Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJINFORMACJA PUBLICZNA UDOSTĘPNIONA NA WNIOSEK

Treść strony

wersja do druku
powrót | ROK 2019

WYKAZ INFORMACJI PUBLICZNYCH UDOSTĘPNIONYCH NA WNIOSEK W 2019 ROKU

 

OR-I.1431.1.1.2019 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. organizacji imprezy sylwestrowej w dniu 31.12.2018 r.

OR-I.1431.1.2.2019 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. działania na terenie miasta spółki wodno-melioracyjnej.

OR-I.1431.1.3.2019 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. otwartego konkursu ofert na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz poradnictwa obywatelskiego w 2019 r.

OR-I.1431.1.4.2019 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. budowy osiedla przy ul. Lwowskiej 14 i 16 oraz 21.

OR-I.1431.1.5.2019 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. odstrzałów dzików w 2017 r.

OR-I.1431.1.6.2019 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. ilości zaległego urlopu za 2017 r. osób zatrudnionych w Urzędzie sprawujących funkcje publiczne.

OR-I.1431.1.7.2019 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. decyzji o pozwoleniu na budowę nr 260 z dn. 17.07.2018 r.

OR-I.1431.1.8.2019 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. umowy nr IK/15/039 (nr ewid. 1203.2015) na: projekt przebudowy stadionu piłkarskiego przy ul Cichej 6 w Chorzowie na podstawie koncepcji GMT Sp. z o.o.

OR-I.1431.1.9.2019 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. działania archiwum zakładowego.

OR-I.1431.1.10.2019 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. uchwały w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń.

OR-I.1431.1.11.2019 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. komunikowania jednostki samorządu terytorialnego z mieszkańcami.

OR-I.1431.1.12.2019 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. wyników przeprowadzonych kontroli NIK w ostatnich 5 latach.

OR-I.1431.1.13.2019 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrznnego Miasta Chorzów.

OR-I.1431.1.14.2019 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. dokumentów z realizacji umowy na: projekt przebudowy stadionu piłkarskiego przy ul Cichej 6.

OR-I.1431.1.15.2019 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. zmiany uchwały o ochronie praw lokatorów.

OR-I.1431.1.16.2019 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. inwestycji na terenach pomiędzy ul. Stacyjną i Nową w Chorzowie.

OR-I.1431.1.17.2019 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. projektu przebudowy stadionu Ruchu Chorzów.

OR-I.1431.1.18.2019 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. sposobu i skutków wykonywania zadania "opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie".

OR-I.1431.1.19.2019 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. umowy na utrzymanie i konserwację fontann na terenie miasta.

OR-I.1431.1.20.2019 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. umowy sprzedaży lub innej formy jaka została użyta do przekazania projektu budowy stadionu Ruch Chorzów.

OR-I.1431.1.21.2019 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. kopii formularzy cenowych złożonych w postępowaniach przetargowych na zakup i dostawę materiałów biurowo-papierniczych oraz dostawę wkładów do urządzeń drukujących dla UM Chorzów w 2019 r.

OR-I.1431.1.22.2019 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. Młodzieżowej Rady Miasta.

OR-I.1431.1.23.2019 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. realizacji projektu "Mały Książę" Antoine de Saint-Exupery z 2016 r.

OR-I.1431.1.24.2019 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. umowy podpisanej pomiędzy Miastem Chorzów, a klubiem Ruch Chorzów.

OR-I.1431.1.25.2019 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. środków publicznych, które został przekazane klubowi Ruch Chorzów w latach 201-2019.

OR-I.1431.1.26.2019 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. szkoleń i warsztatów, w których brali udział pracownicy Urzędu Miasta w 2018 r.

OR-I.1431.1.27,.2019 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. umowy pożyczki dla Ruch Chorzów S.A.

OR-I.1431.1.28.2019 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. treści dokumentu o przekazaniu wojewodzie wykazu nieruchomości, które na mocy odrębnych przepisów przeszły na własność Skarbu Państwa.

 OR-I.1431.1.29.2019- wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. wyników przetargów za 2018 r. na najem lub dzierżawę nieruchomości.

 OR-I.1431.1.30.2019 - wniosek o udostepnienie informacji publicznej dot.budowy osiedla przy ul. Skargi.

OR-I.1431.1.31.2019 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. budowy osiedla przy ul. Katowickiej.

OR-I.1431.1.32.2019 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej w trybie przecustawy.

OR-I.1431.1.33.2019 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. prac związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest w latach 2018-2019.

OR-I.1431.1.34.2019 - wniosek z o udostępnienie informacji publicznej dot. zezwoleń na podstawie art.651 z dnia 20 czerwca 1997 r.- prawo o ruchu drogowym.

OR-I.1431.1.35.2019 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. umowy asysty technicznej i rozwoju zarządzania oswiata.

OR-I.1431.1.36.2019 - wniosek o udostepnienie informacji publicznej dot. pozyczki dla Ruch Chorzów w 2019 roku oraz porozumienia z firmą Carbonex.

OR-I.1431.1.37.2019 - wniosek o udostepnienie informacji publicznej dot. dokumentacji budowlanej  z realizacji domków jednorodzinnych przy ul. Słowików.

 OR-I.1431.1.38.2019 - wniosek o udostepnienie informacji publicznej dot. emitowanych obligacji w latach 2016-2019.

OR-I.1431.1.39.2019 - wniosek o udostepnienie informacji publicznej dot. błędnie wydanych decyzji administyracyjnych oraz kwot odszkodowań w ostatnich 4 latach.

 OR-I.1431.1.40.2019 - wniosek o udostepnienie informacji publicznej dot. usług podmiotów zewnętrznych w zakresie świadczenia usług Inspektora Ochrony Danych.

OR-I.1431.1.41.2019 - wniosek o udostepnienie informacji publicznej dot. dofinansowania projektu ,,Przebudowa i doposażeniewarsztatów praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół Budowlanych w Chorzowie.''

OR-I.1431.1.42.2019- wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. funkcjonowania EZD w Urzędzie Miasta.

OR-I.1431.1.43.2019 - wniosek o udostepnienie informacji publicznej dot. postepowania o udzielenie zamówienia pn ,,Opracowanie Gminnej Ewidencji Zabytków miasta Chorzów''.

OR-I.1431.1.44.2019 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. form organizacyjnych przyjetych przez miasto w zakresie realizacji zadań własnych z obszaru wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych.

OR-I.1431.1.45.2019- wniosek o udostepnienie informacji publicznej dot. budżetu miasta Chorzów m.in. na zieleń oraz liczby mieszkanców na 2019 r.

OR-I.1431.1.46.2019 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. ponoszonych kosztów w związku z poddaniem odzyskowi i unieszkodliwianiu odpadów komunalnych.

OR-I.1431.1.47.2019 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. wycinki drzewa przy ul. Gównej.

OR-I.1431.1.48.2019 wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. decyzji PM o wycofaniu lokalu do remontu przy ul. Dombka.

OR-I.1431.1.49.2019wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. miejsc przedszkolnych w 2019 r.

OR-I.1431.1.50.2019 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. etatów w UM na dzień 31.12.2018 oraz wydatków (2018-2019).

OR-I.1431.1.51.2019wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. nowej organzacji ruchu na ul. Działkowej w Chorzowie.

OR-I.1431.1.52.2019wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot.  skanów umow wraz z załącznikami złożonych w trybie specustawy mieszkaniowej.

OR-I.1431.1.53.2019wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot.  wniosków Dyrektorów szkół o udzielenie wsparcia finansowego w 2019 r. na zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu ,,Aktywna Tablica''.

OR-I.1431.1.54.2019wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot.  budżetu obywatelskiego w latach 2017-2019.

OR-I.1431.1.55.2019wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. pielęgnacji i nasadzeń drzew.

OR-I.1431.1.56.2019 wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. nakładów na remont mieszkań.

OR-I.1431.1.57.2019 wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. prowadzenia BIP-u.

OR-I.1431.1.58.2019wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. informatyzacji

OR-I.1431.1.59.2019 wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. realizacji zadań publicznych realizowanych za pomocą zaangażowania kapitałów prywatnych.

OR-I.1431.1.60.2019wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. ograniczenia sprzedaży napojów alkoholowych. 

OR-I.1431.1.61.2019wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. pozwoleń na użytkowanie nieruchomości położonej przy ul. S. Batorego w Chorzowie.

OR-I.1431.1.62.2019- wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. gospodarki energetycznej i zrównowazonego rozwoju w mieście.

OR-I.1431.1.63.2019wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. pokazu laserowego w ramach obchodów Święta Miasta w 2019 roku.

OR-I.1431.1.64.2019wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. nakładów na remonbt mieszkań.

OR-I.1431.1.65.2019 wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. imprez plenerowych organizowanych w 2019 roku, na których sprzedawanę będzie piwo.

OR-I.1431.1.66.2019 wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. załącznika do wniosku o wydanie pozwoleń na budowę w sprawie wydanej decyzji administracyjnej nr 217.

OR-I.1431.1.67.2019 - wniosek o udostepnienie informacji publicznej dot. zakupienia przez miasto hali targowej przy ul. Katowickiej 111 w Chorzowie. 

OR-I.1431.1.68.2019wniosek o udostepnienie informacji publicznej dot.ferm norek, chlewni, kurników od 2019 do 2019 r.

OR-I.1431.1.69.2019wniosek o udostepnienie informacji publicznej dot. kosztów telekomunikacyjnych. telefonów komórkowych i internetu UM.

OR-I.1431.1.70.2019wniosek o udostepnienie informacji publicznej dot. oprogramowania Urzędu Miasta oraz bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych.

OR-I.1431.1.71.2019- wniosek o udostepnienie informacji publicznej dot. kar umownych na wykonawcę projektu ,,Przebudowy Stadionu Piłkarskiego przy ul. cichej 6 w Chorzowie.''

OR-I.1431.1.72.2019 wniosek o udostepnienie informacji publicznej dot. majtku Urzędu Miasta na potrzeby mieszkaniowe.

OR-I.1431.1.73.2019 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. lokali mieszkalnych i remontów.

OR-I.1431.1.74.2019wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. statystyk systemu Kajteroz w maju 2019.

OR-I.1431.1.75.2019wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot.  uchwały o zagospodarowaniu przestrzennym.

OR-I.1431.1.76.2019wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta Chorzów.

OR-I.1431.1.77.2019wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. zobowiązań o charakterze dłużnym.

OR-I.1431.1.78.2019wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. stanowiska audytora wewnętrznego.

OR-I.1431.1.79.2019 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. przekazania kopii dokumentów potwierdzających wykonania umowy w ramach zadania: Zagospodarowanie terenu przy ul. Hutniczej 

OR-I.1431.1.80.2019 -  wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. ustalenia lokalizacji mieszkaniowej.

OR-I.1431.1.81.2019 -  wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. wycinki drzew.

OR-I.1431.1.82.2019 -  wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. wglądu do projektu budowlanego.

OR-I.1431.1.83.2019 -  wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. współpracy gmin.

OR-I.1431.1.84.2019 -  wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. audytu wewnętrznego.

OR-I.1431.1.85.2019 -  wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. stosowanych przez Samorządy modeli współpracy z partnerami prywatnymi przy realizacji inwrestycji.

OR-I.1431.1.86.2019 -  wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. różnych spraw.

OR-I.1431.1.87.2019 -  wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. wypowiedzi Prezydenta Miasta podczas brefingu prasowego na Rynku w dn. 19.07.19 r.

OR-I.1431.1.88.2019 -  wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. produktów elektronicznych Wydawnictwa Wolters Kluwer.

OR-I.1431.1.89.2019 -  wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. wycinki drzew na terenie WPKiW.

OR-I.1431.1.90.2019 -  wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. zbycia działek i wycinki drzew w Parku Śląskim.

OR-I.1431.1.91.2019 -  wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. budżetumiasta przeznaczonego na stypendia edukacyjne.

OR-I.1431.1.92.2019 -  wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. odszkodowań za utratę gruntu.

OR-I.1431.1.93.2019 -  wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. zakupu mebli do UM.

OR-I.1431.1.94.2019 -  wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. danych budżetowych za lata: 2016,2017,2018 i 2019.

OR-I.1431.1.95.2019 -  wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. decyzji pozwoleń na budowę od 1.06.2018-19.07.2019 dla farm fotowoltaicznych.

OR-I.1431.1.96.2019 -  wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. dofinansowania w pomoce dydaktyczne.

OR-I.1431.1.97.2019 -  wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. kosztów za udział w XI Europejskim Kongresie Gospodarczym.

OR-I.1431.1.98.2019 -  wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. dofinansowania pracowni prezyrodniczych.

OR-I.1431.1.99.2019 -  wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. nieruchomości przy ul. Truchana.

OR-I.1431.1.100.2019 -  wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. środków na oznakowanie i oświetlenie ulic: Dąbrowskiego, Truchana i Strzelców Bytomskich.

OR-I.1431.1.101.2019 -  wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. klubów radnych Rady Miasta Chorzów.

OR-I.1431.1.102.2019 -  wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. budowy stacji bazowych telefonii komórkowej.

OR-I.1431.1.103.2019 -  wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. dofinansowania w pomoce dydaktyczne pracowni przyrodniczych.

OR-I.1431.1.104.2019 -  wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. ubezpieczenia infrastruktury drogowej od ognia.

OR-I.1431.1.105.2019 -  wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. dokumentów w spr. ruch Chorzów.

OR-I.1431.1.106.2019 -  wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. nieruchomości przy ul. Targowej.

OR-I.1431.1.107.2019 -  wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego WPKiW.

OR-I.1431.1.108.2019 -  wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. podatku od nieruchomości za 2018 r.

OR-I.1431.1.109.2019 -  wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. załączników do wniosku JST o zwiększenie subwencji ogólnej na rok 2019.

OR-I.1431.1.110.2019 -  wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. zobowiązań o charakterze dłużnym.

 OR-I.1431.1.111.2019 - wniosek o udostępnieie informacji publicznej dot. budowy Rynku w Chorzowie.

OR-I.1431.1.112.2019 - wniosek o udostępnieie informacji publicznej dot.dokumentacji postępowania na zakup mebli do UM Chorzów.

OR-I.1431.1.113.2019 - wniosek o udostępnie ieinformacji publicznej dot. inwestycji buwowy osiedla domków przy ul. Parkowej 5-21.

OR-I.1431.1.114.2019 - wniosek o udostępnie ieinformacji publicznej dot.dofinansowania w pomoce dydaktyczne na rok 2019.

OR-I.1431.1.115.2019 - wniosek o udostępnie ieinformacji publicznej dot.pracowników zatrudnionych w Um Chorzów.

OR-I.1431.1.116.2019 - wniosek o udostępnie ieinformacji publicznej dot.wniosków o ustalenie lokalizacji mieszkanio9wej i uchwał w 2019 r.

OR-I.1431.1.117.2019 - wniosek o udostępnie ieinformacji publicznej dot.funduszy przeznaczonych na remont Szkół Podstawowych  2018-2019.

OR-I.1431.1.118.2019 - wniosek o udostępnie ieinformacji publicznej dot. przejścia podziemnego u zbiegu ulic: Metalowców, 3 Maja i Katowickiej.

OR-I.1431.1.119.2019 - wniosek o udostępnie ieinformacji publicznej dot.wycinki drzew w parkach, Skwerach w 2019-2020 oraz Budżetu Obywatelskiego 2020.

OR-I.1431.1.120.2019 - wniosek o udostępnieie informacji publicznej dot.pojazdów elektrycznych.

OR-I.1431.1.121.2019 - wniosek o udostępnieie informacji publicznej dot. kosztów za usługi telekomunikacyjne w okresie pierwszych 5 miesięcy 2019 r.

OR-I.1431.1.122.2019 - wniosek o udostępnieie informacji publicznej dot.organizacji Fest Festival.

OR-I.1431.1.123.2019 - wniosek o udostępnieie informacji publicznej dot. edukacji mieszakańców dot. emitacji  pola elektromagnetycznego przez urządzenia bezprzewodowe.

OR-I.1431.1.124.2019 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot.witaczy zlokalizowanych przy wjeżdzie do miasta Chorzów.

OR-I.1431.1.125.2019 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. warunków zabudowy działek.

OR-I.1431.1.126.2019 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. organizacji "Trójkowej Listy Przebojów" w dn. 07.07.19 r. w Chorzowie.

OR-I.1431.1.127.2019 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. spalania odpadów w Chorzowie.

OR-I.1431.1.128.2019 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. protokołów kontroli Izby Obrachunkowej.

OR-I.1431.1.129.2019 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. dofinansowania do pracowni przyrodniczych w 2019 r.

OR-I.1431.1.130.2019 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot.zmiany nazwy ulic.

OR-I.1431.1.131.2019 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. wydatków poniesionych przez miasto w sprawie pomocy wolno żyjącym kotom.

OR-I.1431.1.132.2019 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. środków na oznakowanie i oświetlenie ulic: Dąbrowskiego, Truchana i Strzelców Bytomskich.

OR-I.1431.1.133.2019 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot.potwierdzenia zameldowania.

OR-I.1431.1.134.2019 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. wymiany oświetlenia na ledowe.

OR-I.1431.1.135.2019 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot.ulgi na wykup mieszkań.

OR-I.1431.1.136.2019 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. wycinki drzew i budowy przy ul. Parkowej w Chorzowie.

OR-I.1431.1.137.2019 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. remontów mieszkań w 2019 r. w Chorzowie.

OR-I.1431.1.138.2019 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. kontroli remontów pustostanów.

