Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

start

Treść strony

wersja do druku
Ogłoszenie o naborze

PREZYDENT MIASTA CHORZÓW

ogłasza nabór na stanowisko Inspektora
w Wydziale Organizacyjnym i Kadr

OR-III.2110. 18 .2023

Opis stanowiska pracy:

Do głównych obowiązków pracownika będzie należało m.in.

 • udział w budżetowaniu, prognozowaniu i kontrolowaniu kosztów wynagrodzeń i innych wydatków Wydziału,
 • stałe monitorowanie stanu wykonania planu budżetu, zgłaszanie konieczności zmian w budżecie wraz z opracowywaniem kompletnej dokumentacji niezbędnych zmian,
 • rozliczanie dotacji celowych,
 • sporządzanie sprawozdań, informacji i raportów z zakresu wykonania budżetu,
 • prowadzenie kalkulacji i ewidencji kosztów realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
 • prowadzenie zamówień publicznych realizowanych przez Wydział, w tym przygotowywanie wniosków o udzielenie zamówienia publicznego, projektów umów oraz rozliczanie umów,
 • monitorowanie kluczowych wskaźników personalnych,
 • tworzenie i rozwijanie narzędzi wspomagających raportowanie i analizę dużych baz danych,
 • przygotowywanie analiz, raportów i prezentacji w celu wsparcia realizacji procesów personalnych,
 • udział w projektach z obszaru personalnego,
 • analizowanie skutków regulacji wynagrodzeń dotyczących wszystkich pracowników i indywidualnych zmian wynagrodzeń,

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie albo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państwa, z którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów wspólnotowych przysługuje prawo do podjęcia pracy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i znajomość języka polskiego potwierdzona odpowiednim dokumentem określonym w przepisach o Służbie Cywilnej;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • nieposzlakowana opinia;
 • niekaralność;
 • wykształcenie wyższe;
 • 3-letni staż pracy;
 • zaawansowana umiejętność obsługi arkuszy kalkulacyjnych,
 • znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, o pracownikach samorządowych, o finansach publicznych, rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO),
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

Wymagania pożądane:

 • wykształcenie wyższe o profilu: administracja, ekonomia, finanse publiczne, rachunkowość,
 • doświadczenie w pracy w działach finansowych, kadr lub płac,
 • obsługa programów systemu RATUSZ,
 • obsługa programów do prezentacji multimedialnych
 • umiejętność syntezy i analizy danych,
 • doskonałe umiejętności prezentowania wyników analiz,
 • otwartość na poszerzanie wiedzy i kompetencji,
 • samodzielność i odpowiedzialność,
 • doskonała organizacja pracy własnej.

Warunki pracy: pełny wymiar czasu pracy, praca przy komputerze o charakterze administracyjno-biurowym. Nie istnieją bariery architektoniczne w dostępności do budynku Urzędu.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Składanie ofert:

Oferty składa poprzez wypełnienie i przesłanie wyłącznie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego dostępnego pod linkiem https://rekrutacja.chorzow.eu/ w terminie do 8 października 2023r.

Informacja o kolejnych etapach naboru będzie publikowana wg indywidualnych numerów nadanych każdej ofercie pracy na stronie internetowej Urzędu Miasta w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wymagane dokumenty dla aplikacji składanych online:

 • wypełniony elektronicznie formularz rekrutacyjny,
 • list motywacyjny dodany jako załącznik do formularza rekrutacyjnego,
 • skany dokumentów potwierdzających wykształcenie (dodane jako załącznik do formularza rekrutacyjnego),
 • skany dokumentów potwierdzających staż pracy (dodane jako załącznik do formularza rekrutacyjnego).

Wymagane oświadczenia składane w systemie elektronicznej rekrutacji:

 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • oświadczenie kandydata o braku skazania za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenie o zgodności z prawdą i ze stanem faktycznym, danych wpisanych w formularzu rekrutacyjnym.

Dodatkowe informacje o naborze można uzyskać w Wydziale Organizacyjnym i Kadr Urzędu Miasta, telefon nr 32 4165305 lub 32 4165000 w 5098  lub 424 od poniedziałku do środy w godzinach od 7:30 do 15:00, w czwartek od 7:30 do 17:00, w piątek 7:30 do 13:00.

Informacja o przebiegu rekrutacji i jej wynik zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta oraz na stronie internetowej Urzędu w Biuletynie Informacji Publicznej

http://bip.chorzow.eu/index.php?kat=106335931135639372osoba odpowiedzialna za treść: Izabela Duda, dnia: 2023-09-22
utworzony: 22-09-2023 / modyfikowany: 22-09-2023
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu