Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelURZĄD MIASTAWYDZIAŁY, BIURA, STANOWISKA SAMODZIELNEWYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJPROCEDURY I KARTY INFORMACYJNEEwidencja działalności gospodarczejInformacje dotyczące ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG)

Treść strony

wersja do druku
powrót | Warto przeczytać

 

WARTO PRZECZYTAĆ

 

30 kwietnia 2018 r. wszedł w życie pakiet pięciu ustaw, który kompleksowo reguluje prawo dotyczące podejmowania, wykonywania, a także zakończenia działalności gospodarczej. W jego skład wchodzą:

1. Prawo przedsiębiorców (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2023r. poz. 221 z późn. zm.) zwana dalej u.p.p.
2. Ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy ( tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2022r. poz. 541 )
3. Ustawa o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców (Dziennik Ustaw z 2018r. poz. 648 z późn. zm.)
4. Ustawa o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2022r. poz. 470 )
5. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej ( Dziennik Ustaw z 2018r. poz. 650 ).

 

Aby zarejestrować działalność gospodarczą jako osoba fizyczna można wniosek CEiDG-1:
- złożyć w wybranym urzędzie gminy 
osobiście lub przez osobę uprawnioną,
wysyłać przesyłką rejestrowaną np. pocztą - listem poleconym itp.;( w tym przypadku wniosek musi zostać opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy poświadczonym przez notariusza ),
przesłać w formie elektronicznej bezpośrednio w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (trzeba dysponować kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP).

Jeżeli wniosek złożony w gminie jest niepoprawny, organ ewidencyjny wzywa niezwłocznie do skorygowania lub uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni roboczych pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

Przedsiębiorca wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej może zawiesić działalność na czas nieokreślony albo określony, nie krótszy jednak niż 30 dni. Z udogodnień bezterminowego zawieszenia mogą skorzystać osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarcza i niezatrudniające pracowników (art.23 ust.2 u.p.p.) albo zatrudniające wyłącznie pracowników na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie wychowawczym, lub urlopie rodzicielskim (art. 22 ust. 2 u.p.p.).

Zawieszenie w spółkach cywilnych będzie skuteczne pod warunkiem, że taki wniosek złożą wszyscy wspólnicy. Jeżeli przedsiębiorca wykonuje działalność gospodarczą jako wspólnik w więcej niż jednej spółce cywilnej, będzie mógł zawiesić jej wykonanie w jednej lub kilku spółkach (art.22 ust.3 i 4 u.p.p.).

Jeżeli we wniosku wskazana zostanie data wznowienia to wznowienie następuje automatycznie po upływie wskazanego we wniosku okresu zawieszenia (art.24 ust.2 u.p.p.).

 

Nowe rozwiązania :

  • Działalność nierejestrowa:

to możliwość prowadzenia drobnej działalności, która nie podlega wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Przedsiębiorca nie musi rejestrować firmy jeśli:

- jest osobą fizyczną a przychody z działalności nie przekroczą w żadnym miesiącu 50 procent kwoty minimalnego wynagrodzenia – w 2023 jest to 1800 zł

- nie prowadził wcześniej działalności albo prowadził ją, ale przed 30 kwietnia 2017 roku firma została wykreślona z ewidencji przedsiębiorców i od tego momentu nie rejestrował ją ponownie

- nie dotyczy działalności gospodarczej wykonywanej w ramach spółki cywilnej oraz działalności reglamentowanej tj. wymagającej uzyskania koncesji, zezwolenia albo wpisu do rejestru działalności regulowanej zgodnie z art.44 ust.3 u.p.p.

  • Ulga na start:

- jest to zwolnienie z obowiązku płacenia przez przedsiębiorcę składek na ubezpieczenie społeczne w początkowej fazie prowadzenia działalności tzn. przez okres sześciu miesięcy.

  

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców:

- stoi na straży praw mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców i może wnioskować do ministrów o wydanie objaśnień najbardziej skomplikowanych przepisów oraz interweniować gdy prawa przedsiębiorcy są łamane. W zakresie jego kompetencji znajduje się ponadto:

- opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących interesów przedsiębiorców,

- występowanie do odpowiednich organów z wnioskami o podjęcie inicjatywy ustawodawczej, a także do odpowiednich urzędów z wnioskami o wydanie objaśnień prawnych szczególnie skomplikowanych przepisów dotyczących działalności gospodarczej,

- wspieranie mediacji pomiędzy przedsiębiorcami a organami administracji,

- występowanie do Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego z wnioskiem o rozstrzygnięcie rozbieżności w wykładni przepisów,

- wnoszenie skarg do sądów administracyjnych,

- współpraca z organizacjami pozarządowymi, społecznymi i zawodowymi.

Kadencja Rzecznika trwa 6 lat.

 

Kontakt z Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej przez sms:

- jeżeli przedsiębiorca poda numer telefonu w ramach danych kontaktowych - Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej będzie mogła przesyłać informacje za pomocą krótkiej wiadomości tekstowej (sms). Informacje te mogą dotyczyć np:

- daty upływu okresu zawieszenia ( jeżeli została wskazana ),

- informacji o zakazie prowadzenia działalności,

- informacji o uzyskaniu, cofnięciu, utracie lub wygaśnięciu uprawnień wynikających z koncesji lub zezwolenia.

Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej składa się w Wydziale Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta Chorzów, w godzinach od 7:30 – 15:00 (pon. - śr.), 7:30 – 17:00 (czw.), 7:30 – 13:00 (w pt.) w pokoju nr 4.

Szczegółowe informacje udzielane są przez pracownika wydziału. Warto również zwrócić uwagę na informacje zamieszczone w gablotach przed pokojem nr. 2 oraz w BIP-ie w zakładce „Komunikat informacyjny”

 

  • Pakiet Przyjazne Prawo czyli Ustawa z dnia 31 lipca 2019r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (Dz.U. 2019 poz.1495) – najważniejsze zmiany.

 

Prawo do popełnienia błędu

 

Dzięki temu rozwiązaniu przedsiębiorca – osoba fizyczna – gdy popełni błąd (za który grozi mandat karny lub kara pieniężna) – nie dostanie kary, a jedynie pouczenie, oraz będzie musiał usunąć naruszenie. Prawo do błędu obejmie wyłącznie przedsiębiorców zarejestrowanych w CEiDG (nie dotyczy spółek prawa handlowego). Będzie obowiązywać przez rok od dnia podjęcia działalności gospodarczej po raz pierwszy, albo ponownie, po upływie co najmniej 36 miesięcy od dnia ostatniego zawieszenia lub zakończenia działalności. Prawo do popełnienia błędu nie będzie miało zastosowania m.in. w przypadku gdy:

– przepisy prawa zostały naruszone przez przedsiębiorcę w przeszłości,

– naruszenie przepisów prawa przez przedsiębiorcę jest rażące lub nieusuwalne.

 

Ochrona konsumencka dla firm z CEiDG

Będzie ona przysługiwać firmom z CEiDG w relacjach z innymi przedsiębiorcami. Obejmie jednak tylko umowy, które nie mają dla przedsiębiorcy charakteru zawodowego. Przykładowo, mechanik samochodowy, któremu popsuła się drukarka, będzie miał takie samo prawo do reklamacji jak konsument, nawet jeśli wykorzystuje drukarkę w warsztacie (i rozliczył jej zakup jako koszt prowadzonej działalności).

Przedsiębiorcom będzie przysługiwać ochrona przewidziana dla konsumentów, jeśli chodzi o stosowanie niedozwolonych postanowień umownych (klauzule abuzywne), rękojmi za wady oraz w zakresie prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa.

 

Inne wybrane zagadnienia

Rozszerzenie definicji rzemieślnika umożliwi przedsiębiorcom - rzemieślnikom wybór innej niż wpis do CEIDG, formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej. Wykonywanie rzemiosła będzie możliwe przez spółkę jawną, komandytową, komandytowo-akcyjną, czy jednoosobową spółkę kapitałową. Warunkiem jest to, aby wspólnikami były osoby posiadające kwalifikacje zawodowe w rzemiośle, lub członkowie rodziny, tj. małżonek lub krewni w linii prostej (wstępni lub zstępni). Firmy rzemieślnicze to głównie firmy rodzinne. Dzięki udziałowi w spółkach członków najbliższej rodziny możliwy będzie transfer wiedzy, doświadczenia w zarządzaniu oraz wspólnego wypracowania strategii dalszego rozwoju firmy, z zachowaniem wartości danego biznesu i rodziny.

W CEIDG od 1 października 2020 r. publikowane będą informacje przekazywane przez izby rzemieślnicze o uzyskaniu i utracie przez przedsiębiorców-rzemieślników kwalifikacji zawodowych potwierdzonych dyplomem mistrza lub świadectwem czeladniczym. Umożliwi to prezentację posiadanych przez przedsiębiorców kompetencji (art. 44 ust. 3c-3f ustawy o CEIDG).

 

Ułatwienia dla pracowników gastronomii– będą mogli przebadać się na własny rachunek. Ponadto, jeśli mają aktualne orzeczenie lekarskie, przy zmianie pracodawcy, nie będą podlegać ponownym badaniom sanitarno – epidemiologicznym (w okresie ważności orzeczenia).

 

Zachowanie ważności orzeczeń lekarskich przy zmianie pracodawcy pracownik nie będzie podlegać ponownym badaniom lekarskim, o ile orzeczenie lekarskie będzie ważne.

 

Kolejne ułatwienia w sukcesji przedsiębiorstw

Wprowadzenie zasad przejęcia koncesji, zezwoleń, licencji oraz pozwoleń w przypadku zmiany właściciela przedsiębiorstwa osoby wpisanej do CEIDG. To rozwiąże dotychczasowy problem braku możliwości korzystania z decyzji administracyjnych związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa, w sytuacji gdy przedsiębiorca sprzedaje firmę albo przekazuje ją nieodpłatnie swojemu następcy. Do przejęcia decyzji wystarczające będzie złożenie wniosku w terminie 3 miesięcy od nabycia przedsiębiorstwa, przedstawienie dowodów potwierdzających spełnianie przez nabywcę wymagań do wydania decyzji, złożenie oświadczenia o akceptacji przez nabywcę obowiązków wynikających z decyzji, a – jeżeli przedsiębiorstwo jest własnością kilku osób – uzyskanie także zgody pozostałych właścicieli na przejęcie decyzji przez nabywcę.

Wprowadzono pojęcie „tymczasowego przedstawiciela udziału zmarłego małżonka przedsiębiorcy”. Tymczasowe wykonywanie praw z udziału małżonka przedsiębiorcy w przedsiębiorstwie może być wykonywane przez tymczasowego przedstawiciela, jeżeli w chwili śmierci małżonka przedsiębiorcy wpisanego do CEIDG, przedsiębiorstwo stanowiło w całości mienie przedsiębiorcy i jego małżonka niebędącego przedsiębiorcą wpisanym do CEIDG. Wprowadzone rozwiązanie będzie połączeniem instytucji zarządcy sukcesyjnego oraz wykonawcy testamentu. Tymczasowy przedstawiciel udziału zmarłego małżonka nie otrzymuje statusu przedsiębiorcy. Do zakresu jego kompetencji należy zwykły zarząd majątkiem spadkowym w zakresie udziału zmarłego małżonka w przedsiębiorstwie, powinien zarządzać majątkiem spadkowym w zakresie praw z udziału zmarłego małżonka w przedsiębiorstwie, spłacić długi spadkowe, a następnie wydać spadkobiercom majątek spadkowy zgodnie z wolą spadkobiercy i z ustawą, a w każdym razie niezwłocznie po dokonaniu działu spadku. Powinien wydać osobie, na której rzecz został uczyniony zapis windykacyjny, przedmiot tego zapisu. Uprawnienie do powołania takiego przedstawiciela będzie przysługiwało, w terminie sześciu miesięcy od śmierci małżonka przedsiębiorcy, samemu przedsiębiorcy, spadkobiercom, którzy przyjęli spadek oraz zapisobiercom windykacyjnym, którzy przyjęli zapis. Ponadto, do powołania tymczasowego przedstawiciela będzie wymagana zgoda osób uprawnionych, wskazanych powyżej, które łącznie posiadają udział większy niż 85/100 w udziale zmarłego małżonka objętym spadkiem.

Prawo sukcesji nadal nie dotyczy wspólników spółek prawa handlowego.

 

Jak przenieść decyzję?

Procedura przeniesienia decyzji związanych z nabywanym przedsiębiorstwem, gdy do zbycia doszło za życia przedsiębiorcy:

KROK 1. Zbywca i nabywca przedsiębiorstwa zawierają umowę na nabycie przedsiębiorstwa w całości.

KROK 2. Nabywca przedsiębiorstwa składa do organu administracji publicznej, który wydał decyzję związaną z przedsiębiorstwem (koncesje, pozwolenie, zezwolenie, licencje) wniosek o przeniesienie jej na niego. Ma na to maksymalnie trzy miesiące od dnia nabycia przedsiębiorstwa.

KROK 3. Organ administracji publicznej bada, czy:

• spełnione są określone w odrębnych przepisach warunki do uzyskania danej decyzji;

• nabywca przedsiębiorstwa przedłożył dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków

• nabywca przedsiębiorstwa oświadczył, że przyjmuje wszystkie warunki zawarte w danej decyzji i zobowiązał się do wykonywania związanych z nią obowiązków;

• nabywca przedsiębiorstwa przedłożył pisemną zgodę pozostałych nabywców przedsiębiorstwa na przeniesienie na niego decyzji związanej z przedsiębiorstwem, chyba że przedsiębiorstwo nabyła tylko jedna osoba.

UWAGA! Jeżeli nabywcą jest spółka, decyzja może zostać wydana nie tylko osobie fizycznej.

KROK 4. Decyzja organu

• Pozytywny wynik badania – Organ administracji publicznej przenosi decyzję przez dokonanie zmiany adresata.

• Negatywny wynik badania – Organ administracji publicznej odmawia przeniesienia na nabywcę decyzji związanej z przedsiębiorstwem. Decyzja związana z przedsiębiorstwem wygasa z dniem, w którym decyzja o odmowie jej przeniesienia na nabywcę przedsiębiorstwa stała się ostateczna.

 


osoba odpowiedzialna za treść: Bogna Śledzik, dnia: 2023-08-03
utworzony: 07-07-2017 / modyfikowany: 03-08-2023
wprowadził(a): Agnieszka Gutsfeld
rejestr zmian

Stopka serwisu