Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelURZĄD MIASTAWYDZIAŁY, BIURA, STANOWISKA SAMODZIELNEWYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJPROCEDURY I KARTY INFORMACYJNE

Treść strony

wersja do druku
powrót | Kontrole przeprowadzane przez Wydział Działalności Gospodarczej

OGÓLNY SCHEMAT PROCEDUR KONTROLI PRZEPROWADZANYCH PRZEZ WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ:

 

Podstawa prawna i rodzaje kontroli realizowanych przez Wydział Działalności Gospodarczej:

 I. Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców - rozdział 5 - zwana dalej upp.

 2. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

 3. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.

 

II. Rodzaje kontroli:

 1. Kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Chorzowa zgodnie z planem - Zarządzenie Nr OR.52.2019 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie przeprowadzania kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Chorzowa.

 2. Kontrola oświadczeń o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku poprzednim składanych przez przedsiębiorców do Prezydenta Miasta Chorzów zgodnie z planem - Zarządzenie Nr OR.51.2019 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie przeprowadzania kontroli oświadczeń o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku poprzednim składanych przez przedsiębiorców do Prezydenta Miasta Chorzów.

 3. Kontrola uprawnień transportowych zgodnie z analizą i planem.

 

III. Brzmienie artykułów wymienionych w schemacie:

Art. 47 1. Kontrole planuje się i przeprowadza po uprzednim dokonaniu analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach wykonywania działalności gospodarczej. Analiza obejmuje identyfikację obszarów podmiotowych i przedmiotowych, w których ryzyko naruszenia przepisów jest największe. Sposób przeprowadzenia analizy określa organ kontroli lub organ nadrzędny.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do kontroli:

1) w przypadku gdy organ kontroli poweźmie uzasadnione podejrzenie:

a) zagrożenia życia lub zdrowia,

b) popełnienia przestępstwa lub wykroczenia,

c) popełnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego,

d) innego naruszenia prawnego zakazu lub niedopełnienia prawnego obowiązku

– w wyniku wykonywania działalności gospodarczej objetej kontrolą;

2) działalności przedsiębiorców w zakresie objętym nadzorem, o którym mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dziennik Ustaw z 2018 r. poz. 621 i 650);

3) w przypadku gdy jest ona niezbędna do przeprowadzenia postępowania w celu sprawdzenia wykonania zaleceń pokontrolnych organu lub wykonania decyzji albo postanowień nakazujących usunięcie naruszeń prawa, w związku z przeprowadzoną kontrolą.”

Art. 48(…) 4. Na wniosek przedsiębiorcy kontrola może być wszczęta przed upływem 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.”

Art. 51. 1. Kontrolę przeprowadza się w siedzibie przedsiębiorcy lub w miejscu wykonywania działalności gospodarczej oraz w godzinach pracy lub w czasie faktycznego wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę.

2. Za zgodą lub na wniosek przedsiębiorcy kontrolę przeprowadza się w miejscu przechowywania dokumentacji, w tym ksiąg podatkowych, innym niż siedziba lub miejsce wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli może to usprawnić prowadzenie kontroli.

3. Za zgodą przedsiębiorcy kontrola lub poszczególne czynności kontrolne mogą być przeprowadzane również w siedzibie organu kontroli, jeżeli może to usprawnić prowadzenie kontroli.”

Art. 55. 1. Czas trwania wszystkich kontroli organu kontroli u przedsiębiorcy w jednym roku kalendarzowym nie może przekraczać w odniesieniu do:

1) mikroprzedsiębiorców - 12 dni roboczych;

2)małych przedsiębiorców - 18 dni roboczych;

3)średnich przedsiębiorców - 24 dni roboczych;

4)pozostałych przedsiębiorców - 48 dni roboczych.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli:

1) ratyfikowane umowy międzynarodowe albo bezpośrednio stosowane przepisy prawa Unii Europejskiej stanowią inaczej;

2) przeprowadzenie kontroli jest niezbędne dla przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia, przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego lub zabezpieczenia dowodów jego popełnienia;

3) przeprowadzenie kontroli jest uzasadnione bezpośrednim zagrożeniem życia, zdrowia lub środowiska;

4) kontrola jest prowadzona w toku postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów;

5) kontrola jest prowadzona na podstawie art. 23b lub art. 23r ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne;

6) kontrola dotyczy zasadności dokonania zwrotu podatku od towarów i usług przed dokonaniem tego zwrotu;

7) przeprowadzenie kontroli jest realizacją obowiązków wynikających z przepisów prawa Unii Europejskiej o ochronie konkurencji lub przepisów prawa Unii Europejskiej w zakresie ochrony interesów finansowych Unii Europejskiej;

8) kontrola dotyczy podmiotów, którym na mocy odrębnych przepisów właściwy organ wydał decyzję o uznaniu prawidłowości wyboru i stosowania metody ustalania ceny transakcyjnej między podmiotami powiązanymi - w zakresie związanym z wykonaniem tej decyzji;

9) kontrola dotyczy zasadności dokonania zwrotu podatku od towarów i usług na podstawie przepisów o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym;

10) kontrola dotyczy zasadności dokonania zwrotu podatku od towarów i usług na podstawie przepisów o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków poniesionych w związku z budową pierwszego własnego mieszkania;

11) kontrola jest kontrolą amerykańskich rachunków raportowanych uregulowaną w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA.

3. Przedłużenie czasu trwania kontroli jest możliwe jedynie z przyczyn niezależnych od organu kontroli i wymaga uzasadnienia na piśmie. Uzasadnienie doręcza się przedsiębiorcy. Przedłużenie czasu trwania kontroli nie może naruszać terminów, o których mowa w ust. 1.

4. Przedłużenie czasu trwania kontroli możliwe jest także, jeżeli w toku kontroli zostanie ujawnione zaniżenie zobowiązania podatkowego w wysokości przekraczającej równowartość 10% kwoty zadeklarowanego zobowiązania podatkowego, jednak nie niższej niż 500 złotych, lub zawyżenie straty w wysokości przekraczającej równowartość 50% kwoty zadeklarowanej straty, jednak nie niższej niż 2500 złotych, albo w przypadku ujawnienia faktu niezłożenia deklaracji pomimo takiego obowiązku.

5. Organ kontroli zawiadamia przedsiębiorcę o ujawnionych okolicznościach, o których mowa w ust. 4, jednocześnie wskazując zgromadzony w tym zakresie materiał dowodowy. Uzasadnienie przedłużenia czasu trwania kontroli doręcza się przedsiębiorcy.

6. Czas trwania kontroli, o której mowa w ust. 4, nie może spowodować przekroczenia odpowiednio dwukrotności czasu określonego w ust. 1.

7. Jeżeli wyniki kontroli wykazały rażące naruszenie przepisów prawa przez przedsiębiorcę, można przeprowadzić powtórną kontrolę w tym samym zakresie przedmiotowym w danym roku kalendarzowym, a czas jej trwania nie może przekraczać 7 dni. Czasu trwania powtórnej kontroli nie wlicza się do czasu, o którym mowa w ust. 1.”

Art. 57. (…)

2. Książka kontroli zawiera wpisy obejmujące:

1) oznaczenie organu kontroli;

2) oznaczenie upoważnienia do kontroli;

3) zakres przedmiotowy przeprowadzonej kontroli;

4) daty podjęcia i zakończenia kontroli.”

 

 

Pouczenie o prawach i obowiązkach kontrolowanego przedsiębiorcy

 

 

1. Czynności kontrolnych dokonuje się w obecności przedsiębiorcy lub, w czasie nieobecności kontrolowanego, osoby przez niego pisemnie upoważnionej.

2. Kontrolę przeprowadza się w siedzibie przedsiębiorcy lub w miejscu wykonywania działalności gospodarczej oraz w godzinach pracy albo w czasie faktycznego wykonywania działalności gospodarczej.

3. Za zgodą lub na wniosek przedsiębiorcy, jeżeli może to usprawnić prowadzenie kontroli, czynności kontrolne przeprowadza się w miejscu przechowywania dokumentacji, innym niż siedziba albo miejsce wykonywania działalności gospodarczej.

4. Za zgodą przedsiębiorcy kontrola lub poszczególne czynności kontrolne mogą być przeprowadzane w siedzibie organu lub za pośrednictwem operatora pocztowego albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej, jeżeli może to usprawnić prowadzenie kontroli.

5. Jeżeli działalność gospodarcza przedsiębiorcy jest już objęta kontrolą innego organu, organ kontrolujący odstąpi od podjęcia czynności kontrolnych oraz może ustalić z przedsiębiorcą inny termin przeprowadzenia kontroli.

6. Przedsiębiorca prowadzi i przechowuje w swojej siedzibie książkę kontroli oraz upoważnienia i protokoły kontroli.

7. Przed wszczęciem kontroli przedsiębiorca okazuje kontrolującemu książkę kontroli.

8. Przedsiębiorca może, w terminie 3 dni od wszczęcia kontroli, wnieść na piśmie sprzeciw wobec podjęcia i wykonywania przez organ kontrolujący czynności z naruszeniem przepisów. Sprzeciw wymaga uzasadnienia.

9. W trakcie czynności kontrolnych przedsiębiorca powinien zapewnić kontrolującemu warunki i środki niezbędne do wykonywania czynności kontrolnych, a w szczególności dostarczać wymagane dokumenty oraz zapewnić terminowe udzielanie ustnych i pisemnych wyjaśnień w sprawach dotyczących przedmiotu kontroli.

10. Kontrolowany po zapoznaniu się z protokołem może, przed jego podpisaniem, zgłosić umotywowane zastrzeżenia dotyczące ustaleń w nim zawartych lub odmówić jego podpisania składając pisemne wyjaśnienia tej odmowy.

11. Przedsiębiorcy, który poniósł szkodę na skutek wykonywania czynności kontrolnych z naruszeniem przepisów prawa, przysługuje odszkodowanie.

 

 osoba odpowiedzialna za treść: Agnieszka Gutsfeld, dnia: 2023-04-27
utworzony: 16-05-2017 / modyfikowany: 27-04-2023
wprowadził(a): Agnieszka Gutsfeld
rejestr zmian

Stopka serwisu