Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelURZĄD MIASTAWYDZIAŁY, BIURA, STANOWISKA SAMODZIELNEWYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

Treść strony

wersja do druku
powrót | PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

 

Podatek od nieruchomości – powstanie obowiązku podatkowego, korekta podatku, wygaśnięcie obowiązku podatkowego

Ogólny opis

Podatek od nieruchomości – regulują przepisy ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa. Jest jednym z podatków samorządowych, który zasila budżet gminy. Organem podatkowym właściwym w sprawach tego podatku w naszym mieście jest Prezydent Miasta Chorzów.

 

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają:

- grunty;

- budynki lub ich części;

- budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

 

Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:

- właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych;

- posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych;

- użytkownikami wieczystymi gruntów;

- posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

 

Wymagane dokumenty

 1.  Wypełniony formularz wniosku.

 2. Osoby fizyczne składają formularz informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych wraz z załącznikami.

 3. Osoby prawne składają formularz deklaracji na podatek od nieruchomości wraz z załącznikami.

 4. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej.

 5. Szczegółowe regulacje prawne dotyczące rodzaju, wymogów formalnych składanych pełnomocnictw zostały zamieszczone w dziale IV rozdziale 3a ustawy Ordynacja podatkowa.


FORMULARZE DO POBRANIA

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców  w prawie podatkowym i gospodarczym, dla przedmiotów opodatkowania, dla których obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 lipca 2019 roku, obowiązują ogólnopolskie, jednolite dla wszystkich wzory formularzy.

 

FORMULARZE DLA OSÓB FIZYCZNYCH OBOWIĄZUJĄCE W ROKU 2024

 

 

IN-1 INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH - Do edycji: KLIKNIJ BY POBRAĆ

IN-1 INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH - Do wydruku: KLIKNIJ BY POBRAĆ

 

 

pobierz plik: [ ZIN-1 ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU ]

pobierz plik: [ ZIN-2 ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA ]

pobierz plik: [ ZIN-3 ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH - DANE POZOSTAŁYCH PODATNIKÓW ]

 

FORMULARZE DLA OSÓB PRAWNYCH OBOWIĄZUJĄCE W ROKU 2024

  

DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - Do edycji: KLIKNIJ BY POBRAĆ

DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - Do wydruku: KLIKNIJ BY POBRAĆ

 

pobierz plik: [ ZDN-1 ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU ]

pobierz plik: [ ZDN-2 ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA ]

 

 

FORMULARZE OBOWIĄZUJĄCE OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2019 ROKU

 

FORMULARZE DLA OSÓB FIZYCZNYCH

1. Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego - KLIKNIJ BY POBRAĆ: DRUK INF-1

2. Załącznik do informacji - dane o współwłaścicielach - KLIKNIJ BY POBRAĆ: DRUK INF-1/A

3. Załącznik do informacji - dane o nieruchomościach - KLIKNIJ BY POBRAĆ: DRUK INF-1/B

 

 

 

 

FORMULARZE - PEŁNOMOCNICTWO

Pełnomocnictwo szczególne – KLIKNIJ BY POBRAĆ: DRUK PPS-1

Zawiadomienie o zmianie/odwołaniu/wypowiedzeniu pełnomocnictwa szczególnegoKLIKNIJ BY POBRAĆ: DRUK OPS-1

Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowejKLIKNIJ BY POBRAĆ: DRUK UPL-1P

Zawiadomienie o zmianie lub odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej – KLIKNIJ BY POBRAĆ: DRUK OPL-1P

Pełnomocnictwo do doręczeń - KLIKNIJ BY POBRAĆ: DRUK PPD-1

Zawiadomienie o zmianie/odwołaniu/wypowiedzeniu pełnomocnictwa do doręczeńKLIKNIJ BY POBRAĆ: DRUK OPD-1

 

Sposób dostarczania dokumentów

1) Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:

1. Złożyć drogą elektroniczną.

2. Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).

3. Złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy.

 

Miejsce składania dokumentów:

Urząd Miasta Chorzów

ul. Rynek 1

41-500 Chorzów

Kancelaria Ogólna

Parter, pokój nr 2

 w godzinach pracy Urzędu.

 

 2) Dokumenty do wglądu należy przedstawić:

 W sytuacji bezpośredniego kontaktu z urzędem sprawy związane z podatkiem od nieruchomości załatwiane są w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych:

 - pokój nr 21 (parter) – w zakresie podatku od osób prawnych;

- pokój nr 22 (parter) – w zakresie podatku od osób fizycznych.

 

Przyjmowanie stron:

poniedziałek – środa – 7:30-15:00

czwartek – 7:30-17:00

piątek – 7:30-13:00

 

W przypadku chęci załatwienia usługi drogą elektroniczną, wniosek można złożyć w następujący sposób:

 

Pismem ogólnym przez ePUAP:

https://www.gov.pl/web/gov/wyslij-pismo-ogolne

lub dedykowanym formularzem (zależnym od usługi).

 

 

 

Opłaty

1. Złożenie informacji lub deklaracji wraz z załącznikami - jest wolne od opłat.

2. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych płatny jest na indywidualny rachunek bankowy wskazany w decyzji ustalającej podatek.

3. Osoby prawne wpłacają podatek w wysokości obliczonej w deklaracji na wskazany indywidualny rachunek bankowy.

4. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 PLN od każdego stosunku pełnomocnictwa. 

 

 Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.

 

 Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać przelewem na konto:

1) dla płatności krajowych w PLN

 URZĄD MIASTA CHORZÓW

MIASTO NA PRAWACH POWIATU

ul. Rynek 1, 41-500 Chorzów

ING Bank Śląski S.A.

31 1050 0161 5783 0122 2222 2222


2) dla płatności zagranicznych (nr rachunku w formacie IBAN)

URZĄD MIASTA CHORZÓW

MIASTO NA PRAWACH POWIATU

ul. Rynek 1, 41-500 Chorzów

ING Bank Śląski S.A.

kod SWIFT ING Banku Śląskiego: INGBPLPW

PL 31 1050 0161 5783 0122 2222 2222

3) Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto urzędu przelewem, przekazem pocztowym, w opłatomacie lub kartą płatniczą znajdującym się w Urzędzie Miasta.

4) Termin wniesienia opłaty:najpóźniej w dniu składania wniosku.

 

Terminy i sposób załatwienia sprawy

Terminy i sposób załatwienia sprawy regulują przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa.

 

Informacje na temat przebiegu sprawy

1. Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z urzędem osobiście.

Urząd Miasta Chorzów

ul. Rynek 1, 41-500 Chorzów

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych


parter, pokój nr 21 - w zakresie podatku od osób prawnych

parter, pokój nr 22 - w zakresie podatku od osób fizycznych

 

 2. Informacje można uzyskać również telefonicznie pod numerem telefonów:

w zakresie podatku od osób prawnych 32 4165000 wew. 114,115,116, 201,

w zakresie podatku od osób fizycznych 32 4165000 wew. 271, 5714, 5708, 398, 5709, 153, 272, 206

 

3. Z uwagi na konieczność zachowania tajemnicy skarbowej, informacje na temat przebiegu sprawy nie są udzielane telefonicznie. Telefonicznie są udzielane jedynie dodatkowe informacje na temat dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia postępowania w sprawie.

 

 

UWAGI:

 

STAWKI PODATKU

Stawki podatku od nieruchomości ustalane są w drodze Uchwały Rady Miasta Chorzów w oparciu o art. 5 w związku z art. 20 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych.

Poniżej znajdują się odnośniki do Uchwał stawkowych uchwalonych w ostatnich pięciu latach:

pobierz plik: [ 2024 ROK - Uchwała nr LXIX/1090/2023 Rady Miasta Chorzów z dnia 7 listopada 2023r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Miasta Chorzów (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2023r. poz. 8034) ]

pobierz plik: [ 2023 ROK - Uchwała nr LV/892/2022 Rady Miasta Chorzów z dnia 27 października 2022r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Miasta Chorzów (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2022r. poz. 7107) ]

pobierz plik: [ 2022 ROK - Uchwała nr XLI/687/2021 Rady Miasta Chorzów z dnia 28.10.2021r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Miasta Chorzów (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2021r. poz. 7018) ]

pobierz plik: [ 2021 ROK - Uchwała nr XXVIII/453/2020 Rady Miasta Chorzów z dnia 29.10.2020r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Miasta Chorzów (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2020r. poz. 7835) ]

pobierz plik: [ 2020 ROK - Uchwała nr XV/239/19 Rady Miasta Chorzów z dnia 21 listopada 2019r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Miasta Chorzów (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2019r. poz. 7978) ]

pobierz plik: [ 2019 ROK - Uchwała nr LII/944/18 Rady Miasta Chorzów z dnia 6 września 2018r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Miasta Chorzów (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2018r. poz. 5599) ]

 

 

Przetwarzanie danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (…) tzw. RODO, informuje się, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Chorzów z siedzibą w Chorzowie, 41-500, ul. Rynek 1;

2) kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych - tel.: (32) 416 5432, e-mail: iod@chorzow.eu;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w ramach realizacji obowiązków Prezydenta Miasta Chorzów, jako organu podatkowego, co zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c ww. Rozporządzenia „…jest niezbędne do wypełnienia obowiązków określonych w przepisach prawa…”, tj. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym, ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, a także ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz aktów wykonawczych do ww. ustaw;

4) Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane zgodnie z ww. przepisami, a także podmiotom świadczącym usługi informatyczne, prawne, operatorowi pocztowemu oraz innym podmiotom świadczącym usługi na zlecenie organu podatkowego na podstawie zawartych umów;

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych;

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami dotyczącymi klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej, a następnie archiwizowane zgodnie z kategorią archiwalną B10, a w przypadku zaświadczeń B5;

7) posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, uzupełnienia oraz wnioskowania o ograniczenie ich przetwarzania;

8) w razie niezgodnego z prawem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych istnieje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;

9) podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, za ich nie podanie mogą grozić sankcje prawne;

10) źródła pozyskania danych osobowych określone zostały w art. 82b i art. 84 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, organ podatkowy pozyskuje również Pani/Pana dane osobowe od osób trzecich, stron prowadzonych postępowań, a także źródeł publicznie dostępnych;

11) Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.
osoba odpowiedzialna za treść: Marta Łuczak, dnia: 2019-10-03
utworzony: 02-10-2019 / modyfikowany: 28-02-2024
wprowadził(a): Beata Gruca
rejestr zmian

Stopka serwisu