Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelURZĄD MIASTAOGŁOSZENIA URZĘDOWEPRACANabór na stanowisko urzędnicze w Wydziale Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej - Referat Urbanistyki i Lokalizacji (minął termin skladania ofert)

Treść strony

wersja do druku
powrót | Ogłoszenie o naborze

PREZYDENT MIASTA CHORZÓW

ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze
w Wydziale Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej
- Referat Urbanistyki i Lokalizacji

OR-III.2110. 19 .2023

Opis stanowiska pracy:

Do głównych obowiązków pracownika będzie należało m.in.:

 • obsługa i przetwarzanie danych wynikających z zapisów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego;
 • przygotowywanie projektów pism, opinii, wypisów i zaświadczeń z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ze studium (w tym zaświadczeń o zgodności inwestycji z mpzp);
 • prowadzenie postępowań administracyjnych, analiza wniosków i przygotowywanie projektów uchwał związanych z ustaleniem lokalizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących;
 • przygotowywanie projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Zadania okresowe:

 • prowadzenie rejestrów i sporządzanie sprawozdań.

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie albo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państwa, z którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów wspólnotowych przysługuje prawo do podjęcia pracy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i znajomość języka polskiego potwierdzona odpowiednim dokumentem określonym w przepisach o Służbie Cywilnej;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • nieposzlakowana opinia;
 • niekaralność;
 • wykształcenie wyższe o profilu: urbanistyka, gospodarka przestrzenna, architektura, architektura krajobrazu;
 • min. 3 letnie doświadczenie w pracy związanej z gospodarką przestrzenną,
 • znajomość ustaw: o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących, Kodeks postępowania administracyjnego, o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO);
 • biegła obsługa komputera;
 • umiejętność czytania map i projektów architektoniczno-budowlanych;
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

Wymagania pożądane:

 • wysoka samodyscyplina, rzetelność oraz dokładność i systematyczność w pracy;
 • komunikatywność i wysoka kultura osobista;
 • dobra organizacja pracy własnej i współpraca w zespole;
 • odporność na działanie pod presją czasu.

Warunki pracy: praca związana z koniecznością wychodzenia w teren, pełny wymiar czasu pracy, praca przy komputerze pod presją czasu. Nie istnieją bariery utrudniające wykonywanie pracy ani bariery architektoniczne w dostępności do budynku Urzędu.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Składanie ofert:

Oferty składa się poprzez wypełnienie i przesłanie wyłącznie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego dostępnego pod linkiem https://rekrutacja.chorzow.eu/ w terminie do 10 października 2023r.

Informacja o kolejnych etapach naboru będzie publikowana wg indywidualnych numerów nadanych każdej ofercie pracy na stronie internetowej Urzędu Miasta w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wymagane dokumenty dla aplikacji składanych online:

 • wypełniony elektronicznie formularz rekrutacyjny,
 • list motywacyjny dodany jako załącznik do formularza rekrutacyjnego,
 • skany dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie (dodane jako załącznik do formularza rekrutacyjnego),
 • skany dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie (dodane jako załącznik do formularza rekrutacyjnego).

Wymagane oświadczenia składane w systemie elektronicznej rekrutacji:

 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • oświadczenie kandydata o braku skazania za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenie o zgodności z prawdą i ze stanem faktycznym, danych wpisanych w formularzu rekrutacyjnym.

Dodatkowe informacje o naborze można uzyskać w Wydziale Organizacyjnym i Kadr Urzędu Miasta, telefon nr 32 4165305 lub 32 4165000 w 5098 lub 424 od poniedziałku do środy w godzinach od 7:30 do 15:00, w czwartek od  7:30 do 17:00,  w piątek 7:30 do 13:00.

Informacja o przebiegu rekrutacji i jej wynik zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta oraz na stronie internetowej Urzędu w Biuletynie Informacji Publicznej

http://bip.chorzow.eu/index.php?kat=106335931135639372
osoba odpowiedzialna za treść: Izabela Duda, dnia: 2023-09-22
utworzony: 22-09-2023 / modyfikowany: 22-09-2023
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu