Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelURZĄD MIASTAWYDZIAŁY, BIURA, STANOWISKA SAMODZIELNEWYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI

Treść strony

wersja do druku
powrót | OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Klauzula informacyjna dot. wydania w sprawie udzielenia ulgi w zakresie mandatów nakładanych przez Straż Miejską:
Na podstawieart. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(Ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) informuję, że:
 1. Administratorem podanych danych osobowych jest Prezydent Miasta Chorzów z siedzibą w Chorzowie, ul. Rynek 1;
 2. Kontakt do inspektora ochrony danych w Urzędzie Miasta Chorzów: tel. 32 416 54 32, mail: iod@chorzow.eu;
 3. Podane dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit c – wypełnienie obowiązku prawnego spoczywającego na administratorze, art. 9 ust 2 lit f oraz art. 10 RODO 
 w celu rozpatrzenia wniosku o umorzenie/odroczenie terminu płatności należności wynikającej z mandatu karnego kredytowanego nałożonego przez Straż Miejską w Chorzowie na podstawie:
 Ustawy o  finansach publicznych, Ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego, Zarządzenia Prezydenta Miasta Chorzów w zakresie udzielania ulg – procedura;
 4. Dane będą przechowywane do czasu rozpatrzenia wniosku i uregulowania należności wskazanej we wniosku, a następnie zarchiwizowane zgodnie z kat. archiwalną B5;
 5. Odbiorcami danych będą podmioty posiadające upoważnienie ustawowe w tym zakresie szczególnie w zakresie nadzoru i kontroli, podmioty współpracujące z Miastem
 na podstawie zawartych umów i umów powierzenia danych (obsługa informatyczna, niszczenie dokumentów, doręczenie korespondencji, obsługa płatności);
 6. Zgromadzone dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych;
 7. Dane nie będą podlegały zautomatyzowanym decyzjom, w tym profilowaniu ;
 8. Istnieje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania i poprawy, wnioskowania o ograniczenie przetwarzania;
 9. W razie niezgodnego z prawem przetwarzania moich danych mam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,00-193 Warszawa, ul. Stawki 2;
 10. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji wniosku.


 Klauzula informacyjna dot. wydania zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych - RODO) informuję, że:
1. Administratorem podanych danych osobowych jest Prezydent Miasta z siedzibą w Chorzowie, ul. Rynek 1
2. Kontakt do inspektora ochrony danych w Urzędzie Miasta Chorzów - tel, 32 416 54 32, adres mailowy: iod@chorzow.eu 
3. Podane dane będą przetwarzane w celu rozpatrzenia wniosku na podstawie:
 Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
 Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, 
 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych zasad współpracy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
 z ubezpieczonymi i płatnikami składek w zakresie ustalania kapitału początkowego z dnia 17 sierpnia 2000 r. (Dz.U. Nr 72, poz. 846), 
 Ustawa o emeryturach kapitałowych z dnia 21 listopada 2008r. (Dz.U. Nr 228, poz. 1507), 
 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe z dnia 11 października 2011 r. (Dz.U. Nr 237, poz. 1412)
4. Zgromadzone dane będą przechowywane do czasu rozpatrzenia wniosku, a następnie zarchiwizowane zgodnie z kategorią archiwalną B-5;
5.  Odbiorcami danych będą podmioty posiadające upoważnienie ustawowe w tym zakresie szczególnie w zakresie nadzoru i kontroli, podmioty współpracujące z Miastem 
na podstawie zawartych umów i umów powierzenia danych (obsługa informatyczna, niszczenie dokumentów, doręczenie korespondencji, obsługa płatności);
6. Zgromadzone dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
7. Dane nie bedą podlegały zautomatyzowanym decyzjom, w tym profilowaniu 
8. Istnieje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania i poprawy, wnioskowania o ograniczenie przetwarzania;
9. W razie niezgodnego z prawem przetwarzania danych ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
10. Podanie danychosobowych jest niezbędne do realizacji wniosku
 
 

 
osoba odpowiedzialna za treść: Wioleta Osińska, dnia: 2018-05-22
utworzony: 16-05-2018 / modyfikowany: 22-04-2021
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu