Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelURZĄD MIASTAWYDZIAŁY, BIURA, STANOWISKA SAMODZIELNEWYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

Treść strony

wersja do druku
powrót | PODATEK LEŚNY

 

Podatek leśny – powstanie obowiązku podatkowego, korekta podatku, wygaśnięcie obowiązku podatkowego

Ogólny opis

 

Podatek leśny – regulują przepisy ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa. Jest jednym z podatków samorządowych, który zasila budżet gminy. Organem podatkowym właściwym w sprawach tego podatku w naszym mieście jest Prezydent Miasta Chorzów.  

 

Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają określone w ustawie o podatku leśnym lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. Lasem w rozumieniu przedmiotowej ustawy są grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków, jako lasy.  

 

Podatnikami podatku leśnego są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:

- właścicielami lasów;

- posiadaczami samoistnymi lasów;

- użytkownikami wieczystymi lasów;

- posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

 

Wymagane dokumenty

 

 1. Wypełniony formularz wniosku.

 2. Osoby fizyczne składają formularz informacji o lasach wraz z załącznikami.

 3. Osoby prawne składają formularz deklaracji na podatek leśny wraz z załącznikami.

 4. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej.

 5. Szczegółowe regulacje prawne dotyczące rodzaju, wymogów formalnych składanych pełnomocnictw zostały zamieszczone w dziale IV rozdziale 3a ustawy Ordynacja podatkowa.

 

 

 

FORMULARZE DO POBRANIA

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców  w prawie podatkowym i gospodarczym, dla przedmiotów opodatkowania, dla których obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 lipca 2019 roku, obowiązują ogólnopolskie, jednolite dla wszystkich wzory formularzy.

 

 

FORMULARZE DLA OSÓB FIZYCZNYCH OBOWIĄZUJĄCE W ROKU 2024

 

IL-1 Informacja o lasach - Do edycji: kliknij by pobrać

IL-1 Informacja o lasach - Do wydruku: kliknij by pobrać

 

pobierz plik: [ ZIL-1 ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O LASACH - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU ]

pobierz plik: [ ZIL-2 ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O LASACH - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA ]

pobierz plik: [ ZIL-3 ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O LASACH - DANE POZOSTAŁYCH PODATNIKÓW ]

 

 

 

FORMULARZE DLA OSÓB PRAWNYCH OBOWIĄZUJĄCE W ROKU 2024

 

DL-1 Deklaracja na podatek leśny - Do edycji: kliknij by pobrać

DL-1 Deklaracja na podatek leśny - Do wydruku: kliknij by pobrać

 

 

pobierz plik: [ ZDL_1 ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK LEŚNY - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU ]

pobierz plik: [ ZDL-2 ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK LEŚNY - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA ]

 

 

FORMULARZE OBOWIĄZUJĄCE OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2019 ROKU

FORMULARZE DLA OSÓB FIZYCZNYCH

1. Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego - KLIKNIJ BY POBRAĆ: DRUK INF-1

2. Załącznik do informacji - dane o współwłaścicielach - KLIKNIJ BY POBRAĆ: DRUK INF-1/A

3. Załącznik do informacji - dane o nieruchomościach - KLIKNIJ BY POBRAĆ: DRUK INF-1/B

FORMULARZE - PEŁNOMOCNICTWO

 

Pełnomocnictwo szczególne – kliknij by pobrać: DRUK PPS-1

Zawiadomienia o zmianie/odwołaniu/wypowiedzeniu pełnomocnictwa szczególnegokliknij by pobrać: DRUK OPS-1

Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowejkliknij by pobrać: DRUK UPL-1P

Zawiadomienia o zmianie lub odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej – kliknij by pobrać: DRUK OPL-1P

Pełnomocnictwo do doręczeń - kliknij by pobrać: DRUK PPD-1

Zawiadomienia o zmianie/odwołaniu/wypowiedzeniu pełnomocnictwa do doręczeńkliknij by pobrać: DRUK OPD-1

 

 

Sposób dostarczania dokumentów

 

1. Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:

1) Złożyć drogą elektroniczną.

2) Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).

3) Złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy.

 

Miejsce składania dokumentów:


Urząd Miasta Chorzów

ul. Rynek 1

41-500 Chorzów

Kancelaria Ogólna

Parter, pokój nr 2

w godzinach pracy Urzędu.

 

 

2. Dokumenty do wglądu należy przedstawić:

 

W sytuacji bezpośredniego kontaktu z urzędem sprawy związane z podatkiem leśnym załatwiane są w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych:

 

- pokój nr 21 (parter) – w zakresie podatku od osób prawnych;

- pokój nr 22 (parter) – w zakresie podatku od osób fizycznych.

 

 

Przyjmowanie stron:

 

poniedziałek – środa – 7:30-15:00

czwartek – 7:30-17:00

piątek – 7:30-13:00

 

W przypadku chęci załatwienia usługi drogą elektroniczną, wniosek można złożyć w następujący sposób:

 

Pismem ogólnym przez ePUAP:

https://www.gov.pl/web/gov/wyslij-pismo-ogolne

lub dedykowanym formularzem (zależnym od usługi).

 


Opłaty

 

1. Złożenie informacji lub deklaracji wraz z załącznikami - jest wolne od opłat.

2. Podatek leśny od osób fizycznych płatny jest na indywidualny rachunek bankowy wskazany w decyzji ustalającej podatek.

3. Osoby prawne wpłacają podatek w wysokości obliczonej w deklaracji na wskazany indywidualny rachunek bankowy.

4. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 PLN od każdego stosunku pełnomocnictwa.

 

Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.

 

Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać przelewem na konto:


1) dla płatności krajowych w PLN

 

URZĄD MIASTA CHORZÓW

MIASTO NA PRAWACH POWIATU

ul. Rynek 1, 41-500 Chorzów

ING Bank Śląski S.A.

31 1050 0161 5783 0122 2222 2222


2) dla płatności zagranicznych (nr rachunku w formacie IBAN)


URZĄD MIASTA CHORZÓW

MIASTO NA PRAWACH POWIATU

ul. Rynek 1, 41-500 Chorzów

ING Bank Śląski S.A.

kod SWIFT ING Banku Śląskiego: INGBPLPW

PL 31 1050 0161 5783 0122 2222 2222

 

 

3) Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto urzędu przelewem, przekazem pocztowym, w opłatomacie lub kartą płatniczą znajdującym się w Urzędzie Miasta.

4) Termin wniesienia opłaty:najpóźniej w dniu składania wniosku.

 

Terminy i sposób załatwienia sprawy

 

Terminy i sposób załatwienia sprawy regulują przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa.

 

Informacje na temat przebiegu sprawy


1. Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z urzędem osobiście.

Urząd Miasta Chorzów

ul. Rynek 1, 41-500 Chorzów

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych


parter, pokój nr 21 - w zakresie podatku od osób prawnych

parter, pokój nr 22 - w zakresie podatku od osób fizycznych

 

2. Informacje można uzyskać również telefonicznie pod numerem telefonów:

 

w zakresie podatku od osób prawnych 32 4165000 wew. 114,115,116, 201,

w zakresie podatku od osób fizycznych 32 4165000 wew. 271, 5714, 5708, 398, 5709, 153, 272, 206

 

3. Z uwagi na konieczność zachowania tajemnicy skarbowej, informacje na temat przebiegu sprawy nie są udzielane telefonicznie. Telefonicznie są udzielane jedynie dodatkowe informacje na temat dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia postępowania w sprawie.

 


 

Uwagi:

 

STAWKI PODATKU:

 

Podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

Średnią cenę sprzedaży drewna ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie 20 dni po upływie trzeciego kwartału.

 

Poniżej znajdują się odnośniki do komunikatów Prezesa GUS wydane w ostatnich pięciu latach:pobierz plik: [ ŚREDNIA CENA SPRZEDAŻY DREWNA NA 2024 ROK ]

pobierz plik: [ ŚREDNIA CENA SPRZEDAŻY DREWNA NA 2023 ROK ]

pobierz plik: [ ŚREDNIA CENA SPRZEDAŻY DREWNA NA 2022 ROK ]

pobierz plik: [ ŚREDNIA CENA SPRZEDAŻY DREWNA NA 2021 ROK ]

pobierz plik: [ ŚREDNIA CENA SPRZEDAŻY DREWNA NA 2020 ROK ]

pobierz plik: [ ŚREDNIA CENA SPRZEDAŻY DREWNA NA 2019 ROK ]

 

 

Przetwarzanie danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (…) tzw. RODO, informuje się, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Chorzów z siedzibą w Chorzowie, 41-500, ul. Rynek 1;

2) kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych - tel.: (32) 416 5432, e-mail: iod@chorzow.eu;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w ramach realizacji obowiązków Prezydenta Miasta Chorzów, jako organu podatkowego, co zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c ww. Rozporządzenia „…jest niezbędne do wypełnienia obowiązków określonych w przepisach prawa…”, tj. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym, ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, a także ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz aktów wykonawczych do ww. ustaw;

4) Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane zgodnie z ww. przepisami, a także podmiotom świadczącym usługi informatyczne, prawne, operatorowi pocztowemu oraz innym podmiotom świadczącym usługi na zlecenie organu podatkowego na podstawie zawartych umów;

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych;

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami dotyczącymi klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej, a następnie archiwizowane zgodnie z kategorią archiwalną B10, a w przypadku zaświadczeń B5;

7) posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, uzupełnienia oraz wnioskowania o ograniczenie ich przetwarzania;

8) w razie niezgodnego z prawem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych istnieje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;

9) podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, za ich nie podanie mogą grozić sankcje prawne;

10) źródła pozyskania danych osobowych określone zostały w art. 82b i art. 84 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, organ podatkowy pozyskuje również Pani/Pana dane osobowe od osób trzecich, stron prowadzonych postępowań, a także źródeł publicznie dostępnych;

11) Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.
osoba odpowiedzialna za treść: Marta Łuczak, dnia: 2019-10-03
utworzony: 02-10-2019 / modyfikowany: 28-02-2024
wprowadził(a): Beata Gruca
rejestr zmian

Stopka serwisu