Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelWYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2023 / REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWEDRUKI I WNIOSKI

Treść strony

wersja do druku
Wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania

Wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania (poprzednio – wpisanie do stałego rejestru wyborców)

 

Wyborcy zameldowani na pobyt stały na terenie  gminy są ujmowani z urzędu w stałym obwodzie głosowania, właściwym dla adresu zameldowania na pobyt stały. (nie ma konieczności składania wniosku o ujęcie w stałym obwodzie głosowania).

Kto powinien złożyć wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania:

 • Wyborca stale zamieszkały na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały.
 • Wyborca stale zamieszkały na obszarze gminy pod innym adresem aniżeli adres zameldowania na pobyt stały w tej gminie.
 • Wyborca zameldowany jedynie na pobyt czasowy.
 • Wyborca nigdzie niezamieszkały (bezdomny), przebywający stale na obszarze gminy.

Wyborcy Ci są ujmowani w stałym obwodzie głosowania pod warunkiem złożenia wniosku  o ujęcie w stałym obwodzie głosowaniado urzędu gminy właściwego dla miejsca stałego zamieszkania/ przebywania.

Ujecie w stałym obwodzie głosowania daje możliwość głosowania w miejscu  zamieszkania lub przebywania i dotyczy wszystkich wyborów/referendów, nie jest wpisem jednorazowym (skutkuje na każe kolejne wybory/referenda).

Decyzję o ujęciu w stałym obwodzie głosowania zostanie wydana, jeżeli zostanie udowodniony fakt zamieszkania na stałe pod określonym adresem w Chorzowie. W tym celu należy do wniosku dołączyć dodatkowy dokument, który to potwierdzi np. akt notarialny, umowa najmu mieszkania, oświadczenie właściciela lub najemcy mieszkania, w którym wyborca zamieszkuje , deklaracja PIT (pierwsza strona) itp.

 

Decyzja zostanie wydana w ciągu 5 dni od złożenia wniosku.

 

Na decyzję  orzekającą o odmowie ujęcia w stałym obwodzie głosowania  przysługuje skarga do sądu rejonowego za  pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

Wyborca może być ujęty w stałym obwodzie głosowania tylko pod jednym adresem - dlatego po wydaniu decyzji osoba jest wykreślona z obwodu głosowania pod dotychczasowym adresem.

Wnioski o ujęcie w stałym obwodzie głosowania mogą być składane przez cały rok

We wniosku podaje się:

 • nazwisko i imię (imiona),
 • numer PESEL wnioskodawcy,
 • oświadczenie co do adresu stałego zamieszkania  (wyborca nigdzie niezamieszkały w  miejsce adresu stałego zamieszkania podaje adres, pod którym będzie możliwe skontaktowania się z nim przez pracowników urzędu gminy)
 • wyborca, we wniosku może zamieścić adres poczty elektronicznej lub numer telefonu komórkowego oraz informację o wyrażeniu zgody na przekazanie danych do rejestru danych kontaktowych osób fizycznych

Wniosek może zostać złożony na piśmie utrwalonym w postaci papierowej z własnoręcznym podpisem do urzędu gminy właściwego dla miejsca stałego zamieszkania lub pobytu, lub w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej na stronie internetowej gov.pl.

Wyborca ujęty w stałym obwodzie głosowania na swój wniosek, który zostanie następnie zameldowany na pobyt stały pod innym adresem, jest z urzędu ujmowany w stałym obwodzie głosowania właściwym dla adresu zameldowania na pobyt stały .

Wnioski należy składać osobiście w Urzędzie Miasta, pok. nr 6, parter lub elektroniczne za pośrednictwem platformy EPUAP

 

WNIOSEK:

pobierz plik: [ Wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania ]osoba odpowiedzialna za treść: Małgorzata Gołąb, dnia: 2023-08-22
utworzony: 22-08-2023 / modyfikowany: 04-09-2023
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu