Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA DOT. PROCEDUR FINANSOWYCH2023

Treść strony

wersja do druku
powrót | SK-8-2023

Zarządzenie Nr SK . 8 . 2023
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 1 czerwca 2023 roku

w sprawie ewidencji majątku trwałego w Urzędzie Miasta Chorzów

Na podstawie art. 31 i art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 40 z późn. zm.), ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 120 z późn. zm.), art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 2587 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 342) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 października 2016r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (Dz. U. z 2016r. poz. 1864) Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

Ustala się zasady prowadzenia w Urzędzie Miasta Chorzów ewidencji majątku trwałego Miasta Chorzów i Skarbu Państwa oraz nie będącego jego majątkiem, użytkowanego lub zarządzanego przez Urząd Miasta oraz jednostki organizacyjne Miasta Chorzów stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Odpowiedzialnymi za wykonanie niniejszego zarządzenia są Dyrektorzy Wydziałów, Kierownicy Biur i Dyrektorzy/Kierownicy jednostek organizacyjnych.

§ 3.

Traci moc Zarządzenie Nr OR.222.2017 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie: ewidencji majątku trwałego w Urzędzie Miasta Chorzów, zmienione:

1) Zarządzeniem Nr OR.74.2018 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 23 marca 2018r. o zmianie Zarządzenia Nr OR.222.2017 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie: ewidencji majątku trwałego w Urzędzie Miasta Chorzów;
2) Zarządzeniem Nr OR.89.2018 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 23 kwietnia 2018 roku o zmianie Zarządzenia Nr OR.222.2017 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie: ewidencji majątku trwałego w Urzędzie Miasta Chorzów;
3) Zarządzeniem Nr OR.231.2019 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 8 października 2019 roku o zmianie Zarządzenia Nr OR.222.2017 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie: ewidencji majątku trwałego w Urzędzie Miasta Chorzów;
4) Zarządzeniem Nr OR.276.2021 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 30 listopada 2021 roku o zmianie Zarządzenia Nr OR.222.2017 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie: ewidencji majątku trwałego w Urzędzie Miasta Chorzów.

§ 4.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Chorzów.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotala

Załączniki do Zarządzenia:

pobierz plik: [ Załącznik do Zarządzenia ]

pobierz plik: [ Załączniki ]osoba odpowiedzialna za treść: Joanna Marczyk, dnia: 2023-06-01
utworzony: 06-06-2023 / modyfikowany: 06-06-2023
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu