Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelURZĄD MIASTAWYDZIAŁY, BIURA, STANOWISKA SAMODZIELNEWYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCIPROCEDURY I KARTY INFORMACYJNE

Treść strony

wersja do druku
powrót | Wydanie zezwolenia na organizację imprezy masowej

 

Nazwa usługi

 

Wydanie zezwolenia na organizację imprezy masowej

 

Ogólny opis

 

 1. Organizator imprezy masowej jest obowiązany do zapewnienia bezpieczeństwa osobom obecnym na imprezie oraz porządku podczas trwania imprezy.

 2. Bezpieczeństwo imprezy masowej polega na spełnieniu przez organizatora imprezy wymogów w zakresie:

  1. Bezpieczeństwa osób obecnych na imprezie w czasie jej trwania.

  2. Ochrony porządku publicznego.

  3. Zabezpieczenia pod względem medycznym.

  4. Stanu technicznego obiektów budowlanych wraz ze służącymi tym obiektom instalacjami i urządzeniami technicznymi, w szczególności przeciwpożarowymi i sanitarnymi.

 3. Nie są imprezami masowymi imprezy:

  1. organizowane w teatrach, operach, operetkach, filharmoniach, kinach, muzeach, bibliotekach, domach kultury i galeriach sztuki lub w innych podobnych obiektach,

  2. organizowane w szkołach i placówkach oświatowych przez zarządzających tymi szkołami i placówkami,

  3. organizowane w ramach współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży,

  4. sportowe organizowane dla sportowców niepełnosprawnych

  5. sportu powszechnego o charakterze rekreacji ruchowej, ogólnodostępnym i nieodpłatnym, organizowane na terenie otwartym,

  6. zamknięte organizowane przez pracodawców dla ich pracowników, jeżeli rodzaj imprezy odpowiada przeznaczeniu obiektu lub terenu, gdzie ma się ona odbyć.

 4. Organizator imprezy masowej, nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy, jest obowiązany wystąpić do wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, właściwego ze względu na miejsce przeprowadzenia imprezy, z wnioskiem o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej.

 5. Termin, o którym mowa w pkt.4, może zostać skrócony do 14 dni w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy potrzeba organizacji imprezy masowej wynika z przyczyn nagłych oraz jeżeli charakter imprezy masowej odpowiada przeznaczeniu obiektu określonemu w projekcie budowlanym tego obiektu.

 6. Zezwolenie na organizację imprezy masowej nie jest równoznaczne z uzyskaniem zgody na zajęcie terenu gminnego na potrzeby imprezy.

 7. Jeżeli imprezy masowe są przeprowadzane przez tego samego organizatora w tych samych obiektach i na terenach do tego przystosowanych częściej niż 2 razy w roku lub są to imprezy, dla których opracowano terminarz, wójt, burmistrz albo prezydent miasta wydaje zezwolenie na przeprowadzenie wskazanej liczby imprez masowych lub przeprowadzenie takich imprez w okresie jednego roku.

 8. W przypadku zmiany terminu imprezy masowej mającej odbyć się jednorazowo lub według ustalonego terminarza, organizator imprezy masowej na 7 dni przed jej terminem zawiadamia organ wydający zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej oraz Policję i wszystkie służby, które wydały opinie.

 9. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta wydaje decyzję o zakazie przeprowadzenia imprezy masowej w przypadku zmiany warunków bezpieczeństwa decydujących o wydaniu zezwolenia na jej przeprowadzenie.

 10. W przypadku stwierdzenia niespełnienia przez organizatora imprezy masowej warunków określonych w zezwoleniu, uprawniony przedstawiciel organu (wójta, burmistrza lub prezydenta) może przerwać imprezę masową.

 

Wymagane dokumenty

 

 1. Wypełniony formularz wniosku.

 2. Dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty skarbowej.

 3. Plan graficzny, wraz z opisem, obiektu lub terenu, na którym ma być przeprowadzona impreza masowa, zawierający:

  1. Oznaczenie dróg dojścia i rozchodzenia się publiczności, dróg ewakuacyjnych i dróg dojazdowych dla pojazdów służb ratowniczych i Policji.

