Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelURZĄD MIASTAOGŁOSZENIA URZĘDOWENIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANE NA SPRZEDAŻ

Treść strony

wersja do druku
powrót | ul. M.Curie-Skłodowskiej

Prezydent Miasta Chorzów

ogłasza

 

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego przysługującego Miastu Chorzów do nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Chorzowie przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie, obejmującej działki oznaczone numerami geodezyjnymi: 1935/76 o powierzchni 1.146 m2, 1949/76 o powierzchni 629 m2, zapisanej w księdze wieczystej KA1C/00042463/3 wraz z przeniesieniem prawa własności usytuowanych na niej budynków

 

Dane geodezyjne:

- działka nr: 1835/76 o powierzchni 1.146 m2 (klaso-użytek Ba), KA1C/00042463/3.

- działka nr: 1949/76 o powierzchni 629 m2, (klaso-użytek Ba), KA1C/00042463/3.

Powierzchnia łączna 1.775 m2

 

W dziale I ww. księgi wieczystej wpisane uprawnienia wynikającego z prawa ujawnionego w innych księgach wieczystych, w dziale III wpisane liczne ograniczone prawa rzeczowe, dział IV wolny jest od wpisów.

 

Nieruchomość zabudowana budynkiem o charakterze przemysłowym oraz przybudówką:

- budynek główny o powierzchni użytkowej 2.014,20 m2,

- przybudówka o powierzchni użytkowej 20,70 m2.

Łączna powierzchnia użytkowa ww. budynków 2.034,90 m2.

 

Budynek o charakterze przemysłowym wraz z przybudówką, aktualnie nieużytkowane (byłe budynki warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Budowlanych). Działki posiadają dostęp do drogi publicznej. Nieruchomość posiada dostęp do sieci energetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej oraz ciepłowniczej. Występują uciążliwości związane z ustanowionymi ograniczonymi prawami rzeczowymi.

 

Przeznaczenie: P/G – tereny produkcyjne

 

Cena wywoławcza prawa użytkowania wieczystego wraz z wartością prawa własności składnika budowlanego – 2.600.000,00 zł.

 

Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z opodatkowania podatkiem VAT, na podstawie art. 43 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Cena sprzedaży nieruchomości uzyskana w przetargu, winna być wpłacona w całości przed zawarciem umowy notarialnej.

 

Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do ponoszenia na rzecz właściciela gruntu, tj.: Skarbu Państwa opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego działki 1835/76 oraz 1949/76 w wysokości 2.267,38 zł.Prawo użytkowania wieczystego ustanowione do dnia 5.12.2089 r.

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

1. Wpłacenie wadium w formie pieniężnej w wysokości 260.000,00 zł, najpóźniej do dnia 23.03.2023 r., przelewem na konto: Urząd Miasta Chorzów Miasto na prawach powiatu, ul. Rynek 1, 41 – 500 Chorzów, ING Bank Śląski S.A. Nr 75 1050 1214 1000 0010 0000 3671, przy czym za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu środków pieniężnych na wskazany powyżej rachunek bankowy. Tytuł wpłaty wadium winien jednoznacznie wskazywać uczestnika przetargu oraz nieruchomość której wpłata dotyczy. Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Osobom, które przetargu nie wygrały, wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem trzech dni od dnia zamknięcia przetargu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy.

2. Złożenie oświadczenia na stosownym druku (druk do pobrania w Urzędzie Miasta Chorzów), najpóźniej do dnia 23.03.2023 r., do godziny 15:00 w Urzędzie Miasta Chorzów, ul. Rynek 1, IV piętro, pok. 425.

 

Przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbędzie się w dniu 28 marca 2023 r. o godz. 11:00 w Urzędzie Miasta Chorzów, ul. Rynek 1, II piętro, pok. 236.

 

Nabywca akceptuje, że Miasto Chorzów nie będzie ponosiło odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane koniecznością poniesienia ewentualnych kosztów obowiązkowego usunięcia zanieczyszczeń lub skażeń, które występują lub mogą wystąpić po podpisaniu umowy sprzedaży nieruchomości lub rekultywacji terenu, dokonanej na mocy decyzji albo rozstrzygnięć sądowych wydanych po podpisaniu umowy sprzedaży. Ponadto Miasto Chorzów nie będzie odpowiadało za konieczność poniesienia ewentualnych dodatkowych kosztów, związanych z zabezpieczeniem terenu, a wynikających z faktu usytuowania przedmiotowej nieruchomości na terenach objętych ograniczeniami zabudowy kubaturowej, z uwagi na występujące pustki po starej, płytkiej eksploatacji węgla kamiennego. W umowie sprzedaży nabywca zrzeknie się dochodzenia w przyszłości wszelkich roszczeń z tego tytułu.

W dniu 04.01.2023 r. bezskutecznie upłynął termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, bliżej opisanej w pkt 1 na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Ogłoszenia o przetargach dostępne są również na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Chorzów, ul. Rynek 1, stronie internetowej miasta www.chorzow.eu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Dodatkowe warunki przetargu można uzyskać codziennie w dniach pracy Urzędu Miasta Chorzów, ul. Rynek 1 w pokoju 429,tj. od poniedziałku do środy od godz. 7:30 – 15:00, w czwartki od godz. 7:00– 17:00 oraz w piątki od godz. 7:00-13:00, tel. 32 416 50 00 wew. 386 lub e-mail: szczygiel_m@chorzow.eu.

Prezydent Miasta Chorzowa ma prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.osoba odpowiedzialna za treść: Magdalena Szczygieł, dnia: 2023-01-04
utworzony: 11-01-2023 / modyfikowany: 11-01-2023
wprowadził(a): Monika Banik
rejestr zmian

Stopka serwisu