Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelURZĄD MIASTAWYDZIAŁY, BIURA, STANOWISKA SAMODZIELNEWYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

Treść strony

wersja do druku
powrót | PODATEK ROLNY

 

Podatek rolny – powstanie obowiązku podatkowego, korekta podatku, wygaśnięcie obowiązku podatkowego

 

Ogólny opis

 

Podatek rolny – regulują przepisy ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa. Jest jednym z podatków samorządowych, który zasila budżet gminy. Organem podatkowym właściwym w sprawach tego podatku w naszym mieście jest Prezydent Miasta Chorzów.

 

Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

 

Podatnikami podatku rolnego są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:

- właścicielami gruntów;

- posiadaczami samoistnymi gruntów;

- użytkownikami wieczystymi gruntów;

- posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

 

Wymagane dokumenty

 

 1. Wypełniony formularz wniosku.

 2. Osoby fizyczne składają formularz informacji o gruntach wraz z załącznikami.

 3. Osoby prawne składają formularz deklaracji na podatek rolny wraz z załącznikami.

 4. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej.

 5. Szczegółowe regulacje prawne dotyczące rodzaju, wymogów formalnych składanych pełnomocnictw zostały zamieszczone w dziale IV rozdziale 3a ustawy Ordynacja podatkowa. 

FORMULARZE DO POBRANIA

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców  w prawie podatkowym i gospodarczym, dla przedmiotów opodatkowania, dla których obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 lipca 2019 roku, obowiązują ogólnopolskie, jednolite dla wszystkich wzory formularzy.

 

 

FORMULARZE DLA OSÓB FIZYCZNYCH OBOWIĄZUJĄCE W ROKU 2024

 

IR-1 INFORMACJA O GRUNTACH - Do edycji: KLIKNIJ BY POBRAĆ

IR-1 INFORMACJA O GRUNTACH - Do wydruku: KLIKNIJ BY POBRAĆ

 

 

pobierz plik: [ ZIR-1 ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O GRUNTACH - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU ]

pobierz plik: [ ZIR-2 ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O GRUNTACH - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA ]

pobierz plik: [ ZIR-3 ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O GRUNTACH - DANE POZOSTAŁYCH PODATNIKÓW ]

 

FORMULARZE DLA OSÓB PRAWNYCH OBOWIĄZUJĄCE W ROKU 2024

 

DR-1 Deklaracja na podatek rolny - Do edycji: KLIKNIJ BY POBRAĆ

DR-1 Deklaracja na podatek rolny - Do wydruku: KLIKNIJ BY POBRAĆ 

 

 

pobierz plik: [ ZDR-1 ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK ROLNY - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU ]

pobierz plik: [ ZDR-2 ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK ROLNY - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA ]

 

 

FORMULARZE OBOWIĄZUJĄCE OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2019 ROKU

 

FORMULARZE DLA OSÓB FIZYCZNYCH

1. Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego - KLIKNIJ BY POBRAĆ: DRUK INF-1

2. Załącznik do informacji - dane o współwłaścicielach - KLIKNIJ BY POBRAĆ: DRUK INF-1/A

3. Załącznik do informacji - dane o nieruchomościach - KLIKNIJ BY POBRAĆ: DRUK INF-1/B

 

 

 

FORMULARZE - PEŁNOMOCNICTWO

 

Pełnomocnictwo szczególne – KLIKNIJ BY POBRAĆ: DRUK PPS-1

Zawiadomienia o zmianie/odwołaniu/wypowiedzeniu pełnomocnictwa szczególnego – KLIKNIJ BY POBRAĆ: DRUK OPS-1

Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej – KLIKNIJ BY POBRAĆ: DRUK UPL-1P

Zawiadomienia o zmianie lub odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej – KLIKNIJ BY POBRAĆ: DRUK OPL-1P

Pełnomocnictwo do doręczeń - KLIKNIJ BY POBRAĆ: DRUK PPD-1

Zawiadomienia o zmianie/odwołaniu/wypowiedzeniu pełnomocnictwa do doręczeń – KLIKNIJ BY POBRAĆ: DRUK OPD-1

 

 

Sposób dostarczania dokumentów

 

1. Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:

1) Złożyć drogą elektroniczną.

2) Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).

3) Złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy.

 

Miejsce składania dokumentów:


Urząd Miasta Chorzów

ul. Rynek 1

41-500 Chorzów

Kancelaria Ogólna

Parter, pokój nr 2

 

w godzinach pracy Urzędu.

 

2. Dokumenty do wglądu należy przedstawić:

 

W sytuacji bezpośredniego kontaktu z urzędem sprawy związane z podatkiem rolnym załatwiane są w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych:

- pokój nr 21 (parter) – w zakresie podatku od osób prawnych;

- pokój nr 22 (parter) – w zakresie podatku od osób fizycznych.

 

Przyjmowanie stron:

poniedziałek – środa – 7:30-15:00

czwartek – 7:30-17:00

piątek – 7:30-13:00

 

W przypadku chęci załatwienia usługi drogą elektroniczną, wniosek można złożyć w następujący sposób:

 

Pismem ogólnym przez ePUAP:

https://www.gov.pl/web/gov/wyslij-pismo-ogolne

lub dedykowanym formularzem (zależnym od usługi).


Opłaty

1. Złożenie informacji lub deklaracji wraz z załącznikami - jest wolne od opłat.

2. Podatek rolny od osób fizycznych płatny jest na indywidualny rachunek bankowy wskazany w decyzji ustalającej podatek.

3. Osoby prawne wpłacają podatek w wysokości obliczonej w deklaracji na wskazany indywidualny rachunek bankowy.

4. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 PLN od każdego stosunku pełnomocnictwa.

 

Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.

 

Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać przelewem na konto:

 

1) dla płatności krajowych w PLN

URZĄD MIASTA CHORZÓW

MIASTO NA PRAWACH POWIATU

ul. Rynek 1, 41-500 Chorzów

ING Bank Śląski S.A.

31 1050 0161 5783 0122 2222 2222


2) dla płatności zagranicznych (nr rachunku w formacie IBAN)


URZĄD MIASTA CHORZÓW

MIASTO NA PRAWACH POWIATU

ul. Rynek 1, 41-500 Chorzów

ING Bank Śląski S.A.

kod SWIFT ING Banku Śląskiego: INGBPLPW

PL 31 1050 0161 5783 0122 2222 2222

 

3) Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto urzędu przelewem, przekazem pocztowym, w opłatomacie lub kartą płatniczą znajdującym się w Urzędzie Miasta.

4) Termin wniesienia opłaty:najpóźniej w dniu składania wniosku.

 

Terminy i sposób załatwienia sprawy

 

Terminy i sposób załatwienia sprawy regulują przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa.

 

Informacje na temat przebiegu sprawy

 

1. Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z urzędem osobiście.

Urząd Miasta Chorzów

ul. Rynek 1, 41-500 Chorzów

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych


parter, pokój nr 21 - w zakresie podatku od osób prawnych

parter, pokój nr 22 - w zakresie podatku od osób fizycznych

 

2. Informacje można uzyskać również telefonicznie pod numerem telefonów:

 

w zakresie podatku od osób prawnych 32 4165000 wew. 114,115,116, 201,

w zakresie podatku od osób fizycznych 32 4165000 wew. 271, 5714, 5708, 398, 5709, 153, 272, 206

 

3. Z uwagi na konieczność zachowania tajemnicy skarbowej, informacje na temat przebiegu sprawy nie są udzielane telefonicznie. Telefonicznie są udzielane jedynie dodatkowe informacje na temat dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia postępowania w sprawie.

 


STAWKI PODATKU

Podatek rolny za rok podatkowy wynosi: 

1) od 1 ha przeliczeniowego gruntów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku rolnym - równowartość pieniężną 2,5 q żyta;

2) od 1 ha gruntów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku rolnym - równowartość pieniężną 5 q żyta;

- obliczone według średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy.

Średnią cenę skupu żyta, ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie do dnia 20 października roku poprzedzającego rok podatkowy. 

Poniżej znajdują się odnośniki do komunikatów Prezesa GUS wydane w ostatnich pięciu latach:

pobierz plik: [ ŚREDNIA CENA SKUPU ŻYTA NA 2024 ROK ]

pobierz plik: [ ŚREDNIA CENA SKUPU ŻYTA NA 2022 ROK ]

pobierz plik: [ ŚREDNIA CENA SKUPU ŻYTA NA 2023 ROK ]

pobierz plik: [ ŚREDNIA CENA SKUPU ŻYTA NA 2021 ROK ]

pobierz plik: [ ŚREDNIA CENA SKUPU ŻYTA NA 2020 ROK ]

pobierz plik: [ ŚREDNIA CENA SKUPU ŻYTA NA 2019 ROK ]

 

 

 

Przetwarzanie danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (…) tzw. RODO, informuje się, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Chorzów z siedzibą w Chorzowie, 41-500, ul. Rynek 1;

2) kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych - tel.: (32) 416 5432, e-mail: iod@chorzow.eu;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w ramach realizacji obowiązków Prezydenta Miasta Chorzów, jako organu podatkowego, co zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c ww. Rozporządzenia „…jest niezbędne do wypełnienia obowiązków określonych w przepisach prawa…”, tj. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym, ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, a także ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz aktów wykonawczych do ww. ustaw;

4) Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane zgodnie z ww. przepisami, a także podmiotom świadczącym usługi informatyczne, prawne, operatorowi pocztowemu oraz innym podmiotom świadczącym usługi na zlecenie organu podatkowego na podstawie zawartych umów;

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych;

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami dotyczącymi klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej, a następnie archiwizowane zgodnie z kategorią archiwalną B10, a w przypadku zaświadczeń B5;

7) posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, uzupełnienia oraz wnioskowania o ograniczenie ich przetwarzania;

8) w razie niezgodnego z prawem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych istnieje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;

9) podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, za ich nie podanie mogą grozić sankcje prawne;

10) źródła pozyskania danych osobowych określone zostały w art. 82b i art. 84 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, organ podatkowy pozyskuje również Pani/Pana dane osobowe od osób trzecich, stron prowadzonych postępowań, a także źródeł publicznie dostępnych;

11) Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.
osoba odpowiedzialna za treść: Marta Łuczak, dnia: 2019-10-03
utworzony: 02-10-2019 / modyfikowany: 28-02-2024
wprowadził(a): Beata Gruca
rejestr zmian

Stopka serwisu