Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelURZĄD MIASTAWYDZIAŁY, BIURA, STANOWISKA SAMODZIELNEWYDZIAŁ ZASOBÓW KOMUNALNYCHLOKALE UŻYTKOWE

Treść strony

wersja do druku
Lokale użytkowe do przetargu ofertowego

pobierz plik: [ Lokale użytkowe do przetargu ofertowego - ogłoszenie nr 6/2021 ]

pobierz plik: [ Ulotka remontowa ]

pobierz plik: [ Formularz ofertowy ]

pobierz plik: [ Oświadczenie dot. wynajmu lokalu użytkowego ]

Przetarg ofertowy jest prowadzony w oparciu o postanowienia Zarządzenia Nr OR.118.2021 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 18 maja 2021 r. ws. gospodarowania lokalami użytkowymi znajdującymi się w budynkach będących własnością lub w zarządzie miasta.

UWAGA! Wydział Zasobów Komunalnych informuje, iż od dnia 1 września 2017 r. na terenie województwa śląskiego obowiązuje tzw. uchwała "antysmogowa". Osoby zainteresowane wynajęciem lokali użytkowych winny zapoznać się z treścią przepisów tejże uchwały przed rozpoczęciem prac remontowych lokali (treść uchwały dostępna po kliknięciu w link).  

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą lokali użytkowych na stronie http://lokale.chorzow.eu/

 

Wydział Zasobów Komunalnych informuje:

 

Potencjalni najemcy lokali w budynkach prywatnych oraz w budynkach wspólnot mieszkaniowych, w których planowana jest sprzedaż alkoholu, winni uzyskać w pierwszej kolejności zgodę właściciela budynku lub wspólnoty mieszkaniowej na prowadzenie takiej działalności. Potencjalni najemcy lokali, w których planowana jest działalność rozrywkowa, hazardowa, zakładów wzajemnych, gier na automatach, wymagająca koncesji, powinni przed przystąpieniu do przetargu uzyskać zgodę Wydziału Zasobów Komunalnych na prowadzenie takiej działalności w lokalu. Prace remontowo-modernizacyjne związane z instalacjami gazowymi, elektrycznymi, wentylacyjnymi, ogrzewania, itp. mają być ustalone i prowadzone pod nadzorem zarządcy budynku. Na terenie województwa śląskiego obowiązuje uchwała antysmogowa, która określa typy instalacji grzewczej dopuszczone do stosowania. Zawarcie umowy najmu ze zwycięzcą przetargu nastąpi na czas nieokreślony z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. Przetarg prowadzony będzie w oparciu o Regulamin prowadzenia licytacji i przetargu ofert na wynajem lokali użytkowych, będący załącznikiem do Zarządzenia Nr OR.118.2021 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 18 maja 2021 roku.

Zgodnie z § 6 uchwały Nr XXIX/484/2020 Rady Miasta Chorzów z dnia 26 listopada 2020 r. zwalnia się z podatku od nieruchomości lokale użytkowe stanowiące własność miasta Chorzów lub Skarbu Państwa, niewynajęte przez ostatnie sześć kolejnych miesięcy przed datą podpisania umowy najmu. Szczegółowych informacji udziela Wydział Podatków i Opłat Lokalnych.

Przystępujący do przetargu są zobowiązani zapoznać się ze stanem technicznym lokalu oraz zakresem podstawowych prac remontowych do wykonania, w obecności upoważnionego pracownika Biura Obsługi Mieszkańców dla danego budynku, (po wcześniejszym umówieniu terminu) godziny urzędowania BOM: poniedziałek, wtorek, środa  7:00 - 15:00;  czwartek  7:00 - 17:00,  piątek  7:00 - 13:00.

Aby przystąpić do przetargu na lokal użytkowy ogłoszony na liście należy złożyć zamkniętą kopertę opisaną adresem lokalu zawierającą:

- oświadczenie dot. wynajmu lokalu użytkowego położonego w Chorzowie (część VII Regulaminu prowadzenia licytacji i przetargu ofert na wynajem lokali użytkowych. Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr. OR.118.2021 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 18 maja 2021 roku)

- potwierdzenie wpłaty wadium w kwocie podanej w ogłoszeniu przelewem na konto depozytowe: Urząd Miasta Chorzów. Miasto Na Prawach Powiatu, ul. Rynek 1, 41-500 Chorzów, ING Bank Śląski S.A. Nr Rachunku: 75 1050 1214 1000 0010 0000 3671z dopiskiem wpłata wadium za lokal użytkowy przy ul…….

- formularz ofertowy, który zawiera: oferowaną stawkę czynszu za 1m² (nie może być mniejsza niż podana w ogłoszeniu) oraz proponowaną ilość miesięcy zwolnienia z czynszu (nie może być większa niż podana w ogłoszeniu). Przetarg wygra podmiot, który złoży najkorzystniejszą ofertę w zakresie stawki czynszu za 1m² i ilości miesięcy zwolnienia z czynszu.

Wymienione dokumenty w zamkniętej kopercie z adnotacją „Przetarg ofertowy na lokal użytkowy przy ul. ………… - NIE OTWIERAĆ” należy wrzucić do urny znajdującej się w przedsionku urzędu do 30.07.2021 r . W celu złożenia dokumentów w pok. 120 I piętro w Wydziale Zasobów Komunalnych należy umówić się telefonicznie pod nr tel.  32 416 51 21.

Szczegółowych informacji na temat wszelkich formalności związanych z wynajęciem lokalu użytkowego udziela telefonicznie Wydział Zasobów Komunalnych Urzędu Miasta pod nr tel. 32-416-5000 wew. 5315 lub 695561274 dodatkowe informacje są dostępne na stronie www.lokale.chorzow.eu  i  www.bip.chorzow.eu /zakładka Wydziały, Biura, Stanowiska Samodzielne/ Wydział Zasobów Komunalnych / lokale użytkowe /.     

 

Rozstrzygnięcie przetargu ofertowego odbędzie się w dniu 04.08.2021 r. o godzinie 1000

na Małej Sali Posiedzeń Urzędu Miasta Chorzów

 

Prezydent Miasta Chorzów zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

UWAGA!!!

Zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego znajdującego się w strefie centrum ( tj. ul. Wolności do skrzyżowania z ul. Sobieskiego, ul. Rynek, ul. Faski oraz ul. Jagiellońska)  uzależnione jest od zabezpieczenia realizacji zobowiązań finansowych wynikających z umowy najmu oraz obowiązku wydania Wynajmującemu opróżnionego lokalu po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy najmu poprzez złożenie przez najemcę oświadczenie w formie aktu notarialnego o dobrowolnym poddaniu się egzekucji (art. 777§1 pkt.4 i 5 KPC) w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy najmu ( pod rygorem odmowy wydania lokalu).

Okres zwolnienia z czynszu będzie udzielany po wykonaniu prac remontowych przez najemcę wskazanych w protokole przekazania lokalu przez odpowiednie Biuro Obsługi Mieszkańców.

W dniu rozstrzygnięcia przetargu na Małej Sali Posiedzeń obecne mogą być tylko osoby, które przystąpiły do przetargu oraz złożyły wymagane dokumenty (możliwość wejścia nie wcześniej niż od godz. 9:45). Oferenci zobowiązani są do posiadania maseczki zakrywającej usta oraz nos, rękawiczek ochronnych lub dezynfekcji rąk  oraz własnego długopisu.

Wyniki przetargu zostaną opublikowane na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta.

 

BOM "Chorzów Stary" ul. Kasprowicza 11

tel. 32 241-29-19

BOM "Chorzów II" ul. Karola Miarki 29b

tel. 32 241-25-75, 32 249-81-10

BOM "Śródmieście" ul. Styczyńskiego 2

tel. 32 241-17-74, 32 247-85-22

BOM "Różanka" ul. Chopina 11a

tel. 32 241-29-13, 32 241-49-13

BOM "Ruch" ul. Zawiszy Czarnego 3

tel. 32 246-45-91, 32 246-16-04

BOM "Hajduki" ul. Jubileuszowa 8

tel. 32 246-64-67, 32 246-30-27

 

 

 

 

 

 

Godziny urzędowania BOM

  • poniedziałek, wtorek, środa 7:00-15:00; czwartek 7:00 - 17:00; piątek 7:00 - 13:00 

 osoba odpowiedzialna za treść: Marcin Ciszewski, dnia: 2021-07-08
utworzony: 15-07-2011 / modyfikowany: 08-07-2021
wprowadził(a): Barbara Kiffer
rejestr zmian

Stopka serwisu

Biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta Chorzów