Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelKONTROLE, AUDYT, KONTROLA ZARZĄDCZAKONTROLE ZEWNĘTRZNE

Treść strony

wersja do druku
powrót | ROK 2016
 1. Kontrola Wojewody Śląskiego w zakresie wykorzystania środków dla projektu nr 451/2015 zrealizowanego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.
  8.02 - 12.02.2016 r.

 2. Kontrola Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Śląski w Katowicach w zakresie wykorzystania przez jednostki samorządu powiatowego środków finansowych PFRON przekazanych według algorytmu w 2015 roku
  16.02.2016 r. - 19.02.2016 r.

 3. Kontrola Urzędu Komunikacji Elektronicznej Delegatura w Siemianowicach Śląskich w zakresie użytkowania urządzeń radiowych przez Straż Miejską w Chorzowie pod kątem zgodności z warunkami technicznymi i formalnymi pozwolenia radiowego nr RRL/F.A.0083/2013
  16.03.2016 r.

 4. Kontrola Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w zakresie realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - wydawanie pozwoleń wodnoprawnych na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. prawo wodne.
  26.04.2016 r. - 29.04.2016 r.

 5. Kontrola Dyrektora Departamentu Kontroli Centrum Unijnych Projektów Transportowych - kontrola planowa na zakończenie projektu nr POIS.08.02.00-00-016/08 pn. "Przebudowa drogi krajowej nr 79 ul. Katowicka w Chorzowie wraz z estakadą na odcinku od skrzyżowania z ulicą Konopnickiej do skrzyżowania z ulicą Metalowców".
  16.05.2016 r. -

 6. Kontrola Wojewody Śląskiego w zakresie oceny gospodarowania środkami dotacji na zadania zlecone z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych, USC, sprawy z ustawy o powszechnym obowiązku obrony, sprawy zgromadzeń za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia
  17.05.2016 r. - 10.06.2016 r.

 7. Kontrola Wojewody Śląskiego w zakresie stosowania ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2031)
  30-31.05.2016 r.

 8. Kontrola WFOŚiGW w Katowicach w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego "Likwidacja niskiej emisji wraz z termomodernizacją budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. M. Wolskiego 2, Kruszcowej 24 i K. Miarki 16 w Chorzowie" zgodnie z warunk. umowy
  18.08.2016 r.

 9. Kontrola Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Chorzowie w zakresie:
  1) prawidłowości i rzetelności obliczania składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego,
  2) ustalania uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu,
  3) prawidłowości i terminowości opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe,
  4) Wystawiania zaświadczeń lub zgłaszania danych dla celów ubezpieczeń społecznych.
  12.09.2016 r. - 12.10.2016 r.

 10. Kontrola Urzędu Kontroli Skarbowej w Katowicach - kontrola realizacji projektu "Zintegrowane podejście do problemów obszarów funkcjonalnych na przykładzie Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic".
  12.09.2016 r.

 11. Kontrola Archiwum Państwowego w Katowicach w zakresie przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
  26.09.2016 r. - 30.09.2016 r.

 12. Kontrola Wydziału Nadzoru Właścicielskiego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w zakresie realizacji czynności przetargowych, związanych ze zbyciem nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Chorzowie przy ul. Targowej, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 1065/68.
  10-11.10.2016 r.

 13. Kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach - kontrola kompleksowa gospodarki finansowej w latach 2012-2016.
  28.12.2016 r. - 17.02.2017 r.osoba odpowiedzialna za treść: Joanna Garba, dnia: 2016-01-04
utworzony: 04-01-2016 / modyfikowany: 22-02-2017
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu