Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót URZĄD MIASTAWYDZIAŁY, BIURA, STANOWISKA SAMODZIELNEWYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

Treść strony

wersja do druku
powrót | ZAŚWIADCZENIA W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH

ZAŚWIADCZENIA W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH

 

1. INFORMACJE OGÓLNE

Organ podatkowy wydaje zaświadczenia na żądanie (wniosek) osoby ubiegającej się o zaświadczenie.

Zaświadczenie wydaje się, jeżeli:
1. urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis prawa;
2. osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego.

 

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych przygotowuje następujące rodzaje zaświadczeń:

- o figurowaniu w ewidencji podatników podatku od nieruchomości / rolnego / leśnego / łącznego zobowiązania pieniężnego / od środków transportowych,

- o niefigurowaniu w ewidencji podatników podatku od nieruchomości / rolnego / leśnego / łącznego zobowiązania pieniężnego / od środków transportowych,

- o posiadaniu gospodarstwa rolnego, w tym o wielkości posiadanych hektarów fizycznych i przeliczeniowych,

- o nieposiadaniu gospodarstwa rolnego,

- (ZAS-W) o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości,

- (ZAS-Z) o stanie zaległości podatkowych zbywającego,

- (ZAS-S) o wysokości zobowiązań spadkodawcy.

Termin i sposób załatwienia

Zaświadczenie jest wydawane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.

2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe.

Tryb odwoławczy

Na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia przysługuje prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach w terminie 7 dni od daty jego doręczenia.

Zażalenie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Chorzów.

 


2. WYMAGANE DOKUMENTY I OPŁATY

W przypadku złożenia wniosku przez pełnomocnika, do wniosku należy załączyć pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej od złożenia pełnomocnictwa. Nie podlega opłacie skarbowej m.in. wydanie zaświadczenia albo złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii w sprawach m.in. alimentacyjnych, opieki, kurateli i przysposobienia, ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego, świadczeń socjalnych oraz w sprawach załatwianych na podstawie przepisów o pomocy społecznej.

W pozostałych przypadkach dla celu wydania zaświadczenia pobierana jest opłata skarbowa:

- do wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości należy dołączyć potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 21,00 zł;

- do wniosku o figurowaniu lub niefigurowaniu w ewidencji podatków i opłat lokalnych należy dołączyć potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł;

- do wniosku o wydanie zaświadczenia o wysokości zobowiązań spadkodawcy należy dołączyć potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 21,00 zł wraz z potwierdzeniem prawa do spadku;

- do wniosku o wydanie zaświadczenia o wysokości zaległości podatkowych zbywającego należy dołączyć potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 21,00 zł wraz z poświadczoną notarialnie zgodą na wydanie zaświadczenia.

Natomiast od pełnomocnictwa pobierana jest opłata skarbowa wynosząca 17 zł, poza zwolnieniami określonymi ustawą o opłacie skarbowej.

 

Opłatę skarbową należy uiścić na rachunek bankowy podany poniżej:

Dla płatności krajowych w PLN
URZĄD MIASTA CHORZÓW
MIASTO NA PRAWACH POWIATU
ul. Rynek 1, 41-500 Chorzów
ING Bank Śląski S.A.

31 1050 0161 5783 0122 2222 2222

Dla płatności zagranicznych (nr rachunku w formacie IBAN)
URZĄD MIASTA CHORZÓW
MIASTO NA PRAWACH POWIATU
ul. Rynek 1, 41-500 Chorzów
ING Bank Śląski S.A.

kod SWIFT ING Banku Śląskiego: INGBPLPW

PL 31 1050 0161 5783 0122 2222 2222

Przy dokonywaniu płatności przelewem, prosimy o wpisywanie opisu zgodnego z treścią zawartą w kolumnie „przedmiot opłaty skarbowej” znajdującej w załączniku do ustawy o opłacie skarbowej.

 

 

3. ZAŁATWIANIE SPRAW

Sprawy związane z zaświadczeniami załatwiane są w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych:

pokój nr 27 (parter).

 

Przyjmowanie stron:

poniedziałek – środa – 7:30-15:00

czwartek – 7:30-17:00

piątek – 7:30-13:00

 


4. FORMULARZE DO POBRANIA

pobierz plik: [ WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA DOTYCZĄCEGO KWESTII FIGUROWANIA/NIEFIGUROWANIA W EWIDENCJI PODATKOWEJ ]

pobierz plik: [ WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA DOTYCZĄCEGO KWESTII STANU ZALEGŁOŚCI PODATKOWEJ ]osoba odpowiedzialna za treść: Marta Łuczak, dnia: 2020-02-18
utworzony: 03-10-2019 / modyfikowany: 17-06-2020
wprowadził(a): Beata Gruca
rejestr zmian

Stopka serwisu

Biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta Chorzów