OR-I.1431.1.139.2019 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. inwestycji "Przebudowa i modernizacja torowiska tramwajowego wraz z przebudową pasa drogowego ul. hajducka".

OR-I.1431.1.140.2019 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. subwencji oświatowej dla Miasta Chorzowa na lata 2015-2018.

OR-I.1431.1.141.2019 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. umowy pozwolenia na budowę ul. Parkowa w Chorzowie.

OR-I.1431.1.142.2019 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot.  przeznaczenia nieruchomości w obszarze objętym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego lub Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy.

OR-I.1431.1.143.2019 -  wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. Parku Kulturowego na terenie Parku Śląskiego.

OR-I.1431.1.144.2019 -  wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. osób zatrudnionych w Urzędzie Miasta Chorzów.

OR-I.1431.1.145.2019 -  wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. działania Straży Miejskiej w Chorzowie.

OR-I.1431.1.146.2019 -  wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. pozwolenia na budowę- decyzja nr 381/2019.

OR-I.1431.1.147.2019 -  wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. dofinansowania 0,4 % rezerwy subwencji oświatowej.

OR-I.1431.1.148.2019 -  wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. kserokopii decyzji na wycinkę drzew ul.Parkowa w Chorzowie.

OR-I.1431.1.149.2019 -  wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. projektów w ramach budżetu obywatelskiego i partycypacyjnego.

OR-I.1431.1.150.2019 -  wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. projektów wybranych przez mieszkańców, które będą realizowane w 2020 r.

OR-I.1431.1.151.2019 -  wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. dotacji dla szkół.

OR-I.1431.1.152.2019 -  wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. płatnośći bezgotówkowych w mieście Chorzów.

OR-I.1431.1.153.2019 -  wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. funkkcjonowania Urzędu Miasta Chorzów.

OR-I.1431.1.154.2019 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. terenu przy ul. Parkowej w Chorzowie.

OR-I.1431.1.155.2019 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. bonifikaty w 2020 r.

OR-I.1431.1.156.2019 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. różnic w wysokościach bonifikat w różnych latach.

OR-I.1431.1.157.2019 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych.

OR-I.1431.1.158.2019 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. oznakowania poziomego przy ul. bocznej w Chorzowie.

OR-I.1431.1.159 .2019 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. robót geologicznych w związku z budową domu jednorodzinnego i komplekdu domów szeregowych.

OR-I.1431.1.160.2019 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. dukumentacji projektowej domu jednorodzinnego oraz kompleksu domów szeregowych.

OR-I.1431.1.161.2019 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot.  inwestycji mieszkaniowej przy ul. Piotra Skargi.

OR-I.1431.1.162.2019 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. dzierżawy dla Stowarzyszenia Kpt. Waltera Larysa.

OR-I.1431.1.163.2019 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. zanieczyszczeń powietrza.

OR-I.1431.1.164.2019 - wniosek o udostepnienie informacji publicznej dot. funduszy zewnętrznym na utworzenie placówek Senior+, Klubu Seniora itp.

OR-I.1431.1.165.2019 - wniosek o udostepnienie informacji publicznej dot. nieruchomości przy ul. Racławickiej 18

OR-I.1431.1.166.2019 - wniosek o udostepnienie informacji publicznej dot.dochodow i wydatków miasta w walutach obcych.

OR-I.1431.1.167.2019 - wniosek o udostepnienie informacji publicznej dot. wglądu do projektu budowlanego inwestycji przy ul. Piotra Skargi.

OR-I.1431.1.168.2019 - wniosek o udostepnienie informacji publicznej dot. umów UM Chorzów z Kościołami Chrześcijańskimi w latach 2015-2018.

OR-I.1431.1.169.2019 - wniosek o udostepnienie informacji publicznej dot. uchwały o zagospodarowaniu przestrzennym.

OR-I.1431.1.170.2019 - wniosek o udostepnienie informacji publicznej dot. płatności bezgotówkowych.

OR-I.1431.1.171.2019 - wniosek o udostepnienie informacji publicznej dot. dokumentów rozliczeniowych remontów pustostanów za rok 2016 r.

OR-I.1431.1.172.2019 - wniosek o udostepnienie informacji publicznej dot. polowań

OR-I.1431.1.173.2020wniosek o udostepnienie informacji publicznej dot. podjetych środków ochrony krajobrazu w Chorzowie.osoba odpowiedzialna za treść: Joanna Garba, dnia: 2018-12-18
utworzony: 18-12-2018 / modyfikowany: 16-01-2020
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu

Biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta Chorzów