Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelURZĄD MIASTAWYDZIAŁY, BIURA, STANOWISKA SAMODZIELNEWYDZIAŁ ROZWOJU I FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCHPROCEDURY I KARTY INFORMACYJNE

Treść strony

wersja do druku
powrót | Wydanie zaświadczenia o położeniu nieruchomości w obszarze zdegradowanym, obszarze rewitalizacji, specjalnej strefie rewitalizacji

pobierz plik: [ Nowy wniosek o wydanie zaświadczenia ]

 

Wydanie zaświadczenia o położeniu nieruchomości w obszarze zdegradowanym,  obszarze rewitalizacji, specjalnej strefie rewitalizacji wyznaczonych zgodnie z ustawą o rewitalizacji z dnia 9 października 2015r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 485)  

 

 1. Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych informuje, że na mocy Uchwały Nr LVIII/938/2023 Rady Miasta Chorzów z dnia 2 lutego 2023r. wyznaczono obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji – zgodnie z art. 8 ust. 1 oraz art. 11 ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015r. (Dz.U. z 2021r. poz. 485), bez ustanowienia Specjalnej Strefy Rewitalizacji oraz prawa pierwokupu wynikającego z ww. ustawy.   
  W związku z powyższym dotychczasowy komunikat dot. procesu rewitalizacji w mieście Chorzów z dnia 12 grudnia 2022r. stracił ważność.
  W celu wydania zaświadczenia o położeniu nieruchomości w obszarze zdegradowanym,  obszarze rewitalizacji, specjalnej strefie rewitalizacji wyznaczonych zgodnie z ustawą o rewitalizacji z dnia 9 października 2015r. konieczne jest złożenie wniosku.

 2. Zaświadczenie o położeniu nieruchomości w obszarze zdegradowanym,  obszarze rewitalizacji, specjalnej strefie rewitalizacji wyznaczonych zgodnie z ustawą o rewitalizacji z dnia 9 października 2015r. wydawane jest na wniosek strony wykazującej interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego.
 3. Zaświadczenie jest wydawane po uiszczeniu opłaty skarbowej.
 4. W celu uzyskania zaświadczenia należy złożyć stosowny wniosek wraz z wymaganymi dokumentami.

 

 

Wymagane dokumenty

 

 1. Wypełniony formularz wniosku.
 2. Dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty skarbowej.  
 3. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej.
 4. W przypadku składania wniosku drogą elektroniczną, dokumenty należy zeskanować, a oryginały dostarczyć do Urzędu Miasta Chorzów (Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych).  

 

Sposób dostarczania dokumentów

 

 1. Formularz, na którym należy składać wniosek jest dostępny pod opisem usługi.
 2. Wymagane dokumenty należy dostarczyć do Urzędu na jeden z poniższych sposobów:

1) Złożyć drogą elektroniczną.

2)  Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).

3)  Złożyć bezpośrednio w Urzędzie w godzinach jego pracy.

Miejsce składania dokumentów:

 
Urząd Miasta Chorzów

ul. Rynek 1

41-500 Chorzów

Kancelaria Ogólna (pokój nr 2, parter) lub Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych (IV piętro, pokój nr 405)

w godzinach pracy Urzędu.

3. Dokumenty do wglądu należy przedstawić:

1)  W sytuacji bezpośredniego kontaktu z Urzędem - przy składaniu wniosku.

2)  W sytuacji korzystania z drogi elektronicznej  - dostarczyć bezpośrednio do Urzędu, jako uzupełnienie wcześniej przesłanego wniosku lub przesłać pocztą, a Urząd po dokonaniu odpowiednich czynności dokumenty te odeśle na wskazany adres.

3)  W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie nie krótszym niż 7 dni.

 

W przypadku chęci załatwienia usługi drogą elektroniczną, wniosek można złożyć w następujący sposób:

 

Pismem ogólnym przez ePUAP:

https://www.gov.pl/web/gov/wyslij-pismo-ogolne  

 

 

Opłaty :

 1. Za wydanie zaświadczenia konieczne jest uiszczenie opłaty skarbowej w wysokości 17,00 PLN na konto :

 

dla płatności krajowych :

URZĄD MIASTA CHORZÓW

MIASTO NA PRAWACH POWIATU

ul. Rynek 1, 41-500 Chorzów

ING Bank Śląski S.A.

Nr rachunku: 31 1050 0161 5783 0122 2222 2222

 

dla płatności zagranicznych (nr rachunku w formacie IBAN)
URZĄD MIASTA CHORZÓW

MIASTO NA PRAWACH POWIATU

ul. Rynek 1, 41-500 Chorzów

ING Bank Śląski S.A.

kod SWIFT ING Banku Śląskiego: INGBPLPW

PL 31 1050 0161 5783 0122 2222 2222 

 

 2. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17,00 PLN od każdego stosunku pełnomocnictwa.

 1. Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać przelewem na ww. konta bankowe.

 3. Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto Urzędu przelewem, przekazem pocztowym lub w opłatomacie znajdującym się w Urzędzie Miasta.

 4. Termin wniesienia opłaty: najpóźniej w dniu składania wniosku.

 

Terminy i sposób załatwienia sprawy

 

 1. Zaświadczenie zostanie wydane w terminie 7 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku. 

 

Miejsce odbioru zaświadczenia :

Urząd Miasta Chorzów

ul. Rynek 1, 41-500 Chorzów

Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych, IV piętro, pokój nr 405

w godzinach pracy Urzędu.

 

Zaświadczenie może zostać wysłane pocztą zgodnie z deklaracją Wnioskodawcy wykazaną we wniosku.

 

Informacje na temat przebiegu sprawy

 1. Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z Urzędem osobiście :

Urząd Miasta Chorzów

ul. Rynek 1, 41-500 Chorzów

Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych, IV piętro, pokój nr 405

 1. Informacje można uzyskać również telefonicznie pod numerem telefonów:

32 4165000 wew. 429

 

 

Przetwarzanie danych osobowych

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (…) tzw. RODO

Informujemy, że :

1. administratorem danych osobowych jest Miasto Chorzów reprezentowane przez Prezydenta Miasta Chorzów z siedzibą w Chorzowie, ul. Rynek 1;

2. kontakt do inspektora ochrony danych: tel. 32 4165432, mail: iod@chorzow.eu

3. dane osobowe są przetwarzane w celu w jakim został złożony wniosek/pismo/skarga/petycja/zapytanie na podstawie:

w przypadku danych zwykłych:

art. 6 ust. 1 lit a) RODO – dobrowolna zgoda

art. 6 ust. 1 lit b) RODO – umowa, podjęcie działań przed zawarciem umowy,

art. 6 ust. 1 lit c) RODO - obowiązek prawny ciążący na administratorze,

art. 6 ust.1 lit d) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;

art. 6 ust. 1 lit e) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;

w przypadku danych szczególnych (specjalnych/wrażliwych):

art. 9 ust. 2 lit a) RODO – zgoda;

art. 9 ust. 2 lit b) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej, o ile jest to dozwolone prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, lub porozumieniem zbiorowym na mocy prawa państwa członkowskiego przewidującymi odpowiednie zabezpieczenia praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą;

art. 9 ust. 2 lit c) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów 

osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, a osoba, której dane dotyczą, jest fizycznie lub prawnie niezdolna do wyrażenia zgody;

4. dane będą udostępniane tylko podmiotom uprawnionym;

5. dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych;

6. dane będą przechowywane do czasu załatwienia sprawy, następnie zarchiwizowane zgodnie z kategorią archiwalną

7. każdy ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia;

8. w razie niezgodnego z prawem przetwarzania danych każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego PUODO Warszawa, ul. Stawki 2;

9. każdy ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych za zgodą wnioskodawcy)

10. podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości załatwienia sprawy

11. dane osobowe nie będą służyć do profilowania;osoba odpowiedzialna za treść: Jolanta Koczubik, dnia: 2020-03-04
utworzony: 17-07-2017 / modyfikowany: 19-04-2023
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu