Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelURZĄD MIASTAWYDZIAŁY, BIURA, STANOWISKA SAMODZIELNEWYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

Treść strony

wersja do druku
powrót | ZAKRES ZADAŃ

Do zadań Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych należy

 

1. Planowanie oraz bieżące monitorowanie dochodów budżetowych w zakresie następujących rodzajów dochodów:

1) sporządzanie prognozy dochodów Miasta w zakresie podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatku rolnego, podatku leśnego, opłat lokalnych i opłaty skarbowej.

2. Prowadzenie postępowania w następujących sprawach z zakresu administracji publicznej:

1) z zakresu udzielania ulg podatkowych z ustawy Ordynacja podatkowa - odroczeń, rozłożenia na raty bądź umorzenia dotyczących zobowiązań w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, podatku od środków transportowych oraz opłat lokalnych,

2) z zakresu zwolnień z podatku od nieruchomości na podstawie uchwał Rady Miasta Chorzów,

3) związanych z wyrażeniem zgody przez Prezydenta w sprawach ulg dotyczących dochodów jednostki samorządu terytorialnego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w postępowaniach prowadzonych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego,

4) związanych z wydawaniem indywidualnych interpretacji podatkowych,

5) związanych z przeniesieniem odpowiedzialności z tytułu zaległości podatkowych podatników, płatników oraz inkasentów na spadkobierców oraz osoby trzecie, w tym członków zarządów spółek handlowych,

6) związanych z nałożeniem kary porządkowej z ustawy Ordynacja podatkowa,

7) wydawania zaświadczeń o udzielonej pomocy publicznej i jej monitorowanie w zakresie podatków i opłat lokalnych,

8) wydawania zaświadczeń zgodnie z działem VIII A ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa,

9) z zakresu kontroli podatkowej podatków i opłat lokalnych u podatników, inkasentów oraz ich następców prawnych.

 

 

3. Wykonywanie analiz, projektów i innych opracowań w zakresie:

1) przygotowywania projektów uchwał podatkowych oraz w sprawach zwolnień od podatków,

2) przygotowywania kwartalnych sprawozdań dotyczących udzielonych ulg podatkowych podlegających ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń,

3) przygotowywanie projektów uchwał w sprawie powołania inkasentów opłaty skarbowej,

4) przygotowywanie projektów uchwał w sprawie powoływania inkasentów opłaty targowej,

5) przygotowywanie dokumentów dotyczących powołania biegłych rzeczoznawców w zakresie prowadzonych postępowań podatkowych,

6) przygotowywanie umów dotyczących poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa,

7) przygotowywanie umów dotyczących poboru opłaty targowej w drodze inkasa.

 

4. Prowadzenie następujących czynności materialno-technicznych:

1) prowadzenie ewidencji podatników podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego osób fizycznych i osób prawnych,

2) prowadzenie ewidencji podatników podatku od środków transportowych osób fizycznych i osób prawnych,

3) przyjmowanie i analiza informacji i deklaracji składanych przez podatników,

4) prowadzenie akt podatkowych z zakresu opłaty skarbowej i opłaty targowej,

5) prowadzenie akt podatkowych z zakresu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz środków transportowych osób fizycznych oraz osób prawnych,

6) prowadzenie ewidencji zaświadczeń de minimis wydawanych beneficjentom pomocy publicznej,

7) prowadzenie ewidencji zaświadczeń wynikających z działu VIII A ustawy Ordynacja podatkowa,

8) prowadzenie ewidencji podatników objętych zwolnieniem z mocy uchwał Rady bądź ustawy z podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, podatku od środków transportowych, opłat lokalnych oraz opłaty skarbowej,

9) wprowadzanie danych o udzielonej pomocy publicznej do systemu SHRIMP w zakresie postępowań podatkowych,

10) wydawanie zaświadczeń wynikających z działu VIII A ustawy Ordynacja podatkowa,

11) przygotowywanie biletów opłaty targowej i prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania,

12) prowadzenie ewidencji rozliczeń opłat za bloczki opłaty targowej oraz rozliczeń opłaty targowej pobranej przez inkasentów,

13) prowadzenie corocznej akcji wymiarowej,

14) prowadzenie ewidencji wpłat opłaty targowej i skarbowej przypisanej i nieprzypisanej.

 

5. W ramach wydziału działa:

1) Referat Wymiaru Podatków od Osób Fizycznych (oznaczenie akt PD.I.),

2) Referat Wymiaru Podatków od Osób Prawnych (oznaczenie akt PD.II.),

3) Referat Wymiaru Podatku od Środków Transportowych, Opłat oraz Ulg (oznaczenie akt PD.III.),

4) Referat Kontroli Podatkowej Podatków i Opłat Lokalnych (oznaczenie akt PD.IV.).

 osoba odpowiedzialna za treść: Marta Łuczak, dnia: 2019-10-02
utworzony: 02-10-2019 / modyfikowany: 29-09-2021
wprowadził(a): Beata Gruca
rejestr zmian

Stopka serwisu