spraw
  - nienależytego załatwienia wniosku.

Wymagane dokumenty

Skargi i wnioski można złożyć bez korzystania z formularza. Skarga lub wniosek powinien zawierać imię i nazwisko oraz adres składającego, a także sprecyzowane zarzuty.

Sposób dostarczania dokumentów

Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:

 1. Przesłać drogą elektroniczną opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym.
 2. Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
 3. Przesłać za pomocą poczty elektronicznej (e-mail).
 4. Ustnie do protokołu.
 5. Złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy.

  Dokumenty należy przesłać pocztą na adres:

  Urząd Miasta Chorzów
  ul. Rynek 1 41-500 Chorzów

  lub złożyć w Urzędzie Miasta Chorzów
  ul. Rynek 1
  Kancelaria Ogólna – parter, pokój nr 1

  Godziny pracy Urzędu:
  poniedziałek – środa - w godz. 7.30 – 15.00
  czwartek – w godz. 7.30 – 17.00
  piątek – w godz. 7.30 – 13.00

 6. Skargę lub wniosek można również zgłosić telefoniczne pod numerem telefonu: 32 4165207

 7. W przypadku chęci załatwienia usługi drogą elektroniczną, wniosek można złożyć w następujący sposób:

  - pismem ogólnym przez ePUAP: https://www.gov.pl/web/gov/wyslij-pismo-ogolne
  - mailem na adres: urzad@chorzow.eu

Skargi i wnioski należy kierować do:

 1. Kierownika urzędu - jeżeli dotyczą pracowników urzędu.
 2. Rady gminy/miasta - jeżeli dotyczą zadań lub działalności wójta / burmistrza / prezydenta lub kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
 3. Rady powiatu - jeżeli dotyczą zadań lub działalności starosty, zarządu powiatu, kierowników powiatowych służb, inspekcji, straży i innych jednostek organizacyjnych.
 4. Sejmiku województwa - jeżeli dotyczą zadań lub działalności zarządu i marszałka województwa.
 5. Wojewody - jeżeli dotyczą zadań zleconych.

Opłaty

Skargi i wnioski są wolne od opłat.

Terminy i sposób rozpatrzenia sprawy:

 1. O sposobie załatwienia skargi / rozpatrzenia wniosku zawiadamia się skarżącego / wnioskodawcę na piśmie w ciągu miesiąca od złożenia skargi / wniosku.
 2. W przypadku spraw szczególnie skomplikowanych termin udzielenia odpowiedzi może ulec przedłużeniu. O zmianie terminu odpowiedzi oraz o przyczynach zwłoki Urząd jest zobowiązany poinformować Stronę.
 3. Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę:
  - drogą elektroniczną,
  - poprzez pocztę tradycyjną,
  - osobiście w siedzibie urzędu.
 4. O formie odbioru decyduje Wnioskodawca w formularzu wniosku.

Informacje na temat przebiegu sprawy

 1. Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z urzędem osobiście.
 2. Informacje można uzyskać również telefonicznie.
 3. Informację, do którego Wydziału została skierowana skarga/wniosek można uzyskać w Sekretariacie Prezydenta Miasta pod numerem telefonu: 32 4165207

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy nie występuje.

Skargi i wnioski

 1. Na nienależyte załatwienie wniosku lub niezałatwienia wniosku w terminie przysługuje skarga , której sposób składania został opisany w niniejszej karcie.
 2. W przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności - organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy - bez zawiadamiania skarżącego.
 3. W przypadku niezałatwienia skargi w terminie, organ właściwy do załatwienia skargi jest obowiązany zawiadomić skarżącego, podając przyczyny zwłoki, wskazując nowy termin załatwienia sprawy oraz pouczając o prawie do wniesienia ponaglenia

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.)

Przetwarzanie danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) informuję, że:

 1. Administratorem podanych danych osobowych jest Prezydent Miasta Chorzów.
 2. Kontakt do inspektora ochrony danych w Urzędzie Miasta Chorzów - tel. 32 416 54 32, adres mailowy: iod@chorzow.eu  
 3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania zadań wynikających z przepisów Działu VIII Skargi i wnioski ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, tj: w celu realizacji procesu przyjmowania i koordynowania rozpatrywania skarg i wniosków wpływających do Urzędu Miasta Chorzów na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego spoczywającego na administratorze.
 4. Zgromadzone dane będą przechowywane do czasu realizacji wniosku a następnie zarchiwizowane zgodnie z kategoria archiwalną
 5. Odbiorcami danych będą podmioty posiadającym upoważnienie ustawowe w tym zakresie szczególnie w zakresie nadzoru i kontroli, podmioty współpracujące z Miastem na podstawie zawartych umów i umów powierzenia danych (kancelaria prawna, obsługa informatyczna, niszczenie dokumentów), podmioty obsługujące płatności.  
 6. Zgromadzone dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 7. Dane nie będą podlegały zautomatyzowanym decyzjom, w tym profilowaniu.
 8. Istnieje prawo żądania wglądu i poprawy danych, ich sprostowania, wnioskowanie o ograniczenie przetwarzania.
 9. W razie niezgodnego z prawem przetwarzania danych, istnieje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2,
 10. Podanie danych jest niezbędne do realizacji wniosku.


osoba odpowiedzialna za treść: Joanna Czechowska, dnia: 2021-11-24
utworzony: 10-11-2021 / modyfikowany: 24-11-2021
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu