Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJINFORMACJA PUBLICZNA UDOSTĘPNIONA NA WNIOSEK

Treść strony

wersja do druku
powrót | ROK 2014

WYKAZ INFORMACJI PUBLICZNYCH UDOSTĘPNIONYCH NA WNIOSEK W 2014 ROKU

 

OR-I.1431.1.2014 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. sposobu i skutków wykonywania zadania "Opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt.

OR-I.1431.2.2014 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. wskazania obiektów użyteczności publicznej podległych urzędowi, ogrzewanych kotłami o mocy powyżej 60 kW opalanych olejem opałowym.

OR-I.1431.3.2014 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. realizacji miejskich programów z zakresu zdrowia i pomocy społecznej.

OR-I.1431.4.2014 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. realizacji miejskich programów z zakresu zdrowia i pomocy społecznej.

OR-I.1431.5.2014 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. równego statusu kobiet i mężczyzn w Urzędzie Miasta i Mieście Chorzów.

OR-I.1431.6.2014 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. środków finansowych jakie Urząd Miasta Chorzów poniósł w związku z wykonaniem mapy akustycznej.

OR-I.1431.7.2014 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. ilości wydanych decyzji na usunięcie drzew i krzewów oraz ilości spraw zarejestrowanych pod numerami 6130, 6131, 6132 zgodnie z Rzeczowym Wykazem Akt.

OR-I.1431.8.2014 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. przeciwdziałania i pomocy ofiarom przemocy w rodzinie.

OR-I.1431.9.2014 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. gospodarki odpadami oraz unieszkodliwiania azbestu.

OR-I.1431.10.2014 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. udostępnienia dokumentu - Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Chorzów 2012 Część I a.

OR-I.1431.11.2014 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. składania oświadczeń majątkowych przez Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. seniorów i osób niepełnosprawnych oraz przez Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. nadzoru właścicielskiego nad spółkami gminnymi.

OR-I.1431.12.2014 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. konkursów i przetargów na usuwanie i unieszkodliwianie odpadów azbestowych.

OR-I.1431.13.2014 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. sprawozdania składanego na podstawie art. 9n ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach za IV kwartał 2013 r. - PTS Alba Sp. z o.o.

OR-I.1431.14.2014 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. decyzji o pozwoleniu na budowę.

OR-I.1431.15.2014 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. realizacji inwestycji związanej z wymianą nawierzchni torowej na ul. 3-go Maja.

OR-I.1431.16.2014 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. ogłoszenia przetargu na "Zapewnienie oprawy artystycznej mszy św. podczas pielgrzymki kibiców Ruchu Chorzów do Częstochowy".

OR-I.1431.17.2014 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. zadań, projektów lub inwestycji obejmujących wydatki na rozwiązania teleinformatyczne w roku 2014 i 2015 oraz wskazanie zgłoszonych/planowanych potrzeb, które nie uzyskały akceptacji w budżecie na 2014 r.

OR-I.1431.18.2014 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. akcji profilaktyki zdrowotnej, przeprowadzonych na terenie miasta w latach 2012 i 2013.

OR-I.1431.19.2014 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. decyzji administracyjnej o nałożeniu kary na Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku S.A. w Chorzowie.

OR-I.1431.20.2014 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. udziału władz miasta w pogrzebie prof. zw. dr hab. Zbigniewa Messnera.

OR-I.1431.21.2014 - wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej dot. zestawienia danych statystycznych zdawalności Ośrodków Szkolenia Kierowców w ostatnim półroczu:

OR-I.1431.22.2014 - wniosek o udostepnienie informacji publicznej dot. ilości podziałów nieruchomości, wydanych decyzji administracyjnych w sprawie opłat adiacenckich w latach 2011 - 2013, wysokości opłaty adiacenckiej.

OR-I.1431.23.2014 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. liczby zatrudnionych pracowników, średniego wynagrodzenia miesięcznego, podwyżek wynagrodzeń i planów zatrudnienia nowych pracowników.

OR-I.1431.24.2014 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. ilości ogłoszeń o przretargach na zbycie i wynajem nieruchomosci w 2013 r.

OR-I.1431.25.2014 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. wydanych decyzji o środowiskowych uwarunkowanych na realizację przedsięwzięć w okresie od 1.05.2013 r. do 31.12.2013 r.

OR-I.1431.26.2014 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. sprawy zadaszena widowni oraz niezbędnej infrastruktury Stadionu Śląskiego w Chorzowie.

OR-I.1431.27.2014 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. aktualnie obowiązujących umów najmu/dzierżawy placówek ochrony zdrowia, gminnych, powiatowych lub jednostek podległych.

OR-I.1431.28.2014 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. kwoty wydatkowanej w 2013 r. na niezależną od wykonawcy kontrolę jakości wykonania inwestycji drogowych.

OR-I.1431.29.2014 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. budżetu partycypacyjnego.

OR-I.1431.30.2014 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania p.n. "Ocena przydatności gruntu o pow. około 11 ha położonego przy ul. Siemianowickiej w Chorzowie dla celów budowlanych"

OR-I.1431.31.2014 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. sygnatury sprawy, która została przekazana do SKO w Katowicach w sprawie kary jaką nalożył Prezydent Miasta Chorzów na WPKiW S.A. za nielegalną wycinkę drzew. 

OR-I.1431.32.2014 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. ilości zarejestrowanych w 2013 r. instruktorów nauki jazdy, którzy nie złożyli potwierdzenia odbycia obowiązkowych warsztatów przewidzianych ustawą oraz ilości ośrodków szkolenia kierowców, które zawiesiły działalność lub zostały wykreślone z rejestru.

OR-I.1431.33.2014 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. wysokości miesięcznej dotacji przeznazonej na podoopiecznych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chorzowie w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

OR-I.1431.34.2014 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. przeprowadzonych w latach 2010 - 2013 konsultacji społecznych.

OR-I.1431.35.2014 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. ewidencji wniosków o udostępnienie informacji publicznej oraz o wniosków o ponowne wykorzystanie informacji publicznej, które wpłynęły do Urzędu Miasta Chorzów w 2013 roku.

OR-I.1431.36.2014 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. wszystkich adresów w mieście Chorzów w zakresie obejmującym miejscowość, ulicę, numer porządkowy oraz współrzędne geograficzne.

OR-I.1431.37.2014 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. terminu przeniesienia siedziby Przedszkola Nr 9 oraz dalsze przeznaczenie budynku przy ul. Powstańców 51 w Chorzowie.

OR-I.1431.38.2014 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. planów budowy drogi dojazdowej przez działkę o numerze geodezyjnym 3710/188 do budynków przy ul. Powstańców 51 oraz 51a.

OR-I.1431.39.2014 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. analizy największego problemu występującego w gminie w związku z wypełnianiem zadań w przedmiocie szeroko pojętej gospodarki wodno-ściekowej.

OR-I.1431.40.2014 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. programów zdrowotnych w zakresie szczepień ochronnych (przeciwko wirusowi HPV) zrealizowanych w 2013 r. przez Urząd Miasta Chorzów.

OR-I.1431.41.2014 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. informacji o działaniach o charakterze szkoleniowym w stosunku do pracowników UM Chorzów - w zakresie ulepszania jakości używanego języka polskiego, stosowanego w komunikacji z petentami.

OR-I.1431.42.2014 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. jawności obrad rady miasta i jej komisji.

OR-I.1431.43.2014 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w rozumieniu art. 5a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności organizacji pożytku publicznego i o wolontariacie oraz przykładowego opisu współpracy.

OR-I.1431.44.2014 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. średniego wynagrodzenia brutto za 2013 r. Prezydenta Miasta, średniego wynagrodzenia brutto za 2013 r. prezesów spółek komunalnych, wskazania podstawy prawnej ich wynagrodzenia oraz wskazania podmiotu, który ustala te wynagrodzenie.

OR-I.1431.45.2014 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. wydanych przez Prezydenta Miasta uprawnień przewozowych przedsiębiorcy.

OR-I.1431.46.2014 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. rozwoju usług elektronicznych w Urzędzie Miasta Chorzów.

OR-I.1431.47.2014 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. wypełnienia ankiety związanej z gospodarką odpadami komunalnymi oraz funkcjonowaniem Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

OR-I.1431.48.2014 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. zjawiska ubóstwa energetycznego.

OR-I.1431.49.2014 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. przekazania skanów faktury za dostarczanie systemu informacji prawnej oraz faktur za prenumerowane przez Urząd dostępy do profesjonalnych informacyjnych portali internetowych.

OR-I.1431.50.2014 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego.

OR-I.1431.51.2014 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. listy przedsiębiorców posiadających zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz na piwo.

OR-I.1431.52.2014 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. prowadzenia przez pracowników czynności związanych z rejestracją pojazdów.

OR-I.1431.53.2014 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. liczbę osób zatrudnionych w Urzędzie Miasta Chorzów oraz w komórkach organizacyjnych realizujących zadania wynikające z ustawy planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz ustawy Prawo budowlane.

OR-I.1431.54.2014 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. wprowadzenia czasowego lub stałego zakazu sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w innych niewymienionych w ustawie miejscach, obiektach lub na określonych obszarach gminy.

OR-I.1431.55.2014 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. decyzji Prezydenta Miasta Chorzów w sprawie wycięcia drzew.

OR-I.1431.56.2014 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. współpracy Miasta oraz udzielenia pomocy Fundacji "Człowiek dla człowieka" oraz Chorzowskiemu Stowarzyszeniu Pomocy Arka II w latach 2011-2013.

OR-I.1431.57.2014 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. zakresu korzystania Fundacji "Legio Silesia" z siedzibą w Świętochłowicach z dotacji udzielanych przez gminę Chorzów.

OR-I.1431.58.2014 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. kwot uchwalonych w roku 2014 r. w zakresie dotacji dla organizacji pozarządowych przyznawanych w trybie pozakonkursowym, kwot jakie zostały już przyznane oraz kwoty jaka została do dyspozycji.

OR-I.1431.59.2014 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. udostępnienia dokumentów związanych z modernizacją placu zabaw przy ul. Omańkowskiej.

OR-I.1431.60.2014 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. protokołu z wizji lokalnej na placu zabaw przy ul. Omańkowskiej.

OR-I.1431.61.2014 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. ilości znaków drogowych i liczby kilometrów dróg zarządzanych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

OR-I.1431.62.2014 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. wydanej licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób dla przedsiębiorcy.

OR-I.1431.63.2014 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. wydanej licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób dla przedsiębiorcy.

OR-I.1431.64.2014 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. umów, na podstawie których przedsiębiorca Celmar Sp. z o.o. świadczy aktualnie usługi na rzecz Miasta Chorzów.

OR-I.1431.65.2014 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości na rzecz osób prawnych dla nieruchomości stanowiących uprzednio własność jedynie Skarbu Państwa.

OR-I.1431.66.2014 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. oficjalnej nazwy urzędu oraz referatu ewidencji ludności.

OR-I.1431.67.2014 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. realizacji profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii.

OR-I.1431.68.2014 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. danych dyrektorów przedszkoli oraz nauki języka agnielskiego w przedszkolach.

OR-I.1431.69.2014 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. przetargów, atestów i prac związanych z dostarczaniem piasku do piaskownic przy ul. Omańkowskiej.

OR-I.1431.70.2014 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. sprawozdań składanych przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości za IV kwartał 2013 r. i I kwartał 2014 r.

OR-I.1431.71.2014 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. rozwiązania deregulacji zawodu taksówkarza w mieście Chorzów, uchwały RM w ww. sprawie, osób nadzorujących te zadania.

OR-I.1431.72.2014 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. funcjonowania Urzędu Miasta.

OR-I.1431.73.2014 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. gruntów inwestycyjnych na sprzedaż, współpracy oraz strefy ekonomicznej.

OR-I.1431.74.2014 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. nazw i ilości zakupywanych lub prenumerowanych tytułów prasowych oraz przypisane im roczne koszyt zakupu wszystkich egzemplarzy i dostępów elektronicznych danego tytułu.

OR-I.1431.75.2014 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi, kwoty uzyskanej z tytułu pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości w 2013 r.

OR-I.1431.76.2014 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. Planu Gospadarki Niskoemisyjnej Gminy.

OR-I.1431.77.2014 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. rozpatrywania pisma Stowarzyszenia Solidarni w Europie z dnia 3 maja 2014r.

OR-I.1431.78.2014 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. statystyki korzystania z e-urzędu.

OR-I.1431.79.2014 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. wydania decyzji administracyjnej o przerwaniu imprezy masowej.

OR-I.1431.80.2014 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. Strategii Rozwoju Gminy.

OR-I.1431.81.2014 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. kalkulacji rekompensaty dla podmiotów świadczących usługi publiczne dla Miasta Chorzów w okresie od 2009 r. do nada oraz umów zawartych z podmiotami, którym wypłacane są rekompensaty.

OR-I.1431.82.2014 - wniosek o udostępnenie informacji publicznej dot. stanu realizacji petycji dot. potrzeby zrealizowania poprawki dla parkingu miejskiego przy ul. Floriańskiej, 3 Maja, Krakusa.

OR-I.1431.83.2014 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. oficjalnej nazwy urzędu oraz adresu referatu ewidencji ludności.

OR-I.1431.84.2014 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. uczestnictwa pracowników Urzedu Miasta Chorzów w szkoleniu "Instrukcja kancelaryjna i archiwizacja dokumentów" organizowanym przez firmę z Brzegu.

OR-I.1431.85.2014 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. liczby uchylonych przez Wojewódzki Sąd Administracyjny (w I instancji) oraz Naczelny Sąd Administracyjny (w II instancji) uchwał Rady Miasta w sprawach uchwalenia/zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta w latach 2002-2014.

OR-I.1431.86.2014 - wniosek o udostępnienie inofrmacji publicznej dot. pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych.

OR-I.1431.87.2014 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. funkcjonowania w Urzędzie systemu teleinformatycznego do elektronicznego zarządzania dokumentacji (EZD).

OR-I.1431.88.2014 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. budowy rond w latach od 2006 r. do 2015 r.

OR-I.1431.89.2014 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. ilości pojazdów zarejestrowanych na terenie miasta Chorzów wg stanu na 31.12.2013 r. i 31.12.2000 r.

OR-I.1431.90.2014 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. wprowadzenia czasowego lub stałego zakazu sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych.

OR-I.1431.91.2014 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. przekazania kserokopii korespondencji mieszkańców dot. wywiązywania się z umowy nr 6/2013.

OR-I.1431.92.2014 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. dostaw i użytkowania drukarek dla pracowników Urzędu.

OR-I.1431.93.2014 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. umów dotyczących obsługi prawnej zawieranych z kancelariami prawnymi w okresie od 2012 roku do chwili obecnej.

OR-I.1431.94.2014 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. wykazu firm posiadających aktualną koncesję na sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych do 4,5% zawartosci alkoholu oraz piwa.

OR-I.1431.95.2014 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. danych teleadresowych oraz adresów mailowych organizacji pozarządowych zajmujących się osobami niepełnospawnymi.

OR-I.1431.96.2014 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. funkcjonowania tramsportu tramwajowego.

OR-I.1431.97.2014 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. informacji z rejestru pozwoleń na budowę.

OR-I.1431.98.2014 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. sankcji dyscyplinarnych wobec Dyrektora MORiS.

OR-I.1431.99.2014 - wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej dot. wykazu podmiotów w mieście Chorzów, posiadających koncesję na sprzedaż alkoholu.

OR-I.1431.100.2014 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. stanu realizacji Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032.

OR-I.1431.101.2014 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. licencji dla taksówkarzy.

OR-I.1431.102.2014 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. udziału pracowników Urzędu oraz jednostek organizacyjnych w szkoleniu z zakresu "Instrukcji kancelaryjnej i archiwizacji dokumentów" organizowanym przez firmę Akademia Doskonalenia Kadr.

OR-I.1431.103.2014 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. sprawozdań z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ofiar Przemocy w Rodzinie a także Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

OR-I.1431.104.2014 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. realizacji w latach 2013-2014 na rzecz Urzędu Miasta zleceń w ramach prowadzonej działalności gospodarczej przez p. Ryszarda Sadłonia.

OR-I.1431.105.2014 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. sprzedaży i odstąpienia/rozwiązania przez Gminę umowy na użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej w Chorzowie przy ulicy Opolskiej.

OR-I.1431.106.2014 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. ilości oraz kosztów przesyłek (zwykłych, poleconych, zwrotów) nadawanych przez Urząd Miasta Chorzów w 2013 r. i pierwszych 2 kwartałach 2014 r. oraz cen operatora i kopii faktur wystawionych za nadanie tych przesyłek.

OR-I.1431.107.2014 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. sposobu wiliczania oraz wysokości dotacji udzielanej szkołom niepublicznym z uprawnieniami szkół publicznych w 2014 r.

OR-I.1431.108.2014 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. gospodarki odpadami komunalnymi oraz funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

OR-I.1431.109.2014 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. umów podpisanych w latach 2010-2014 z kancelariami prawniczymi wykonującymi czynności z zakresu prawa na rzecz pracowników Urzędu Miasta.

OR-I.1431.110.2014 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. informatyzacji prowadzenia zasobu nieruchomości i gospodarowania nieruchomościami komunalnymi i Skarbu Państwa.

OR-I.1431.111.2014 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. księgi (rejestru) wejść/wyjść do Prezydenta Miasta, Zastępców Prezydenta Miasta, Skarbnika Miasta, Sekretarza Miasta, Naczelników Wydziałów.

OR-I.1431.112.2014 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. wyników badania wody w Chorzowie na stawie Różanka oraz wyników sekcji zwłok łabędzi znaleznionych martwych na stawie Różanka.

OR-I.1431.113.2014 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. umów podpisanych w latach 2010-2014 z kancelariami prawniczymi wykonującymi czynności z zakresu prawa.

OR-I.1431.114.2014 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. danych adresowych wszystkich firm, które przystąpiły do przetargu "Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta Chorzów, Rynek 1 - etap II.

OR-I.1431.115.2014 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. kwot opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz kwot uzyskanych z tytułu pobieranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2013 roku.

OR-I.1431.116.2014 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. firmy Kaufland.

OR-I.1431.117.2014 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. organizacji pozarządowych tj. stowarzyszeń i fundacji działających na terenie miasta Chorzów.

OR-I.1431.118.2014 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. ilości zatrudnionych pracowników w Urzędzie Miasta Chorzów, średnich wynagrodzeń oraz planowanych podwyżek.

OR-I.1431.119.2014 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. danych kontaktowych osoby zajmującej się udostępnianiem informacji o środowisku i jego ochronie oraz narzędzia, jakie Urząd wykorzystuje do udostępniania tej informacji.

OR-I.1431.120.2014 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. infrastruktury energetycznej gmin pod kątem wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych.

OR-I.1431.121.2014 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. realizacji zadania publicznego pn. "Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych stałych powstających na nieruchomościach na terenie Miasta Chorzóww zakresie ilości odebranych odpadów wykazywanych w raportach miesięcznych od początku realizacji umowy do miesiąca września 2014 r.

OR-I.1431.122.2014 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. m.in. struktury przychodów z tytułu grzywny, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych zawierającą wyszczególniony podział na kategorie czynów zabronionych, informacji o kosztach funkcjonowania straży miejskiej w latach 2010-2014, informacji o ilości interwencji w latach 2010-2014.

OR-I.1431.123.2014 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. kwartalnego sprawozdania sporządzanego przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości za okres I - III kwartał 2014 r.

OR-I.1431.124.2014 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. zasad konsultacji społecznych, przeprowadzonych konsultacji, budżetu obywatelskiego, inicjatywy obywatelskiej, referendum gminnego, funduszu sołeckiego.

OR-I.1431.125.2014 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. Planu Zrównoważonego Rozwoju Transportu Publicznego.

OR-I.1431.126.2014 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. nazw podmiotów, które na podstawie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków posiadają aktualne pozwolenie na prowadzenie działalności zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.

OR-I.1431.127.2014 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. podmiotu odbierającego odpady komunalne z terenu gminy, instalacji do której kierowany był strumień odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów zielonych.

OR-I.1431.128.2014 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. zadań, projektów lub inwestycji obejmujących wydatki na rozwiązania teleinformatyczne na rok 2015.

OR-I.1431.129.2014 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. ilości drzew wyciętych i nasadzeń kompensacyjnych w latach 2013-2014.

OR-I.1431.130.2014 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. wpływu do Urzędu Miasta e-maila dot. Projektu Badawczo-Rozwojowego realizowanego na rzecz bezpieczeństwa i obronności Państwa.

OR-I.1431.131.2014 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. udostępnienia kopii sprawozdań kwartalnych za I, II, III i IV kwartał 2013 r. oraz I, II i III kwartał 2014 r., o których mowa w art. 9n ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, złożonych przez przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych.

