Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANIZACJE POZARZĄDOWE, KONSULTACJE SPOŁECZNEKONSULTACJE SPOŁECZNE (PROJEKTY AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO)

Treść strony

wersja do druku
powrót | Zakończone Konsultacje w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z fontann miejskich zlokalizowanych na terenie Miasta Chorzów

pobierz plik: [ Regulamin korzystania z fontann miejskich zlokalizowanych na terenie Miasta Chorzów ]

pobierz plik: [ Protokół z konsultacji regulamin korzystania z fontann miejskich ]

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.)

Prezydent Miasta Chorzów

zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy do konsultacji projektu aktu normatywnego

1. Przedmiot konsultacji:

Projekt uchwaływ sprawie przyjęcia „Regulaminu korzystania z fontann miejskich zlokalizowanych na terenie Miasta Chorzów”

2. Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:

1.04.2019 r. – 15.04.2019 r.

3. Dostępność projektu:

Treść konsultowanego aktu dostępna jest:

   1) w formie elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów http://www.chorzow.eu/bip

   2) w formie papierowej:

  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta

  • w Wydziale Usług Komunalnych i Ekologii - pokój nr 411 (IV piętro)

4. Jednostka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:

Wydział Usług Komunalnych i Ekologii

ul. Rynek 1, 41-500 Chorzów,

tel. 32 416-5000 wew. 432

e-mail: ue@chorzow.eu

5. Sposób wnoszenia uwag i opinii:

  1. Opinie i uwagi należy wyrażać w formie pisemnego stanowiska  zawierającego w szczególności: 

      a ) wskazanie jednostki redakcyjnej projektu aktu prawa miejscowego, którego dotyczą uwagi lub opinie (artykuł, paragraf, ustęp, punkt, podpunkt, litera) wraz z propozycją zmian i uzasadnieniem proponowanych zmian,

     b ) pełną nazwę organizacji, adres siedziby, nr wpisu do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczącego statusu prawnego organizacji, dane osób zgłaszających, w tym dane kontaktowe.

  2. Uwagi i opinie do projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Regulaminu korzystania z fontann miejskich zlokalizowanych na terenie Miasta Chorzów”, w formie papierowej lub elektronicznej należy kierować do Wydziału Usług Komunalnych i Ekologii w terminie określonym w pkt 2.
osoba odpowiedzialna za treść: Joanna Gawenda, dnia: 2019-04-01
utworzony: 29-03-2019 / modyfikowany: 16-04-2019
wprowadził(a): Joanna Gawenda
rejestr zmian

Stopka serwisu

Biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta Chorzów