Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelURZĄD MIASTAWYDZIAŁY, BIURA, STANOWISKA SAMODZIELNEBIURO MIEJSKIEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW

Treść strony

wersja do druku
powrót | OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (…) tzw. RODO informuję:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych są Prezydent Miasta Chorzów i Miejski Rzecznik Konsumentów w Chorzowie,  z siedzibą w 41-500 Chorzów  Rynek 1,
 2. kontakt do Inspektora Ochrony Danych: tel. 32 416 54 32, mail: iod@chorzow.eu,
 3. podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art.6 ust.1 pkt c oraz art.9 ust.2 lit.f i g RODO w celu prowadzenia spraw z zakresu ochrony praw konsumentów oraz w celu realizacji zadań i uprawnień rzecznika konsumentów, w tym m.in. zapewnienia poradnictwa konsumenckiego, występowania do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów, współdziałania z UOKiK, Inspekcją Handlową oraz organizacjami konsumenckimi wynikających z przepisów prawa -  ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów,
 4. odbiorcami podanych danych osobowych będą przedsiębiorcy, których dotyczy wszczęte postępowanie, podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa m.in. UOKiK, Inspekcja Handlowa, Policja, Prokuratura, sądy, podmioty uprawnione w zakresie nadzoru i kontroli, podmioty współpracujące na podstawie zawartych umów o współpracy (m.in. operator pocztowy, obsługa prawna, obsługa bankowa) oraz umów powierzenia (wsparcie IT, niszczenie dokumentów)
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych,
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po zrealizowaniu celu dane osobowe będą przechowywane jedynie w celach archiwalnych zgodnie z kategorią archiwalną wynikającą z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. W przypadku porad udzielanych przez Rzecznika w formach innych niż ustna – dane są przechowywane wieczyście; w przypadku postępowań prowadzonych przez Rzecznika – minimum 10 lat.
 7. przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do żądania ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. W celu skorzystania z ww. praw należy skontaktować się z administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych Osobowych,
 8. w razie niezgodnego z prawem przetwarzania danych ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 00-193 Warszawa ul. Stawki 2,
 9. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do udzielenia przez Miejskiego Rzecznika Konsumentów pisemnej porady lub wszczęcia postępowania celem polubownego  załatwienia sprawy,
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą służyć do profilowania.
Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (…) tzw. RODO informuję, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych są Prezydent Miasta Chorzów i Miejski Rzecznik Konsumentów w Chorzowie,  z siedzibą w 41-500 Chorzów  Rynek 1,
 2. kontakt do Inspektora Ochrony Danych: tel. 32 416 54 32, mail: iod@chorzow.eu,
 3. podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art.6 ust.1 pkt c oraz art.9 ust.2 lit.f i g RODO w celu prowadzenia spraw z zakresu ochrony praw konsumentów oraz w celu realizacji zadań i uprawnień rzecznika konsumentów, w tym m.in. zapewnienia poradnictwa konsumenckiego, występowania do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów, współdziałania z UOKiK, Inspekcją Handlową oraz organizacjami konsumenckimi wynikających z przepisów prawa -  ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów,
 4. dane zostały pozyskane od osób lub podmiotów zgłaszających sprawę do Miejskiego Rzecznika Konsumentów, ze źródeł dozwolonych przez przepisy prawa , w szczególności z publicznych rejestrów (np. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, Krajowy Rejestr Sądowy, ewidencja ludności) lub od innego uprawnionego organu w ramach prowadzonego postępowania;
 5. odbiorcami podanych danych osobowych będą przedsiębiorcy, których dotyczy wszczęte postępowanie, podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa m.in. UOKiK, Inspekcja Handlowa, Policja, Prokuratura, sądy, podmioty uprawnione w zakresie nadzoru i kontroli, podmioty współpracujące na podstawie zawartych umów o współpracy (m.in. operator pocztowy, obsługa prawna, obsługa bankowa) oraz umów powierzenia (wsparcie IT, niszczenie dokumentów), osoby zgłaszające się do Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Chorzowie w celu uzyskania porady lub pomocy w zakresie sprawy konsumenckiej,
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych,
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po zrealizowaniu celu dane osobowe będą przechowywane jedynie w celach archiwalnych zgodnie z kategorią archiwalną wynikającą z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. W przypadku porad udzielanych przez Rzecznika w formach innych niż ustna – dane są przechowywane wieczyście; w przypadku postępowań prowadzonych przez Rzecznika – minimum 10 lat.
 8. przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do żądania ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. W celu skorzystania z ww. praw należy skontaktować się z administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych Osobowych,
 9. w razie niezgodnego z prawem przetwarzania danych ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 00-193 Warszawa ul. Stawki 2,
 10. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do udzielenia przez Miejskiego Rzecznika Konsumentów pisemnej porady lub wszczęcia postępowania celem polubownego  załatwienia sprawy,
 11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą służyć do profilowania.  


osoba odpowiedzialna za treść: Joanna Czechowska, dnia: 2018-05-17
utworzony: 17-05-2018 / modyfikowany: 30-10-2020
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu