Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelURZĄD MIASTAWYDZIAŁY, BIURA, STANOWISKA SAMODZIELNEWYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJPROCEDURY I KARTY INFORMACYJNEWAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE WYDZIAŁU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJEwidencja działalności gospodarczej (CEIDG)

Treść strony

wersja do druku
powrót | Warto przeczytać

 

WARTO PRZECZYTAĆ

 

30 kwietnia 2018 r. wszedł w życie pakiet pięciu ustaw, który kompleksowo reguluje prawo dotyczące podejmowania, wykonywania, a także zakończenia działalności gospodarczej. W jego skład wchodzą:

1. Prawo przedsiębiorców (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2021r. poz. 162 ) zwana dalej u.p.p.
2. Ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy ( tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2020r. poz. 2296 )
3. Ustawa o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców (Dziennik Ustaw z 2018r. poz. 648)
4. Ustawa o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2019r. poz. 1079 z późn. zm. )
5. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej ( Dziennik Ustaw z 2018r. poz. 650 ).

 

Aby zarejestrować działalność gospodarczą jako osoba fizyczna można wniosek CEiDG-1:
- złożyć w wybranym urzędzie gminy 
osobiście lub przez osobę uprawnioną,
wysyłać przesyłką rejestrowaną np. pocztą - listem poleconym itp.;( w tym przypadku wniosek musi zostać opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy poświadczonym przez notariusza ),
przesłać w formie elektronicznej bezpośrednio w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (trzeba dysponować kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP).

Jeżeli wniosek złożony w gminie jest niepoprawny, organ ewidencyjny wzywa niezwłocznie do skorygowania lub uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni roboczych pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

Przedsiębiorca wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej może zawiesić działalność na czas nieokreślony albo określony, nie krótszy jednak niż 30 dni. Z udogodnień bezterminowego zawieszenia mogą skorzystać osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarcza i niezatrudniające pracowników (art.23 ust.2 u.p.p.) albo zatrudniające wyłącznie pracowników na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie wychowawczym, lub urlopie rodzicielskim (art. 22 ust. 2 u.p.p.).

Zawieszenie w spółkach cywilnych będzie skuteczne pod warunkiem, że taki wniosek złożą wszyscy wspólnicy. Jeżeli przedsiębiorca wykonuje działalność gospodarczą jako wspólnik w więcej niż jednej spółce cywilnej, będzie mógł zawiesić jej wykonanie w jednej lub kilku spółkach (art.22 ust.3 i 4 u.p.p.).

Jeżeli we wniosku wskazana zostanie data wznowienia to wznowienie następuje automatycznie po upływie wskazanego we wniosku okresu zawieszenia (art.24 ust.2 u.p.p.).

 

Nowe rozwiązania :

  • Działalność nierejestrowa:

to możliwość prowadzenia drobnej działalności, która nie podlega wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Przedsiębiorca nie musi rejestrować firmy jeśli:

- jest osobą fizyczną a przychody z działalności nie przekroczą w żadnym miesiącu 50 procent kwoty minimalnego wynagrodzenia – w 2022 jest to 1505 zł

- nie prowadził wcześniej działalności albo prowadził ją, ale przed 30 kwietnia 2017 roku firma została wykreślona z ewidencji przedsiębiorców i od tego momentu nie rejestrował ją ponownie

- nie dotyczy działalności gospodarczej wykonywanej w ramach spółki cywilnej oraz działalności reglamentowanej tj. wymagającej uzyskania koncesji, zezwolenia albo wpisu do rejestru działalności regulowanej zgodnie z art.44 ust.3 u.p.p.

  • Ulga na start:

- jest to zwolnienie z obowiązku płacenia przez przedsiębiorcę składek na ubezpieczenie społeczne w początkowej fazie prowadzenia działalności tzn. przez okres sześciu miesięcy.

  

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców:

- stoi na straży praw mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców i może wnioskować do ministrów o wydanie objaśnień najbardziej skomplikowanych przepisów oraz interweniować gdy prawa przedsiębiorcy są łamane. W zakresie jego kompetencji znajduje się ponadto:

- opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących interesów przedsiębiorców,

- występowanie do odpowiednich organów z wnioskami o podjęcie inicjatywy ustawodawczej, a także do odpowiednich urzędów z wnioskami o wydanie objaśnień prawnych szczególnie skomplikowanych przepisów dotyczących działalności gospodarczej,

- wspieranie mediacji pomiędzy przedsiębiorcami a organami administracji,

- występowanie do Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego z wnioskiem o rozstrzygnięcie rozbieżności w wykładni przepisów,

- wnoszenie skarg do sądów administracyjnych,

- współpraca z organizacjami pozarządowymi, społecznymi i zawodowymi.

Kadencja Rzecznika trwa 6 lat.

 

Kontakt z Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej przez sms:

- jeżeli przedsiębiorca poda numer telefonu w ramach danych kontaktowych - Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej będzie mogła przesyłać informacje za pomocą krótkiej wiadomości tekstowej (sms). Informacje te mogą dotyczyć np:

- daty upływu okresu zawieszenia ( jeżeli została wskazana ),

- informacji o zakazie prowadzenia działalności,

- informacji o uzyskaniu, cofnięciu, utracie lub wygaśnięciu uprawnień wynikających z koncesji lub zezwolenia.

Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej składa się w Wydziale Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta Chorzów, w godzinach od 7:30 – 15:00 (pon. - śr.), 7:30 – 17:00 (czw.), 7:30 – 13:00 (w pt.) w pokoju nr 2.

Szczegółowe informacje udzielane są przez pracownika wydziału. Warto również zwrócić uwagę na informacje zamieszczone w gablotach przed pokojem nr. 2 oraz w BIP-ie w zakładce „Komunikat informacyjny”

 

  • Pakiet Przyjazne Prawo czyli Ustawa z dnia 31 lipca 2019r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (Dz.U. 2019 poz.1495) – najważniejsze zmiany.

 

Prawo do popełnienia błędu

 

Dzięki temu rozwiązaniu przedsiębiorca – osoba fizyczna – gdy popełni błąd (za który grozi mandat karny lub kara pieniężna) – nie dostanie kary, a jedynie pouczenie, oraz będzie musiał usunąć naruszenie. Prawo do błędu obejmie wyłącznie przedsiębiorców zarejestrowanych w CEiDG (nie dotyczy spółek prawa handlowego). Będzie obowiązywać przez rok od dnia podjęcia działalności gospodarczej po raz pierwszy, albo ponownie, po upływie co najmniej 36 miesięcy od dnia ostatniego zawieszenia lub zakończenia działalności. Prawo do popełnienia błędu nie będzie miało zastosowania m.in. w przypadku gdy:

– przepisy prawa zostały naruszone przez przedsiębiorcę w przeszłości,

– naruszenie przepisów prawa przez przedsiębiorcę jest rażące lub nieusuwalne.

 

Ochrona konsumencka dla firm z CEiDG

Będzie ona przysługiwać firmom z CEiDG w relacjach z innymi przedsiębiorcami. Obejmie jednak tylko umowy, które nie mają dla przedsiębiorcy charakteru zawodowego. Przykładowo, mechanik samochodowy, któremu popsuła się drukarka, będzie miał takie samo prawo do reklamacji jak konsument, nawet jeśli wykorzystuje drukarkę w warsztacie (i rozliczył jej zakup jako koszt prowadzonej działalności).

Przedsiębiorcom będzie przysługiwać ochrona przewidziana dla konsumentów, jeśli chodzi o stosowanie niedozwolonych postanowień umownych (klauzule abuzywne), rękojmi za wady oraz w zakresie prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa.

 

Inne wybrane zagadnienia

Rozszerzenie definicji rzemieślnika umożliwi przedsiębiorcom - rzemieślnikom wybór innej niż wpis do CEIDG, formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej. Wykonywanie rzemiosła będzie możliwe przez spółkę jawną, komandytową, komandytowo-akcyjną, czy jednoosobową spółkę kapitałową. Warunkiem jest to, aby wspólnikami były osoby posiadające kwalifikacje zawodowe w rzemiośle, lub członkowie rodziny, tj. małżonek lub krewni w linii prostej (wstępni lub zstępni). Firmy rzemieślnicze to głównie firmy rodzinne. Dzięki udziałowi w spółkach członków najbliższej rodziny możliwy będzie transfer wiedzy, doświadczenia w zarządzaniu oraz wspólnego wypracowania strategii dalszego rozwoju firmy, z zachowaniem wartości danego biznesu i rodziny.

W CEIDG od 1 października 2020 r. publikowane będą informacje przekazywane przez izby rzemieślnicze o uzyskaniu i utracie przez przedsiębiorców-rzemieślników kwalifikacji zawodowych potwierdzonych dyplomem mistrza lub świadectwem czeladniczym. Umożliwi to prezentację posiadanych przez przedsiębiorców kompetencji (art. 44 ust. 3c-3f ustawy o CEIDG).

 

Ułatwienia dla pracowników gastronomii– będą mogli przebadać się na własny rachunek. Ponadto, jeśli mają aktualne orzeczenie lekarskie, przy zmianie pracodawcy, nie będą podlegać ponownym badaniom sanitarno – epidemiologicznym (w okresie ważności orzeczenia).

 

Zachowanie ważności orzeczeń lekarskich przy zmianie pracodawcy pracownik nie będzie podlegać ponownym badaniom lekarskim, o ile orzeczenie lekarskie będzie ważne.

 

Kolejne ułatwienia w sukcesji przedsiębiorstw

Wprowadzenie zasad przejęcia koncesji, zezwoleń, licencji oraz pozwoleń w przypadku zmiany właściciela przedsiębiorstwa osoby wpisanej do CEIDG. To rozwiąże dotychczasowy problem braku możliwości korzystania z decyzji administracyjnych związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa, w sytuacji gdy przedsiębiorca sprzedaje firmę albo przekazuje ją nieodpłatnie swojemu następcy. Do przejęcia decyzji wystarczające będzie złożenie wniosku w terminie 3 miesięcy od nabycia przedsiębiorstwa, przedstawienie dowodów potwierdzających spełnianie przez nabywcę wymagań do wydania decyzji, złożenie oświadczenia o akceptacji przez nabywcę obowiązków wynikających z decyzji, a – jeżeli przedsiębiorstwo jest własnością kilku osób – uzyskanie także zgody pozostałych właścicieli na przejęcie decyzji przez nabywcę.

Wprowadzono pojęcie „tymczasowego przedstawiciela udziału zmarłego małżonka przedsiębiorcy”. Tymczasowe wykonywanie praw z udziału małżonka przedsiębiorcy w przedsiębiorstwie może być wykonywane przez tymczasowego przedstawiciela, jeżeli w chwili śmierci małżonka przedsiębiorcy wpisanego do CEIDG, przedsiębiorstwo stanowiło w całości mienie przedsiębiorcy i jego małżonka niebędącego przedsiębiorcą wpisanym do CEIDG. Wprowadzone rozwiązanie będzie połączeniem instytucji zarządcy sukcesyjnego oraz wykonawcy testamentu. Tymczasowy przedstawiciel udziału zmarłego małżonka nie otrzymuje statusu przedsiębiorcy. Do zakresu jego kompetencji należy zwykły zarząd majątkiem spadkowym w zakresie udziału zmarłego małżonka w przedsiębiorstwie, powinien zarządzać majątkiem spadkowym w zakresie praw z udziału zmarłego małżonka w przedsiębiorstwie, spłacić długi spadkowe, a następnie wydać spadkobiercom majątek spadkowy zgodnie z wolą spadkobiercy i z ustawą, a w każdym razie niezwłocznie po dokonaniu działu spadku. Powinien wydać osobie, na której rzecz został uczyniony zapis windykacyjny, przedmiot tego zapisu. Uprawnienie do powołania takiego przedstawiciela będzie przysługiwało, w terminie sześciu miesięcy od śmierci małżonka przedsiębiorcy, samemu przedsiębiorcy, spadkobiercom, którzy przyjęli spadek oraz zapisobiercom windykacyjnym, którzy przyjęli zapis. Ponadto, do powołania tymczasowego przedstawiciela będzie wymagana zgoda osób uprawnionych, wskazanych powyżej, które łącznie posiadają udział większy niż 85/100 w udziale zmarłego małżonka objętym spadkiem.

Prawo sukcesji nadal nie dotyczy wspólników spółek prawa handlowego.

 

Jak przenieść decyzję?

Procedura przeniesienia decyzji związanych z nabywanym przedsiębiorstwem, gdy do zbycia doszło za życia przedsiębiorcy:

KROK 1. Zbywca i nabywca przedsiębiorstwa zawierają umowę na nabycie przedsiębiorstwa w całości.

KROK 2. Nabywca przedsiębiorstwa składa do organu administracji publicznej, który wydał decyzję związaną z przedsiębiorstwem (koncesje, pozwolenie, zezwolenie, licencje) wniosek o przeniesienie jej na niego. Ma na to maksymalnie trzy miesiące od dnia nabycia przedsiębiorstwa.

KROK 3. Organ administracji publicznej bada, czy:

• spełnione są określone w odrębnych przepisach warunki do uzyskania danej decyzji;

• nabywca przedsiębiorstwa przedłożył dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków

• nabywca przedsiębiorstwa oświadczył, że przyjmuje wszystkie warunki zawarte w danej decyzji i zobowiązał się do wykonywania związanych z nią obowiązków;

• nabywca przedsiębiorstwa przedłożył pisemną zgodę pozostałych nabywców przedsiębiorstwa na przeniesienie na niego decyzji związanej z przedsiębiorstwem, chyba że przedsiębiorstwo nabyła tylko jedna osoba.

UWAGA! Jeżeli nabywcą jest spółka, decyzja może zostać wydana nie tylko osobie fizycznej.

KROK 4. Decyzja organu

• Pozytywny wynik badania – Organ administracji publicznej przenosi decyzję przez dokonanie zmiany adresata.

• Negatywny wynik badania – Organ administracji publicznej odmawia przeniesienia na nabywcę decyzji związanej z przedsiębiorstwem. Decyzja związana z przedsiębiorstwem wygasa z dniem, w którym decyzja o odmowie jej przeniesienia na nabywcę przedsiębiorstwa stała się ostateczna.


Ile płacą dziś prowadzący działalność gospodarczą

 

 

Ulga na start

Preferencyjne składki

Obniżone składki

Główne cele

Przedsiębiorca:

- nie płaci składek na ubezpieczenie społecznie ani Fundusz Pracy i SFON

- opłaca składkę na ubezpieczenie zdrowotne

- nie ma prawa do świadczeń z ubezpieczeń społecznych, np. zasiłku chorobowego, ale ma prawo do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej

Przedsiębiorca:

- opłaca składki na ubezpieczenie społeczne (składka na ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolna) i zdrowotne

- nie opłaca składki na Fundusz Pracy i SFON

Przedsiębiorca:

- opłaca składki na ubezpieczenie społeczne (składka na ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolna) i zdrowotne

- nie płaci składki na Fundusz Pracy i SFON, jeśli podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne jest niższa niż równowartość minimalnego wynagrodzenia

- może skorzystać z tej ulgi, jeśli w poprzednim roku kalendarzowym osiągnął przychód nie wyższy niż 30-krotność minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku

  

Czas korzystania

6 miesięcy można korzystać (maksymalnie) z ulgi, licząc od rozpoczęcia prowadzenia działalności

24 miesiące można korzystać (maksymalnie) z preferencyjnych składek, licząc od rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej lub zakończenia korzystania z ulgi na start jeśli przedsiębiorca z niej korzystał

  

36 miesięcy w 60-miesięcznym okresie –  tak długo (maksymalnie) można korzystać z obniżonych składek

Od czego zależy wysokość składek

75 proc. przeciętnego wynagrodzenia w IV kwartale poprzedniego roku – postawa wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne

30 proc. minimalnego wynagrodzenia – podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne

75 proc. przeciętnego wynagrodzenia w IV kwartale poprzedniego roku – postawa wymiaru składek
na ubezpieczenie zdrowotne

od 30 proc. minimalnego wynagrodzenia

do 60 proc. przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia – minimalna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy i SFON

75 proc. przeciętnego wynagrodzenia w IV kwartale poprzedniego roku – podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne

  

Koszt miesięcznie

 

381,81 zł.

składka na ubezpieczenie zdrowotne

647,59 zł.

wysokość składek razem z ubezpieczeniem chorobowym

 

627,01 zł

wysokość składek razem bez ubezpieczenia chorobowego

647,59 – 1457,49 zł.

gdy przedsiębiorca korzysta z ubezpieczenia chorobowego

627,01 – 1380,18 zł.

gdy przedsiębiorca nie korzysta z ubezpieczenia chorobowego

 

 

Działalność nieewidencjonowana:

- to działalność spełniająca przesłanki działalności gospodarczej, której osiąga się miesięcznie przychody nie wyższe niż 50 proc. minimalnego wynagrodzenia. Osoba ją prowadząca nie ma statusu przedsiębiorcy, chyba że zarejestruje się w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

- działalność może korzystać ze statusu działalności nieewidencjonowanej do czasu przekroczenia limitu przychodu (w 2022r. w żadnym miesiącu nie może przynieść więcej niż 1505zł.)

- nie opłaca się składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne ani Fundusz Pracy i SFON;

- nie ma prawa świadczeń z ubezpieczenie społecznego ani świadczeń opieki zdrowotnej (o ile osoba prowadząca taką działalność nie jest ubezpieczona z innego tytułu).

 

Formy opodatkowania

 

RODZAJ

WARUNKI ZASTOSOWANIA

TERMIN ZAWIADOMIENIA

OŚWIADCZENIE / WNIOSEK

ZASADY OGÓLNE

Forma dostępna dla każdego

-

Brak konieczności składania oświadczenia o wyborze formy opodatkowania

PODATEK LINIOWY

Wyłączenie:

- podatnicy świadczący usługi na rzecz byłych lub obecnych pracodawców, takie jakie świadczyli na ich rzecz w ramach stosunku pracy w danym roku podatkowym

- do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik osiągnął pierwszy w roku podatkowym przychód

 

- do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód został osiągnięty w grudniu roku podatkowego

- oświadczenie o wyborze opodatkowania podatkiem liniowym

- lub wniosek do CEiDG

RYCZAŁT EWIDENCJONOWANY

Forma dostępna dla prowadzących działalność gospodarczą samodzielnie, w formie spółki cywilnej osób fizycznych, przedsiębiorstw w spadku lub spółki jawnej osób fizycznych

 

Wyłączenia:

- art 8.

- zał. nr 2 do ustawy

 

Wykluczenia:

- uzyskanie przychodów z działalności prowadzonej wyłącznie samodzielnie w wysokości przekraczającej równowartość 250.000 euro lub

- w formie spółki, jeżeli suma przychodów wspólników spółki przekroczyła kwotę 250.000 euro

- do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym

 

- do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego

- oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

- lub wniosek do CEiDG

KARTA PODATKOWA

Forma dostępna dla prowadzących działalność samodzielnie albo w spółce cywilnej

 

Tylko określone rodzaje działalności gospodarczej – art. 23

 

Ograniczenia:

- przy prowadzeniu działalności nie korzystają z usług osób niezatrudnionych przez siebie na podstawie umowy o pracę oraz z usług innych przedsiębiorstw i zakładów, chyba że chodzi o usługi specjalistyczne

- nie prowadzą, poza jednym z rodzajów działalności wymienionej w art. 23, innej pozarolniczej działalności gospodarczej

- małżonek podatnika nie prowadzi działalności w tym samym zakresie

- nie wytwarzają wyrobów opodatkowanych, na podstawie odrębnych przepisów, podatkiem akcyzowym

- pozarolnicza działalność gospodarcza zgłoszona we wniosku, o którym mowa w pkt 1, nie jest prowadzona poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 

 

 

Ewidencja księgowa

 

 

RODZAJ

PODMIOTY ZOBOWIĄZANE DO JEJ PROWADZENIA

PODMIOTY ZOBOWIĄZANE DO ZAWIADOMIENIA / TERMIN ZAWIADOMIENIA

ZASADY OGÓLNE / PODATEK LINIOWY

podatkowa księga przychodów i rozchodów

- obowiązek prowadzenia dotyczy: osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, przedsiębiorstw w spadku, spółek jawnych osób fizycznych, spółek partnerskich

Brak obowiązku zawiadomienia

księgi rachunkowe

- obowiązek prowadzenia dotyczy: osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, przedsiębiorstw w spadku, spółek jawnych osób fizycznych, spółek partnerskich, jeżeli ich przychody za poprzedni rok podatkowy przekroczyły kwotę 2.000.000 euro

 

- od następnego roku po przekroczeniu limitu

- osoba lub wspólnicy spółki w zeznaniu podatkowym za dany rok podatkowy

 

Przekroczenie limitu:

- brak obowiązku zawiadomienia

 

Dobrowolne przejście:

- w zeznaniu rocznym składanym za rok podatkowy, w którym dobrowolnie prowadził księgi rachunkowe

RYCZAŁT EWIDENCJONOWANY

ewidencja przychodów

- brak obowiązku zawiadomienia o zaprowadzeniu ewidencji przychodów

Brak obowiązku zawiadomienia

KARTA PODATKOWA

brak

-

-

ZAWARCIE UMOWY Z BIUREM RACHUNKOWYM – BRAK OBOWIĄZKU ZGŁOSZENIA UMOWY LUB REZYGNACJI

 

Zaliczki

 

 

FORMA

WARUNKI ZASTOSOWANIA

TERMIN ZAWIADOMIENIA O WYBORZE / REZYGNACJI

ZASADY OGÓLNE / PODATEK LINIOWY

miesięczne

Forma dostępna dla każdego

Brak obowiązku zawiadomienia

kwartalne

Forma nie dostępna dla każdego

 

Tylko i wyłącznie:

- podatnicy rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego

 

- mali podatnicy – podatnicy, u których wartość sprzedaży (wraz z kwota podatku ze sprzedaży) nie przekroczyła 1.200.000 euro w roku poprzednim

Wybór:

- w zeznaniu rocznym składanym za rok podatkowy, w którym stosowali kwartalny sposób wpłacania zaliczek na podatek dochodowy

 

Rezygnacja:

- poprzez zeznanie podatkowe za następny rok podatkowy

uproszczone

Ograniczenie:

- forma ta nie ma zastosowania do podatników, którzy po raz pierwszy podjęli działalność gospodarczą w roku podatkowym, przedsiębiorstw objętych w spadku

 

- dostępna pod warunkiem, jeżeli działalność była prowadzona w roku przednim lub 2 lata wstecz oraz za rok przedni lub 2 lata wstecz wykazano dochód z działalności gospodarczej pow. 3.091 zł

 

Wybór:

- w zeznaniu rocznym składanym za rok podatkowy, w którym stosowali kwartalny sposób wpłacania zaliczek na podatek dochodowy

 

Rezygnacja:

- poprzez zeznanie podatkowe za następny rok podatkowy

RYCZAŁT EWIDENCJONOWANY

miesięczne

Forma dostępna dla każdego

- brak obowiązku zawiadomienia

kwartalne

Ograniczenia:

- brak możliwości wyboru kwartalnego wpłacania zaliczek w pierwszym roku prowadzenia działalności gospodarczej

 

- nie mogą korzystać podatnicy kontynuujący prowadzenie działalności gospodarczej samodzielnie lub w formie spółki jawnej osób fizycznych bądź spółki cywilnej osób fizycznych, jeżeli w poprzednim roku otrzymane przez nich przychody z działalności lub przychody spółki przekroczyły 25.000 euro.

Wybór:

- w zeznaniu rocznym składanym za rok podatkowy, w którym stosowali kwartalny sposób opłacania ryczałtu

 

Rezygnacja:

- poprzez zeznanie podatkowe za następny rok podatkowy

KARTA PODATKOWA

Podatek ustalany w drodze decyzji

-osoba odpowiedzialna za treść: Bogna Śledzik, dnia: 2022-01-27
utworzony: 07-07-2017 / modyfikowany: 27-01-2022
wprowadził(a): Agnieszka Gutsfeld
rejestr zmian

Stopka serwisu