Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelURZĄD MIASTAWYDZIAŁY, BIURA, STANOWISKA SAMODZIELNEWYDZIAŁ PROMOCJI I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJProcedury i karty informacyjne

Treść strony

wersja do druku
powrót | HONOROWY PATRONAT PREZYDENTA MIASTA

 

Nazwa usługi:

Honorowy Patronat Prezydenta Miasta Chorzów

         

 

Ogólny opis

 

 1. Prawo przyznawania Honorowego Patronatu Prezydenta Miasta Chorzów jako wyróżnienia podkreślającego szczególny charakter wydarzeń, projektów, przedsięwzięć, a także ukazujących się publikacji przysługuje wyłącznie Prezydentowi Miasta. Decyzje w sprawie przyznania Honorowego Patronatu w imieniu Prezydenta Miasta podejmuje Dyrektor Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej.
 2. Prezydent Miasta nadaje Honorowy Patronat przedsięwzięciom realizowanym na terenie Miasta Chorzów lub poza jego granicami administracyjnymi.
 3. O Honorowy Patronat mogą wystąpić instytucje, organizacje społeczne, przedsiębiorstwa, związki i stowarzyszenia twórcze oraz zawodowe, a także pełnoletnie osoby fizyczne.
 4. Honorowy Patronat Prezydenta Miasta Chorzów może być przyznany wydarzeniu, projektowi, przedsięwzięciu lub publikacji, które w ocenie Prezydenta Miasta mają szczególne znaczenie dla budowania tożsamości lokalnej, prestiżu Chorzowa, podnoszenia rangi samorządu w kraju i za granicą.
 5. Wydanie decyzji o nadaniu Honorowego Patronatu może być poprzedzone uzyskaniem opinii merytorycznej jednostki organizacyjnej Urzędu.
 6. Przyznanie Honorowego Patronatu nie wiąże się ze wsparciem finansowym lub organizacyjnym.
 7. Organizator wydarzenia, projektu, przedsięwzięcia, a także wydawca publikacji, któremu nadano Honorowy Patronat, zobowiązany jest do prawidłowego oznakowania wszystkich materiałów promocyjnych, reklamowych i informacyjnych poprzez umieszczenie herbu miasta oraz informacji
 8. o patronacie.
 9. Wzór odpowiedniego oznaczenia przekazuje Wnioskodawcy w wersji elektronicznej Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej.
 10. W oparciu o merytoryczne opinie jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Chorzów, a także w przypadku braku zasadności nadania wyróżnienia lub nie dopełnienia warunków formalnych Prezydent Miasta może odmówić nadania Honorowego Patronatu.
 11. W przypadku naruszenia przez organizatora lub wydawcę wizerunku Miasta Chorzów, Honorowy Patronat może zostać odebrany.
 12. Odebranie Honorowego Patronatu nakłada na organizatora lub wydawcę obowiązek bezzwłocznej rezygnacji z używania wyróżnienia.

 

Wymagane dokumenty

 

 1. Wypełniony formularz wniosku.
 2. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej.

 

Sposób dostarczania dokumentów

 

 1. Formularze, na których należy składać wniosek są dostępne pod opisem usługi:
 2. Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:

1) Złożyć drogą elektroniczną.

2)  Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).

3)  Złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy.

 

Miejsce składania dokumentów:

 
Urząd Miasta Chorzów

ul. Rynek 1

41-500 Chorzów

Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej

II piętro, pokój nr 220

w godzinach pracy Urzędu.

 

W przypadku chęci załatwienia usługi drogą elektroniczną, wniosek można złożyć w następujący sposób:

 

 1. Podpisany zeskanowany wniosek należy przesłać na adres e-mail: pr@chorzow.eu

 

Opłaty

Złożenie wniosku nie wymaga uiszczenia opłaty.

 

Terminy i sposób załatwienia sprawy

 1. Termin złożenia wniosku o przyznanie Honorowego Patronatu nie może być krótszy niż 30 dni przed dniem organizacji wydarzenia, przedsięwzięcia, projektu bądź ukazania się publikacji. W przypadku wniosku złożonego w terminie krótszym niż wskazany powyżej Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej może odmówić rozpatrzenia wniosku.

 

Informacje na temat przebiegu sprawy

 1. Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z urzędem osobiście.

Urząd Miasta Chorzów

ul. Rynek 1, 41-500 Chorzów

Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej

II piętro, pokój nr 220

 1. Informacje można uzyskać również telefonicznie pod numerem telefonów:

32 4165000 wew. 407, 9410, 113

 

Uwagi:

Nadanie Honorowego Patronatu wydawane jest w formie pisemnej przekazanej pocztą tradycyjną lub elektronicznie (w zależności od sposobu złożenia wniosku).

 

Przetwarzanie danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych tzw. RODO. informujemy, że:

 1. administratorem podanych danych osobowych jest Miasto Chorzów reprezentowane przez Prezydenta Miasta Chorzów z siedzibą w Chorzowie, ul. Rynek 1;
 2. kontakt do inspektora ochrony danych: tel. 32 4165432, mail: iod@chorzow.eu;
 3. podane dane osobowe są przetwarzane w celu rozpatrzenia wniosku o Honorowy Patronat Prezydenta Miasta Chorzów na podstawie art. 6 ust. 1, lit e RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania w interesie publicznym lub w ramach sprawowani władzy publicznej oraz art. 7 pkt 18 ustawy o samorządzie gminnym – promocja gminy;
 4. odbiorcami danych są podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, podmioty współpracujące na podstawie zawartych umów (np. obsługa informatyczna, prawna) oraz jednostki opiniujące wniosek wskazane w pkt 13 regulaminu.
 5. podane dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych;
 6. podane dane zostaną zarchiwizowane zgodnie z kat. archiwalną A;
 7. istnieje prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
 8. w razie niezgodnego z prawem przetwarzania podanych danych istnieje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Warszawa, ul. Stawki 2;
 9. podanie danych osobowych jest warunkiem rozpatrzenia wniosku o Honorowy Patronat PM;
 10. podane dane osobowe nie będą służyć do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.

 


 
pobierz plik: wniosek_honorowy_patronat.pdf
osoba odpowiedzialna za treść: Izabela Krzepkowska, dnia: 2020-11-12
utworzony: 21-01-2019 / modyfikowany: 30-11-2021
wprowadził(a): Aureliusz Ryguła
rejestr zmian

Stopka serwisu