Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót URZĄD MIASTAWYDZIAŁY, BIURA, STANOWISKA SAMODZIELNEWYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJPROCEDURY I KARTY INFORMACYJNEWAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE WYDZIAŁU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Treść strony

wersja do druku
powrót | Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

INFORMACJA DOTYCZĄCA

ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

 

Od 1 października 2011 roku wpłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych nie mogą być dokonywane w kasie gminy lecz wyłącznie na wydzielony indywidualny numer rachunku bankowego wskazany w naliczeniu opłat za korzystanie z zezwoleń otrzymanym w Referacie Licencji i Zezwoleń Wydziału Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta Chorzów.

Opłat należy dokonywać ściśle według stosownego naliczenia. Nawet minimalna niedopłata (to jest: 0,01 zł; 0,02 zł) wniesiona w dodatkowym terminie ustawowym skutkować będzie sankcją wygaśnięcia zezwoleń.

Właściwymi dowodami wpłaty na rachunek jw. opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych są:
- potwierdzenie dokonania opłaty w banku lub w urzędzie pocztowym,
- wydruk potwierdzający dokonanie operacji bankowej wygenerowany elektronicznie z adnotacją o treści: ”NIE WYMAGA PODPISU ANI STEMPLA”. 

Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim są zobowiązani do złożenia – do dnia 31 stycznia danego roku kalendarzowego – pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży (kwota należna sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego) poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w poprzednim roku kalendarzowym i dokonania w tym terminie I raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Stosowne oświadczenia są do pobrania w Referacie Licencji i Zezwoleń Wydziału Działalności Gospodarczej pokój numer 3, 15 i 16, na stronie www.sekap.pl lub w pliku.

Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszona jest na rachunek gminy w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego. Od 1 stycznia 2019 roku można dokonać także jednorazowej opłaty w termienie do 31 stycznia danego roku kalendarzowego.

Od 1 stycznia 2016 roku obowiązują wydłużone terminy składania oświadczenia jw. i wnoszenia opłat wraz z opłatą dodatkową – schemat. Terminy do dokonania opłaty nie podlegają przywróceniu. 

Zgodnie z artykułem 18 ustęp 7 punkt 3 ustawy z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi warunkiem prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży jest zaopatrywanie się w napoje alkoholowe u producentów i przedsiębiorców posiadających odpowiednie zezwolenie na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych. Konsekwencją nieprzestrzegania tego warunku może być cofnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. 

Zgodnie z artykułem 18 ustęp 7 punkt 4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, warunkiem prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych jest okazanie przedsiębiorcy zaopatrującemu dany punkt sprzedaży napojów alkoholowych odpowiedniego dowodu, o którym mowa w pkt 2., potwierdzającego dokonanie opłaty.

Na podstawie artykułu 18 ustęp 8 i artykułu 18³ ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi organ wydający zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych jest uprawniony do przeprowadzenia kontroli oświadczenia o wartości sprzedaży posiadanych rodzajów napojów alkoholowych w roku poprzednim. Przedsiębiorca ma obowiązek poddania się wskazanej kontroli. Niedopełnienie tego obowiązku należy uznać za nieprzestrzeganie określonego w ustawie warunku sprzedaży napojów alkoholowych wynikającego z artykułu18 ustęp 7 punkt 9 ustawy. Skutkować ono będzie, zgodnie z artykułem 18 ustęp 10 punkt 2 ustawy, wszczęciem postępowania w sprawie cofnięcia przedsiębiorcy zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Składane w Referacie Licencji i Zezwoleń Wydziału Działalności Gospodarczej oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych podlegają weryfikacji pod kątem prawdziwości wpisanych w nich danych. Kwoty obrotów należy podać w złotówkach i groszach.

W związku z weryfikacją oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych:
a) konieczne jest zaprogramowanie kas fiskalnych w sposób umożliwiający wydruk raportów według grup towarowych lub raportów według działów to jest:
- napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo,
- napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa),
- napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu;
b) należy informować Urząd Skarbowy o przeniesieniu kasy fiskalnej z jednego punktu sprzedaży na inny (zmiana miejsca instalacji), o posiadaniu kasy rezerwowej oraz dokonać stosownego wpisu do książki serwisowej;
c) kasę należy skonfigurować do końca roku, najpóźniej przed pierwszą sprzedażą w roku następnym. Po wykonaniu raportu sprzedaży według grup należy wyzerować licznik sprzedaży;
UWAGA!!!
W celu realizacji powyższego - należy skontaktować się z serwisantem kas.
d) należy do końca danego roku kalendarzowego przechowywać dokumenty źródłowe, na podstawie których dokonano w styczniu/lutym tego roku wpisu danych w oświadczeniu o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych. 

Jednostkowe podanie lub sprzedaż alkoholu osobie nieletniej przez pracownika punktu sprzedaży powoduje obligatoryjne cofnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży. Cofnięcie zezwoleń w powyższej sytuacji następuje, mimo że przedsiębiorca dochował należytej staranności w doborze, przeszkoleniu, jak i w wykonywaniu bieżącego nadzoru nad pracownikami. (wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 kwietnia 2011 roku - sygnatura akt P 26/09). 

Mając na uwadze wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie o sygnatura akt II GSK 982/17 z dnia 13 lipca 2017 roku - eksponowanie w oszklonej witrynie sklepowej – jako oknie wystawowym – znaków towarowych napojów alkoholowych, stanowi reklamę tych napojów w rozumieniu artykułu 21 ustęp 1 punkt 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i uzasadnia wszczęcie postępowania o cofnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Zatem witryny sklepowe powinny być zaaranżowane tak, aby nie dochodziło do naruszenia ustawowego zakazu reklamy. 

Zgodnie z wyrokiem z dnia 31.03.2015 roku Naczelnego Sądu Administracyjnego (sygnatura akt II FSK 707/13) wskazującym, że usługą reklamy jest cały osprzęt towarzyszący działalności gastronomicznej (np. parasole w ogródku letnim, szklanki, podkładki z logo nazwy piwa lub producenta) - właściciele lokali, jako podmioty świadczące usługi reklamy piwa, powinni uiszczać opłatę w wysokości 10% podstawy opodatkowania VAT – artykuł 132 ustęp 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

W przypadku upływu terminu ważności umowy najmu dla danego punktu sprzedaży najpóźniej w ostatnim dniu jej ważności należy dostarczyć do Referatu Działalności Gospodarczej aktualną umowę najmu. Nieprzestrzeganie tego warunku określonego w artykule 18 ustęp 7 punkt 5 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi spowoduje wszczęcie postępowania o cofnięcie zezwoleń. 

Zgodnie ze stanowiskiem Ministra Zdrowia sprzedaż napojów alkoholowych za pośrednictwem internetu bądź telefonu jest nielegalna. 

Od 5 grudnia 2015 roku do działalności rzemieślniczej ponownie po dłuższej przerwie zaliczona została działalność gastronomiczna – ustawa z dnia 22 marca 1989 roku o rzemiośle. 

pobierz plik: [ Oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych ]osoba odpowiedzialna za treść: Agnieszka Gutsfeld, dnia: 2021-02-03
utworzony: 13-01-2010 / modyfikowany: 03-02-2021
wprowadził(a): Agnieszka Gutsfeld
rejestr zmian

Stopka serwisu

Biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta Chorzów