Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelURZĄD MIASTAWYDZIAŁY, BIURA, STANOWISKA SAMODZIELNEWYDZIAŁ USŁUG KOMUNALNYCH I EKOLOGIIPROCEDURY I KARTY INFORMACYJNE - REFERAT EKOLOGIIPROCEDURY I KARTY INFORMACYJNE

Treść strony

wersja do druku
powrót | Wniosek o wydanie karty wędkarskiej

pobierz plik: [ Wniosek o wydanie karty wędkarskiej ]

pobierz plik: [ wniosek o wydanie pierwszej karty wedkarskiej ]

Nazwa usługi:

 Wydanie karty wędkarskiej lub karty łowiectwa podwodnego 

 

 Ogólny opis 

 1. Amatorski połów ryb tj. połów przy pomocy wędki lub kuszy może uprawiać jedynie osoba posiadająca kartę wędkarską lub kartę łowiectwa podwodnego, a jeżeli połów odbywa się w wodach uprawnionego do rybactwa, dodatkowo posiadająca jego zezwolenie.

 2. Kartę wędkarską lub kartę łowiectwa podwodnego wydaje starosta właściwy dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy (w miastach na prawach powiatu - prezydent miasta), po złożeniu przez osobę zainteresowaną egzaminu ze znajomości ochrony i połowu ryb przed komisją powołaną przez społeczną organizację amatorskiego połowu ryb. Z obowiązku składania egzaminu są zwolnione osoby posiadające średnie lub wyższe wykształcenie rybackie.

 3. Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej zwolnione są osoby do lat 14, z tym, że mogą one uprawiać amatorski połów ryb wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej posiadającej taką kartę.

 4. Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej lub karty łowiectwa podwodnego zwolnieni są cudzoziemcy czasowo przebywający w Polsce oraz osoby uprawiające amatorski połów ryb w wodach uprawnionej do rybactwa osoby fizycznej, jeżeli uzyskały od niej zezwolenie na połów w tych wodach. 

Wymagane dokumenty 

 1. Wypełniony formularz wniosku.

 2. Zaświadczenie o złożeniu egzaminu ze znajomości zasad i warunków ochrony i połowu ryb przed komisją egzaminacyjną.

 3. Aktualne zdjęcie.

 4. Dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty za wydanie karty wędkarskiej.

 5. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej. 

Sposób dostarczania dokumentów 

 1. Formularze, na których należy składać wniosek są dostępne pod opisem usługi:

 2. Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:

1) Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).

   1. Złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy. 

Miejsce składania dokumentów:

Urząd Miasta Chorzów

ul. Rynek 1

41-500 Chorzów 

Kancelaria Ogólna,

parter, pokój nr 2 

w godzinach pracy Urzędu. 

 1. W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie nie krótszym niż 7 dni. 

Opłaty 

 1. Kwota opłaty za wydanie karty wędkarskiej lub karty łowiectwa podwodnego: 10 PLN. 

Zapłaty można dokonać na konto:

URZĄD MIASTA CHORZÓW

MIASTO NA PRAWACH POWIATU

ul. Rynek 1, 41-500 Chorzów

ING Bank Śląski S.A.

Nr rachunku: 82 1050 1214 1000 0010 0000 3739 

 1. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 PLN od każdego stosunku pełnomocnictwa.
  Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.
  Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać przelewem na konto:

1). dla płatności krajowych w PLN

 URZĄD MIASTA CHORZÓW

MIASTO NA PRAWACH POWIATU

ul. Rynek 1, 41-500 Chorzów

ING Bank Śląski S.A.

31 1050 0161 5783 0122 2222 2222

2) dla płatności zagranicznych (nr rachunku w formacie IBAN)

URZĄD MIASTA CHORZÓW

MIASTO NA PRAWACH POWIATU

ul. Rynek 1, 41-500 Chorzów

ING Bank Śląski S.A.

kod SWIFT ING Banku Śląskiego: INGBPLPW

PL 31 1050 0161 5783 0122 2222 2222 

 1. Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto urzędu przelewem, przekazem pocztowym, w opłatomacie lub kartą płatniczą znajdującym się w Urzędzie Miasta.

 2. Termin wniesienia opłaty: najpóźniej w dniu składania wniosku. 

Terminy i sposób załatwienia sprawy 

 1. W terminie do 7 dni od złożenia kompletnego wniosku wydawana jest odpowiednio karta wędkarska, karta łowiectwa podwodnego.

 2. Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę:

  1. Poprzez pocztę tradycyjną.

  2. Osobiście w siedzibie urzędu.

Miejsce odbioru dokumentów:

Urząd Miasta Chorzów

ul. Rynek 1, 41-500 Chorzów 

Wydział Usług Komunalnych i Ekologii,

IV piętro, pokój 408.

w godzinach pracy Urzędu. 

Informacje na temat przebiegu sprawy

 1. Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z urzędem osobiście.

Urząd Miasta Chorzów

ul. Rynek 1, 41-500 Chorzów

Wydział Usług Komunalnych i Ekologii

IV piętro, pokój 408

 1. Informacje można uzyskać również telefonicznie pod numerem telefonów:

32 4165000 wew. 5246, 5247

Uwagi: 

Przetwarzanie danych osobowychNa podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (…) tzw. RODO

Informujemy, że :

1. administratorem danych osobowych jest Miasto Chorzów reprezentowane przez Prezydenta Miasta Chorzów z siedzibą w Chorzowie, ul. Rynek 1;

2. kontakt do inspektora ochrony danych: tel. 32 4165432, mail: iod@chorzow.eu

3. dane osobowe są przetwarzane w celu w jakim został złożony wniosek/pismo/skarga/petycja/zapytanie na podstawie:

w przypadku danych zwykłych:

art. 6 ust. 1 lit a) RODO – dobrowolna zgoda

art. 6 ust. 1 lit b) RODO – umowa, podjęcie działań przed zawarciem umowy,

art. 6 ust. 1 lit c) RODO - obowiązek prawny ciążący na administratorze,

art. 6 ust.1 lit d) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;

art. 6 ust. 1 lit e) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;

w przypadku danych szczególnych (specjalnych/wrażliwych):

art. 9 ust. 2 lit a) RODO – zgoda;

art. 9 ust. 2 lit b) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej, o ile jest to dozwolone prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, lub porozumieniem zbiorowym na mocy prawa państwa członkowskiego przewidującymi odpowiednie zabezpieczenia praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą;

art. 9 ust. 2 lit c) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, a osoba, której dane dotyczą, jest fizycznie lub prawnie niezdolna do wyrażenia zgody;

4. dane będą udostępniane tylko podmiotom uprawnionym;

5. dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych;

6. dane będą przechowywane do czasu załatwienia sprawy, następnie zarchiwizowane zgodnie z kategorią archiwalną

7. każdy ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia;

8. w razie niezgodnego z prawem przetwarzania danych każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego PUODO Warszawa, ul. Stawki 2;

9. każdy ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych za zgodą wnioskodawcy)

10. podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości załatwienia sprawy

11. dane osobowe nie będą służyć do profilowania;
osoba odpowiedzialna za treść: Joanna Gawenda, dnia: 2021-11-10
utworzony: 10-11-2021 / modyfikowany: 17-11-2021
wprowadził(a): Joanna Gawenda
rejestr zmian

Stopka serwisu