Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelURZĄD MIASTAWYDZIAŁY, BIURA, STANOWISKA SAMODZIELNEWYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

Treść strony

wersja do druku
powrót | ZAŚWIADCZENIA W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH

ZAŚWIADCZENIA W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH

 

Ogólny opis

 

Organ podatkowy wydaje zaświadczenia na żądanie (wniosek) osoby ubiegającej się o zaświadczenie.

Zaświadczenie wydaje się, jeżeli:
1. urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis prawa;
2. osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego.

 

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych przygotowuje następujące rodzaje zaświadczeń:

- o figurowaniu w ewidencji podatników podatku od nieruchomości / rolnego / leśnego / łącznego zobowiązania pieniężnego / od środków transportowych,

- o niefigurowaniu w ewidencji podatników podatku od nieruchomości / rolnego / leśnego / łącznego zobowiązania pieniężnego / od środków transportowych,

- o posiadaniu gospodarstwa rolnego, w tym o wielkości posiadanych hektarów fizycznych i przeliczeniowych,

- o nieposiadaniu gospodarstwa rolnego,

- (ZAS-W) o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości,

- (ZAS-Z) o stanie zaległości podatkowych zbywającego,

- (ZAS-S) o wysokości zobowiązań spadkodawcy.

 

Wymagane dokumenty 

  1. Wypełniony formularz wniosku.

  2. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej.

  3. Szczegółowe regulacje prawne dotyczące rodzaju, wymogów formalnych składanych pełnomocnictw zostały zamieszczone w dziale IV rozdziale 3a ustawy Ordynacja podatkowa.

 

 

FORMULARZE DO POBRANIA

 

pobierz plik: [ WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA DOTYCZĄCEGO KWESTII FIGUROWANIA/NIEFIGUROWANIA W EWIDENCJI PODATKOWEJ ]

pobierz plik: [ WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA DOTYCZĄCEGO KWESTII STANU ZALEGŁOŚCI PODATKOWEJ ]

 

FORMULARZE - PEŁNOMOCNICTWO

 

pobierz plik: [ Pełnomocnictwo szczególne PPS-1 ]

 

Sposób dostarczania dokumentów

 

1. Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:

1) Złożyć drogą elektroniczną.

2) Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).

3) Złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy.

 

Miejsce składania dokumentów:


Urząd Miasta Chorzów

ul. Rynek 1

41-500 Chorzów

Kancelaria Ogólna

Parter, pokój nr 2

 w godzinach pracy Urzędu.

 

2. Dokumenty do wglądu należy przedstawić:

 

W sytuacji bezpośredniego kontaktu z urzędem sprawy związane z wydawaniem zaświadczeń załatwiane są w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych:

- pokój nr 27 (parter).

 

Przyjmowanie stron:

poniedziałek – środa – 7:30-15:00

czwartek – 7:30-17:00

piątek – 7:30-13:00

 

W przypadku chęci załatwienia usługi drogą elektroniczną, wniosek można złożyć w następujący sposób:

 

Pismem ogólnym przez ePUAP:

https://www.gov.pl/web/gov/wyslij-pismo-ogolne

lub dedykowanym formularzem (zależnym od usługi).

 

Opłaty

 

W przypadku złożenia wniosku przez pełnomocnika, do wniosku należy załączyć pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej od złożenia pełnomocnictwa. Nie podlega opłacie skarbowej m.in. wydanie zaświadczenia albo złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii w sprawach m.in. alimentacyjnych, opieki, kurateli i przysposobienia, ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego, świadczeń socjalnych oraz w sprawach załatwianych na podstawie przepisów o pomocy społecznej.

 

W pozostałych przypadkach dla celu wydania zaświadczenia pobierana jest opłata skarbowa:

  

- do wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości należy dołączyć potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 21,00 zł;

- do wniosku o figurowaniu lub niefigurowaniu w ewidencji podatków i opłat lokalnych należy dołączyć potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł;

- do wniosku o wydanie zaświadczenia o wysokości zobowiązań spadkodawcy należy dołączyć potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 21,00 zł wraz z potwierdzeniem prawa do spadku;

- do wniosku o wydanie zaświadczenia o wysokości zaległości podatkowych zbywającego należy dołączyć potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 21,00 zł wraz z poświadczoną notarialnie zgodą na wydanie zaświadczenia.

 

Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 PLN od każdego stosunku pełnomocnictwa.

 

Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.

 

 

Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać przelewem na konto:


1) dla płatności krajowych w PLN

 

URZĄD MIASTA CHORZÓW

MIASTO NA PRAWACH POWIATU

ul. Rynek 1, 41-500 Chorzów

ING Bank Śląski S.A.

31 1050 0161 5783 0122 2222 2222


2) dla płatności zagranicznych (nr rachunku w formacie IBAN)


URZĄD MIASTA CHORZÓW

MIASTO NA PRAWACH POWIATU

ul. Rynek 1, 41-500 Chorzów

ING Bank Śląski S.A.

kod SWIFT ING Banku Śląskiego: INGBPLPW

PL 31 1050 0161 5783 0122 2222 2222

 

3) Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto urzędu przelewem, przekazem pocztowym, w opłatomacie lub kartą płatniczą znajdującym się w Urzędzie Miasta.

4) Termin wniesienia opłaty: najpóźniej w dniu składania wniosku.

 

Terminy i sposób załatwienia sprawy

Zaświadczenie jest wydawane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.

 

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.

2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe.

 

Miejsce odbioru dokumentów:

Urząd Miasta Chorzów

ul. Rynek 1, 41-500 Chorzów

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych


parter, pokój nr 27

w godzinach pracy Urzędu.

 

Informacje na temat przebiegu sprawy

 

1. Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z urzędem osobiście.

Urząd Miasta Chorzów

ul. Rynek 1, 41-500 Chorzów

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych


parter, pokój nr 27.

 

2. Informacje można uzyskać również telefonicznie pod numerem telefonów:

32 4165000 wew. 245

 

Przetwarzanie danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (…) tzw. RODO, informuje się, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Chorzów z siedzibą w Chorzowie, 41-500, ul. Rynek 1;

2) kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych - tel.: (32) 416 5432, e-mail: iod@chorzow.eu;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w ramach realizacji obowiązków Prezydenta Miasta Chorzów, jako organu podatkowego, co zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c ww. Rozporządzenia „…jest niezbędne do wypełnienia obowiązków określonych w przepisach prawa…”, tj. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym, ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, a także ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz aktów wykonawczych do ww. ustaw;

4) Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane zgodnie z ww. przepisami, a także podmiotom świadczącym usługi informatyczne, prawne, operatorowi pocztowemu oraz innym podmiotom świadczącym usługi na zlecenie organu podatkowego na podstawie zawartych umów;

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych;

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami dotyczącymi klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej, a następnie archiwizowane zgodnie z kategorią archiwalną B10, a w przypadku zaświadczeń B5;

7) posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, uzupełnienia oraz wnioskowania o ograniczenie ich przetwarzania;

8) w razie niezgodnego z prawem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych istnieje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;

9) podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, za ich nie podanie mogą grozić sankcje prawne;

10) źródła pozyskania danych osobowych określone zostały w art. 82b i art. 84 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, organ podatkowy pozyskuje również Pani/Pana dane osobowe od osób trzecich, stron prowadzonych postępowań, a także źródeł publicznie dostępnych;

11) Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.
osoba odpowiedzialna za treść: Marta Łuczak, dnia: 2020-02-18
utworzony: 03-10-2019 / modyfikowany: 05-01-2022
wprowadził(a): Beata Gruca
rejestr zmian

Stopka serwisu