  2. Oznaczenie punktów pomocy medycznej, punktów czerpalnych wody do celów przeciwpożarowych oraz punktów informacyjnych.

  3. Oznaczenie lokalizacji hydrantów przeciwpożarowych, zaworów, przyłączy wody, gazu i energii elektrycznej oraz innych elementów mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowników obiektu lub terenu.

  4. Informacje o rozmieszczeniu służb porządkowych i informacyjnych, rozmieszczeniu osób na imprezie masowej i ewentualnym rozdzieleniu ich według sektorów oraz o rozmieszczeniu punktów gastronomicznych i sanitariatów.

  5. oznaczenie sektorów, na których podczas meczu piłki nożnej zostaną udostępnione miejsca stojące - jeżeli organizator zamierza udostępnić uczestnikom miejsca stojące.

 4. Informacja o stanie liczebnym, organizacji, oznakowaniu, wyposażeniu i sposobie rozmieszczenia służby porządkowej i informacyjnej.

 5. Informacja o osobie wyznaczonej na kierownika do spraw bezpieczeństwa, w tym jej dane obejmujące: imię, nazwisko, numer PESEL - o ile został nadany, numer i datę wydania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia dla kierowników do spraw bezpieczeństwa imprez masowych, a w przypadku imprezy masowej podwyższonego ryzyka dodatkowo numer wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.

 6. Informacja o rozmieszczeniu miejsc i czasie, w którym będą sprzedawane, podawane lub spożywane napoje alkoholowe.

 7. Harmonogram udostępnienia obiektu lub terenu uczestnikom imprezy masowej oraz harmonogram opuszczenia przez nich tego obiektu lub terenu, jeżeli regulamin imprezy masowej przewiduje zmienną liczbę osób w czasie jej trwania.

 8. Informacja o sposobie zapewnienia identyfikacji osób biorących udział w masowej imprezie sportowej o podwyższonym ryzyku organizowanej na stadionie lub w hali sportowej.

 9. Informacja o planowanym czasie trwania imprezy masowej.

 10. Terminarz rozgrywek meczów piłki nożnej lub terminarz innych imprez masowych - w przypadku imprez masowych organizowanych cyklicznie.

 11. Informacja o liczbie miejsc dla osób na imprezie masowej, a jeżeli organizator zamierza udostępnić na meczu piłki nożnej miejsca stojące - również liczbie miejsc stojących.

 12. Informacja o przewidywanych zagrożeniach bezpieczeństwa i porządku publicznego.

 13. Informacja o sposobie zapewnienia identyfikacji osób biorących udział w imprezie masowej - w przypadku meczu piłki nożnej lub imprezy masowej podwyższonego ryzyka.

 14. Informacja o zainstalowanych urządzeniach rejestrujących obraz i dźwięk.

 15. Oświadczenia organizatora o spełnieniu wymogów, wyposażeniu obiektów wykorzystywanych do organizacji meczów piłki nożnej w kompatybilne między sobą elektroniczne systemy, służące do: identyfikacji osób, sprzedaży biletów, kontroli przebywania w miejscu i w czasie trwania meczu piłki nożnej, kontroli dostępu do określonych miejsc oraz weryfikacji informacji.

 16. Niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni przed dniem imprezy masowej opinie właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Policji (oryginał lub uwierzytelniona kopia).

 17. Niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni przed dniem imprezy masowej opinie właściwego miejscowo komendanta Państwowej Straży Pożarnej (oryginał lub uwierzytelniona kopia).

 18. Niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni przed dniem imprezy masowej opinie właściwego miejscowo państwowego inspektora sanitarnego (oryginał lub uwierzytelniona kopia).

 19. Niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni przed dniem imprezy masowej opinie właściwego miejscowo dysponenta zespołów ratownictwa medycznego (pogotowia ratunkowego) (oryginał lub uwierzytelniona kopia).

 20. Niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni przed dniem imprezy masowej instrukcja postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie trwania imprezy (zgodna z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 sierpnia 2009 r. w sprawie zakresu instrukcji postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej (Dz.U. z 2009 r. Nr 135 poz. 1113).

 

UWAGA: W przypadku składania wniosku w trybie 14 dniowym o którym mowa w art. 25 ust. 1a Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 r. opinie, o których mowa w pkt. 17-19 oraz instrukcję o której mowa w pkt. 20 należy złożyć niezwłocznie.

 1. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej.

 2. Wniosek o zezwolenie na zapewnienie przez organizatora imprezie masowej mniejszej liczebności służby porządkowej i informacyjnej w przypadku gdy z opinii właściwego miejscowo komendanta powiatowego (rejonowego, miejskiego) Policji wynika, iż impreza masowa powinna zostać zakwalifikowana jako impreza masowa podwyższonego ryzyka.

 3. Dodatkowo organ może zażądać:

  1. Kopii polisy ubezpieczeniowej, w przypadku imprezy, na którą wstęp jest odpłatny - na sumę gwarancyjną ustaloną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów (oryginał do wglądu).

  2. Pisemnej zgody na przeprowadzenie imprezy masowej kierownika jednostki organizacyjnej lasów państwowych, parku narodowego lub krajobrazowego, w razie przeprowadzania imprezy na terenach będących w zarządzie tej jednostki.

  3. Kopii aktualnych protokołów z kontroli, o których mowa w art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

 

Sposób dostarczania dokumentów

 

 1. Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:

  1. Złożyć drogą elektroniczną przy pomocy formularzy deklaracji dostępnych na platformie ePUAP - opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym.

  2. przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym),

  3. złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy.

    

   Miejsce składania dokumentów:

   Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

   ul. Katowicka 123

   41-500 Chorzów

   pokój nr 309

   w godzinach pracy Wydziału.

    

 2. Dokumenty do wglądu należy przedstawić:

  1. w sytuacji bezpośredniego kontaktu z urzędem - przy składaniu wniosku,

  2. w sytuacji korzystania z drogi elektronicznej – dostarczyć bezpośrednio do urzędu, jako uzupełnienie wcześniej przesłanego wniosku lub przesłać pocztą, a urząd po dokonaniu odpowiednich czynności dokumenty te odeśle na wskazany adres.

 3. W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie nie krótszym niż 7 dni.

   

  W przypadku chęci załatwienia usługi drogą elektroniczną, wniosek można złożyć w następujący sposób:

  Pismem ogólnym przez ePUAP: https://www.gov.pl/web/gov/wyslij-pismo-ogolne

 

Opłaty

 

 1. Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia - 82 PLN.

 2. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 PLN od każdego stosunku pełnomocnictwa. Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.

   

  Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać przelewem na konto:

 1. dla płatności krajowych w PLN

  URZĄD MIASTA CHORZÓW MIASTO NA PRAWACH POWIATU

  ul. Rynek 1

  41-500 Chorzów

  ING Bank Śląski S.A.

  31 1050 0161 5783 0122 2222 2222

 2. dla płatności zagranicznych (nr rachunku w formacie IBAN)

  URZĄD MIASTA CHORZÓW MIASTO NA PRAWACH POWIATU

  ul. Rynek 1

  41-500 Chorzów

  ING Bank Śląski S.A.

  kod SWIFT ING Banku Śląskiego: INGBPLPW

  PL 31 1050 0161 5783 0122 2222 2222

   

 1. Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto właściwego urzędu przelewem, przekazem pocztowym lub bezpośrednio w kasie urzędu.

 2. Termin wniesienia opłaty: najpóźniej w dniu składania wniosku.

 

Terminy i sposób załatwienia sprawy

 

 1. W terminie do 7 dni przed planowanym terminem przeprowadzenia imprezy masowej wydawane jest zezwolenie lub odmowa wydania zezwolenia na organizację imprezy masowej.

 2. Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę:

  1. Drogą elektroniczną poprzez skrzynkę kontaktową PeUP.

  2. Poprzez pocztę tradycyjną.

  3. Osobiście w siedzibie urzędu.

 

Miejsce odbioru dokumentów:

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

ul. Katowicka 123

41-500 Chorzów

III piętro pokój nr 309

Godziny pracy Wydziału:

poniedziałek – środa - w godz. 7.30 – 15.00,

czwartek – w godz. 7.30 – 17.00,

piątek – w godz. 7.30 – 13.00

 

 1. formie odbioru decyduje Wnioskodawca w formularzu wniosku.

 2. Odmowa wydania zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej następuje w przypadku:

  1. niezłożenia przez organizatora opinii, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 i dokumentów o których mowa w art. 26 Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych,

  2. niespełnienia przez organizatora obowiązków i wymogów, o których mowa w art. 6 lub w art. 13 ust. 2 Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.

 

Informacje na temat przebiegu sprawy

 

 1. Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z urzędem osobiście.

  Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności,

  ul. Katowicka 123

   41-500 Chorzów

   III piętro, pokój nr 309

 2. Informacje można uzyskać również telefonicznie pod numerem telefonu:

  32 4165000 wew. 8802

 

Tryb odwoławczy

 

 1. Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem organu, który to rozstrzygnięcie wydał. Odwołanie należy złożyć na jeden z poniższych sposobów:

  1. Złożyć drogą elektroniczną przy pomocy formularzy deklaracji dostępnych na platformie ePUAP - opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym.

  2. przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym),

  3. złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy.

 2. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego.

 3. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.

 4. Odwołanie organizatora imprezy masowej od decyzji o odmowie wydania zezwolenia nie wstrzymuje jej wykonania.

 5. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

 6. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji.

 

Skargi i wnioski

 

 1. Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać na jeden z poniższych sposobów:

  1. Złożyć drogą elektroniczną przy pomocy formularzy deklaracji dostępnych na platformie ePUAP - opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym.

  2. przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym),

  3. złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy.

  4. Ustnie do protokołu bezpośrednio u wyznaczonego pracownika urzędu.

 2. Skargi i wnioski są wolne od opłat.

 

Podstawa prawna

 

Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2171).

 

Przetwarzanie danych osobowych

 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (…) tzw. RODO

Informujemy, że :

 1. administratorem danych osobowych jest Miasto Chorzów reprezentowane przez Prezydenta Miasta Chorzów z siedzibą w Chorzowie, ul. Rynek 1;

 2. kontakt do inspektora ochrony danych: tel. 32 4165432, mail: iod@chorzow.eu

 3. dane osobowe są przetwarzane w celu w jakim został złożony wniosek/pismo/skarga/petycja/zapytanie na podstawie:

  w przypadku danych zwykłych:

  art. 6 ust. 1 lit a) RODO – dobrowolna zgoda

  art. 6 ust. 1 lit b) RODO – umowa, podjęcie działań przed zawarciem umowy,

  art. 6 ust. 1 lit c) RODO - obowiązek prawny ciążący na administratorze,

  art. 6 ust.1 lit d) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;

  art. 6 ust. 1 lit e) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;

  w przypadku danych szczególnych (specjalnych/wrażliwych):

  art. 9 ust. 2 lit a) RODO – zgoda;

  art. 9 ust. 2 lit b) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej, o ile jest to dozwolone prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, lub porozumieniem zbiorowym na mocy prawa państwa członkowskiego przewidującymi

  odpowiednie zabezpieczenia praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą;

  art. 9 ust. 2 lit c) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, a osoba, której dane dotyczą, jest fizycznie lub prawnie niezdolna do wyrażenia zgody;

 4. dane będą udostępniane tylko podmiotom uprawnionym;

 5. dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych;

 6. dane będą przechowywane do czasu załatwienia sprawy, następnie zarchiwizowane zgodnie z kategorią archiwalną

 7. każdy ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia;

 8. w razie niezgodnego z prawem przetwarzania danych każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego PUODO Warszawa, ul. Stawki 2;

 9. każdy ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych za zgodą wnioskodawcy)

 10. podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości załatwienia sprawy

 11. dane osobowe nie będą służyć do profilowania;

 osoba odpowiedzialna za treść: Grzegorz Barczyk, dnia: 2021-12-22
utworzony: 22-12-2021 / modyfikowany: 22-12-2021
wprowadził(a): Grzegorz Barczyk
rejestr zmian

Stopka serwisu