Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2023 / REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE

Treść strony

wersja do druku
powrót | INFORMACJE DLA WYBORCY NIGDZIE NIEZAMELDOWANEGO LUB ZAMELDOWANEGO WYŁĄCZNIE NA POBYT CZASOWY

Wyborca, który posiada prawa wyborcze, lecz nie figuruje w żadnym spisie wyborców z uwagi na brak zameldowania na pobyt stały, w tym wyborca zameldowany wyłącznie na pobyt czasowy,  może wziąć udział w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 w następujący sposób:

  • Głosowanie na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się w dowolnie wybranym urzędzie gminy w terminie od dnia 1 września 2023 r. do dnia 12 października 2023 r. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.

Wniosek składa się na piśmie utrwalonym w postaci papierowej z własnoręcznym podpisem. Zaświadczenie o prawie do głosowania wyborca odbiera za pokwitowaniem osobiście albo przez upoważnioną pisemnie osobę, w urzędzie gminy, w którym złożono wniosek.

W przypadku upoważnienia innej osoby do odbioru zaświadczenia wyborca sporządza wniosek o wydanie zaświadczenia i upoważnienie (może to być jeden dokument), w którym wskazuje swoje imię (imiona) i nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania, informację, w jakich wyborach wyborca jest uprawiony do głosowania, a także dane osoby upoważnionej do odebrania zaświadczenia.

Wyborca, któremu wydano zaświadczenie o prawie do głosowania, zostanie z urzędu skreślony ze spisu wyborców, w którym uprzednio był ujęty w spisie.

Należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie utracić zaświadczenia o prawie do głosowania. W przypadku jego utraty, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie głosowania właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.

  • Głosowanie na wniosek o zmianę miejsca głosowania (poprzednio - dopisanie do spisu wyborców)

 

Wyborca może złożyć wniosek o zmianę miejsca głosowania w okresie od dnia 1 września 2023 r. do dnia 12 października 2023 r. wskazując adres pod którym będzie przebywał w dniu głosowania. Wniosek składa się do urzędu gminy właściwego dla wybranego stałego obwodu głosowania na obszarze gminy, w której wyborca przebywać będzie w dniu wyborów.

We wniosku podaje się:

− nazwisko i imię (imiona),
− obywatelstwo,
− numer PESEL wnioskodawcy,
− adres przebywania w dniu wyborów.

Wniosek może zostać złożony na piśmie utrwalonym w postaci papierowej z własnoręcznym podpisem lub w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej na stronie internetowej gov.pl.

Wyborca, który zmienił miejsce głosowania, zostanie z urzędu skreślony ze spisu wyborców, w którym uprzednio był ujęty w spisie.

pobierz plik: [ Wniosek o zmianę miejsca głosowania ]

pobierz plik: [ Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania ]osoba odpowiedzialna za treść: Joanna Czechowska, dnia: 2023-08-31
utworzony: 31-08-2023 / modyfikowany: 31-08-2023
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu