Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTA

Treść strony

wersja do druku
powrót | ROK 2019

OR.1.2019 z dnia 2 stycznia 2019 roku w sprawie powołania Komisji ds. przyznania nagród i wyróżnień za wysokie wyniki sportowe w miedzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym.

OR.2.2019 z dnia 2 stycznia 2019 roku w sprawie powołania Komisji ds. przyznania Nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie sportu za rok 2018

OR.3.2019 z z dnia 2 stycznia 2019 roku w sprawie powołania Komisji ds. przyznania stypendiów sportowych dla zawodników osiagających wysokie wyniki sportowe w międzxynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym w sportach indywidualnych

OR.4.2019 z dnia 2 stycznia 2019 roku w sprawie powołania Komisji ds. przyznania dotacji celowej klubom sportowym działającym na terenie miasta Chorzów z sportach zespołowych.

OR.5.2019 z dnia 2 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia wykazu planowanych dyżurów na terenie Miasta Chorzów z 2019 r. w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłartnego poradnictwa obywatelskiego.

OR.6.2019 z dnia 2 stycznia 2019 roku o  zmianie Zarządzenia Nr OR.196.2018 prezydenta Miasta XChorzów z dnia 17 września 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń uzyteczności publicznej zarządzanych przez Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Chorzowie.

OR.7.2019 z dnia 7 stycznia 2019 roku w sprawie wykonania uchwał Rady Miasta Chorzów, podjętych na sesji Nr III w dniu 20 grudnia 2018 r.

OR.8.2019 z dnia 8 stycznia 2019 roku w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości, połozonej w Chorzowie przy ul Dąbrowskiego na rzecz Chorzowsko - Świętochłowickiego Przedsiębiorstwa Wodociagów i Kanalizacji Sp.z.o.o z siedzibą w Chorzowie przy ul. Składowej 1.

OR.9.2019 z dnia 8 stycznia 2019 roku w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomoścach połozonych w Chorzowie przy ul Hajduckiej i ul. Górniczej na rzecz Chorzowsko - Świętochłowickiego Przedsiębiorstwa Wodociagów i Kanalizacji Sp.z.o.o z siedzibą w Chorzowie przy ul. Składowej 1.

OR.10.2019 z dnia 8 stycznia 2019 roku w sprawie lokowania ogłoszeń prasowych Miasta.

OR.11.2019 z dnia 15 stycznia 2019 roku w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ulicy Lwowskiej.

OR.12.2019 z dnia 15 stycznia 2019 roku w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości, położonej w Chorzowie przy granicy z Siemianowicami Śląskimi.

OR.13.2019 z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr.OR.209.2016 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 11 października 2016r. w sprawie powołania Chorzowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego I kadencji.

OR.14.2019 z dnia 17 stycznia 2019 roku w sprawie powołania zespołu roboczego ds. realizacji projektu Rewitalizacji terenu przy ul. Łagiewnickiej w Chorzowie – NOWA DZIELNICA – NOWE PERSPEKTYWY.

OR.15.2019 z dnia 17 stycznia 2019 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Przedszkola Nr 22 w Chorzowie.

OR.16.2019 z dnia 18 stycznia 2019 roku w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez działki położone w Chorzowie przy ul. Stalowej.

OR.17.2019 z dnia 18 stycznia 2019 roku w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatorów „Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)” w 2019 r. oraz powołania Komisji Konkursowej.

OR.18.2019 z dnia 21 stycznia 2019 roku w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Chorzowie przy ul. Pokoju.

OR.19.2019 z dnia 21 stycznia 2019 roku w sprawie ustanowienia procedury przyznawania Honorowego Patronatu Prezydenta Miasta.

OR.20.2019 z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej, położonej w Chorzowie przy ul. Nomiarki.

OR.21.2019 z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Chorzowie przy ul. Katowickiej 15.

OR.22.2019 z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie powołania komisji ds. uciepłownienia ul. Władysława Truchana w Chorzowie i współpracy z firmą TAURON Ciepło Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 49.

OR.23.2019 z dnia 24 stycznia 2019 roku o zmianie Zarządzenia Nr OR.89.2012 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 9 maja 2012 roku w sprawie wyznaczenia podmiotów, w których wykonywana będzie kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna orzeczona w zamian grzywny.

OR.24.2019 z dnia 28 stycznia 2019 roku w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr OR.80.2015 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 03 kwietnia 2015 roku w sprawie: regulaminu przyznawania środków finansowych, dla placówek oświatowych, na realizację programów autorskich w zakresie działalności profilaktycznej i wychowawczej przeznaczonych dla dzieci i młodzieży (uczniów szkoły) ze środowisk zagrożonych.

OR.25.2019 z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie przyjęcia programu „Bezpieczne Miasto Chorzów 2019”.

OR.26.2019 z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na pokrycie nowych udziałów w spółce Centrum Przedsiębiorczości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Chorzowie.

OR.27.2019 z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia „Harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym dla kandydatów do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Chorzów, zamieszkałych poza obwodem, na rok szkolny 2019/2020.”

OR.28.2019 z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia „Harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Chorzów  na rok szkolny 2019/2020.”

OR.29.2019 z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie wprowadzenia w życie instrukcji inwentaryzacji oraz zasad odpowiedzialności pracowników Urzędu Miasta Chorzów w zakresie inwentaryzacji.

OR.30.2019 z dnia 1 lutego 2019 roku w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora „Programu profilaktyki przeciwobrzękowej dla osób po zabiegach z zakresu chirurgii onkologicznej zamieszkałych na terenie Miasta Chorzów” w 2019 r. oraz powołania Komisji Konkursowej.

OR.31.2019 z dnia 1 lutego 2019 roku w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora „Programu stymulacji rozwoju dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz zagrożonej niepełnosprawnością wraz z wdrażaniem rodziny do realizacji programów rehabilitacji w warunkach domowych zamieszkałych na terenie Miasta Chorzów” w 2019 r. oraz powołania Komisji Konkursowej.

OR.32.2019 z dnia 1 lutego 2019 roku w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora „Programu wczesnego wykrywania wad wzroku u dzieci w wieku 5 lat zamieszkałych na terenie Miasta Chorzów” w 2019 r. oraz powołania Komisji Konkursowej. 

OR.33.2019 z dnia 1 lutego 2019 roku w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora „Programu szkoleń z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów szkół podstawowych na terenie Miasta Chorzów” w 2019 r. oraz powołania Komisji Konkursowej. 

OR.34.2019 z dnia 5 lutego 2019 roku o zmianie Zarządzenia OR.35.2010 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie regulaminu Straży Miejskiej w Chorzowie, umiejscowionej w strukturze organizacyjnej urzędu miasta.

OR.35.2019 z dnia 7 lutego 2019 roku w sprawie realizacji zadań w zakresie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w mieście Chorzów w 2019 roku.

OR.36.2019 z dnia 7 lutego 2019 roku o zmianie Zarządzenia nr OR.100.2018 Prezydenta Miasta Chorzowa z dnia 10 maja 2018 roku w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia postępowania o udzielenie zamówień publicznych.

OR.37.2019 z dnia 8 lutego 2019 roku w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora „Programu wczesnego wykrywania gruźlicy wśród osób powyżej 26 lat zamieszkałych na terenie Miasta Chorzów” w 2019 r. oraz powołania Komisji Konkursowej. 

OR.38.2019 z dnia 11 lutego 2019 roku w sprawie powołania stałej komisji inwentaryzacyjnej składników majątku ruchomego w Urzędzie Miasta Chorzów.

OR.39.2019 z dnia 12 lutego 2019 roku w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności gruntowej na nieruchomościach, położonych w Chorzowie, przy ul. Niedźwiedziniec na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie przy ul. Bandrowskiego 16.

OR.40.2019 z dnia 13 lutego 2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Chorzowie za rok 2018.

OR.41.2019 z dnia 13 lutego 2019 roku w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Miasta Chorzów na rok 2019.

OR.42.2019 z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Chorzowie, w rejonie ul. Kluczborskiej na rzecz TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Podgórskiej 25A.

OR.43.2019 z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez działkę położoną w Chorzowie przy ul. 3-go Maja 165-189.

OR.44.2019 z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Chorzowie, przy ul. Farnej 5-7 na rzecz TAURON Ciepło Sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 49.

OR.45.2019 z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości, położonej w Chorzowie, przy ul. Karpackiej 15 na rzecz TAURON Ciepło Sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 49.

OR.46.2019 z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości, położonej w Chorzowie, przy ul. Sztygarskiej na rzecz UPC Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II 27.

OR.47.2019 z dnia 19 lutego 2019 roku w sprawie wykonania uchwał Rady Miasta Chorzów, podjętych na sesji Nr IV w dniu 7 lutego 2019 roku.

OR.48.2019 z dnia 19 lutego 2019 roku o zmianie Zarządzenia nr OR.52.2015 Prezydenta Miasta Chorzowa z dnia 2 marca 2015 roku w sprawie: Regulaminu przyjmowania oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego.

OR.49.2019 z dnia 19 lutego 2019 roku o zmianie Zarządzenia Nr OR.196.2018 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 17 września 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej zarządzanych przez Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Chorzowie.

OR.50.2019 z dnia 20 lutego 2019 roku w sprawie utraty mocy Zarządzenia Nr OR.37.2019 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 8 lutego 2019r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora „Programu wczesnego wykrywania gruźlicy wśród osób powyżej 26 lat zamieszkałych na terenie Miasta Chorzów” w 2019r. oraz powołania Komisji Konkursowej.

OR.51.2019 z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie przeprowadzania kontroli oświadczeń o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku poprzednim składanych przez przedsiębiorców do Prezydenta Miasta Chorzów.

OR.52.2019 z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie przeprowadzania kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Chorzowa.

OR.53.2019 z dnia 22 lutego 2019 roku o zmianie Zarządzenia OR.47.2019 sprawie wykonania uchwał Rady Miasta Chorzów, podjętych na sesji Nr IV w dniu 7 lutego 2019 roku.

OR.54.2019 z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia wyborów do Rady Osiedla w Maciejkowicach.

OR.55.2019 z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie przeprowadzenia wyborów do Rady Osiedla w Maciejkowicach.

OR.56.2019 z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej sprawdzającej znajomość topografii Chorzowa oraz przepisów prawa miejscowego, przez przedsiębiorcę osobiście wykonującego przewóz osób taksówką lub kierowcę przez niego zatrudnionego. 

OR.57.2019 z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach, położonych w Chorzowie, w rejonie ul. Kluczborskiej, przy ul. Głównej i od granicy miasta z Siemianowicami Śląskimi do POD „Azalia”, na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie przy ul. Bandrowskiego 16.

OR.58.2019 z dnia 26 lutego 2019 roku w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora „Programu wczesnego wykrywania wad wzroku u dzieci w wieku 5 lat zamieszkałych na terenie Miasta Chorzów” w 2019 r. oraz powołania Komisji Konkursowej. 

OR.59.2019 z dnia 26 lutego 2019 roku o zmianie Zarządzenia Nr OR.230.2018 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie powołania komisji ds. umorzeń, rozkładania na raty oraz stosowania innych ulg dotyczących należności pieniężnych, wynikających z czynności prawnych Miasta Chorzów.

OR.60.2019 z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w "Konkursie ofert na ustalenie najemcy wolnego lokalu użytkowego w pawilonie B w Rynku w Chorzowie" oraz w "Konkursie ofert na ustalenie najemców wolnych lokali użytkowych w pawilonie D w Rynku w Chorzowie".

OR.61.2019 z dnia 4 marca 2019 roku w sprawie powołania składu Obwodowej Komisji Wyborczej w Maciejkowicach w wyborach do Rady Osiedla Maciejkowice zarządzonych na dzień 24 marca 2019 r.

OR.62.2019 z dnia 4 marca 2019 roku w sprawie wykonania uchwał Rady Miasta Chorzów, podjętych na sesji Nr V w dniu 28 lutego 2019 roku.

OR.63.2019 z dnia 5 marca 2019 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych o charakterze profilaktycznym mającym na celu przeciwdziałanie problemowi alkoholowemu, uzależnieniom oraz agresji dla dzieci i młodzieży zamieszkałej w Chorzowie na okres od 19.03.2019 r. do 19.12.2019 r.

OR.64.2019 z dnia 7 marca 2019 roku w sprawie powołania Miejskiego Zespołu do przeprowadzenia i organizacji wyborów do Parlamentu Europejskiego.

OR.65.2019 z dnia 8 marca 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz rewitalizacji przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego - „Kompleksowa obsługa kawiarenki obywatelskiej „Cuma Cafe” jako miejsca i formy dialogu oraz aktywności lokalnej” organizowanego w ramach projektu „ CUMA – Projekt Centrum Usług Szkoleniowych i Aktywizacji Zawodowej dla Młodzieży w Chorzowie wspierającego ożywienie gospodarcze i społeczne zrewitalizowanego Rynku i jego otoczenia” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014- 2020.

OR.66.2019 z dnia 11 marca 2019 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr OR.165.2017 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 25 września 2017r. w sprawie powołania składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na lata 2017-2020.

OR.67.2019 z dnia 12 marca 2019 roku w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach, położonych w Chorzowie, przy ul. Trzynieckiej, Chocimskiej i Długiej na rzecz TAURON Ciepło Sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 49.

OR.68.2019 z dnia 12 marca 2019 roku w sprawie o zmianie Zarządzenia Nr OR.73.2015 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie powołania komisji opiniującej wnioski o udzielenie dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

OR.69.2019 z dnia 12 marca 2019 roku w sprawie zasad wyznaczania do sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność Miasta Chorzów oraz zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu, na którym usytuowane są budynki.

OR.70.2019 z dnia 13 marca 2019 roku w sprawie Zarządzenia Nr OR.196.2018 Prezydenta Miasta Chorzów z  dnia 17 września 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej zarządzanych przez Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Chorzowie.

OR.71.2019 z dnia 18 marca 2019 roku w sprawie ustalania średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w 2019 roku.

OR.72.2019 z dnia 18 marca 2019 roku w sprawie ustalenia kosztu pobytu na 2019r. w hostelu Ośrodka Wsparcia Rodziny, z siedzibą w Chorzowie, przy ul. Siemianowickiej 58.

OR.73.2019 z dnia 18 marca 2019 roku w sprawie wyznaczenia miejsc umieszczania plakatów i haseł wyborczych w kampanii wyborczej.

OR.74.2019 z dnia 18 marca 2019 roku o zmianie Zarządzenia Nr OR.64.2019 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 7 marca 2019r. w sprawie powołania Miejskiego Zespołu do przeprowadzenia i organizacji wyborów do Parlamentu Europejskiego.

OR.75.2019 z dnia 18 marca 2019 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu zwolnień od dziennej opłaty targowej podczas sprzedaży prowadzonej w trakcie imprez organizowanych przez Miasto Chorzów.

OR.76.2019 z dnia 20 marca 2019 roku w sprawie powołania Komisji ds. przyznania stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym w sportach indywidualnych w kategorii młodzik, junior młodszy, junior, młodzieżowiec w 2018 r.

OR.77.2019 z dnia 22 marca 2019 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu ofert na ustalenie najemcy wolnego lokalu użytkowego w pawilonie B na Rynku w Chorzowie stanowiącego własność Miasta, zarządzanego przez Zakład Komunalny „PGM” w Chorzowie.

OR.78.2019 z dnia 22 marca 2019 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia rokowań na ustalenie najemcy wolnego lokalu użytkowego w pawilonie D na Rynku w Chorzowie stanowiącego własność Miasta, zarządzanego przez Zakład Komunalny „PGM” w Chorzowie.

OR.79.2019 z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie powołania oraz ustalenia regulaminu Komisji Konkursowej ds. oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert pn. „Kompleksowa obsługa kawiarenki obywatelskiej „Cuma Cafe” jako miejsca i formy dialogu oraz aktywności lokalnej” organizowanego w ramach projektu „CUMA – Projekt Centrum Usług Szkoleniowych i Aktywizacji Zawodowej dla Młodzieży w Chorzowie wspierającego ożywienie gospodarcze i społeczne zrewitalizowanego Rynku i jego otoczenia” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014- 2020.

OR.80.2019 z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie przeprowadzenia w Urzędzie Miasta Chorzów inwentaryzacji składników majątkowych zgodnie z harmonogramem na rok 2019.

OR.81.2019 z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie zatrudnienia Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  - Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie.

OR.82.2019 z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia wniosków o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Chorzów dla rodzinnych ogrodów działkowych położonych na obszarze miasta Chorzów.

OR.83.2019 z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie szkolenia ludności w zakresie powszechnej samoobrony w mieście Chorzów.

OR.84.2019 z dnia 29 marca 2019 roku o zmianie Zarządzenia Nr OR.224.2018 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 16 listopada 2018 roku w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Chorzów.

OR.85.2019 z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora „Programu wczesnego wykrywania gruźlicy wśród osób powyżej 26 lat zamieszkałych na terenie Miasta Chorzów” w 2019 r. oraz powołania Komisji Konkursowej.

OR.86.2019 z dnia 4 kwietnia 2019 roku w sprawie wykonania uchwał Rady Miasta Chorzów, podjętych na sesji Nr VI w dniu 28 marca 2019 roku.

OR.87.2019 z dnia 5 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert na realizację zadania „Organizacja poradnictwa rodzinnego dla rodzin naturalnych i rodzinnych form pieczy zastępczej skierowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie”.

OR.88.2019 z dnia 5 kwietnia 2019 roku o zmianie Zarządzenia Nr OR.196.2018 Prezydenta Miasta Chorzów z  dnia 17 września 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej zarządzanych przez Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Chorzowie.

OR.89.2019 z dnia 10 kwietnia 2019 roku o zmianie Zarządzenia Nr OR.50.2018 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 20 lutego 2018r. w sprawie powołania zespołu ds. realizacji projektu Muzeum Hutnictwa w Chorzowie.

OR.90.2019 z dnia 15 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania zespołu roboczego ds. opracowania założeń dla działań podejmowanych przez Zakład Komunalny PGM w Chorzowie w celu zmniejszenia zadłużenia i skutecznego zapobiegania zadłużeniom lokatorów w mieszkaniowym zasobie Gminy Chorzów.

OR.91.2019 z dnia 16 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania zespołu roboczego ds. poprawy standardów mieszkaniowych w budynkach i lokalach stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Chorzów, pozostających z zarządzie Zakładu Komunalnego PGM w Chorzowie.

OR.92.2019 z dnia 16 kwietnia 2019 roku w sprawie ustanowienia na nieruchomościach, położonych w Chorzowie przy ul. Stacyjnej i Kruszcowej, odpłatnej służebności gruntowej, polegającej na prawie przechodu i przejazdu, na rzecz osoby fizycznej – właściciela nieruchomości sąsiedniej.

OR.93.2019 z dnia 16 kwietnia 2019 roku o zmianie Zarządzenia Nr OR.65.2019 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 8 marca 2019r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz rewitalizacji przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego - „Kompleksowa obsługa kawiarenki obywatelskiej „Cuma Cafe” jako miejsca i formy dialogu oraz aktywności lokalnej” organizowanego w ramach projektu „CUMA – Projekt Centrum Usług Szkoleniowych i Aktywizacji Zawodowej dla Młodzieży w Chorzowie wspierającego ożywienie gospodarcze i społeczne zrewitalizowanego Rynku i jego otoczenia” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014- 2020.

OR.94.2019 z dnia 16 kwietnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia Programu Galeria Sztuki Muzycznej i Obrazu.

OR.95.2019 z dnia 16 kwietnia 2019 roku w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ul. Redena, na rzecz Chorzowsko-Śwętochłowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. z siedzibą w Chorzowie przy ul. Składowej 1.

OR.96.2019 z dnia 17 kwietnia 2019 roku w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności gruntowej na nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ul. Metalowców, na rzecz ArcelorMittal Poland S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przy al. J. Piłsudskiego 92.

OR.97.2019 z dnia 17 kwietnia 2019 roku w sprawie ustalenia okresu trwania dzierżawy części nieruchomości stanowiących własność Miasta Chorzów, położonych w Chorzowie przy ul. Cichej 6 i al. Bojowników o Wolność i Demokrację.

OR.98.2019 z dnia 19 kwietnia 2019 roku o zmianie Zarządzenia Nr OR.89.2012 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 9 maja 2012 roku w sprawie wyznaczenia podmiotów, w których wykonywana będzie kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna orzeczona w zamian grzywny.

OR.99.2019 z dnia 23 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania Komisji ds. wyrażenia zgody na udzielenie ulg w podatkach i opłatach lokalnych, podatku rolnym, podatku leśnym, opłacie skarbowej oraz ulg na podstawie art. 18 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, jak również udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości na podstawie obowiązujących uchwał Rady Miasta Chorzów.

OR.100.2019 z dnia 24 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na organizację i przeprowadzenie projektu pn. „Kibice razem” w ramach profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na okres od 09.05.2019 r. do 15.12.2019 r.

OR.101.2019 z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Muzeum w Chorzowie.

OR.102.2019 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania zespołu roboczego ds. opracowania zasad wynajmu lokali użytkowych wchodzących w skład lokalowego zasobu Miasta Chorzów na rzecz stowarzyszeń, fundacji oraz innych organizacji pożytku publicznego.

OR.103.2019 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie ustalenia wykazu planowanych dyżurów na terenie Miasta Chorzów w  2019r. w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,

OR.104.2019 z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę i udostępnianie powierzchni dachów oraz za najem i udostępnianie sal konferencyjnych w budynkach stanowiących własność Miasta Chorzów.

OR.105.2019 z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Chorzowie.

OR.106.2019 z dnia 6 maja 2019 roku w sprawie wykonania uchwał Rady Miasta Chorzów, podjętych na sesji Nr VII w dniu 25 kwietnia 2019 roku.

OR.107.2019 z dnia 7 maja 2019 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert pn. „Kompleksowa obsługa kawiarenki obywatelskiej „Cuma Cafe” jako miejsca i formy dialogu oraz aktywności lokalnej” organizowanego w ramach projektu „CUMA – Projekt Centrum Usług Szkoleniowych i Aktywizacji Zawodowej dla Młodzieży w Chorzowie wspierającego ożywienie gospodarcze i społeczne zrewitalizowanego Rynku i jego otoczenia” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014- 2020 oraz ustalenia regulaminu pracy Komisji Konkursowej.

OR.108.2019 z dnia 8 maja 2019 roku w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej, położonej w Chorzowie przy ulicy Powstańców.

OR.109.2019 z dnia 8 maja 2019 roku w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Chorzowie za ul. Sportową 4 i przy ul. Drogowa Trasa Średnicowa.

OR.110.2019 z dnia 8 maja 2019 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr OR.61.2017 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 21 marca 2017r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chorzowie.

OR.111.2019 z dnia 8 maja 2019 roku w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów publicznych przedszkoli i szkół prowadzonych przez Miasto Chorzów.

OR.112.2019 z dnia 8 maja 2019 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły prowadzonej przez Miasto Chorzów.

OR.113.2019 z dnia 13 maja 2019 roku o zmianie Zarządzenia Nr OR.111.2019 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 8 maja 2019 roku w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów publicznych przedszkoli i szkół prowadzonych przez Miasto Chorzów.

OR.114.2019 z dnia 13 maja 2019 roku o zmianie Zarządzenia Nr OR.112.2019 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 8 maja 2019 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły prowadzonej przez Miasto Chorzów.

OR.115.2019 z dnia 15 maja 2019 roku w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości, położonej w Chorzowie, przy ul. Miłej na rzecz Chorzowsko-Świętochłowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. z siedzibą w Chorzowie przy ul. Składowej 1.

OR.116.2019 z dnia 15 maja 2019 roku w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach, położonych w Chorzowie, przy ul. Beskidzkiej i Śląskiej na rzecz T-Mobile S. A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Marynarskiej 12.

OR.117.2019 z dnia 15 maja 2019 roku w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości, położonej w Chorzowie, przy ul. Racławickiej 10 na rzecz Chorzowsko-Świętochłowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. z siedzibą w Chorzowie przy ul. Składowej 1.

OR.118.2019 z dnia 15 maja 2019 roku w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach, położonych w Chorzowie, przy pl. Piastowskim i ul. Siemianowickiej, na rzecz Chorzowsko-Świętochłowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. z siedzibą w Chorzowie przy ul. Składowej 1.

OR.119.2019 z dnia 15 maja 2019 roku w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości, położonej w Chorzowie, przy ul. Powstańców 60a na rzecz T-Mobile S. A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Marynarskiej 12.

OR.120.2019 z dnia 15 maja 2019 roku w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach, położonych w Chorzowie, przy ul. Niedurnego i Łagiewnickiej, na rzecz Chorzowsko-Świętochłowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. z siedzibą w Chorzowie przy ul. Składowej 1.

OR.121.2019 z dnia 16 maja 2019 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 prowadzonego przez Miasto Chorzów.

OR.122.2019 z dnia 17 maja 2019 roku w sprawie przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla miasta Chorzów.

OR.123.2019 z dnia 17 maja 2019 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do spraw zbywania i oddawania w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Miasta Chorzów oraz nieruchomości będących przedmiotem użytkowania wieczystego Miasta Chorzów.

OR.124.2019 z dnia 17 maja 2019 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do spraw zbywania i oddawania w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa oraz nieruchomości będących przedmiotem użytkowania wieczystego Skarbu Państwa.

OR.125.2019 z dnia 17 maja 2019 roku w sprawie sprzedaży prawa własności w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych, położonych w Chorzowie przy ulicy Jarzębinowej.

OR.126.2019 z dnia 23 maja 2019 roku o zmianie Zarządzenia Nr OR.196.2018 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 17 września 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej zarządzanych przez Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Chorzowie.

OR.127.2019 z dnia 27 maja 2019 roku w sprawie powołania komisji konkursowej  dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów jednostek oświatowych w Chorzowie.

OR.128.2019 z dnia 28 maja 2019 roku w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Chorzowie przy granicy z Siemianowicami Śląskimi.

OR.129.2019 z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie powołania zespołu ds. realizacji projektu nr projektu 1472 - SALUTE4CE – „Zintegrowane zarzadzanie środowiskiem z użyciem mikro-skwerów w funkcjonalnych obszarach miejskich - zastosowanie idei miejskiej zielonej akupunktury” współfinansowanego z programu Interreg dla EUROPY CENTRALNEJ, na podstawie umowy partnerskiej z IETU – działającym jako partner główny projektu.

OR.130.2019 z dnia 29 maja 2019 roku o zmianie Zarządzenia Nr OR.196.2018 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 17 września 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej zarządzanych przez Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Chorzowie.

OR.131.2019 z dnia 30 maja 2019 roku o zmianie Zarządzenia Prezydenta Miasta Nr OR.108.2018  z dnia 22 maja 2018 roku w sprawie uchylenia Zarządzenia Prezydenta Miasta z dnia 20 marca 2017r. nr OR.58.2017r. i wprowadzenia jednolitego tekstu „Polityki Bezpieczeństwa Informacji Urzędu Miasta Chorzów”.

OR.132.2019 z dnia 31 maja 2019 roku o zmianie Zarządzenia Nr OR.127.2019 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 27 maja 2019 roku w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów jednostek oświatowych w Chorzowie.

OR.133.2019 z dnia 31 maja 2019 roku o zmianie Zarządzenia Nr OR.224.2018 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 16 listopada 2018 roku w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Chorzów.

OR.134.2019 z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej, położonej w Chorzowie przy ul. Sadowej.

OR.135.2019 z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Chorzowie przy ul. Klonowej.

OR.136.2019 z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy oraz do wykonywania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej w ewakuacji pracowników.

OR.137.2019 z dnia 4 czerwca 2019 roku w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora jednostki oświatowej w Chorzowie.

OR.138.2019 z dnia 7 czerwca 2019 roku w sprawie wykonania uchwał Rady Miasta Chorzów, podjętych na sesji Nr VIII w dniu 30 maja 2019 roku.

OR.139.2019 z dnia 7 czerwca 2019 roku o zmianie Zarządzenia Nr OR.230.2018 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie powołania komisji ds. umorzeń, rozkładania na raty oraz stosowania innych ulg dotyczących należności pieniężnych, wynikających z czynności prawnych Miasta Chorzów.

OR.140.2019 z dnia 12 czerwca 2019 roku o zmianie Zarządzenia Nr OR.137.2019 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 4 czerwca 2019 roku w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora jednostki oświatowej w Chorzowie.

OR.141.2019 z dnia 13 czerwca 2019 roku w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji dokumentacji księgowej wybranych składników majątku Skarbu Państwa.

OR.142.2019 z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej zarządzanych przez Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Chorzowie.

OR.143.2019 z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego przy ul. Dąbrowskiego 53 w Chorzowie.

OR.144.2019 z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie odwołania Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 25 im. Stanisława Hadyny przy ul. Głównej 21 w Chorzowie.

OR.145.2019 z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Nr 17 w Chorzowie.

OR.146.2019 z dnia 25 czerwca 2019 roku o zmianie Zarządzenia Nr OR.133.2012 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 3 lipca 2012r. w sprawie powołania Zespołu ds. Bezpieczeństwa.

OR.147.2019 z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie zasad przeprowadzania przetargu ofert na najem lokali użytkowych przeznaczonych na prowadzenie działalności kulturalnej, artystycznej oraz twórczej.

OR.148.2019 z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia nadzoru nad fundacjami i stowarzyszeniami mającymi swe siedziby na terytorium Miasta Chorzów, dla których Prezydent Miasta Chorzowa jest organem nadzorującym.

OR.149.2019 z dnia 1 lipoca 2019 roku w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych.

OR.150.2019 z dnia 2 lipca 2019 roku w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatorów „Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)” w 2019 r. - dawka II oraz powołania Komisji Konkursowej.

OR.151.2019 z dnia 2 lipca 2019 roku w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora „Programu wczesnego wykrywania wad słuchu u dzieci w wieku 6 lat zamieszkałych na terenie Miasta Chorzów” w 2019 r. oraz powołania Komisji Konkursowej. 

OR.152.2019 z dnia 2 lipca 2019 roku w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatorów „Programu szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców Chorzowa powyżej 60 roku życia” oraz powołania Komisji Konkursowej.

OR.153.2019 z dnia 2 lipca 2019 roku w sprawie określenia zasad zapewnienia transportu dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, organizowanego przez Miasto Chorzów oraz zasad zwrotu kosztów przejazdu w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców lub opiekunów prawnych.

OR.154.2019 z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych pomiędzy  jednostką obsługującą a jednostkami obsługiwanymi Miasta Chorzów.

OR.155.2019 z dnia 4 lipca 2019 roku w sprawie wykonania uchwał Rady Miasta Chorzów, podjętych na sesji Nr IX w dniu 24 czerwca 2019 roku.

OR.156.2019 z dnia 4 lipca 2019 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

OR.157.2019 z dnia 8 lipca 2019 roku w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w Chorzowie przy ulicy Okrężnej.

OR.158.2019 z dnia 8 lipca 2019 roku w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Chorzowie przy granicy z Siemianowicami Śląskimi.

OR.159.2019 z dnia 9 lipca 2019 roku w sprawie sprzedaży w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego nieruchomości, położonych w Chorzowie przy ulicy Lwowskiej.

OR.160.2019 z dnia 9 lipca 2019 roku w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Chorzowie przy ul. Klonowej.

OR.161.2019 z dnia 5 lipca 2019 roku o zmianie Zarządzenia NR OR.26.2018 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 26 stycznia 2018 r, w sprawie powierzenia jednoosobowej spółce Gminy Chorzów ADM Serwis Sp. z o.o. wpisanej do KRS nr 0000175800 z siedzibą w Chorzowie, obowiązkowego zadania własnego Gminy polegającego na utrzymaniu czystości i porządku na terenie Gminy Chorzów.

OR.162.2019 z dnia 12 lipca 2019 roku o zmianie Zarządzenia OR.142.2019 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej zarządzanych przez Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Chorzowie.

OR.163.2019 z dnia 12 lipca 2019 roku w sprawie powolania Komisji ds. weryfikacji propozycji zadań do realizacji w ramach 7 Budżetu Obywatelskiego Miasta Chorzów.

OR.164.2019 z dnia 12 lipca 2019 roku w sprawie zmiany składu osobowego Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, powołanego pismem Nr OR-I.0060/32/2002 z dnia 14 października 2002 r.

OR.165.2019 z dnia 15 lipca 2019 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

OR.166.2019 z dnia 16 lipca 2019 roku w sprawie przyjęcia harmonogramu czynności w celu  utworzenia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 przy ul. Głównej 21 w Chorzowie, powstałego z połączenia Szkoły Podstawowej Nr 25 i Przedszkola Nr 22

OR.167.2019 z dnia 16 lipca 2019 roku w sprawie w sprawie zasad stosowania w Urzędzie Miasta Chorzów instrukcji kancelaryjnej, instrukcji archiwalnej oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz obiegu dokumentów i spraw oraz wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych.

OR.168.2019 z dnia 17 lipca 2019 roku w sprawie: zasad wyznaczania do sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych  stanowiących własność Miasta Chorzów oraz zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych wraz ze sprzedażą lub oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu, na którym usytuowane są budynki.

OR.169.2019 z dnia 22 lipca 2019 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 8 przy ul. Kochanowskiego 18 w Chorzowie.

OR.170.2019 z dnia 22 lipca 2019 roku w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora jednostki oświatowej w Chorzowie.

OR.171.2019 z dnia 30 lipca 2019 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w miesiącu sierpniu 2019r. w Urzędzie Miasta Chorzów.

OR.172.2019 z dnia 30 lipca 2019 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Nr 5 w Chorzowie.

OR.173.2019 z dnia 30 lipca 2019 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Nr 6 w Chorzowie.

OR.174.2019 z dnia 30 lipca 2019 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Nr 7 w Chorzowie.

OR.175.2019 z dnia 30 lipca 2019 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Nr 13 w Chorzowie.

OR.176.2019 z dnia 30 lipca 2019 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Nr 21 w Chorzowie.

OR.177.2019 z dnia 30 lipca 2019 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Nr 25 w Chorzowie.

OR.178.2019 z dnia 30 lipca 2019 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Nr 27 w Chorzowie.

OR.179.2019 z dnia 30 lipca 2019 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Nr 26 w Chorzowie.

OR.180.2019 z dnia 30 lipca 2019 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych Nr 1 w Chorzowie.

OR.181.2019 z dnia 30 lipca 2019 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 38 w Chorzowie.

OR.182.2019 z dnia 30 lipca 2019 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Chorzowie.

OR.183.2019 z dnia 30 lipca 2019 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  Nr 1 w Chorzowie.

OR.184.2019 z dnia 30 lipca 2019 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

OR.185.2019 z dnia 30 lipca 2019 roku o zmianie Zarządzenia Nr OR.170.2019 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 22 lipca 2019 roku w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora jednostki oświatowej w Chorzowie.

OR.186.2019 z dnia 30 lipca 2019 roku w sprawie: zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Chorzowa nr OR.95.2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie: utworzenia listy kandydatów na biegłych rzeczoznawców majątkowych oraz nadania Regulaminu określającego procedurę utworzenia i prowadzenia listy oraz powoływania biegłych w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Prezydenta Miasta wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie działania Wydziału Zarządzania Nieruchomościami.

OR.187.2019 z dnia 31 lipca 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej zarządzanych przez Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Chorzowie.

OR.188.2019 z dnia 5 sierpnia 2019 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątku Skarbu Państwa.

OR.189.2019 z dnia 5 sierpnia 2019 roku w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Chorzowie przy ul. Klonowej.

OR.190.2019 z dnia 6 sierpnia 2019 roku w sprawie powołania Miejskiego Zespołu do przeprowadzenia i organizacji wyborów do Sejmu i Senatu RP.

OR.191.2019 z dnia 6 sierpnia 2019 roku w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora jednostki oświatowej w Chorzowie.

OR.192.2019 z dnia 7 sierpnia 2019 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu ofert na ustalenie najemcy wolnego lokalu użytkowego w pawilonie C przy ul. Rynek 1C w Chorzowie stanowiącego własność Miasta, zarządzanego przez Zakład Komunalny „PGM” w Chorzowie z przeznaczeniem na prowadzenie małej gastronomii.

OR.193.2019 z dnia 9 sierpnia 2019 roku w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Chorzowie przy ul. Miłej.

OR.194.2019 z dnia 9 sierpnia 2019 roku w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej, położonej w Chorzowie przy ul. Klonowej.

OR.195.2019 z dnia 14 sierpnia 2019 roku w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Chorzów.

OR.196.2019 z dnia 21 sierpnia 2019 roku w sprawie ustalenia zasad gospodarowania, administrowania i zarządzania lokalami mieszkalnymi i lokalami użytkowymi stanowiącymi własność lub współwłasność Skarbu Państwa usytuowanych w budynkach położonych na nieruchomościach stanowiących własność lub współwłasność Skarbu Państwa oraz garażami i gruntami użytkowanymi na cele garażowe stanowiących współwłasność Skarbu Państwa.

OR.197.2019 z dnia 21 sierpnia 2019 roku w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Chorzowie przy ul. Lwowskiej.

OR.198.2019 z dnia 22 sierpnia 2019 roku w sprawie wykonania uchwał Rady Miasta Chorzów, podjętych na sesji Nr X w dniu 19 sierpnia 2019 roku.

OR.199.2019 z dnia 27 sierpnia 2019 roku w sprawie organizacji i zasad działania systemu wykrywania i alarmowania na terenie miasta Chorzów.

OR.200.2019 z dnia 27 sierpnia 2019 roku w sprawie powołania Komisji Nagród ds. opiniowania kandydatur do „Nagrody Prezydenta Miasta Chorzów w dziedzinie kultury”.

OR.201.2019 z dnia 28 sierpnia 2019 roku o zmianie Zarządzenia nr OR.163.2019 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji ds. weryfikacji propozycji zadań do realizacji w ramach 7. Budżetu Obywatelskiego Miasta Chorzów.

OR.202.2019 z dnia 28 sierpnia 2019 roku o zmianie Zarządzenia Nr OR.187.2019 Prezydenta Miasta Chorzów z  dnia 31 lipca 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej zarządzanych przez Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Chorzowie.

OR.203.2019 z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych w Chorzowie.

OR.204.2019 z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie Zarządzenia Nr OR.224.2018 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 16 listopada 2018 roku w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Chorzów.

OR.205.2019 z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie przeprowadzenia w Urzędzie Miasta Chorzów inwentaryzacji składników majątkowych zgodnie z harmonogramem na rok 2019.

OR.206.2019 z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej, położonej w Chorzowie przy ul. Odległej.

OR.207.2019 z dnia 3 września 2019 roku w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości, położonej w Chorzowie, przy ul. Sztygarskiej na rzecz TAURON Ciepło Sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 49.

OR.208.2019 z dnia 3 września 2019 roku w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach, położonych w Chorzowie, przy ul. Piekarskiej (teren ROD „Jedność”), przy ul. Niedźwiedziniec (teren ROD „Niedźwiedziniec”) i przy ul. Podmiejskiej na rzecz T-Mobile Polska S. A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Marynarskiej 12.

OR.209.2019 z dnia 3 września 2019 roku w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości, położonej w Chorzowie, przy ul. Brzezińskiej i Głównej na rzecz T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Marynarskiej 12.

OR.210.2019 z dnia 3 września 2019 roku w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ul. Narutowicza, na rzecz Zakładów Azotowych Chorzów S. A. z siedzibą w Chorzowie przy ul. Narutowicza 15.

OR.211.2019 z dnia 4 września 2019 roku w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora zadania z zakresu zdrowia publicznego pn.: „Chorzowskie Dni Profilaktyki Uzależnień”.

OR.212.2019 z dnia 5 września 2019 roku w sprawie przyjęcia „Standardów i wytycznych kształtowania infrastruktury rowerowej” na terenie Miasta Chorzów.

OR.213.2019 z dnia 6 września 2019 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr OR.129.2019 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie powołania zespołu ds. realizacji projektu nr projektu 1472 - SALUTE4CE – „Zintegrowane zarzadzanie środowiskiem z użyciem mikro-skwerów w funkcjonalnych obszarach miejskich - zastosowanie idei miejskiej zielonej akupunktury” współfinansowanego z programu Interreg dla EUROPY CENTRALNEJ, na podstawie umowy partnerskiej z IETU – działającym jako partner główny projektu.

OR.214.2019 z dnia 9 września 2019 roku w sprawie powołania Zespołu ds. wdrożenia programu „Bezpieczne życie”.

OR.215.2019 z dnia 9 września 2019 roku w sprawie powołania Zespołu ds. wdrożenia programu profilaktycznego „Bezpiecznie kibicuję – mądrze dopinguję - młody kibic”.

OR.216.2019 z dnia 11 września 2019 roku w sprawie wykonania uchwał Rady Miasta Chorzów, podjętych na sesji Nr XI w dniu 29 sierpnia 2019 roku.

OR.217.2019 z dnia 16 września 2019 roku o zmianie Zarządzenia Nr OR.187.2019 Prezydenta Miasta Chorzów z  dnia 31 lipca 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej zarządzanych przez Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Chorzowie.

OR.218.2019 z dnia 16 września 2019 roku w sprawie przyjęcia procedury postępowania w przypadku niespełniania przez dzieci i młodzież obowiązku szkolnego i nauki.

OR.219.2019 z dnia 17 września 2019 roku o zmianie Zarządzenia Nr OR.36.2013 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 8 lutego 2013 r. w sprawie powołania Zespołu ds. ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, w drodze z pracy do domu i z domu do pracy.

OR.220.2019 z dnia 18 września 2019 roku w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach, położonych w Chorzowie, przy ul. Niedźwiedziniec na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie przy ul. Bandrowskiego 16.

OR.221.2019 z dnia 19 września 2019 roku w sprawie wykonania uchwał Rady Miasta Chorzów, podjętych na sesji Nr XII w dniu 12 września 2019 roku.

OR.222.2019 z dnia 24 września 2019 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Nr 8 w Chorzowie.

OR.223.2019 z dnia 24 września 2019 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert na realizację zadania „Chorzowskie Dni Profilaktyki Uzależnień”.

OR.224.2019 z dnia 26 września 2019 roku w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Chorzowie przy ul. Średniej.

OR.225.2019 z dnia 30 września 2019 roku w sprawie powołania na stanowisko Dyrektora Muzeum Hutnictwa w Chorzowie.

OR.226.2019 z dnia 30 września 2019 roku w sprawie przyznania medalu za osiągnięcia w dziedzinie społecznej.

OR.227.2019 z dnia 30 września 2019 roku w sprawie Regulaminu przyznawania Nagrody Prezydenta Miasta Chorzów za szczególne osiągnięcia w realizacji polityki społecznej Chorzowa.

OR.228.2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie sprzedaży w drodze przetargu pisemnego ograniczonego nieruchomości, położonej w Chorzowie na terenie dawnego szybu Barbara przy ul. Lompy.

OR.229.2019 z dnia 7 października 2019 roku o zmianie Zarządzenia Nr OR.224.2018 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 16 listopada 2018 roku w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Chorzów.

OR.230.2019 z dnia 7 października 2019 roku w sprawie wykonania uchwał Rady Miasta Chorzów, podjętych na sesji Nr XIII w dniu 26 września 2019 roku.

OR.231.2019 z dnia 8 października 2019 roku o zmianie Zarządzenia Nr OR.222.2017 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 29 grudnia 2017 r.  w sprawie: ewidencji majątku trwałego w Urzędzie Miasta Chorzów.

OR.232.2019 z dnia 15 października 2019 roku w sprawie ustalenia wykazu planowanych dyżurów na terenie Miasta Chorzów w  2020r. w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

OR.233.2019 z dnia 15 października 2019 roku w sprawie wskazania realizatorów zadań przewidzianych do wykonania w roku 2020 w ramach 7. Budżetu Obywatelskiego Miasta Chorzów.

OR.234.2019 z dnia 18 października 2019 roku o zmianie Zarządzenia Nr OR.224.2018 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 16 listopada 2018 roku w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Chorzów.

OR.235.2019 z dnia 18 października 2019 roku w sprawie powołania na stanowisko Dyrektora Chorzowskiego Centrum Kultury w Chorzowie.

OR.236.2019 z dnia 18 października 2019 roku o zmianie Zarządzenia Nr OR.187.2018 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 7 września 2018r.  w sprawie: powołania Zespołu Rewitalizacji Miasta Chorzów.

OR.237.2019 z dnia 21 października 2019 roku w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości, położonej w Chorzowie, przy ul. Jubileuszowej na rzecz SILEMAN Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ul. Dąbrowskiego 35.

OR.238.2019 z dnia 21 października 2019 roku o zmianie Zarządzenia Nr OR.187.2019 Prezydenta Miasta Chorzów z  dnia 31 lipca 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej zarządzanych przez Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Chorzowie.

OR.239.2019 z dnia 21 października 2019 roku w sprawie uchylenia Zarządzenie Prezydenta Miasta Chorzów Nr OR.215.2019 z dnia 9 września 2019 roku w sprawie powołania Zespołu ds. wdrożenia programu profilaktycznego „Bezpiecznie kibicuję – mądrze dopinguję - młody kibic”.

OR.240.2019 z dnia 23 października 2019 roku w sprawie wniesienia wkładów pieniężnych na pokrycie nowych udziałów w spółce Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Chorzowie.

OR.241.2019 z dnia 23 października 2019 roku w sprawie powołania Komisji Nagród Prezydenta Miasta Chorzów opiniującej złożone wnioski z kandydaturami do Nagrody Prezydenta Miasta Chorzów za szczególne osiągnięcia w realizacji polityki społecznej Chorzowa.

OR.242.2019 z dnia 23 października 2019 roku w sprawie powołania Komisji Medali oceniającej złożone wnioski o przyznanie medalu za osiągnięcia w dziedzinie społecznej.

OR.243.2019 z dnia 23 października 2019 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji gruntów Gminy drogą weryfikacji salda.

OR.244.2019 z dnia 24 października 2019 roku w sprawie powołania zespołu ds. utworzenia Parku Kulturowego na terenie Parku Śląskiego w Chorzowie.

OR.245.2019 z dnia 30 października 2019 roku w sprawie zmiany Regulaminu prac Komisji Konkursowych powoływanych w celu opiniowania ofert złożonych w odpowiedzi na otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w obszarze polityki społecznej oraz w zakresie ochrony i promocji zdrowia ustalonego Zarządzeniem Nr OR.236.2015 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 30 listopada 2015r.

OR.246.2019 z dnia 31 października 2019 roku w sprawie ustanowienia procedury przyznawania Honorowego Patronatu Prezydenta Miasta.

OR.247.2019 z dnia 31 października 2019 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu zwolnień od dziennej opłaty targowej podczas sprzedaży prowadzonej w trakcie imprez organizowanych przez Miasto Chorzów.

OR.248.2019 z dnia 12 listopada 2019 roku w sprawie wniesienia wkładów pieniężnych na pokrycie nowych udziałów w spółce Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Chorzowie.

OR.249.2019 z dnia 6 listopada 2019 roku w sprawie wykonania uchwał Rady Miasta Chorzów, podjętych na sesji Nr XIV w dniu 24 października 2019 roku.

OR.250.2019 z dnia 6 listopada 2019 roku w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych za rok 2019 oraz za rok 2020 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie.

OR.251.2019 z dnia 6 listopada 2019 roku w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora Programu profilaktyki raka piersi dla kobiet w wieku 45-49 lat zamieszkałych na terenie miasta Chorzów na lata 2019-2022, w 2019 r. oraz powołania Komisji Konkursowej.

OR.252.2019 z dnia 7 listopada 2019 roku o zmianie Zarządzenia Nr OR.224.2018 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 16 listopada 2018 roku w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Chorzów.

OR.253.2019 z dnia 12 listopada 2019 roku w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania dotacji z budżetu Miasta Chorzów organizacjom pozarządowym oraz  podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, kultury fizycznej, turystyki i współpracy międzynarodowej.

OR.254.2019 z dnia 15 listopada 2019 roku o zmianie Zarządzenia Nr OR.187.2019 Prezydenta Miasta Chorzów z  dnia 31 lipca 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej zarządzanych przez Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Chorzowie.

OR.255.2019 z dnia 20 listopada 2019 roku w sprawie ustanowienia na nieruchomości położonej w Chorzowie przy ul. Zgrzebnioka i Katowickiej, odpłatnej służebności gruntowej, polegającej na prawie przechodu i przejazdu, na rzecz osób fizycznych – właścicieli nieruchomości sąsiednich.

OR.256.2019 z dnia 21 listopada 2019 roku o zmianie Zarządzenia Nr OR.110.2018 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 23 maja 2018 roku w sprawie zasad przeprowadzania naboru na wolne stanowiska pracy w Urzędzie Miasta Chorzów oraz wolne stanowiska dyrektorów jednostek organizacyjnych Miasta Chorzów.

OR.257.2019 z dnia 21 listopada 2019 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji powierzonych jednostkom zewnętrznym własnych składników aktywów drogą potwierdzenia salda.

OR.258.2019 z dnia 25 listopada 2019 roku w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej, położonej w Chorzowie przy ul. Drogowa Trasa Średnicowa.

OR.259.2019 z dnia 25 listopada 2019 roku w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej, położonej w Chorzowie przy ul. Lompy.

OR.260.2019 z dnia 25 listopada 2019 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert na realizację zadania pn.: „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z edukacją prawną na terenie Miasta Chorzów”.

OR.261.2019 z dnia 26 listopada 2019 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji wartości niematerialnych i prawnych drogą weryfikacji salda w Urzędzie Miasta Chorzów.

OR.262.2019 z dnia 26 listopada 2019 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych do których dostęp jest utrudniony, drogą weryfikacji salda w Mieście Chorzów.

OR.263.2019 z dnia 26 listopada 2019 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych w Wydziale Promocji i Aktywizacji Społecznej.

OR.264.2019 z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora Programu profilaktyki raka piersi dla kobiet w wieku 45-49 lat zamieszkałych na terenie miasta Chorzów na lata 2019-2022, w 2019 r. oraz powołania Komisji Konkursowej.

OR.265.2019 z dnia 3 grudnia 2019 roku w sprawie wykonania uchwał Rady Miasta Chorzów, podjętych na sesji Nr XV w dniu 21 listopada 2019 roku.

OR.266.2019 z dnia 4 grudnia 2019 roku w sprawie: ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora zadania z zakresu zdrowia publicznego pn.: „Zwiększenie dostępności pomocy dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz prowadzenie działań podtrzymujących abstynencję trzeźwych alkoholików - Kompleksowy program pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom”.

OR.267.2019 z dnia 5 grudnia 2019 roku o zmianie Zarządzenia nr OR.16.2019 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 18 stycznia 2019 r., w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez działki położone w Chorzowie przy ul. Stalowej.

OR.268.2019 z dnia 9 grudnia 2019 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

OR.269.2019 z dnia 9 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia wyjściowych stawek za najem sal, pomieszczeń przeznaczonych do zajęć, obiektów sportowych i innych pomieszczeń znajdujących się w placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Miasto Chorzów, oddanych w trwały zarząd dyrektorom tych placówek.

OR.270.2019 z dnia 10 grudnia 2019 roku w sprawie wyznaczenia Administratora boisk osiedlowych i kortów tenisowych osiedlowych.

OR.271.2019 z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie inwentaryzacji depozytów i innych walorów znajdujących się w kasach Urzędu Miasta Chorzów.

OR.272.2019 z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie przeprowadzenia w Urzędzie Miasta Chorzów inwentaryzacji materiałów i wyposażenia w magazynie.

OR.273.2019 z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania będących na stanie poszczególnych Wydziałów Urzędu Miasta Chorzów.

OR.274.2019 z dnia 17 grudnia 2019 roku o zmianie Zarządzenia Nr OR.232.2019 z dnia 15 października 2019r. w sprawie ustalenia wykazu planowanych dyżurów na terenie Miasta Chorzów w 2020r. w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

OR.275.2019 z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert na realizację zadania „Zwiększenie dostępności pomocy dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz prowadzenie działań podtrzymujących abstynencję trzeźwych alkoholików – Kompleksowy program pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom”.

OR.276.2019 z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert na realizację zadań:
1.
Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej, poprzez rozwój różnych form aktywności i pasji wśród dzieci i młodzieży (realizacja programów profilaktycznych, socjoterapeutycznych, kompensacyjno-terapeutycznych oraz rozwojowych,
2.
Prowadzenie i zapewnienie miejsc w Domu Pomocy Społecznej dla osób w podeszłym wieku,

OR.277.2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie przygotowania i przeprowadzenia miejskiego ćwiczenia obronnego.

OR.278.2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie odwołania Zastępcy Prezydenta Miasta Chorzów.

OR.279.2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie skorzystania z prawa pierwokupu przysługującego Miastu Chorzów w stosunku do prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Chorzowie na granicy Miasta Chorzowa z Miastem Bytom oraz przy ul. Katowickiej.

OR.280.2019 z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia okresu trwania dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Miasta Chorzów, położonej w Chorzowie w rejonie ul. Kluczborskiej.

OR.281.2019 z dnia 23 grudnia 2019 roku o zmianie Zarządzenia nr OR.270.2019 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 10 grudnia 2019r., w sprawie wyznaczenia Administratora boisk osiedlowych i kortów tenisowych osiedlowych.

OR.282.2019 z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie odwołania Zastępcy Prezydenta Miasta Chorzów.

OR.283.2019 z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert na realizację zadania „Prowadzenie dziennego Domu „Senior +” w lokalu usytuowanym w Chorzowie, przy ul. Skrajnej 2A”.

OR.284.2019 z dnia 24 grudnia 2019 roku w sprawie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Chorzów.

OR.285.2019 z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia czasu pracy Urzędu Miasta Chorzów w 2020 roku.

OR.286.2019 z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej zarządzanych przez Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Chorzowie.

OR.287.2019 z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na okres od 01.02.2020 r. do 17.12.2020 r.

OR.288.2019 z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej na okres od 01.02.2020 r. do 17.12.2020 r.

OR.289.2019 z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie prowadzenia zajęć szkoleniowych z dziećmi i młodzieżą szkolną i akademicką, zamieszkałą w Chorzowie w dziedzinie sportu i rekreacji w poszczególnych dyscyplinach sportowych na okres od 01.02.2020 r. do 17.12.2020 r.

OR.290.2019 z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami na okres od 01.02.2020 r. do 17.12.2020 r.

OR.291.2019 z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami na okres od 01.02.2020 r. do 17.12.2020 r.

OR.292.2019 z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie udostępniania informacji publicznej w zakresie działalności organów i Urzędu Miasta Chorzów.

OR.293.2019 z dnia 31 grudnia 2019 roku o zmianie Zarządzenia nr OR.26.2018 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 26 stycznia 2018 r, w sprawie powierzenia jednoosobowej spółce Gminy Chorzów ADM Serwis sp. z o.o. wpisanej do KRS nr 0000175800 z siedzibą w Chorzowie, obowiązkowego zadania własnego Gminy, polegającego na utrzymaniu czystości i porządku na terenie Gminy Chorzów.osoba odpowiedzialna za treść: Joanna Garba, dnia: 2019-01-02
utworzony: 18-12-2018 / modyfikowany: 03-01-2020
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu