Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelURZĄD MIASTAWYDZIAŁY, BIURA, STANOWISKA SAMODZIELNEWYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

Treść strony

wersja do druku
powrót | OPŁATA SKARBOWA

 

Opłata skarbowa – zwrot opłaty skarbowej, nadpłata w opłacie skarbowej, postępowanie podatkowe w przedmiocie określenia opłaty skarbowej


Ogólny opis

 1. Opłatę skarbową określają przepisy ustawy z dnia16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej.

 2. Uiszcza się ją za załatwienie indywidualnych spraw urzędowych, czyli wydanie zaświadczeń/zezwoleń/pozwoleń/koncesji oraz niektórych dokumentów (np. sporządzenie aktu małżeństwa, udzielenie pełnomocnictwa).

 3. Zobowiązane do jej zapłaty są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej.

 4. Obowiązek zapłaty powstaje w chwili złożenia wniosku lub zgłoszenia o dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia lub zezwolenia a w przypadku dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury z chwilą złożenia tego dokumentu w organie administracji publicznej lub sądzie.

 5. Zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej jej zwrot następuje wtedy, gdy pomimo zapłacenia opłaty nie dokonano czynności urzędowej lub nie wydano zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji), o którego wydanie wnioskowano, niezależnie od przyczyny, która spowodowała niewydanie zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji).

 6. W przypadku uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości wyższej niż wynikająca z ustawy należy złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty. Instytucja stwierdzenia nadpłaty została uregulowana w ustawie z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa. Zgodnie z treścią art. 75 par. 2 pkt 1 lit. c) Ordynacji podatkowej stwierdzenie nadpłaty dotyczy sytuacji, gdy opłata została uiszczona przez zobowiązanego nienależnie lub w wysokości większej niż należna.

 7. Nieuiszczenie opłaty skarbowej w ustawowym terminie uprawnia organ podatkowy do wszczęcia postępowania podatkowego i wydania decyzji określającej wysokość zobowiązania w opłacie skarbowej zgodnie z art. 21 § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.

 

Wymagane dokumenty

1) W przypadku wniosków o zwrot opłaty skarbowej (nadpłaty w opłacie skarbowej) należy przedłożyć:

 1. wniosek o zwrot opłaty skarbowej składany i podpisany przez osobę fizyczną we własnym imieniu, w przypadku osób prawnych podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentacji organu lub pełnomocnika, pełnomocnik wnioskodawcy musi do wniosku dołączyć dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa na formularzu PPS-1,
 2. dowód zapłaty opłaty skarbowej (oryginał),
 3. w treści wniosku należy wskazać gdzie był lub miał być złożony wniosek o dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji), za który dokonano opłaty skarbowej, która ma zostać zwrócona,
 4. w przypadku zwrotu nadpłaty opłaty skarbowej za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii, należy wskazać mocodawcę/pełnomocnika oraz sygn. akt lub w jakiej sprawie pełnomocnictwo zostało udzielone w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym.
2) Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej.
 
3) Szczegółowe regulacje prawne dotyczące rodzaju, wymogów formalnych składanych pełnomocnictw zostały zamieszczone w dziale IV rozdziale 3a ustawy Ordynacja podatkowa.

 

 

FORMULARZE DO POBRANIA:

 

Wniosek o zwrot opłaty skarbowej lub stwierdzenie nadpłaty w opłacie skarbowej:    KLIKNIJ BY POBRAĆ

 

FORMULARZE - PEŁNOMOCNICTWO

 

Pełnomocnictwo szczególne – KLIKNIJ BY POBRAĆ: DRUK PPS-1

Zawiadomienie o zmianie/odwołaniu/wypowiedzeniu pełnomocnictwa szczególnego – KLIKNIJ BY POBRAĆ: DRUK OPS-1

Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej – KLIKNIJ BY POBRAĆ: DRUK UPL-1P

Zawiadomienie o zmianie lub odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej – KLIKNIJ BY POBRAĆ: DRUK OPL-1P

Pełnomocnictwo do doręczeń - KLIKNIJ BY POBRAĆ: DRUK PPD-1

Zawiadomienie o zmianie/odwołaniu/wypowiedzeniu pełnomocnictwa do doręczeńKLIKNIJ BY POBRAĆ: DRUK OPD-1

 

 

Sposób dostarczania dokumentów

 

1) Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:

 1. Złożyć drogą elektroniczną.
 2. Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
 3. Złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy.

 

Miejsce składania dokumentów:


Urząd Miasta Chorzów

ul. Rynek 1

41-500 Chorzów

Kancelaria Ogólna

parter, pokój nr 2

w godzinach pracy Urzędu.

 

2) Dokumenty do wglądu należy przedstawić:

W sytuacji bezpośredniego kontaktu z urzędem sprawy związane ze zwrotem opłaty skarbowej lub nadpłatą w opłacie skarbowej bądź też w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania w opłacie skarbowej załatwiane są w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych pok. 126 (I piętro).

 

Przyjmowanie stron:

poniedziałek – środa – 7:30-15:00

czwartek – 7:30-17:00

piątek – 7:30-13:00

 

W przypadku chęci załatwienia usługi drogą elektroniczną, wniosek można złożyć w następujący sposób:

Pismem ogólnym przez ePUAP:

https://www.gov.pl/web/gov/wyslij-pismo-ogolne

lub dedykowanym formularzem (zależnym od usługi).

 

Opłaty

 

1. Szczegółowy wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, wysokość stawek tej opłaty, a także zwolnienia zostały określone w załączniku do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

2. Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać przelewem na konto:

1) dla płatności krajowych w PLN

URZĄD MIASTA CHORZÓW

MIASTO NA PRAWACH POWIATU

ul. Rynek 1, 41-500 Chorzów

ING Bank Śląski S.A.

31 1050 0161 5783 0122 2222 2222


2) dla płatności zagranicznych (nr rachunku w formacie IBAN)


URZĄD MIASTA CHORZÓW

MIASTO NA PRAWACH POWIATU

ul. Rynek 1, 41-500 Chorzów

ING Bank Śląski S.A.

kod SWIFT ING Banku Śląskiego: INGBPLPW

PL 31 1050 0161 5783 0122 2222 2222

 

3. Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto urzędu przelewem, przekazem pocztowym lub w opłatomacie znajdującym się w Urzędzie Miasta.

4. Termin wniesienia opłaty:najpóźniej w dniu składania wniosku lub pełnomocnictwa.

 

Terminy i sposób załatwienia sprawy

 1. Terminy i sposób załatwienia sprawy regulują przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa.

 

Informacje na temat przebiegu sprawy

 

1. Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z urzędem osobiście.

Urząd Miasta Chorzów

ul. Rynek 1, 41-500 Chorzów

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

I piętro, pokój nr 126

 

2. Informacje można uzyskać również telefonicznie pod numerem telefonów:

32 4165000 wew. 490

 

3. Z uwagi na konieczność zachowania tajemnicy skarbowej, informacje na temat przebiegu sprawy nie są udzielane telefonicznie. Telefonicznie są udzielane jedynie dodatkowe informacje na temat dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia postępowania w sprawie.


 

Stawki opłaty skarbowej

Wysokość stawek opłaty skarbowej określono w załączniku do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

 

Uchwały Rady Miasta Chorzów dotyczące poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa:

Uchwała nr XLIII/778/17 z dnia 30 listopada 2017 roku KLIKNIJ BY POBRAĆ

Uchwała nr III/13/14 z dnia 22 grudnia 2014 roku KLIKNIJ BY POBRAĆ

Uchwała nr LI/984/14 z dnia 30 października 2014 roku KLIKNIJ BY POBRAĆ

 

 

 

Przetwarzanie danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (…) tzw. RODO, informuje się, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Chorzów z siedzibą w Chorzowie, 41-500, ul. Rynek 1;
 2. kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych - tel.: (32) 416 5432, e-mail: iod@chorzow.eu;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w ramach realizacji obowiązków Prezydenta Miasta Chorzów, jako organu podatkowego, co zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c ww. Rozporządzenia „…jest niezbędne do wypełnienia obowiązków określonych w przepisach prawa…”, tj. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym, ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, a także ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz aktów wykonawczych do ww. ustaw;
 4. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane zgodnie z ww. przepisami, a także podmiotom świadczącym usługi informatyczne, prawne, operatorowi pocztowemu oraz innym podmiotom świadczącym usługi na zlecenie organu podatkowego na podstawie zawartych umów;
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych;
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami dotyczącymi klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej, a następnie archiwizowane zgodnie z kategorią archiwalną B10, a w przypadku zaświadczeń B5;
 7. posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, uzupełnienia oraz wnioskowania o ograniczenie ich przetwarzania;
 8. w razie niezgodnego z prawem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych istnieje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
 9. podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, za ich nie podanie mogą grozić sankcje prawne;
 10. źródła pozyskania danych osobowych określone zostały w art. 82b i art. 84 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, organ podatkowy pozyskuje również Pani/Pana dane osobowe od osób trzecich, stron prowadzonych postępowań, a także źródeł publicznie dostępnych;
 11. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.


osoba odpowiedzialna za treść: Marta Łuczak, dnia: 2019-12-12
utworzony: 02-10-2019 / modyfikowany: 05-01-2022
wprowadził(a): Beata Gruca
rejestr zmian

Stopka serwisu