Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelPONOWNE WYKORZYSTYWANIE

Treść strony

wersja do druku
ZASADY UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO, BĘDĄCYCH W POSIADANIU URZĘDU MIASTA CHORZÓW, W CELU ICH PONOWNEGO WYKORZYSTYWANIA

ZASADY UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO BĘDĄCYCH W POSIADANIU
URZĘDU MIASTA CHORZÓW, W CELU ICH PONOWNEGO WYKORZYSTYWANIA

 

Ponownemu wykorzystywaniu podlegają informacje:

 1. udostępnione na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów http://www.bip.chorzow.eu
 2. udostępnione w serwisie informacyjnym na stronie http://www.chorzow.eu
 3. przekazane na wniosek o ponowne wykorzystywanie.

Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego dla informacji udostępnianych w BIP Urzędu Miasta Chorzów i w serwisie informacyjnym Miasta Chorzów:

Jeśli dla danej informacji udostępnionej w BIP Urzędu Miasta Chorzów i w serwisie informacyjnym Miasta Chorzów nie zostały określone odrębne warunki ponownego wykorzystywania, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wykorzystywać te informacje bez dodatkowych warunków.

 

Warunki ponownego wykorzystywania informacji dla informacji udostępnianych na wniosek:

Urząd Miasta Chorzów określa warunki udostępniania informacji w celu ponownego wykorzystywania odrębnie dla każdego wniosku i przekazuje je wnioskodawcy.

 

Sposób korzystania z informacji spełniających cechy utworu lub stanowiących bazę danych:

Urząd Miasta Chorzów zapewnia możliwość wykorzystywania utworu lub bazy danych, do celów komercyjnych i niekomercyjnych, tworzenia i rozpowszechniania kopii utworu lub bazy danych, w całości lub we fragmentach oraz wprowadzania zmian i rozpowszechniania utworów zależnych, pod warunkiem, że nie narusza to ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1062) lub ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 386), z zastrzeżeniem praw przysługujących podmiotom trzecim.

W szczególności w trakcie ponownego wykorzystywania utworu lub bazy danych należy poinformować o nazwisku, imieniu lub pseudonimie twórcy lub artysty wykonawcy, jeżeli jest znany.

 

Zasady odpowiedzialności Urzędu Miasta Chorzów:

Urząd Miasta Chorzów nie ponosi odpowiedzialności za ponowne wykorzystanie udostępnionej lub przekazanej informacji, w szczególności za dostępność, poprawność, aktualność, kompletność lub jakość udostępnianych lub przekazywanych informacji.

Urząd Miasta Chorzów nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie informacji będącej utworem lub bazą danych przez podmiot ponownie wykorzystujący informację w zakresie przekraczającym uprawnienia do wykorzystania utworu lub bazy danych przysługujące Urzędowi Miasta Chorzów.

 

Tryb wnioskowy udostępniania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania:

 1. Udostępnienie informacji w celu ich ponownego wykorzystywania następuje na wniosek w przypadkach gdy:

  1) informacja nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów,
  2) informacja została udostępniona w sposób inny niż określony w pkt 1) i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania lub opłaty za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat,
  3) wnioskodawca zamierza wykorzystywać informację na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone

 2. Wniosek może dotyczyć umożliwienia ponownego wykorzystywania, w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym, informacji sektora publicznego gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym podmiotu zobowiązanego.

 3. Wniosek wnosi się w postaci papierowej albo elektronicznej i musi zawierać w szczególności:

  1) nazwę podmiotu zobowiązanego,
  2) informacje o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi do wnioskodawcy albo pełnomocnika tego wnioskodawcy w sposób lub w formie wskazanych we wniosku,
  3) wskazanie informacji sektora publicznego, która będzie ponownie wykorzystywana, a jeżeli jest już udostępniona lub przekazana, warunki, na jakich ma być ponownie wykorzystywana oraz źródło udostępnienia lub przekazania,
  4) wskazanie celu ponownego wykorzystywania, w tym określenia rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług,
  5) wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku postaci elektronicznej, także wskazanie formatu danych,
  6) wskazanie:
  - sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie są udostępnianie lub nie zostały przkazane w inny sposób, albo
  - sposobu i okresu dostępu do informacji gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym.

 4. W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku, wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia braków, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

 5. Wniosek rozpatruje się niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli wniosek nie może zostać rozpatrzony w terminie 14 dni, podmiot zobowiązany zawiadamia w tym terminie wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia oraz terminie, w jakim rozpatrzy wniosek, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia tego wniosku.

 

Opłaty:

 1. Urząd Miasta Chorzów udostępnia informacje sektora publicznego lub przekazuje w celu ich ponownego wykorzystywania bezpłatnie.

 2. Urząd Miasta Chorzów może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.

 3. Ustalając wysokość opłaty uwzględnia się koszty przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w określony sposób i w określonej formie oraz inne czynniki, które będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosków o ponowne wykorzystywanie, które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji. Łączna wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie.

  Przy ustalaniu wysokości opłat za udostępnienie w celu ponownego wykorzystywania Urząd Miasta Chorzów posiłkował się będzie przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) (art. 26 i nast.) oraz Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku (Dz. U. Nr 215, poz. 1415 z późn. zm.).

 

Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania, określenia warunków ponownego wykorzystywania lub wysokości opłaty:

 1. Wnioskodawca, który otrzymał ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej i/lub wysokość opłat za ponowne wykorzystywanie może, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić podmiot zobowiązany o przyjęciu oferty. Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.

 2. W przypadku otrzymania sprzeciwu Prezydent Miasta Chorzów, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystanie.

 3. Prezydent Miasta Chorzów, w drodze decyzji, odmawia wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, w przypadku gdy prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniom, o których mowa w art. 6 ustawy o otwarych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

 4. Prezydent Miasta Chorzów może, w drodze decyzji, odmówić wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, w przypadku o którym mowa w art. 10 ust. 2 ustawy o otartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

 5. W przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji ze względu na prawa autorskie i prawa pokrewne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1062), prawa do baz danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 386), przysługujące podmiotom innym niż podmiot zobowiązany, podmiot zobowiązany wskazuje osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która posiada prawa własności intelektualnej, jeżeli jest znana, albo licencjonodawcę, od którego podmiot zobowiązany uzyskał dany przedmiot praw własności intelektualnej.

 6. Do decyzji o odmowie przekazania informacji w celu ponownego wykorzystywania oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania informacji oraz o wysokości opłat stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.).

 7. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie informacji sektora stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.), z tym że:
  1) przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;
  2) skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

W zakresie nieobjętym powyższą regulacją zasady udostępniania informacji sektora publicznego celem ich ponownego wykorzystywania w sposób szczegółowy unormowane zostały w ustawie z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2021 r., poz. 1641).

 

Klauzula informacyjnaosoba odpowiedzialna za treść: Joanna Czechowska, dnia: 2016-06-14
utworzony: 14-06-2016 / modyfikowany: 09-12-2021
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu