Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelURZĄD MIASTAWYDZIAŁY, BIURA, STANOWISKA SAMODZIELNEWYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

Treść strony

wersja do druku
powrót | PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

 

 

 

Podatek od środków transportowych – powstanie obowiązku podatkowego, wygaśniecie obowiązku podatkowego, korekta deklaracji podatkowej


Ogólny opis

 

1. Podatek od środków transportowych – regulują przepisy ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa. Jest jednym z podatków samorządowych, który zasila budżet gminy. Organem podatkowym właściwym w sprawach tego podatku w naszym mieście jest Prezydent Miasta Chorzów.  

2. Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają

1) samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton;

2) samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton;

3) ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton;

4) ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton;

5) przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego;

6) przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego;

7) autobusy. 

3. Obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych ciąży na osobach fizycznych i osobach prawnych będących właścicielami środków transportowych. Jak właścicieli traktuje się również jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany oraz posiadaczy środków transportowych zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu. Jeżeli środek transportowy stanowi współwłasność dwóch lub więcej osób fizycznych lub prawnych, obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach.

 

Wymagane dokumenty

1. Wypełniony formularz wniosku.

2. Podatnicy podatku od środków transportowych składają deklaracje podatkowe DT-1 oraz załącznik do tej deklaracji DT-1/A.

3. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej.

4. Szczegółowe regulacje prawne dotyczące rodzaju, wymogów formalnych składanych pełnomocnictw zostały zamieszczone w dziale IV rozdziale 3a ustawy Ordynacja podatkowa.

 

 

 

FORMULARZE DO POBRANIA:

 

pobierz plik: [ DT-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKOW TRANSPORTOWYCH ]

pobierz plik: [ DT-1/A ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI DT-1 ]

 

 

 

FORMULARZE - PEŁNOMOCNICTWO

 

Pełnomocnictwo szczególne – KLIKNIJ BY POBRAĆ: DRUK PPS-1

Zawiadomienie o zmianie/odwołaniu/wypowiedzeniu pełnomocnictwa szczególnego – KLIKNIJ BY POBRAĆ: DRUK OPS-1

Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej – KLIKNIJ BY POBRAĆ: DRUK UPL-1P

Zawiadomienie o zmianie lub odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej - KLIKNIJ BY POBRAĆ: DRUK OPL-1P

Pełnomocnictwo do doręczeń - KLIKNIJ BY POBRAĆ: DRUK PPD-1

Zawiadomienie o zmianie/odwołaniu/wypowiedzeniu pełnomocnictwa do doręczeń – KLIKNIJ BY POBRAĆ: DRUK OPD-1

 

Sposób dostarczania dokumentów

1. Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:

1) Złożyć drogą elektroniczną.

2) Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).

3) Złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy.

 

Miejsce składania dokumentów:

 Urząd Miasta Chorzów

 ul. Rynek 1

 41-500 Chorzów

 Kancelaria Ogólna

 parter, pokój nr 2

 

w godzinach pracy Urzędu.

 

2. Dokumenty do wglądu należy przedstawić:

 

W sytuacji bezpośredniego kontaktu z urzędem sprawy związane z podatkiem od środków transportowych załatwiane są w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych pok. 126 (I piętro).

 

Przyjmowanie stron:

poniedziałek – środa – 7:30-15:00

czwartek – 7:30-17:00

piątek – 7:30-13:00

 

W przypadku chęci załatwienia usługi drogą elektroniczną, wniosek można złożyć w następujący sposób:

 

Pismem ogólnym przez ePUAP:

 https://www.gov.pl/web/gov/wyslij-pismo-ogolne

 lub dedykowanym formularzem (zależnym od usługi).

 

 

Opłaty


1. Złożenie deklaracji wraz z załącznikami - jest wolne od opłat.

2. Podatek od środków transportowych płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach do dnia 15 lutego i 15 września każdego roku lub jeżeli obowiązek podatkowy powstał:

1) po dniu 1 lutego, a przed dniem 1 września danego roku, podatek za ten rok płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie:

a) w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego – I rata,

b) do dnia 15 września danego roku II rata;

2) od dnia 1 września danego roku, podatek jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

 

Zapłaty podatku od środków transportowych można dokonać na konto:


URZĄD MIASTA CHORZÓW

MIASTO NA PRAWACH POWIATU

ul. Rynek 1, 41-500 Chorzów

NG Bank Śląski S.A.

36 1050 1214 1000 0023 4669 2524

 

3. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 PLN od każdego stosunku pełnomocnictwa.

 

Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.

 

Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać przelewem na konto:


1) dla płatności krajowych w PLN

 

URZĄD MIASTA CHORZÓW

MIASTO NA PRAWACH POWIATU

ul. Rynek 1, 41-500 Chorzów

ING Bank Śląski S.A.

31 1050 0161 5783 0122 2222 2222


2) dla płatności zagranicznych (nr rachunku w formacie IBAN)


URZĄD MIASTA CHORZÓW

MIASTO NA PRAWACH POWIATU

ul. Rynek 1, 41-500 Chorzów

ING Bank Śląski S.A.

kod SWIFT ING Banku Śląskiego: INGBPLPW

PL 31 1050 0161 5783 0122 2222 2222

 

3) Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto urzędu przelewem, przekazem pocztowym lub w opłatomacie znajdującym się w Urzędzie Miasta.

4) Termin wniesienia opłaty: najpóźniej w dniu składania pełnomocnictwa.

 

Terminy i sposób załatwienia sprawy

Terminy i sposób załatwienia sprawy regulują przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa.

 

Informacje na temat przebiegu sprawy

 

1. Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z urzędem osobiście.

Urząd Miasta Chorzów

ul. Rynek 1, 41-500 Chorzów

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

I piętro, pokój nr 126

 

2. Informacje można uzyskać również telefonicznie pod numerem telefonów:

32 4165000 wew. 490

 

3. Z uwagi na konieczność zachowania tajemnicy skarbowej, informacje na temat przebiegu sprawy nie są udzielane telefonicznie. Telefonicznie są udzielane jedynie dodatkowe informacje na temat dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia postępowania w sprawie.

 


Stawki podatku

 

pobierz plik: [ Uchwała Nr LVI/906/2022 z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Miasta Chorzów (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2022 r. poz.7934) ]

pobierz plik: [ Uchwała Nr LII/947/18 Rady Miasta Chorzów z 6 września 2018r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Miasta Chorzów (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2018r. poz.5602) ]

pobierz plik: [ Uchwała nr XLIII/777/17 Rady Miasta Chorzów z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Miasta Chorzów (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2017 r. poz. 6635) ]

pobierz plik: [ Uchwała nr XXVIII/521/16 Rady Miasta Chorzów z dnia 27 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Miasta Chorzów (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2016 r. poz. 5504) ]

 

 

 

Przetwarzanie danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (…) tzw. RODO, informuje się, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Chorzów z siedzibą w Chorzowie, 41-500, ul. Rynek 1;
 2. kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych - tel.: (32) 416 5432, e-mail: iod@chorzow.eu;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w ramach realizacji obowiązków Prezydenta Miasta Chorzów, jako organu podatkowego, co zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c ww. Rozporządzenia „…jest niezbędne do wypełnienia obowiązków określonych w przepisach prawa…”, tj. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym, ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, a także ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz aktów wykonawczych do ww. ustaw;
 4. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane zgodnie z ww. przepisami, a także podmiotom świadczącym usługi informatyczne, prawne, operatorowi pocztowemu oraz innym podmiotom świadczącym usługi na zlecenie organu podatkowego na podstawie zawartych umów;
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych;
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami dotyczącymi klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej, a następnie archiwizowane zgodnie z kategorią archiwalną B10, a w przypadku zaświadczeń B5;
 7. posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, uzupełnienia oraz wnioskowania o ograniczenie ich przetwarzania;
 8. w razie niezgodnego z prawem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych istnieje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
 9. podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, za ich nie podanie mogą grozić sankcje prawne;
 10. źródła pozyskania danych osobowych określone zostały w art. 82b i art. 84 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, organ podatkowy pozyskuje również Pani/Pana dane osobowe od osób trzecich, stron prowadzonych postępowań, a także źródeł publicznie dostępnych;
 11. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.osoba odpowiedzialna za treść: Marta Łuczak, dnia: 2019-10-09
utworzony: 02-10-2019 / modyfikowany: 21-12-2022
wprowadził(a): Beata Gruca
rejestr zmian

Stopka serwisu