Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót URZĄD MIASTAWYDZIAŁY, BIURA, STANOWISKA SAMODZIELNEWYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

Treść strony

wersja do druku
powrót | PODATEK ROLNY

 PODATEK ROLNY

 

1. INFORMACJE OGÓLNE

Podatek rolny – regulują przepisy ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa. Jest jednym z podatków samorządowych, który zasila budżet gminy. Organem podatkowym właściwym w sprawach tego podatku w naszym mieście jest Prezydent Miasta Chorzów.

Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Podatnikami podatku rolnego są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:

- właścicielami gruntów;

- posiadaczami samoistnymi gruntów;

- użytkownikami wieczystymi gruntów;

- posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.


2. ZAŁATWIANIE SPRAW

Sprawy związane z podatkiem rolnym załatwiane są w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych:

- pokój nr 21 (parter) – w zakresie podatku od osób prawnych;

- pokój nr 22 (parter) – w zakresie podatku od osób fizycznych.

 

Przyjmowanie stron:

poniedziałek – środa – 7:30-15:00

czwartek – 7:30-17:00

piątek – 7:30-13:00

 

Wszelkie pisma w przedmiotowej sprawie można wysyłać na adres: Prezydent Miasta Chorzów, Wydział Podatków i Opłat Lokalnych, Urząd Miasta Chorzów, ul. Rynek 1, 41-500 Chorzów.

Ponadto istnieje także możliwość składania podań za pomocą środków komunikacji elektronicznej podpisanych podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP na adres skrytki ePUAP: /7d6dm0j6ln/skrytka

 

3. STAWKI PODATKU

Podatek rolny za rok podatkowy wynosi: 

1) od 1 ha przeliczeniowego gruntów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku rolnym - równowartość pieniężną 2,5 q żyta;

2) od 1 ha gruntów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku rolnym - równowartość pieniężną 5 q żyta;

- obliczone według średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy.

Średnią cenę skupu żyta, ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie do dnia 20 października roku poprzedzającego rok podatkowy. 

Poniżej znajdują się odnośniki do komunikatów Prezesa GUS wydane w ostatnich pięciu latach:

pobierz plik: [ ŚREDNIA CENA SKUPU ŻYTA NA 2021 ROK ]

pobierz plik: [ ŚREDNIA CENA SKUPU ŻYTA NA 2020 ROK ]

pobierz plik: [ ŚREDNIA CENA SKUPU ŻYTA NA 2019 ROK ]

pobierz plik: [ ŚREDNIA CENA SKUPU ŻYTA NA 2018 ROK ]

pobierz plik: [ ŚREDNIA CENA SKUPU ŻYTA NA 2017 ROK ]

pobierz plik: [ ŚREDNIA CENA SKUPU ŻYTA NA 2016 ROK ]

pobierz plik: [ ŚREDNIA CENA SKUPU ŻYTA NA 2015 ROK ]

 

4. FORMULARZE DO POBRANIA

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców  w prawie podatkowym i gospodarczym, dla przedmiotów opodatkowania, dla których obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 lipca 2019 roku, obowiązują ogólnopolskie, jednolite dla wszystkich wzory formularzy.

FORMULARZE DLA OSÓB FIZYCZNYCH - OBOWIĄZEK PODATKOWY POWSTAŁY OD 1 LIPCA 2019 ROKU

pobierz plik: [ IR-1 INFORMACJA O GRUNTACH ]

pobierz plik: [ ZIR-1 ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O GRUNTACH - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU ]

pobierz plik: [ ZIR-2 ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O GRUNTACH - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA ]

pobierz plik: [ ZIR-3 ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O GRUNTACH - DANE POZOSTAŁYCH PODATNIKÓW ]

FORMULARZE DLA OSÓB PRAWNYCH - OBOWIĄZEK PODATKOWY POWSTAŁY OD 1 LIPCA 2019 ROKU

pobierz plik: [ DR-1 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY ]

pobierz plik: [ ZDR-1 ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK ROLNY - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU ]

pobierz plik: [ ZDR-2 ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK ROLNY - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA ]

 

 

FORMULARZE OBOWIĄZUJĄCE OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2019 ROKU

FORMULARZE DLA OSÓB FIZYCZNYCH

1. Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego - KLIKNIJ BY POBRAĆ: DRUK INF-1

2. Załącznik do informacji - dane o współwłaścicielach - KLIKNIJ BY POBRAĆ: DRUK INF-1/A

3. Załącznik do informacji - dane o nieruchomościach - KLIKNIJ BY POBRAĆ: DRUK INF-1/B

FORMULARZE DLA OSÓB PRAWNYCH

1. Deklaracja na podatek rolny - KLIKNIJ BY POBRAĆ: DRUK DR-1

2. Załącznik do deklaracji - dane o nieruchomościach - KLIKNIJ BY POBRAĆ: DRUK D-1/A

3. Załącznik do deklaracji - wykaz współwłaścicieli - KLIKNIJ BY POBRAĆ: DRUK D-1/B


 

FORMULARZE OBOWIĄZUJĄCE W LATACH 2016-2018

FORMULARZE DLA OSÓB FIZYCZNYCH

1. Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego - KLIKNIJ BY POBRAĆ: DRUK INF-1

2. Załącznik do informacji - dane o współwłaścicielach - KLIKNIJ BY POBRAĆ: DRUK INF-1/A

3. Załącznik do informacji - dane o nieruchomościach - KLIKNIJ BY POBRAĆ: DRUK INF-1/B

FORMULARZE DLA OSÓB PRAWNYCH

1. Deklaracja na podatek rolny - KLIKNIJ BY POBRAĆ: DRUK DR-1

2. Załącznik do deklaracji - dane o nieruchomościach - KLIKNIJ BY POBRAĆ: DRUK D-1/A

3. Załącznik do deklaracji - wykaz współwłaścicieli - KLIKNIJ BY POBRAĆ: DRUK D-1/B


 osoba odpowiedzialna za treść: Marta Łuczak, dnia: 2019-10-03
utworzony: 02-10-2019 / modyfikowany: 02-04-2021
wprowadził(a): Beata Gruca
rejestr zmian

Stopka serwisu

Biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta Chorzów