OR-I.1431.132.2014 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. udostępnienia kopii zawiadomień wydanicy od dnia 1.08.2014 r. informujących poprzedniego właściciela lub jego spadkobiercę o zamiarze użycia wywłaszczonej nieruchomości na cele inne niż określono w decyzji wywłaszczeniowej.

OR-I.1431.133.2014 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. imprez kulturalnych o zasięgu międzynarodowym, organizowanych przez Urząd Miasta i podmioty mu podległe.

OR-I.1431.134.2014 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. realizacji zamówienia publicznego "Dostawa, montaż oraz usługa transmisji danych wraz z utrzymaniem systemu montoringu wizyjnego Miasta Chorzów.

OR-I.1431.135.2014 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. akt postępowania o przydział mieszkania komunalnego mieszkace miasta, obowiązujących w dniu przydziału zasadach przydziału mieszka oraz udostępnienia akt postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie pozwolenia na budowę zakończonego decyzją nr 155 z dnia 15.06.2014 r.

OR-I.1431.136.2014 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. wydawców podręczników szkolnych, z którymi dyrektorzy jednostek oświatowych prowadzili rozmowy handlowe lub marketingowe dot. podręczników szkolnych.

OR-I.1431.137.2014 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. planowanych wydatków z budżetu jednostki na IT w 2015 r. wg rodzaju oraz celu planowanego wydatku i wysokości zaplanowanych kwot.

OR-I.1431.138.2014 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. ilości wniosków o udostępnienie informacji publicznej, jakie wpłynęły do Urzędu Miasta Chorzów w latach 2009-2013 oraz informacji o ilości decyzji odmawiających udostępnienia informacji publicznej.

OR-I.1431.139.2014 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. planowania ogłoszenia przez Miasto Chorzów postępowania w zakresie zakupu nowoczesnego parku maszynowego związanego z wykonywaniem zadań publicznych w obszarze dot. utrzymania zieleni i oczyszczania miasta, użytkowania urządzeń służących do oczyszczania Miasta oraz kosztów zadań związanych z odśnieżaniem dróg gminnych.

OR-I.1431.140.2014 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. stanu zadłużenia gminy na dzień 20.11.2014 r. oraz informacji o sposobie zagospodarowania środków finansowych otrzymanych z koncesji na sprzedaż alkoholu.

OR-I.1431.141.2014 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. bilansu cieplnego gminy.

OR-I.1431.142.2014 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. podjętych przez Miasto działań związanych ze wspieraniem lokalnych przedsiębiorców w 2014 r., podanie spisu podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy.

OR-I.1431.143.2014 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. protokołu z postępowania oraz oferty złożonej w przetargu nieograniczonym pn. "Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego do zarządzania lokalowym zasobem komunalnym dla Miasta Chorzów".

OR-I.1431.144.2014 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Miasta Chorzow.

OR-I.1431.145.2014 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. danych nowo wybranych organów samorządu miasta.

OR-I.1431.146.2014 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. dokumentu "Coroczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi Miasta Chorzów w związku z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządu w gminach" za 2013 rok.

OR-I.1431.147.2014 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. wykoazu użytkowanych na terenie gminy Chorzów stacjonarnych urządzeń rejestrujących (w rozumieniu art. 2 ustawy Prawo o Ruchu Drogowym).

OR-I.1431.148.2014 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. przeznaczenia przez organ zarządzający jednostą samorządu terytorialnego środków na wsparcie zbiórki publicznej Fundacji WOŚP organizowanej w dniu 11 stycznia 2015 r. 

 

REJESTR WYDANYCH POZWOLEŃ NA BUDOWĘ - 2014 R.

 

Wyłączenia jawności danych osobowych w dokumentach dokonała Pani Beata Gębara - Podinspektor w Wydziale Organizacyjnym i Kadr, Pani Aneta Tatara - Podinspektor w Wydziale Organizacyjnym i Kadr, Pani Anita Wroczyńska - Referent w Wydziale Organizacyjnym i Kadr na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.).osoba odpowiedzialna za treść: Joanna Garba, dnia: 2013-12-17
utworzony: 17-12-2013 / modyfikowany: 25-09-2015
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu

Biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta Chorzów