Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

start

Treść strony

wersja do druku
Ogłoszenie o naborze

PREZYDENT MIASTA CHORZÓW

ogłasza nabór na stanowisko

Miejskiego Konserwatora Zabytków

OR-III.2110. 22 .2022

Opis stanowiska pracy:

Do głównych obowiązków pracownika będzie należało m.in.:

 • wykonywanie zadań dot. ochrony i opieki nad zabytkami wynikającymi z porozumienia z Wojewodą,
 • prowadzenie Gminnej Ewidencji Zabytków,
 • opracowywanie planów ochrony i konserwacji zabytków,
 • realizacja miejskich zadań budżetowych dot. ochrony zabytków,
 • współpraca ze Śląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków oraz innymi instytucjami państwowymi i samorządowymi w dziedzinie ochrony dziedzictwa kulturowego,
 • realizowanie i aktualizowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami,
 • przygotowywanie projektów uchwał w sprawie utworzenia parku kulturowego,
 • prowadzenie spraw dotyczących udzielania dotacji na prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na terenie Chorzowa,
 • współpraca z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w Chorzowie,
 • współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta w sprawach dotyczących obiektów zabytkowych i ochrony zabytków,
 • dbałość o dobra kultury i podejmowanie działań w celu ochrony i opieki nad zabytkami,
 • popularyzacja i rozpowszechnianie wiedzy o zabytkach.

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie albo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państwa, z którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów wspólnotowych przysługuje prawo do podjęcia pracy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i znajomość języka polskiego potwierdzona odpowiednim dokumentem określonym w przepisach o Służbie Cywilnej,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • nieposzlakowana opinia,
 • niekaralność,
 • wykształcenie wyższe magisterskie o profilu związanym z ochroną zabytków;
 • co najmniej 5 letni staż pracy związanej z ochroną zabytków,
 • znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, Prawo budowlane, o planowaniu i gospodarowaniu przestrzennym, o gospodarce nieruchomościami, Kodeks postępowania administracyjnego, o finansach publicznych, rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków, o ochronie danych osobowych (RODO),
 • biegła obsługa komputera i urządzeń biurowych;
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

Wymagania pożądane:

 • sumienność, dokładność i systematyczność w pracy;
 • komunikatywność i wysoka kultura osobista;
 • dobra organizacja pracy własnej,
 • umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu,
 • odporność na stres.

Warunki pracy: praca związana z koniecznością wychodzenia w teren, pełny wymiar czasu pracy, praca przy komputerze pod presją czasu. Nie istnieją bariery utrudniające wykonywanie pracy ani bariery architektoniczne w dostępności do budynku Urzędu.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Składanie ofert:

Oferty składa się poprzez wypełnienie i przesłanie wyłącznie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego dostępnego pod linkiem https://rekrutacja.chorzow.eu/ w terminie do 4 września 2022r.

Informacja o kolejnych etapach naboru będzie publikowana wg indywidualnych numerów nadanych każdej ofercie pracy na stronie internetowej Urzędu Miasta w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wymagane dokumenty dla aplikacji składanych online:

 • wypełniony elektronicznie formularz rekrutacyjny,
 • list motywacyjny dodany jako załącznik do formularza rekrutacyjnego,
 • scany dokumentów potwierdzających wykształcenie (dodane jako załącznik do formularza rekrutacyjnego),
 • scan dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy i doświadczenie zawodowe (dodane jako załącznik do formularza rekrutacyjnego),

Wymagane oświadczenia składane w systemie elektronicznej rekrutacji:

 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • oświadczenie kandydata o braku skazania za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenie o zgodności z prawdą i ze stanem faktycznym, danych wpisanych w formularzu rekrutacyjnym.

Dodatkowe informacje o naborze można uzyskać w Wydziale Organizacyjnym i Kadr Urzędu Miasta, telefon nr 32 4165305 lub 32 4165000 w. 9305 lub 424 od poniedziałku do środy w godzinach od 7:30 do 15:00, w czwartek od  7:30 do 17:00, w piątek 7:30 do 13:00.

Informacja o przebiegu rekrutacji i jej wynik zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta oraz na stronie internetowej Urzędu w Biuletynie Informacji Publicznej

http://bip.chorzow.eu/index.php?kat=106335931135639372osoba odpowiedzialna za treść: Izabela Duda, dnia: 2022-08-25
utworzony: 25-08-2022 / modyfikowany: 25-08-2022
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu