Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelURZĄD MIASTAWYDZIAŁY, BIURA, STANOWISKA SAMODZIELNEBIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓWPROCEDURY I KARTY INFORMACJYNE

Treść strony

wersja do druku
powrót | Wydanie pozwolenia na podejmowanie innych działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku wpisanego do rejestru

pobierz plik: [ edytowalny wniosek o wydanie pozwolenia na podejmowanie innych działań przy zabytku ]

Nazwa usługi:

Wydanie pozwolenia na podejmowanie innych działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku wpisanego do rejestru

 

Ogólny opis

 

 1. Uzyskanie pozwolenia na podejmowanie innych działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku jest obligatoryjne dla zabytków nieruchomych lub ruchomych wpisanych do rejestru zabytków województwa śląskiego

 2. Pozwolenie wydaje się na wniosek osoby fizycznej lub jednostki organizacyjnej posiadającej tytuł prawny do korzystania z zabytku wpisanego do rejestru, wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu albo ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego. Wnioskodawca może działać przez pełnomocnika, którym może być wyłącznie osoba fizyczna z ważnym i opłaconym pełnomocnictwem do działania w sprawie.

 3. W celu uzyskania pozwolenia należy złożyć stosowny wniosek wraz z wymaganymi dokumentami.

 

Wymagane dokumenty

 

 1. Wypełniony formularz wniosku.

 2. Program podejmowania innych działań zawierający imię i nazwisko autora oraz informacje niezbędne do oceny wpływu innych działań2 egzemplarze;

 3. Dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do korzystania z zabytku nieruchomego, uprawniającego do występowania z wnioskiem (dotyczy zabytku nieruchomego);

 4. Oświadczenie wnioskodawcy o posiadaniu przez niego tytułu prawnego do korzystania z zabytku ruchomego, uprawniającego do występowania z wnioskiem o wydanie pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich, prac restauratorskich (dotyczy zabytku ruchomego);

 5. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej.

 6. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji o ile wnioskodawca lub rodzaj robót nie są zwolnione z tej opłaty na podstawie odrębnych przepisów.

 

Sposób dostarczania dokumentów

 

 1. Formularze, na których należy składać wniosek są dostępne pod opisem usługi:

 2. Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:

1) Złożyć drogą elektroniczną.

2) Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).

3) Złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy.

 

Miejsce składania dokumentów:


Urząd Miasta Chorzów

ul. Rynek 1

41-500 Chorzów

Kancelaria Ogólna – pokój nr 2

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków - IV piętro, pokój nr 415

w godzinach pracy Urzędu.

 1. Dokumenty do wglądu należy przedstawić:

  1. W sytuacji bezpośredniego kontaktu z urzędem - przy składaniu wniosku.

  2. W sytuacji korzystania z drogi elektronicznej - dostarczyć bezpośrednio do urzędu, jako uzupełnienie wcześniej przesłanego wniosku lub przesłać pocztą, a urząd po dokonaniu odpowiednich czynności dokumenty te odeśle na wskazany adres.

 2. W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie nie krótszym niż 7 dni.

 

W przypadku chęci załatwienia usługi drogą elektroniczną, wniosek można złożyć w następujący sposób:

 

Pismem ogólnym przez ePUAP:

https://www.gov.pl/web/gov/wyslij-pismo-ogolne

lub dedykowanym formularzem – wniosek o wydanie pozwolenia na prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

 

 

Opłaty

 1. Wysokość opłat skarbowych:

 • 82,00 zł – za wydanie pozwolenia, o których mowa w art. 36 ust. 1 ustawy o ochronie zbytków i opiece nad zabytkami

 • 41,00 zł – za przedłużenie terminu ważności lub zmiany warunków wydanego pozwolenia

 • 5 zł – za poświadczenie zgodności odpisu lub kopi od każdej pełnej lub zaczętej strony

 

Zapłaty można dokonać na konto:


URZĄD MIASTA CHORZÓW

MIASTO NA PRAWACH POWIATU

ul. Rynek 1, 41-500 Chorzów

ING Bank Śląski S.A.

Nr rachunku: 31 1050 0161 5783 0122 2222 2222

 

 1. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 PLN od każdego stosunku pełnomocnictwa.
  Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.
  Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać przelewem na konto:


1). dla płatności krajowych w PLN

 

URZĄD MIASTA CHORZÓW

MIASTO NA PRAWACH POWIATU

ul. Rynek 1, 41-500 Chorzów

ING Bank Śląski S.A.

31 1050 0161 5783 0122 2222 2222


2) dla płatności zagranicznych (nr rachunku w formacie IBAN)


URZĄD MIASTA CHORZÓW

MIASTO NA PRAWACH POWIATU

ul. Rynek 1, 41-500 Chorzów

ING Bank Śląski S.A.

kod SWIFT ING Banku Śląskiego: INGBPLPW

PL 31 1050 0161 5783 0122 2222 2222

 

 1. Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto urzędu przelewem, przekazem pocztowym, w opłatomacie lub kartą płatniczą znajdującym się w Urzędzie Miasta.

 2. Termin wniesienia opłaty:najpóźniej w dniu składania wniosku.

 

Terminy i sposób załatwienia sprawy

 

 1. Do 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku wraz z wymaganymi załącznikami, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni.

 2. W przypadku gdy wniosek zawiera braki formalne, Miejski Konserwator Zabytków wezwie wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie nie krótszym niż 7 dni i nie dłuższym niż 21 dni od dnia otrzymania wezwania.

 3. Miejski Konserwator Zabytków może wezwać wnioskodawcę do złożenia, w terminie nie krótszym niż 7 dni i nie dłuższym niż 21 dni, będącej w posiadaniu wnioskodawcy, dodatkowej dokumentacji: historycznej, konserwatorskiej, fotograficznej lub dokumentacji powykonawczej poprzednio prowadzonych prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych lub badań archeologicznych, niezbędnej dla prawidłowego rozpatrzenia wniosku.

 4. W przypadku nieuzupełnienia braków formalnych we wskazanym terminie, spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

 5. W przypadku wydania decyzji, pozwolenie odbiera się osobiście lub przez upoważnionego pełnomocnika, za okazaniem dowodu osobistego lub za pośrednictwem poczty, za potwierdzeniem odbioru:

 

Miejsce odbioru dokumentów:

Urząd Miasta Chorzów

ul. Rynek 1, 41-500 Chorzów

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

IV piętro, pokój nr 415

w godzinach pracy Urzędu.

 

 1. Od decyzji służy stronie odwołanie do Ministra Kultury,  Dziedzictwa Narodowego i Sportu złożone w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, za pośrednictwem Miejskiego Konserwatora Zabytków w Chorzowie.

 

 

Informacje na temat przebiegu sprawy

 1. Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z urzędem osobiście.

Urząd Miasta Chorzów

ul. Rynek 1, 41-500 Chorzów

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

IV piętro, pokój nr 415

 1. Informacje można uzyskać również telefonicznie pod numerem telefonów:

32 416 50 00 wew. 458

32 416 5415

Uwagi:

 

Przetwarzanie danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO) informuję, że :

 1. administratorem podanych danych osobowych jest Miasto Chorzów reprezentowane przez Prezydenta Miasta Chorzów, ul. Rynek 1;

 2. kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych , 32 416 5432, ; iod@chorzow.eu

 3. podane dane osobowe są przetwarzane w celu rozpatrzenia i realizacji niniejszego wniosku o wydanie pozwolenia, na podstawie art.6 ust. 1 lit c) oraz lit e) RODO w związku z realizacją ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 23 lipca 2003 r. (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 710);

 4. odbiorcami danych będą podmioty posiadającym upoważnienie ustawowe w tym zakresie szczególnie w zakresie nadzoru i kontroli, podmioty współpracujące z Miastem na podstawie zawartych umów o współpracy i umów powierzenia przetwarzania danych (kancelaria prawna, obsługa informatyczna, niszczenie dokumentów, dostarczanie korespondencji, obsługa płatności);

 5. dane będą przechowywane do czasu rozpatrzenia wniosku, a następnie zarchiwizowane zgodnie z kategorią archiwalną;

 6. istnieje prawo żądania dostępu do swoich danych, ich poprawy, sprostowania, wnioskowania o ograniczenie ich przetwarzania lub złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania;

 7. w razie niezgodnego z prawem przetwarzania danych ma istnieje prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;

 8. podanie swoich danych osobowych jest niezbędne do rozpatrzenia wniosku, konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości wydania pozwolenia;

 9. zgromadzone dane nie będą służyły do profilowania;osoba odpowiedzialna za treść: Natalia Kapała, dnia: 2021-11-29
utworzony: 29-11-2021 / modyfikowany: 29-12-2021
wprowadził(a): Natalia Kapała
rejestr zmian

Stopka serwisu